Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1965

 • 1965:110 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
 • 1965:119 Kungörelse om utövande av tillsyn över vissa kronohemman, m.m.;
 • 1965:136 Lag om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.
 • 1965:21 Brev till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.;
 • 1965:22 Brev till järnvägsstyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar, m.m.
 • 1965:269 Lag med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
 • 1965:273 Kungl. Maj:ts kungörelse om resedokument för vissa statslösa personer
 • 1965:276 Lag om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut
 • 1965:29 Förordning om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
 • 1965:38 Kungörelse om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter
 • 1965:40 Kungörelse om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater
 • 1965:459 Förordning om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.
 • 1965:470 Kungörelse om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866
 • 1965:478 Specialskolförordningen
 • 1965:486 Biskopsvalsförordning
 • 1965:510 Kungörelse om nya sedlar på etthundra kronor
 • 1965:533 Kungörelse om garanti för vissa obligationslån
 • 1965:537 Kungl. Maj:ts kungörelse om beräkning av skatteunderlag vid bestämmande av statsbidrag i vissa fall;
 • 1965:56 Sjöfartsstyrelsens Kungörelse angående svenskt utprickningssystem
 • 1965:561 Kungörelse om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor
 • 1965:576 Lag om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
 • 1965:577 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
 • 1965:59 Förordning om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
 • 1965:600 Kungl. Maj:ts Allmän verksstadga
 • 1965:601 Anställningsförordning
 • 1965:61 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
 • 1965:610 Kungörelse angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
 • 1965:62 Förordning om behörighet att utöva veterinäryrket
 • 1965:63 Kungörelse om skyldighet för domstol att underrätta lantbruksstyrelsen om dom i vissa brottmål
 • 1965:668 Förordning med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
 • 1965:669 Förordning med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna
 • 1965:68 Kungörelse om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor
 • 1965:693 Förordning med instruktion för statens geotekniska institut
 • 1965:698 Förordning med instruktion för statens sjöhistoriska museum
 • 1965:699 Förordning med instruktion för handelsflottans pensionsanstalt
 • 1965:7 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1965:719 Lag om säkerheten på fartyg
 • 1965:723 Lag om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
 • 1965:725 Kungörelse om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser
 • 1965:729 Förordning med vissa bestämmelser om anställning som präst
 • 1965:738 Förordning med instruktion för domkapitlen
 • 1965:743 Förordning med instruktion för landsarkiven
 • 1965:745 Förordning med instruktion för studiemedelsnämnderna
 • 1965:746 Förordning med instruktion för statens konstråd
 • 1965:748 Förordning med instruktion för statens biografbyrå
 • 1965:777 Förordning med instruktion för riksförsäkringsverket
 • 1965:783 /r1/ Kungl. Maj:ts Instruktion för statens rättsläkarstationer;
 • 1965:786 Förordning med instruktion för statens bakteriologiska laboratorium
 • 1965:799 Förordning med instruktion för statens jordbruksnämnd
 • 1965:852 Förordning om ackord och avskrivning rörande vissa skatter;
 • 1965:86 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1965:894 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillgodoräkning i pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete
 • 1965:908 Förordning om säkerheten på fartyg
 • 1965:921 Avskrivningskungörelse;
 • 1965:94 Lag om polisregister m.m.