Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1978

 • 1978:1001 Vägmärkesförordning
 • 1978:105 Förordning om statligt stöd till trädgårdsföretag med produktion av rosor och nejlikor
 • 1978:107 Förordning om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag
 • 1978:108 Förordning om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
 • 1978:13 Förordning om farledsvaruavgift i vissa fall;
 • 1978:140 Förordning om motvärdet av vissa guldfrancs uttryckt i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter
 • 1978:144 Lag om skatt på vissa resor
 • 1978:152 Lag om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
 • 1978:160 Lag om vissa rörledningar
 • 1978:164 Förordning om vissa rörledningar
 • 1978:178 Förordning om taxor för Statens järnvägar
 • 1978:188 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgift för kostnadsutjämning enligt allmän pensionsplan, m.m.
 • 1978:19 Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling
 • 1978:205 Förordning om internationellt certifikat för fritidsfartyg
 • 1978:208 Förordning om ändring i cirkuläret den 11 oktober 1974 till kammarkollegiet m.fl. om vissa vikarier på prästerliga tjänster och icke prästvigda tjänste biträden åt präster
 • 1978:21 Förordning om länder och områden som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1978:215 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1978:218 Förordning om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
 • 1978:227 Cirkulär till samtliga statsmyndigheter med erinran om riktlinjer för utnyttjande av obrutna fjällområden i Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
 • 1978:234 Lag om nämnder för vissa trafikfrågor
 • 1978:245 Förordning med instruktion för arkitekturmuseet
 • 1978:249 Förordning med instruktion för statens utsädeskontroll
 • 1978:250 Förordning om statligt stöd till jordbrukets rationalisering
 • 1978:260 Förordning med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)
 • 1978:262 Förfogandelag
 • 1978:268 Ransoneringslag
 • 1978:277 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om anordning för förbrukningsmätning av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi, m.m.
 • 1978:28 Lag om försäkringsöverdomstolen
 • 1978:302 Passlag
 • 1978:304 Hyresförhandlingslag
 • 1978:313 Förordning om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling
 • 1978:314 Förordning om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken
 • 1978:345 Förordning om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m.m.;
 • 1978:352 Lag om utredning i utländskt skatteärende
 • 1978:373 Förordning om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i brottmål m.m.
 • 1978:384 Förordning om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån
 • 1978:387 Förordning om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall
 • 1978:396 Förordning om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån
 • 1978:399 Förordning med instruktion för bostadsstyrelsens råd för belånings- och värderingsmetoder
 • 1978:40 Lag om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
 • 1978:401 Lag om exportkreditstöd
 • 1978:402 Förordning om villkor för exportkreditstöd
 • 1978:403 Lag om beslutanderätt för kreditmarknadsföretag i fråga om exportkredit i vissa fall
 • 1978:407 Förordning om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.
 • 1978:410 Lag om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
 • 1978:413 Brottsskadelag
 • 1978:423 Lagom skattelättnader för vissa sparformer
 • 1978:428 Lag om aktiesparfonder
 • 1978:438 Lag om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
 • 1978:440 Lag om kollektivtrafiknämnd
 • 1978:441 Förordning om kollektivtrafiknämnd
 • 1978:446 Förordning om statligt stöd till viss skärgårdstrafik
 • 1978:447 Förordning om statligt stöd till fjällflygtrafik
 • 1978:45 Förordning om ersättning vid kommittéuppdrag
 • 1978:478 Lag om avgift för innehav av televisionsmottagare
 • 1978:482 Förordning med instruktion för radionämnden
 • 1978:484 Förordning om mottagare för radiosändning eller trådsändning
 • 1978:487 Lag om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
 • 1978:490 Förordning om statligt litteraturstöd
 • 1978:493 Lag med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning
 • 1978:498 Förordning med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor
 • 1978:499 Förordning om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning
 • 1978:500 Förordning med instruktion för centrala studiestödsnämnden
 • 1978:504 Förordning om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond
 • 1978:507 Förordning om industrigarantilån m.m.
 • 1978:517 Förordning om licens för yrkesfiske
 • 1978:520 Familjebidragslag
 • 1978:548 Förordning om tjänster och tjänstemän på löneplan SK
 • 1978:555 Förordning med instruktion för statens haverikommission
 • 1978:558 Förfogandeförordning
 • 1978:559 Förordning med instruktion för riksvärderingsnämnden
 • 1978:560 Förordning med instruktion för lokal värderingsnämnd
 • 1978:561 Förordning om förberedelser för krigsanskaffning
 • 1978:567 Familjebidragsförordning;
 • 1978:571 Förordning om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet
 • 1978:59 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1978:591 Förordning om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet
 • 1978:592 Förordning om vissa medbestämmandeformer för arbetstagare hos de allmänna försäkringskassorna
 • 1978:594 Terrängkörningsförordning
 • 1978:599 Lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
 • 1978:600 Förordning med instruktion för oljekrisnämnden
 • 1978:620 Förordning om samråd med statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m.m.
 • 1978:622 Förordning om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.
 • 1978:632 Förordning med instruktion för försäkringsöverdomstolen
 • 1978:633 Förordning med försäkringsrättsinstruktion
 • 1978:643 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1978:653 Brottsskadeförordning
 • 1978:655 Förordning med instruktion för brottsskadenämnden
 • 1978:677 Förordning med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
 • 1978:679 Förordning om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil
 • 1978:69 Lag om försäljningsskatt på motorfordon
 • 1978:706 Förordning om länsstyrelses verksamhet inom det ekonomiska försvaret;
 • 1978:707 Förordning om 1975 års TIR-konvention
 • 1978:724 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden;
 • 1978:738 Förordning med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden
 • 1978:748 Förordning om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen;
 • 1978:753 Förordning med instruktion för bostadsstyrelsens bostadssociala råd
 • 1978:763 Lag med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker
 • 1978:764 Lag med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror;
 • 1978:779 Förordning om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
 • 1978:788 Förordning om luftleder
 • 1978:797 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1978:798 Förordning om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet
 • 1978:799 Förordning med bemyndigande enligt konventionen den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
 • 1978:800 Lag om namn och bild i reklam
 • 1978:801 Lag om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
 • 1978:813 Förordning med instruktion för statens arbetsgivarverk
 • 1978:829 Förordning om vissa medbestämmandeformer i statligt reglerade lärartjänster m.fl.
 • 1978:842 Förordning med bemyndigande för statens vattenfallsverk att fastställa taxa för Trollhätte kanal
 • 1978:843 Förordning med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal
 • 1978:847 Förordning med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor
 • 1978:849 Förordning med instruktion för statens planverks råd för stål- och betongnormer
 • 1978:86 Förordning om försäljningsskatt på motorfordon
 • 1978:879 Förordning med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd
 • 1978:880 Lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
 • 1978:881 Förordning om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
 • 1978:882 Lag om säkerhet för skattefordringar m.m.;
 • 1978:89 Förordning om föreskrifter i fråga om vägtrafikskatt
 • 1978:910 Förordning om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter
 • 1978:922 Lag om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall
 • 1978:950 Lag om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;
 • 1978:951 Lag om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten;
 • 1978:963 Förordning om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser
 • 1978:97 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1978:970 Lag om uppskov med beskattning av realisationsvinst;
 • 1978:992 Förordning om lån för underhåll av vissa bostadshus
 • 1978:997 Förordning om statligt bidrag till prospektering efter olja, naturgas elle kol