Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1967

 • 1967:101 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med förordnande enligt 5 § kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 388) angående ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmän försäkring;
 • 1967:123 Cirkulär om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte
 • 1967:134 Kungl. Maj:ts Kungörelse om kvalitetsbenämning på äpplen och päron
 • 1967:160 Kungl. Maj:ts Förordning om frikallelse från skattskyldighet av fond för avgångsbidrag;
 • 1967:164 Kungl. Maj:ts cirkulär till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.
 • 1967:185 Lag om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll;
 • 1967:198 Folkbokföringslag
 • 1967:216 Sameskolförordning
 • 1967:226 Förordning om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756);
 • 1967:258 Förordning med instruktion för vägverket
 • 1967:270 Privatskolförordningen
 • 1967:284 Förordning med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
 • 1967:294 Sjöförklaringskungörelse
 • 1967:31 /r1/Kungl. Maj:ts Kungörelse om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1967:329 Förordning med instruktion för statens planverk
 • 1967:340 Lag om prisreglering på jordbrukets område
 • 1967:419 Kungörelse med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten;
 • 1967:425 Förordning med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna
 • 1967:44 Förordning om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
 • 1967:444 Förordning med instruktion för statens naturvårdsverk
 • 1967:446 Kungörelse om radiosändare;
 • 1967:448 Kungörelse om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon;
 • 1967:45 Kungörelse angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
 • 1967:490 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om avveckling av studentexamen m.m.;
 • 1967:494 Sjöförklaringscirkulär
 • 1967:495 Folkbokföringskungörelse
 • 1967:497 Kungörelse om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl.
 • 1967:502 Förordning om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.
 • 1967:531 Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • 1967:539 Kungörelse med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • 1967:552 Kungl. Maj:ts Bostadslånekungörelse
 • 1967:553 Kungl. Maj:ts räntelånekungörelse
 • 1967:558 Kungörelse om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet
 • 1967:585 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1967:604 Förordning om enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar
 • 1967:617 Förordning om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)
 • 1967:626 Uppbördsförordning
 • 1967:642 Kungörelse om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.
 • 1967:663 Lag om tillägg till vissa trafiklivräntor
 • 1967:666 Förordning om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
 • 1967:667 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
 • 1967:668 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
 • 1967:68 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående undantag från investeringsavgift enligt förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
 • 1967:704 Kungörelse om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
 • 1967:715 Förordning om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken
 • 1967:721 Förordning om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning
 • 1967:722 Kungörelse om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
 • 1967:723 Kungörelse om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
 • 1967:724 Kungörelse om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt
 • 1967:726 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av avtal den 17 december 1949 mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;
 • 1967:727 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av avtal den 31 mars 1950 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;
 • 1967:728 Kungörelse om tillämpning av avtal den 25 april 1952 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:729 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av avtal den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;
 • 1967:730 Kungörelse om tillämpning av avtal den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:731 Kungörelse om tillämpning av avtal den 20 december 1956 mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:732 Kungörelse om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:733 Kungörelse om tillämpning av avtal den 15 maj 1962 mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:734 Kungörelse om tillämpning av avtal den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:735 Kungörelse om tillämpning av avtal den 25 april 1963 mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:752 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet
 • 1967:76 /r1/Kungl. Maj:ts Kungörelse om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1967:782 Lag med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län
 • 1967:83 Kungl. Maj:ts Instruktion för utrikesrepresentationen
 • 1967:837 Patentlag
 • 1967:838 Patentkungörelsen
 • 1967:845 Kungörelse om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent
 • 1967:866 Lag med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen
 • 1967:868 Förköpslag
 • 1967:873 Förköpskungörelse
 • 1967:895 Kungörelse om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar
 • 1967:907 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1967:919 Lag om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.
 • 1967:920 Förordning om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
 • 1967:94 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning
 • 1967:96 Lag om särskild nyanskaffningsfond