Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1972

 • 1972:114 Lag med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
 • 1972:115 Kungörelse med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
 • 1972:116 Kungörelse om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar
 • 1972:119 Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
 • 1972:128 Lag om skattefrihet vid premiering av sparande
 • 1972:14 Förordning med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden
 • 1972:164 Förordning med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen
 • 1972:17 Kungörelse om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.
 • 1972:175 Lag med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
 • 1972:180 Lag om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
 • 1972:189 Kungl. Maj:ts kungörelse om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom;
 • 1972:204 Resegarantilag
 • 1972:205 Permutationslag
 • 1972:207 Skadeståndslag
 • 1972:229 Lag om kyrkliga indelningsdelegerade
 • 1972:241 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare;
 • 1972:260 Lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
 • 1972:262 Lag om understödsföreningar
 • 1972:266 Lag om skatt på annonser och reklam
 • 1972:27 Kungörelse om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering
 • 1972:272 Förordning med instruktion för resegarantinämnden
 • 1972:291 Kungörelse om understödsföreningsregister
 • 1972:318 Växtskyddslag
 • 1972:319 Växtskyddsförordning
 • 1972:412 Kungörelse om sjömanspension
 • 1972:416 Kungörelse om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall
 • 1972:421 Kungörelse om prägling av jubileumsmynt på tio kronor
 • 1972:429 Rättshjälpslag
 • 1972:433 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
 • 1972:435 Lag om överlastavgift
 • 1972:439 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av vissa bestämmelser om inskränkning i rätt att uppbära pension
 • 1972:463 Kungörelse med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar
 • 1972:464 Reservbefälsförordning för försvarsmakten
 • 1972:468 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1972:473 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
 • 1972:474 Kungl. Maj:ts kungörelse om kupongskatt för personer med hemvist i vissa brittiska territorier, m.m.
 • 1972:476 Kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m.
 • 1972:477 Kungörelse om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
 • 1972:49 Lag med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
 • 1972:539 Kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.
 • 1972:543 Kungörelse om kupongskatt för person som är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta Stater, m.m.
 • 1972:580 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning i förhållande till Turkiet av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1972:594 Terrängtrafikkungörelsen
 • 1972:595 Fordonskungörelsen
 • 1972:596 Bilavgaskungörelse
 • 1972:599 Bilregisterkungörelse
 • 1972:601 Turistvagnskungörelse
 • 1972:602 Kungörelse om arbetstid vid vägtransport, m.m.
 • 1972:603 Vägtrafikkungörelse
 • 1972:605 Kungörelse om införande av ny vägtrafiklagstiftning
 • 1972:62 Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna om föreningsmeddelanden
 • 1972:620 Vallag
 • 1972:625 Lag om statligt stöd till politiska partier
 • 1972:642 Kungörelse om sättet för bevakande av statens talan i ärenden om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på krononybyggen
 • 1972:645 Cirkulär till tingsrätterna om vissa meddelanden till kammarkollegiet, m.m.
 • 1972:648 Förordning med taxa för Vägverket
 • 1972:66 Kungörelse om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter
 • 1972:698 Kungörelse om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1972:704 Lag om kyrkofullmäktigval, m.m.
 • 1972:718 Kungl. Maj:ts Förordning om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;
 • 1972:719 Expropriationslag
 • 1972:727 Expropriationskungörelse
 • 1972:752 Lag med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning
 • 1972:762 CECA-lag
 • 1972:78 Lag om skatt för gemensamt kommunalt ändamål
 • 1972:818 Brev till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall
 • 1972:820 Lag om skatt på spel
 • 1972:833 Förordning om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall
 • 1972:97 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning i förhållande till Cypern av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.