Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1966

 • 1966:115 Förordning om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning
 • 1966:120 Postverkets kungörelse angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel
 • 1966:121 Isbrytarkungörelse
 • 1966:165 Instruktion för auditör
 • 1966:172 Lag om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.
 • 1966:2 Kungörelse om nya sedlar på fem kronor
 • 1966:209 Virkesmätningslag
 • 1966:264 Förordning med instruktion för naturhistoriska riksmuseet
 • 1966:265 Förordning med instruktion för etnografiska museet
 • 1966:293 Lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
 • 1966:301 Lag om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
 • 1966:314 Lag om kontinentalsockeln
 • 1966:315 Kontinentalsockelförordning
 • 1966:319 Lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
 • 1966:320 Kungörelse om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
 • 1966:341 /r1/Kungl. Maj:ts Kungörelse om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1966:36 Förordning om vissa uppgifter från näringsidkare
 • 1966:368 Arbetsmarknadskungörelse
 • 1966:37 Kungl. Maj:ts Kungörelse om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus
 • 1966:374 Lag om Sveriges sjöterritorium
 • 1966:375 Förordning om beräkning av Sveriges sjöterritorium
 • 1966:394 Kungl. Maj:ts förordning om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
 • 1966:40 Kungl. Maj:ts kungörelse om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall
 • 1966:400 Kungl. Maj:ts Kungörelse om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt
 • 1966:406 Kungörelse angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
 • 1966:413 Lag om vapenfri tjänst
 • 1966:414 Kungörelse med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga
 • 1966:431 Instruktion för vapenfrinämnden;
 • 1966:436 Kungörelse om undersökning av militära luftfartsolyckor
 • 1966:462 Kungl. Maj:ts kungörelse om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.
 • 1966:472 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle
 • 1966:482 Kungl. Maj:ts Kungörelse; med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök
 • 1966:500 Kungörelse angående tillämpningen av lagen den 20 mars 1964 (nr 47) om krigshjälp
 • 1966:550 Kungörelse om köttbesiktning beträffande renkött m.m.
 • 1966:552 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO) rörande tillämpningen av artikel 20 i protokollet om privilegier och immuniteter för organisationen
 • 1966:554 Kungörelse om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;
 • 1966:565 Kungl. Maj:ts Kungörelse om utskrivningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
 • 1966:566 Förordning med instruktion för utskrivningsnämnderna
 • 1966:567 Förordning med instruktion för psykiatriska nämnden
 • 1966:568 Kungl. Maj:ts kungörelse om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning
 • 1966:585 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
 • 1966:613 Kungörelse angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
 • 1966:671 Förordning om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
 • 1966:680 Lag om ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1966:702 Kungörelse angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar
 • 1966:71 Kungl. Maj:ts Kungörelse om vissa donationsjordsmedel;
 • 1966:735 Lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister
 • 1966:742 Lag om hotell- och pensionatrörelse
 • 1966:755 Radiolag
 • 1966:756 Radioansvarighetslag;
 • 1966:78 Lag om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet
 • 1966:98 Riksskattenämndens Kungörelse angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt