Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1971

 • 1971:1010 Stadsregisterkungörelse
 • 1971:1013 Kungörelse om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering
 • 1971:1016 Kungörelse om tillämpning av stadgan för finsk-svenska gränsälvskommissionen
 • 1971:1018 Kungörelse om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiskeområde
 • 1971:1019 Kungörelse om tillämpning av stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
 • 1971:1037 Lag om äganderättsutredning och legalisering
 • 1971:1065 Kungörelse om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
 • 1971:1066 Protokollskungörelse för de allmänna domstolarna
 • 1971:1072 Lag om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
 • 1971:1078 Lag om försvarsuppfinningar
 • 1971:1080 Förordning med instruktion för granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
 • 1971:1081 Lag om bestämning av volym och vikt
 • 1971:1086 Kungörelse om äganderättsutredning och legalisering
 • 1971:1101 Lantmäteritaxa
 • 1971:112 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
 • 1971:1152 Förordning om allmänna jordbruksarrenden
 • 1971:1154 Lag om förbud mot dumpning av avfall i vatten
 • 1971:1156 Dumpningskungörelse
 • 1971:118 Lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
 • 1971:1197 Ersättningsstadga för riksdagens ledamöter
 • 1971:1204 Lag om byggnadstillstånd m.m.
 • 1971:1206 Kungörelse om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete
 • 1971:1207 Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna om förläggning av arbete utom stationeringsorten
 • 1971:1217 Kungörelse om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken
 • 1971:1252 Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, m. m.
 • 1971:1253 Kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Malaysia, m.m.
 • 1971:130 Kungörelse om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda
 • 1971:133 Lag om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
 • 1971:139 Lag om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar
 • 1971:14 Kungörelse om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
 • 1971:171 Lag om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
 • 1971:176 Lag om vissa internationella sanktioner
 • 1971:204 Riksarkivets Cirkulär angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar;
 • 1971:233 Förordning med instruktion för statens väg- och trafikinstitut
 • 1971:235 Skolförordning
 • 1971:289 Lag om allmänna förvaltningsdomstolar
 • 1971:291 Förvaltningsprocesslag
 • 1971:309 Lag om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
 • 1971:324 Förordning om lån till den mindre skeppsfarten
 • 1971:325 Förordning med instruktion för lånenämnden för den mindre skeppsfarten
 • 1971:37 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1971:388 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer
 • 1971:392 Växtförädlarrättslag
 • 1971:393 Växtförädlarrättskungörelse
 • 1971:395 Förordning med instruktion för statens växtsortnämnd
 • 1971:437 Rennäringslag
 • 1971:438 Rennäringsförordning;
 • 1971:479 Bostadsrättslag
 • 1971:486 Bostadsrättskungörelse
 • 1971:49 Kupongskatteförordning
 • 1971:511 Livsmedelslag
 • 1971:519 Kungl. Maj:ts kungörelse om höjning av riddarhuskapitationsavgiften
 • 1971:524 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av vissa bestämmelser om minskning av familjepensionsförmån
 • 1971:526 Kungörelse om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser
 • 1971:549 Kungörelse om fastighetsdomstol
 • 1971:550 Kungörelse om vattendomstol
 • 1971:69 Skattebrottslag
 • 1971:7 Kungörelse om behörighet för vissa tingsrätter att upptaga tryckfrihetsmål
 • 1971:703 Förordning om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 jordabalken
 • 1971:704 Förordning om synemän enligt 9 kap. jordabalken
 • 1971:708 Fastighetsbokskungörelse
 • 1971:709 Kungörelse om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.
 • 1971:710 Gravationsbeviskungörelse
 • 1971:712 Kungörelse om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar
 • 1971:713 Kungörelse om renovation av bouppteckningsprotokoll
 • 1971:725 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1971:727 Förordning om försäljning av staten tillhörig fast egendom, m.m.
 • 1971:744 Kungörelse om sedlar på ettusen kronor med viss ändring i papperets utseende
 • 1971:762 Fastighetsbildningskungörelse;
 • 1971:784 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken
 • 1971:796 Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption
 • 1971:801 Tomträttsbokskungörelse
 • 1971:803 Förordning med instruktion för arbetsmiljöfonden
 • 1971:807 Livsmedelsförordning
 • 1971:808 Förordning med instruktion för statens livsmedelsverk
 • 1971:810 Förordning med allmän veterinärinstruktion
 • 1971:831 Kungörelse om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 1971:850 Lag med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland
 • 1971:851 Lag om rätt för Konungen att meddela viss föreskrift rörande fisket inom Torne älvs fiskeområde
 • 1971:852 Lag med anledning av tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
 • 1971:860 Förordning om förvaltning av kyrklig jord
 • 1971:861 Förordning om kyrkliga kostnader;
 • 1971:862 Förordning med instruktion för stiftsnämnderna
 • 1971:863 Förordning om instruktionen för boställsnämnderna
 • 1971:867 Kungl. Maj:ts kungörelse om förändring av vissa livräntor
 • 1971:933 Förordning om rättsstatistiken
 • 1971:948 Väglag
 • 1971:954 Vägkungörelse
 • 1971:959 Förordning med instruktion för länsvägnämnderna
 • 1971:963 Förordning om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1971:965 Lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
 • 1971:99 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;