Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1974

 • 1974:1007 Förordning om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.
 • 1974:1020 Kungl. Maj:ts kungörelse om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.
 • 1974:1021 Lag om utbetalning av pristillägg på kött
 • 1974:1036 Lag med instruktion för riksdagens revisorer
 • 1974:1037 Lag med instruktion för Valprövningsnämnden
 • 1974:1047 Överförmyndarkungörelse
 • 1974:1048 Kungörelse om placering av omyndigs medel m.m.
 • 1974:1051 Kungörelse om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar
 • 1974:1058 Fastighetsdatakungörelse
 • 1974:1059 Fastighetsregisterkungörelse
 • 1974:1061 Inskrivningsregisterkungörelse
 • 1974:1062 Kungörelse om uppläggande av inskrivningsregister
 • 1974:1063 Kungörelse om fastighetsbevis m.m.
 • 1974:1065 Lag om visst stöldgods m.m.
 • 1974:1066 Lag om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
 • 1974:1080 Lag om avveckling av hyresregleringen
 • 1974:1081 Kungörelse om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
 • 1974:1082 Lag om bostadsdomstol
 • 1974:110 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1974:1110 Statens förhandlingsnämnds Cirkulär om underrättelser till statens förhandlingsnämnd om förvärv och försäljning av mark
 • 1974:117 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av vissa författningar om pensionsförmåner m.m.
 • 1974:122 Kungl. Maj:ts Kungörelse om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
 • 1974:123 Vapenförordning
 • 1974:125 Kungl. Maj:ts kungörelse om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.
 • 1974:13 Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder
 • 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform
 • 1974:153 Kungörelse om beslutad ny riksdagsordning
 • 1974:156 Firmalag
 • 1974:157 Handelsregisterlag
 • 1974:158 Prokuralag;
 • 1974:17 Kungl. Maj:ts kungörelse om kupongskatt för person som är bosatt i Irland, m.m.
 • 1974:174 Lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
 • 1974:182 Inkassolag
 • 1974:188 Handelsregisterförordning
 • 1974:191 Lag om bevakningsföretag
 • 1974:202 Lag om beräkning av strafftid m.m.
 • 1974:203 Lag om kriminalvård i anstalt
 • 1974:204 Lag om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område
 • 1974:210 Kungl. Maj:ts instruktion för allmänna ombudet i tullmål
 • 1974:211 Bisjukdomslag
 • 1974:212 Bisjukdomsförordning
 • 1974:224 Kungl. Maj:ts kungörelse om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m.
 • 1974:225 Förordning om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
 • 1974:226 Lag om prisreglering på fiskets område;
 • 1974:235 Förordning om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
 • 1974:248 Förordning om kriminalvård i anstalt
 • 1974:26 Kungörelse om kupongskatt för person som är bosatt i Israel
 • 1974:262 Kungl. Maj:ts kungörelse om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg
 • 1974:268 Lag med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
 • 1974:270 Kungörelse om kontroll vid införsel av livsmedel
 • 1974:271 Kungörelse om kontroll vid utförsel av livsmedel
 • 1974:283 Lag om handel med arbeten av guld, silver eller platina;
 • 1974:284 Förordning om arbeten av guld, silver eller platina
 • 1974:286 Förordning om beräkning av strafftid m.m.
 • 1974:325 Lag om avsättning till arbetsmiljöfond
 • 1974:336 Lantmäteriinstruktion
 • 1974:339 Mätningskungörelse
 • 1974:342 Gruvlag
 • 1974:344 Gruvförordning
 • 1974:346 Förordning med instruktion för bergsstaten
 • 1974:358 Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
 • 1974:371 Lag om rättegången i arbetstvister
 • 1974:372 Lag om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden
 • 1974:397 Kungl. Maj:ts Kungörelse om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank
 • 1974:404 Förordning om statsbidrag till vissa trossamfund
 • 1974:427 Förordning med instruktion för statens kärnkraftinspektion
 • 1974:429 Kungörelse om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor
 • 1974:439 Förordning om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
 • 1974:440 Förordning med instruktion för statens institut för läromedelsinformation
 • 1974:450 Cirkulär till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken
 • 1974:451 Förordning om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner
 • 1974:452 Förordning om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper
 • 1974:462 Bevakningsföretagskungörelse;
 • 1974:465 Kungörelse om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden
 • 1974:467 Cirkulär till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut
 • 1974:515 Lag om ersättning vid frihetsinskränkning
 • 1974:525 Lag om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.
 • 1974:555 Förordning med instruktion för kriminalvårdsverket
 • 1974:579 Lag om handläggningen av nådeärenden
 • 1974:585 Lag om skyldighet att tillhandahålla riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.;
 • 1974:589 Förordning med instruktion för arbetsdomstolen
 • 1974:591 Förordning om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot
 • 1974:595 Abortlag
 • 1974:6 Kungörelse om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
 • 1974:610 Lag om inrikes vägtransport
 • 1974:613 Lag om handläggningen av vissa regeringsärenden
 • 1974:614 Lag om beredskapsstyrka för FN-tjänst;
 • 1974:615 Lag om beteckningen försvarsmakten;
 • 1974:628 Förordning med instruktion för statens förhandlingsnämnd
 • 1974:644 Förordning med instruktion för statens kulturråd
 • 1974:648 Förordning om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling
 • 1974:650 Riksskatteverkets Kungörelse angående fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt
 • 1974:658 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1974:661 Kungörelse om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken
 • 1974:681 Kungörelse om internationella vägtransporter
 • 1974:684 Riksarkivets cirkulär med anvisningar om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål;
 • 1974:69 Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1974:699 Läkarvårdstaxa
 • 1974:70 Kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Kenya, m.m.
 • 1974:711 /r1/ Socialstyrelsens kungörelse om tillämpningen av narkotikaförordningen (1962:704) (socialstyrelsens narkotikakungörelse);
 • 1974:712 /r1/ Socialstyrelsens narkotikaförteckningar;
 • 1974:713 Kungörelse om intyg vid utförsel av växter
 • 1974:752 Lag om nordisk vittnesplikt m.m.
 • 1974:768 Ordenskungörelse
 • 1974:782 /r1/ Kungl. försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av skadeståndslivräntor;
 • 1974:8 Lag om rättegången i tvistemål om mindre värden
 • 1974:804 Kungörelse om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
 • 1974:809 Lag om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteksinstitutionen, m.m.
 • 1974:840 Kungl. Maj:ts Kungörelse om statsbidrag till färdtjänst
 • 1974:886 Kungörelse om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
 • 1974:890 Lag om vissa mineralfyndigheter
 • 1974:893 Förordning om vissa mineralfyndigheter
 • 1974:897 Lag om riksmätplatser m.m.
 • 1974:899 Förordning om riksmätplatser m. m.
 • 1974:910 Åklagarinstruktion
 • 1974:922 Lag om kreditpolitiska medel
 • 1974:931 Aktiefondslag;
 • 1974:936 Förordning om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m.
 • 1974:946 Bostadsfinansieringsförordning
 • 1974:963 Kungl. Maj:ts kungörelse om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
 • 1974:97 Militära vägtrafikkungörelsen
 • 1974:98 Vägtrafikkungörelse för civilförsvaret
 • 1974:981 Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
 • 1974:988 Lag om avsättning till särskild investeringsfond
 • 1974:989 Lag om insättning på investeringskonto för skog
 • 1974:990 Lag om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.
 • 1974:992 Lag om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt