Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1973

 • 1973:1014 Tullkungörelse
 • 1973:1015 Förordning om frihet från införselavgift
 • 1973:1016 Kungörelse om införande av ny tullagstiftning
 • 1973:105 Kungörelse om länsbeteckningar
 • 1973:1084 Lag om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
 • 1973:1125 Kungl. Maj:ts Kungörelse om skatteavdrag från sjukpenning m.m
 • 1973:1137 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Frankrike, m.m.;
 • 1973:1144 Ledningsrättslag
 • 1973:1148 Ledningsrättskungörelse
 • 1973:1149 Anläggningslag
 • 1973:1150 Lag om förvaltning av samfälligheter
 • 1973:1151 Lag om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
 • 1973:1152 Lag om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
 • 1973:1165 Anläggningskungörelse
 • 1973:1166 Kungörelse om förande av samfällighets föreningsregister
 • 1973:1173 Kreditupplysningslag
 • 1973:1176 Vapenlag
 • 1973:1185 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap;
 • 1973:1198 Lag om ansvarighet för oljeskada till sjöss
 • 1973:1199 Lag om ersättning från den internationella oljeskadefonden
 • 1973:1210 Kungl. Maj:ts kungörelse om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier
 • 1973:1216 Lag om särskild skatt för oljeprodukter och kol
 • 1973:137 Lag om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
 • 1973:138 Kungörelse om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande medborgare i vissa främmande stater
 • 1973:15 /r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär till samtliga statsmyndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark och vatten;
 • 1973:171 Kungl. Maj:ts kungörelse om lämnande av uppgifter för statskalendern
 • 1973:18 Lag om disciplinstraff för krigsmän
 • 1973:188 Lag om arrendenämnder och hyresnämnder
 • 1973:189 Lag med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
 • 1973:196 Kungörelse om prövning av förstagångshyra i vissa orter
 • 1973:198 Kungörelse om tillämpning av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
 • 1973:206 Kungörelse om motorreparationstjänsten
 • 1973:213 Lag om ändring av skadeståndslivräntor
 • 1973:214 Lag om tillägg till vissa ansvarslivräntor
 • 1973:219 Kungörelse om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor
 • 1973:220 Kungörelse om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m.
 • 1973:221 Förordning om auktorisation och godkännande av revisorer
 • 1973:233 Förordning om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m.
 • 1973:261 Kungörelse om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.
 • 1973:266 Kungörelse om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan
 • 1973:270 Kungl. Maj:ts Djurstallkungörelse
 • 1973:272 Förordning om kastrering av vissa husdjur
 • 1973:278 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m. m.
 • 1973:282 Sjömanslag
 • 1973:289 Datalag
 • 1973:349 Studiestödslag
 • 1973:370 Lag om arbetslöshetsförsäkring
 • 1973:371 Lag om kontant arbetsmarknadsstöd
 • 1973:400 Kungl. Maj:ts kungörelse om statligt stöd till allmänna samlingslokaler
 • 1973:418 Studiestödsförordning
 • 1973:429 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tullfrihet för margarin
 • 1973:431 Lag om utredning angående brott mot utländsk tullag
 • 1973:446 Förordning med instruktion för regionmusiken
 • 1973:499 Förordning om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.
 • 1973:51 Kungl. Maj:ts kungörelse om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m.m.
 • 1973:519 Kungörelse om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige;
 • 1973:521 Kungl. Maj:ts Kungörelse om ersättning i vissa fall då sjömän medtages på svenskt fartyg
 • 1973:529 Förordning om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.;
 • 1973:53 Kungörelse om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m.
 • 1973:531 Bostadssaneringslag
 • 1973:562 Kungörelse om överenskommelse mellan Sverige och Italien om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för stat och kulturinstitut
 • 1973:563 Kungörelse om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag
 • 1973:568 Förordning om vissa uppgifter från rörelseidkare
 • 1973:58 Kriminalregisterkungörelse;
 • 1973:593 Kungörelse om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk
 • 1973:596 Kungörelse om mästarbrev för hantverksutövare
 • 1973:601 Vägtrafikskattelag
 • 1973:630 Förordning om handläggningen av vissa handräckningsärenden
 • 1973:633 Förordning om placering av vissa R-tjänster i lönegrad m.m. för beräkning av pensionslön
 • 1973:638 Tandvårdstaxa
 • 1973:643 Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m.
 • 1973:650 Lag om medling mellan samlevande
 • 1973:651 Lag om ogifta samboendes gemensamma bostad
 • 1973:667 Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga statsmyndigheter om upphandling av statliga byggnads- och anläggningsarbeten till fast pris;
 • 1973:67 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1973:670 Tullag
 • 1973:671 Kungl. Maj:ts Tullstadga
 • 1973:686 Kungörelse om registrering av svenska kommunala vapen
 • 1973:687 Förordning med instruktion för styrelsen för internationell utveckling
 • 1973:688 Kungörelse angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
 • 1973:698 Kungörelse om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder
 • 1973:699 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1973:702 Kungl. Maj:ts kungörelse med anledning av konung Gustaf VI Adolfs frånfälle;
 • 1973:710 Kungörelse om rättsmedicinsk obduktion
 • 1973:720 CECA-kungörelse
 • 1973:731 Kungl. Maj:ts kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
 • 1973:766 Kungörelse om interimslicens för fordon
 • 1973:776 Vägtrafikskatteförordning
 • 1973:777 Förordning om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket
 • 1973:779 Kungl. Maj:ts kungörelse om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning
 • 1973:780 Kungl. Maj:ts kungörelse om interimsskatt
 • 1973:784 Kungl. Maj:ts kungörelse om visst undantag från vägtrafikskatt
 • 1973:786 Kungörelse om inbetalning av överlastavgift
 • 1973:796 Kungl. Maj:ts kungörelse om rikets indelning i fögderier
 • 1973:801 Cirkulär till hovrätterna och tingsrätterna om nämndemän i domsaga och i fastighetsdomstol vid ändring i rikets judiciella indelning
 • 1973:810 Kungörelse om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
 • 1973:847 Förordning med instruktion för yrkesinspektionen
 • 1973:861 Lag om lokal kristidsförvaltning
 • 1973:863 Kungörelse om kristidsnämnder
 • 1973:874 Kungl. Maj:ts Cirkulär om Sveriges tillträde till europeiska konventionen den 7 juni 1968 om avskaffande av legalisering av handlingar som utfärdas av diplomatiska eller konsulära tjänstemän
 • 1973:875 Kungörelse om rikets indelning i polisdistrikt
 • 1973:877 Konsumentköplag
 • 1973:883 Förordning om distriktsorganisation för tullverket
 • 1973:898 Kungl. Maj:ts kungörelse om Sveriges CECA-avtal
 • 1973:922 Kungörelse om rikets indelning i lantmäteridistrikt
 • 1973:939 Uppskovskungörelse
 • 1973:943 Lag om erkännande av vissa utländska äktenskapskillnader och hemskillnader
 • 1973:948 Kungörelse om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
 • 1973:950 Kungörelseom utredning angående frihet från äktenskapshinder enligt lagen i främmande stat
 • 1973:964 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med övergångsbestämmelser till kungörelsen (1973:962) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.;
 • 1973:979 Tullförordning;
 • 1973:98 Lag om inskrivningsregister
 • 1973:980 Lag om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
 • 1973:981 Lag om frihet från införselavgift