Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1969

 • 1969:12 Lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
 • 1969:123 Kungörelse om äktenskapscertifikat
 • 1969:137 Förordning med instruktion för statens invandrarverk
 • 1969:144 Kungörelse om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål
 • 1969:145 Cirkulär till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik
 • 1969:190 Kungörelse om tillämpning av avtal den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1969:200 Lag om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga
 • 1969:205 Lag om pensionstillskott
 • 1969:221 /r1/ Kungl. Maj:ts instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer; /r2/ Inledande bestämmelser
 • 1969:228 Förordning om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar
 • 1969:235 Medborgarskapskungörelse
 • 1969:246 Lag om domstolar i fastighetsmål
 • 1969:281 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1969:293 Efterlysningskungörelse
 • 1969:320 Förordning med instruktion för sjöfartsverket
 • 1969:322 Förordning med instruktion för sjösäkerhetsrådet
 • 1969:361 Kungörelse om civilförsvar vid verksanläggning
 • 1969:362 Kungörelse om civilförsvar vid militäranläggning
 • 1969:379 Kungörelse om inskrivning och redovisning av värnpliktiga
 • 1969:38 Polisregisterkungörelse
 • 1969:380 Kungörelse om värnpliktigas tjänstgöring m.m.
 • 1969:387 Miljöskyddslag
 • 1969:389 Förordning med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd
 • 1969:39 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om fastställande av räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1969:399 Kungörelse om förvaltare för avlyst flottled
 • 1969:409 Kungörelse med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår
 • 1969:446 Personalkontrollkungörelse
 • 1969:464 Kungl. Maj:ts Kungörelse om publikationer som skall ingå i serien Statens offentliga utredningar
 • 1969:475 Kungörelse om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
 • 1969:493 Kungl. Maj:ts Kungörelse om folkbokföring vid internordisk flyttning
 • 1969:495 Cirkulär till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1969:5 Kungl. Maj:ts Kungörelse om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning
 • 1969:504 Anvisningar om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1969:54 Förordning om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg
 • 1969:546 Kungl. Maj:ts Börsordning för Stockholms fondbörs
 • 1969:566 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1969:590 Kungörelse om ersättning vid förundersökning i brottmål
 • 1969:596 Lag om kommunalt partistöd
 • 1969:612 Lag om förbud mot professionell boxning
 • 1969:620 Lag om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
 • 1969:624 Förordning om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
 • 1969:630 Lag om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
 • 1969:635 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;
 • 1969:644 Lag om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
 • 1969:645 Kungörelse om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
 • 1969:713 Kungl. Maj.ts Förordning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;
 • 1969:736 Förordning med instruktion för postverket
 • 1969:738 Lag om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m. m.
 • 1969:739 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m.
 • 1969:740 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi;
 • 1969:744 /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna, m.m.;
 • 1969:78 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om återbetalning av avlöningsförmåner i samband med arbetskonflikt;
 • 1969:780 Lag med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.;
 • 1969:84 Kungörelse om polisens användning av skjutvapen
 • 1969:88 Förordning om föreningsregistret för jordbruksrörelsen
 • 1969:91 Kungörelse med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
 • 1969:93 Lag om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt