Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1970

 • 1970:100 Kungörelse om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)
 • 1970:1028 Lag om rikets mynt
 • 1970:1029 Lag om avrundning av vissa öresbelopp
 • 1970:1030 Förordning med instruktion för marknadsdomstolen
 • 1970:105 Sjöarbetstidslag
 • 1970:113 Kungörelse om förevisning av brandfarlig biograffilm
 • 1970:13 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1970:144 Lag om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:744) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa
 • 1970:149 Kungörelse om handel med preventivmedel;
 • 1970:16 Kungl. Maj:ts kungörelse om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen
 • 1970:172 Lag (1970:172 om begränsning av skatt i vissa fall
 • 1970:205 Lag om detaljhandel med läkemedel
 • 1970:215 Lag om arbetsgivares kvittningsrätt
 • 1970:244 Lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar
 • 1970:264 Kungörelse om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
 • 1970:27 Kungörelse om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken;
 • 1970:272 Förordning om statsbidrag till viss central kursverksamhet
 • 1970:276 Förordning om doktorsavhandlingar
 • 1970:299 Lag om skydd mot flyghavre
 • 1970:300 Förordning om skydd mot flyghavre
 • 1970:301 Kungl. Maj:t Kungörelse om frivillig försvarsverksamhet
 • 1970:304 Hemvärnskungörelse
 • 1970:333 Förordning om riksinternatskolor
 • 1970:340 Förordning om skolskjutsning
 • 1970:344 Kungörelse om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
 • 1970:350 Instruktion för Statens va-nämnd
 • 1970:363 Instruktion för civilbefälhavare
 • 1970:375 Lag om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
 • 1970:390 Lag med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
 • 1970:397 Kungörelse om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
 • 1970:406 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1970:417 Lag om marknadsdomstol m.m.
 • 1970:428 Delgivningslag
 • 1970:44 Förordning om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift;
 • 1970:462 Lag om vissa anslag på kommuns anslagstavla
 • 1970:469 Kungörelse om kungörande i kyrka
 • 1970:485 Mönsterskyddslag;
 • 1970:486 Mönsterskyddsförordning
 • 1970:495 Förordning om utländska varumärken m.m.
 • 1970:496 Kungörelse om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av mönsterrätt
 • 1970:498 Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
 • 1970:513 Kungl. Maj:ts Cirkulär till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis
 • 1970:517 Förordning om rättsväsendets informationssystem
 • 1970:550 Sjöarbetstidskungörelse;
 • 1970:59 Lag om tillfällig vattenreglering under år 1970
 • 1970:594 Transportnämndens Kungörelse om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran
 • 1970:596 Lag om förenklad aktiehantering
 • 1970:599 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
 • 1970:60 Strafföreläggandekungörelse
 • 1970:600 Förordning om förenklad aktiehantering
 • 1970:601 Förordning om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
 • 1970:613 Kungörelse om statsbidrag i vissa fall till Gotlands kommun
 • 1970:624 Kupongskattelag
 • 1970:641 Kungl. Maj:ts Kungörelse om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd
 • 1970:644 Kungörelse om undanförsel och förstöring av järnvägsansläggning
 • 1970:645 Kungörelse om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning
 • 1970:646 Kungörelse om undanförsel och förstöring av teleanläggning
 • 1970:647 Kungörelse om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning
 • 1970:648 Kungörelse om undanförsel och förstöring av väganläggning
 • 1970:649 Kungörelse om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning
 • 1970:65 Lag om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
 • 1970:650 Kungörelse om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.
 • 1970:653 Departementsprotokoll angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad)
 • 1970:663 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade
 • 1970:664 Kungörelse om trafik på Södertälje kanal
 • 1970:665 Kungörelse om trafik på Trollhätte kanal
 • 1970:68 Förordning om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan
 • 1970:69 Kungörelse om offentligt ombud hos landshypoteksförening
 • 1970:696 Kungl. Maj:ts kungörelse om skyldighet att lämna försäkran i ärende rörande förtidsinlösen av vissa statsobligationer
 • 1970:710 Kungörelse om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
 • 1970:738 Kungörelse om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna
 • 1970:741 Lag om statlig lönegaranti vid konkurs
 • 1970:745 Kungörelse om statlig lönegaranti vid konkurs
 • 1970:769 Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1970:81 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1970:847 Ackordslag
 • 1970:858 Ackordskungörelse
 • 1970:86 Lag om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.
 • 1970:871 Lag om linjesjöfart på Gotland
 • 1970:88 Stadga om enskilda vårdhem m.m.
 • 1970:912 Lag med anledning av Riksskatteverkets inrättande
 • 1970:926 Lag om särskild kontroll på flygplats
 • 1970:927 Kungörelse om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1970:939 Lag om förvaltning av kyrklig jord
 • 1970:940 Lag om kyrkliga kostnader
 • 1970:943 Lag om arbetstid m.m. i husligt arbete
 • 1970:944 Förordning om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt;
 • 1970:979 Förmånsrättslag
 • 1970:98 Statskontorets cirkulär angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) utarbetad dispositionsnyckel för handelsdokument;
 • 1970:980 Lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst
 • 1970:988 Fastighetsbildningslag
 • 1970:989 Lag om införande av fastighetsbildningslagen
 • 1970:990 Lag om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
 • 1970:991 Lag om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning
 • 1970:994 Jordabalk
 • 1970:995 Lag om införande av nya jordabalken
 • 1970:996 Lag om förvärv i vissa fall av del av fastighet
 • 1970:997 Lag om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark