Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1976

 • 1976:100 Förordning om vissa officiella beteckningar
 • 1976:1008 Värnpliktsförmånsförordning
 • 1976:1011 Förordning om förmåner till civilförsvarspliktiga
 • 1976:1012 Förordning om löneavdrag vid disciplinbot
 • 1976:1018 Förordning med taxa för sjukvårdande behandling
 • 1976:1021 Förordning om statliga kollektivavtal, m.m.
 • 1976:1027 Förordning om tillsättning av statligt reglerad tjänst i samband med arbetskonflikt, m.m.
 • 1976:103 Förordning om förlängd tid för övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfas- tighet m.m.
 • 1976:1046 Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
 • 1976:1054 Lag om svavelhaltigt bränsle
 • 1976:1055 Förordning om svavelhaltigt bränsle
 • 1976:1064 Förordning om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.
 • 1976:1067 Förordning om kontant arbetsmarknadsstöd
 • 1976:108 Lag om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
 • 1976:1089 Förordning om redovisning av allmän arbetsgivaravgift
 • 1976:1090 Lag om alkoholutandningsprov
 • 1976:1091 Förordning om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov
 • 1976:1105 Förordning om arkiv hos regeringskansliet
 • 1976:1111 Förordning med tillkännagivande att Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling antagit deklaration om internationella investeringar och multinationella företag
 • 1976:1121 Förordning om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare
 • 1976:1128 Förordning om felparkeringsavgift
 • 1976:113 Förordningen om ed som skall avläggas av ledamot i domkapitel
 • 1976:114 Förordning om biträde vid utdelande av nattvarden inom svenska kyrkan
 • 1976:119 Kommittéförordning
 • 1976:125 Bokföringslag
 • 1976:15 Förordning med uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1976:157 Lag om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
 • 1976:166 Förordning om främmande staters anslutning till en av internationella arbetskonferensen antagen konvention (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet
 • 1976:173 Lag om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet
 • 1976:181 Förordning om hovrätternas domkretsar
 • 1976:19 Lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
 • 1976:206 Lag om felparkeringsavgift
 • 1976:225 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.
 • 1976:230 Lag om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet
 • 1976:240 Lag om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.
 • 1976:241 Förordning om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.
 • 1976:247 Förordning om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
 • 1976:248 Förordning om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
 • 1976:257 Förordning om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
 • 1976:260 Förordning om hyresförlustlån
 • 1976:262 Förordning om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.
 • 1976:263 Förordning om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer
 • 1976:264 Förordning om statligt bosättningslån
 • 1976:267 Förordning om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
 • 1976:276 Lag med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader
 • 1976:295 Lag om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
 • 1976:296 Lag om kriskoppling
 • 1976:298 Utsädeslag
 • 1976:309 Förordning om statlig kursgaranti vid export
 • 1976:338 Lag om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
 • 1976:339 Lag om saluvagnsskatt
 • 1976:351 Lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • 1976:355 Lag om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag
 • 1976:357 Lag om motortävlingsförsäkring
 • 1976:359 Trafikförsäkringsförordning
 • 1976:371 Lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
 • 1976:376 Förordning om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
 • 1976:377 Förordning med instruktion för bokföringsnämnden
 • 1976:380 Lag om arbetsskadeförsäkring
 • 1976:386 Förordning med uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1976:40 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1976:411 Förordning om järnvägs handläggning av vissa ersättningskrav m.m.
 • 1976:414 Förordning om minnesmynt på femtio kronor
 • 1976:419 Förordning med instruktion för presstödsnämnden
 • 1976:430 Förordning om ersättning vid vissa skador av rovdjur
 • 1976:432 Jakttidsförordning;
 • 1976:439 Förordning med instruktion för statens konstmuseer
 • 1976:447 Lag om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag
 • 1976:451 Berberislag;
 • 1976:452 Berberisförordning
 • 1976:464 Förordning om tillämpningen av lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • 1976:465 Förordning med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
 • 1976:472 Förordning om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)
 • 1976:48 Förordning om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
 • 1976:481 Förordning med instruktion för statens strålskyddsinstitut
 • 1976:484 Naturvårdsförordning
 • 1976:486 /r1/ Förordning om stöd åt trav- och galoppsporten;
 • 1976:493 Förordning med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
 • 1976:498 Förordning med instruktion för försvarets underrättelsenämnd
 • 1976:504 Förordning om inkomstgarantier för konstnärer
 • 1976:511 Lag om omhändertagande av berusade personer m.m
 • 1976:518 Förordning om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
 • 1976:527 Förordning med instruktion för statens ungdomsråd
 • 1976:528 Förordning om bidrag till konstnärer
 • 1976:531 Förordning med instruktion för konstnärsnämnden
 • 1976:536 Förordning om utbildningsbidrag för doktorander
 • 1976:554 Förordning om grupplivförsäkring åt vissa doktorander
 • 1976:555 Förordning om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge träffad överenskommelse om bestämmelser för tillgodoräknande av kvalifikationsperioder m.m. i samband med rätt till ersättning för arbetslöshetsförsäkrade
 • 1976:580 Lag om medbestämmande i arbetslivet
 • 1976:600 Lag om offentlig anställning
 • 1976:610 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan
 • 1976:633 Lag om kungörande av lagar och andra författningar
 • 1976:661 Lag om immunitet och privilegier i vissa fall
 • 1976:666 Lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
 • 1976:702 Förordning med instruktion för universitets- och högskoleämbetet
 • 1976:703 /r1/ Förordning om överförande av uppgifter från universitetskanslersämbetet till universitets- och högskoleämbetet;
 • 1976:720 Förordning om garanti för obligationslån
 • 1976:722 Förordning om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet;
 • 1976:723 Förordning med instruktion för affärsverket FFV
 • 1976:725 Författningssamlingsförordning
 • 1976:757 Förordning om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi
 • 1976:758 Förordning om nya sedlar på ettusen kronor
 • 1976:759 Förordning med uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1976:767 Förordning om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
 • 1976:769 Förordning om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
 • 1976:785 Förordning med instruktion om handläggning av sjöfartsärenden vid utrikesrepresentationen
 • 1976:819 Förordning om avfattning av dom i tvistemål m.m.
 • 1976:823 Förordning om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.
 • 1976:826 Förordning om medling i arbetstvister
 • 1976:834 Förordning om prövning av utländskt beslut om adoption
 • 1976:836 Förordning om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
 • 1976:837 Förordning om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor
 • 1976:839 Lag om Statens va-nämnd
 • 1976:841 Lag om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd
 • 1976:850 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
 • 1976:851 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Malta, m.m.
 • 1976:891 Lag om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
 • 1976:921 Cirkulär till de militära befattningshavare som har bestraffningsrätt i disciplinmål om ingripande mot krigsman på grund av berusning
 • 1976:929 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1976:930 Förordning om tullfrihet för handvävd bomullsväv
 • 1976:933 Förordning om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
 • 1976:935 Förordning om skyddsområden och kontrollområden
 • 1976:940 Förordning om anställning hos allmän försäkringskassa
 • 1976:943 Förordning med instruktion för arbetslivscentrum
 • 1976:948 /r1/ Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av skadeståndslivräntor;
 • 1976:950 Förordning om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969--1971
 • 1976:994 Förordning om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125)
 • 1976:997 Lag om vattenförbund