Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1975

 • 1975:1 Förordning om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.;
 • 1975:1004 Förordning med krigsinstruktion för länsstyrelserna
 • 1975:1012 Förordning med instruktion för Stängselnämnden
 • 1975:1019 Karantänsförordning;
 • 1975:1021 Förordning med instruktion för domänverket
 • 1975:1027 Bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen
 • 1975:1047 Förordning om vigselförrättare i vissa fall
 • 1975:1051 Förordning om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.
 • 1975:1083 Lag om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
 • 1975:1127 Förordning om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister
 • 1975:1129 Förordning om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata
 • 1975:1132 Lag om förvärv av hyresfastighet m.m.
 • 1975:1139 Förordning om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
 • 1975:1147 Lag om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt;
 • 1975:1154 Lag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror;
 • 1975:1157 Förordning om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
 • 1975:1184 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.
 • 1975:1190 Lag om andra allmänna gudstjänster än högmässa
 • 1975:1233 /r1/ Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av skadeståndslivräntor;
 • 1975:1243 Förordning med uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1975:127 Förordning om avdrag för bidrag till viss forskning
 • 1975:1313 Terrängkörningslag
 • 1975:1318 Förordning om dröjsmålsränta på statliga fordringar
 • 1975:1339 Lag om justitiekanslerns tillsyn
 • 1975:1345 Förordning med instruktion för Justitiekanslern
 • 1975:1360 Lag om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall;
 • 1975:1369 Förordning om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken
 • 1975:1385 Aktiebolagslag
 • 1975:1386 Lag om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
 • 1975:1387 Aktiebolagsförordning
 • 1975:1393 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1975:1394 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Zambia, m.m.
 • 1975:1410 Trafikskadelag
 • 1975:1418 Marknadsföringslag
 • 1975:1427 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
 • 1975:1428 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m.
 • 1975:150 Förordning med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
 • 1975:184 Kräftpestförordning
 • 1975:187 Lag om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål;
 • 1975:190 Transplantationslag
 • 1975:191 Obduktionslag
 • 1975:197 Oljekrislag
 • 1975:198 Oljekrisförordning
 • 1975:278 Lag om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.
 • 1975:295 Lag om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat
 • 1975:3 Förordning om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.
 • 1975:301 Cirkulär till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning;
 • 1975:305 Cirkulär med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1975:309 Förordning med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg
 • 1975:326 Cirkulär om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet
 • 1975:337 Förordning om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun
 • 1975:34 Förordning om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal
 • 1975:343 Bilskrotningslag
 • 1975:348 Bilskrotningsförordning
 • 1975:364 Lag om närvarorätt vid sammanträde med nämnd hos församling eller kyrklig samfällighet
 • 1975:370 Lag om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor
 • 1975:371 Lag om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder
 • 1975:372 Kartsekretessförordning
 • 1975:394 Förordning med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna
 • 1975:417 Lag om sambruksföreningar
 • 1975:421 Förordning om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion
 • 1975:424 Lag om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
 • 1975:425 Förordning om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
 • 1975:433 Förordning om taxor för postverkets busslinjetrafik
 • 1975:439 Förordning om rekrytering av biståndspersonal, m.m.
 • 1975:441 Förordning om verkan av lönegradsändring av tjänst m.m.
 • 1975:468 Förordning med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
 • 1975:47 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1975:49 Förordning om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
 • 1975:490 Lag om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.
 • 1975:491 Förordning om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare
 • 1975:492 Förordning med instruktion för handelssekreterare
 • 1975:494 Lag om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp;
 • 1975:506 Förordning med instruktion för domstolsverket
 • 1975:507 Förordning med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
 • 1975:517 Förordning med instruktion för bostadsdomstolen
 • 1975:518 Förordning om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.
 • 1975:520 Förordning om protokollföring m.m. vid arrendenämnd och hyresnämnd
 • 1975:539 Veterinärtaxeförordning
 • 1975:540 Förordning om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall
 • 1975:542 Förordning om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter;
 • 1975:55 Lag om folk- och bostadsräkning år 1975
 • 1975:567 Förordning om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen
 • 1975:576 Kungl. Maj:ts förordning om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.
 • 1975:580 Steriliseringslag
 • 1975:586 Förordning om register över statliga avgifter
 • 1975:588 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar
 • 1975:592 Förordning om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse
 • 1975:596 Förordning om tillämpning av 2 och 2 a §§ bostadssaneringslagen (1973:531) i vissa kommuner
 • 1975:6 Förordning med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter
 • 1975:603 Lag om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m.m.
 • 1975:605 Lag om registrering av båtbyggnadsförskott
 • 1975:607 Förordning med tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpen-reglerna 1974
 • 1975:608 Förordning om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster;
 • 1975:63 Förordning med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd
 • 1975:634 Förordning om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader;
 • 1975:635 Räntelag
 • 1975:688 Lag om skydd för viss tjänsteutövning
 • 1975:689 Lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
 • 1975:69 Lag om explosiva och brandfarliga varor
 • 1975:74 Lag med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen
 • 1975:802 Förordning om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär
 • 1975:827 Förordning om minnesmynt på femtio kronor
 • 1975:828 Förordning om garanti för obligationslån
 • 1975:834 Förordning om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall
 • 1975:836 Förordning om beräkning av pensionslön för kommunala anställningar m.fl. i vissa fall
 • 1975:846 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, m.m.
 • 1975:848 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Liberia, m.m.
 • 1975:85 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
 • 1975:850 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Marocko, m.m.
 • 1975:853 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Singapore, m.m.
 • 1975:855 Förordning om kupongskatt för juridisk person som är bosatt i Thailand, m.m.
 • 1975:86 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor
 • 1975:87 Lag om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen
 • 1975:874 Förordning om anordnande av bevakning
 • 1975:88 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
 • 1975:883 Förordning om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
 • 1975:885 Förordning om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik
 • 1975:927 Fartygsregisterförordning
 • 1975:928 Förordning om handläggning av partrederiärenden
 • 1975:929 Förordning med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
 • 1975:931 Förordning om sjörättsdomstolar
 • 1975:932 Förordning med dispaschörsinstruktion
 • 1975:940 Förordning om tillämpning av 198 § konkurslagen (1921:225)
 • 1975:954 Förordning om rätt för riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
 • 1975:964 Sjukreseförordning
 • 1975:967 Elinstallatörsförordning;
 • 1975:985 Lag om tillfällig handel
 • 1975:994 Förordning om införsel av växter m.m.