Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1968

 • 1968:111 Förordning om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister
 • 1968:115 Sjöfartsstyrelsens Meddelande om ändrade sjöräddningssignaler
 • 1968:128 Kungörelse om nya sedlar på tio kronor
 • 1968:131 Lag om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet
 • 1968:147 Kungl. Maj:ts kungörelse om den centrala tillsynen över vissa anstalter
 • 1968:150 Kungl. Maj:ts kungörelse angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
 • 1968:199 Ordningsbotskungörelse
 • 1968:226 Förordning om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns
 • 1968:231 Smittskyddslag;
 • 1968:234 Kungl. Maj:ts Smittskyddskungörelse
 • 1968:235 Förordning med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar
 • 1968:278 Lag om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut
 • 1968:32 Cirkulär till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål
 • 1968:351 Kungörelse om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m.
 • 1968:36 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1968:361 Lag om avgift vid införsel av vissa bakverk;
 • 1968:379 Kungörelse om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.
 • 1968:380 Kungörelse med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län
 • 1968:406 Kungl. Maj:ts Köttbesiktningskungörelse
 • 1968:41 Kungl. Maj:ts Förordning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;
 • 1968:430 Lag om mervärdeskatt
 • 1968:431 Förordning om mervärdeskatt
 • 1968:439 Kungörelse om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
 • 1968:447 Kungl. Maj:ts Kungörelse om statlig garanti för täckning av förlust i samband med investering i U-land;
 • 1968:45 Atomansvarighetslag
 • 1968:450 Kungörelse angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.
 • 1968:453 Kungörelse om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet
 • 1968:462 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser om kompletteringstrafik med personbil
 • 1968:473 Riksarkivets cirkulär om tillämpningen av allmänna arkivstadgan den 10 november 1961 (nr 590)
 • 1968:477 Kungl. Maj:ts Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst;
 • 1968:489 Kungl. Majt:s kungörelse om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse)
 • 1968:499 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1968:517 Kungörelse om ändring i slutprotokollet till avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1968:536 Kungörelse om ny internationell signalbok för sjöfarten
 • 1968:555 Lag om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
 • 1968:556 Förordning om näringstillstånd m.m.
 • 1968:568 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
 • 1968:575 Kungl Maj:ts förordning om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinsti- tutionerna;
 • 1968:576 Lag om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
 • 1968:591 Förordning om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel
 • 1968:598 Lag angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län
 • 1968:613 Kungörelse om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering
 • 1968:614 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om höjning av pris som angivits i taxa e.d.;
 • 1968:616 Förordning om skattskyldighet till mervärdeskatt för viss hamnverksamhet
 • 1968:633 Kungörelse om återföring av särskilt inves teringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
 • 1968:64 Narkotikastrafflag
 • 1968:649 Förordning om vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster
 • 1968:654 Reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för stadshypoteksföreningar
 • 1968:656 Instruktion för offentligt ombud hos stadshypoteksförening
 • 1968:70 Förordning med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
 • 1968:71 Kungörelse angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
 • 1968:716 Kungl. Maj:ts kungörelse om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.
 • 1968:72 Kungörelse angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m.
 • 1968:720 Kungörelse om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt
 • 1968:736 Kungl. Maj:ts Kungörelse om omhändertagande av djur, m.m.;
 • 1968:738 Lag med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad
 • 1968:745 Kungörelse om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1968:771 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
 • 1968:773 Statskontorets cirkulär om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå
 • 1968:97 Kungl. Maj:ts kungörelse om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.