Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1977

 • 1977:1005 Förordning om nordisk verkställighet på privaträttens område
 • 1977:1008 Förordning om beräkning av statliga tjänstepensioner vid anställnings upphörande under år 1977
 • 1977:1009 Förordning om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 november 1977, m.m.
 • 1977:1016 Lag med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område
 • 1977:1025 Förordning om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden
 • 1977:105 Förordning om översändande av ansökningar om rättshjälp
 • 1977:1066 Förordning med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet
 • 1977:11 Förordning om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1976
 • 1977:1118 Förordning om fyravgift
 • 1977:1119 Förordning om farledsvaruavgift
 • 1977:1123 Förordning om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.
 • 1977:1127 Förordning om vissa sanktioner mot Sydafrika
 • 1977:1160 Arbetsmiljölag
 • 1977:1166 Arbetsmiljöförordning
 • 1977:1188 Förordning om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd
 • 1977:1194 Frihandelsförordning
 • 1977:12 Förordning om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse efter år 1973
 • 1977:13 Förordning om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974
 • 1977:175 Förordning om tolk för hörsel- och talskadade
 • 1977:178 Förordning med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
 • 1977:179 Kommunallag
 • 1977:180 Lag om införande av kommunallagen
 • 1977:20 Lag om TV-övervakning
 • 1977:21 Förordning om TV-övervakning;
 • 1977:216 Lag om egendom som förvaltas av kommunalstämma
 • 1977:218 Högskolelag
 • 1977:263 Högskoleförordning;
 • 1977:265 Lag om statligt personskadeskydd
 • 1977:266 Lag om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
 • 1977:267 Lag om krigsskadeersättning till sjömän
 • 1977:268 Lag om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.
 • 1977:269 Lag om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m.m.
 • 1977:284 Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
 • 1977:292 Lag om tillverkning av drycker, m.m.
 • 1977:293 Lag om handel med drycker
 • 1977:305 Förordning om handel med drycker
 • 1977:306 Lag om dryckesskatt
 • 1977:32 Riksskatteverkets kungörelse om fastställelse av tabeller för beräkning av sjömansskatt
 • 1977:34 Förordning med instruktion för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
 • 1977:344 Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet
 • 1977:35 Förordning med instruktion för forskningsrådsnämnden
 • 1977:358 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna, m.m.
 • 1977:360 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Belgien, m.m.
 • 1977:37 Förordning med instruktion för utrikesdepartementets antagningsnämnd
 • 1977:386 Förordning om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
 • 1977:387 Förordning om investeringsgaranti
 • 1977:393 Förordning om statligt stöd till kulturtidskrifter;
 • 1977:396 Förordning om enskild sjuksköterskeutbildning;
 • 1977:419 Förordning om statsbidrag till landstingskommun enligt 16 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap
 • 1977:433 Förordning med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
 • 1977:439 Lag om kommunal energiplanering
 • 1977:440 Förordning om kommunal energiplanering
 • 1977:458 Förordning med instruktion för regionstyrelserna för högskolan
 • 1977:459 Förordning om införande av högskoleförordningen (1977:263)
 • 1977:461 Förordning om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
 • 1977:475 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Polen
 • 1977:476 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Polen m.m.
 • 1977:477 Körkortslag
 • 1977:480 Semesterlag
 • 1977:484 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.
 • 1977:486 Förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
 • 1977:494 Lag om tillstånd till överlåtelse av fartyg
 • 1977:495 Förordning om tillstånd till överlåtelse av fartyg
 • 1977:496 Förordning om statsbidrag till sjöfolkets fria resor
 • 1977:497 Förordning om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag
 • 1977:502 Förordning om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser
 • 1977:523 Förordning om stöd till tidningar på andra språk än svenska
 • 1977:53 Förordning om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon
 • 1977:535 Förordning om utbildning av apotekselever;
 • 1977:547 Förordning om statsbidrag till regionala museer;
 • 1977:55 Förordning om vissa statliga myndigheters beredskap m.m.;
 • 1977:551 Folkhögskoleförordningen
 • 1977:553 Förordning med instruktion för riksarkivet
 • 1977:566 Förordning med instruktion för statens rättskemiska laboratorium
 • 1977:575 Förordning med instruktion för arbetsmarknadsråd
 • 1977:577 Förordning om grundutbildning och övning inom civilförsvaret
 • 1977:580 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania
 • 1977:581 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Tanzania, m.m.
 • 1977:585 Förordning om elektrisk materiel m.m.
 • 1977:595 Lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
 • 1977:622 Förordning om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten
 • 1977:623 Förordning om utbetalning av ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
 • 1977:625 Förordning om information till ersättare i statliga styrelser och nämnder
 • 1977:628 Förordning om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan
 • 1977:642 Förordning om den svenska fiskezonens omfattning
 • 1977:654 Lag om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
 • 1977:67 Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
 • 1977:68 Förordning om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
 • 1977:722 Körkortsförordning
 • 1977:729 Lag om Patentbesvärsrätten
 • 1977:740 Förordning om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
 • 1977:741 Förordning om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
 • 1977:743 Förordning om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
 • 1977:75 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien
 • 1977:752 Förordning om höjning av riddarhuskapitationsavgiften
 • 1977:754 Förordning om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.
 • 1977:76 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Spanien, m.m.
 • 1977:774 Förordning om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige
 • 1977:785 Förordning om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
 • 1977:792 Bostadsförvaltningslag
 • 1977:818 Förordning om tillämpning av en konvention den 28 juni 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ersättning vid arbetslöshet
 • 1977:819 Förordning om tillämpning av viss bestämmelse i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
 • 1977:827 Kungörandeförordning
 • 1977:85 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1977:937 Förordning om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
 • 1977:945 Förordning om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
 • 1977:951 Förordning om de statliga myndigheternas skrivelser och remisser;
 • 1977:965 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1977:975 Lag med tulltaxa
 • 1977:981 Konsumentkreditlag
 • 1977:987 Förordning med instruktion för ILO-kommittén
 • 1977:994 Förordning om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.