Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1979

 • 1979:1001 Lag om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
 • 1979:101 Delgivningsförordning
 • 1979:103 Lag om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
 • 1979:1035 Lag med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
 • 1979:1036 Förordning om högsta pris för vissa lastbilstransporter
 • 1979:1037 Förordning med instruktion för transportrådet
 • 1979:1073 Förordning med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket
 • 1979:1082 Förordning om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
 • 1979:1088 Lag om gränsövervakningen i krig m.m.
 • 1979:1091 Förordning om gränsövervakningen i krig m.m.
 • 1979:1116 Återlåneförordning;
 • 1979:1117 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1980, m.m.
 • 1979:1118 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
 • 1979:113 Förordning med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling
 • 1979:1132 Förordning om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar
 • 1979:1152 Fastighetstaxeringslag
 • 1979:1155 Lag om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering;
 • 1979:1173 Förordning med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor
 • 1979:1174 Förordning om förhandsprövning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) av användning av hybrid-DNA-teknik
 • 1979:1181 Förordning med instruktion för delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher
 • 1979:1184 Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
 • 1979:1193 Fastighetstaxeringsförordning
 • 1979:1194 Förordning om bevarande av allmänna fastighetsdeklarationer avgivna till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, m.m.
 • 1979:1196 Förordning med bemyndigande enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)
 • 1979:1211 Riksrevisionsverkets Kungörelse om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
 • 1979:1212 Bokföringsförordning
 • 1979:124 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1979:126 Förordning om kriskoppling
 • 1979:131 Förordning om beräkning av folkpension i vissa fall
 • 1979:141 Jordbruksbokföringslag
 • 1979:146 Förordning om el-, vatten- och värmemätare;
 • 1979:157 Postverkets tjänstebrevskungörelse
 • 1979:163 Förordning med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
 • 1979:189 Bötesverkställighetslag
 • 1979:197 Bötesverkställighetsförordning
 • 1979:210 Förordning om maskindrivna portar m.m.
 • 1979:217 Lag om allmän folk- och bostadsräkning år 1980
 • 1979:230 Jordförvärvslag
 • 1979:231 Jordförvärvsförordning
 • 1979:239 Förordning om länsrätternas kansliorter
 • 1979:26 Förordning om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster
 • 1979:264 Förordning med instruktion för försvarets fastighetsnämnd
 • 1979:277 Riksarkivets och krigsarkivets cirkulär angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks m.fl. arkiv
 • 1979:28 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m.
 • 1979:283 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1979, m.m.
 • 1979:286 Förordning om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
 • 1979:287 Djurskyddsförordning
 • 1979:288 Förordning om införsel av djursperma m.m.
 • 1979:291 Förordning om tolktaxa
 • 1979:293 Förordning om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt
 • 1979:296 Förordning med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter
 • 1979:3 Förordning med instruktion för värnpliktsnämnden
 • 1979:300 Förordning med instruktion för växtförädlingsnämnden
 • 1979:305 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall
 • 1979:319 Förordning om statligt stöd till energiforskning
 • 1979:321 Förordning om ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1979:323 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 23 februari 1978 angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
 • 1979:33 Tjänstebrevsförordning;
 • 1979:330 Förordning om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligtkonsumentkreditlagen (1977:981) m.m.
 • 1979:34 Förordning med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten
 • 1979:349 Förordning om kvicksilverbetning av utsäde
 • 1979:357 Lag om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
 • 1979:358 Förordning om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
 • 1979:362 Lag om skatteutjämningsbidrag
 • 1979:363 Förordning om skatteutjämningsbidrag
 • 1979:368 Lag om Lagrådet
 • 1979:369 Folkomröstningslag
 • 1979:377 Lag om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
 • 1979:38 Förordning om läkarintyg för sjöfolk
 • 1979:408 Lag om vissa lokala organ i kommunerna
 • 1979:411 Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
 • 1979:412 Lag om kommunala indelningsdelegerade
 • 1979:417 Lag om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
 • 1979:421 Förordning med instruktion för statens handikappråd
 • 1979:425 Lag om skötsel av jordbruksmark
 • 1979:426 Förordning om skötsel av jordbruksmark
 • 1979:427 Förordning om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering
 • 1979:429 Skogsvårdslag
 • 1979:433 Förordning med godstaxa för Trafikaktiebolaget Stockholm-Södra Lidingön
 • 1979:466 Förordning om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
 • 1979:468 Lag om konto för likviditetsutjämning
 • 1979:47 Lag om regionala stiftelser för skyddat arbete
 • 1979:477 Förordning om samråd i frågor om vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, m.m.
 • 1979:479 Förordning med instruktion för delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning
 • 1979:48 Förordning om regionala stiftelser för skyddat arbete
 • 1979:480 Förordning med instruktion för kungl. biblioteket
 • 1979:496 Förordning om fastställande av formulär enligt 9 § förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar
 • 1979:518 Förordning om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning, m.m.
 • 1979:536 Förordning om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.
 • 1979:54 Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder
 • 1979:545 Lag om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport
 • 1979:546 Förordning om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport
 • 1979:550 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1979:552 Lag om internationell adoptionshjälp
 • 1979:558 Lag om handikappanpassad kollektivtrafik
 • 1979:559 Yrkestrafiklag
 • 1979:56 Förordning om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet
 • 1979:560 Lag om transportförmedling
 • 1979:561 Lag om biluthyrning
 • 1979:567 Förordning med instruktion för Högsta domstolen
 • 1979:568 Förordning med instruktion för Regeringsrätten
 • 1979:569 Förordning med hovrättsinstruktion
 • 1979:57 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien
 • 1979:571 Förordning med kammarrättsinstruktion
 • 1979:572 Förordning med tingsrättsinstruktion
 • 1979:573 Förordning med länsrättsinstruktion
 • 1979:575 Förordning om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna
 • 1979:579 Förordning med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
 • 1979:58 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Rumänien m.m.
 • 1979:593 Förordning med instruktion för sjöfartsregistret
 • 1979:595 Lag om tillfällig skogsavgift
 • 1979:596 Renhållningslag
 • 1979:609 Lag om allmän investeringsfond
 • 1979:610 Lag om allmän investeringsreserv
 • 1979:611 Lag om upphovsmannakonto
 • 1979:622 Förordning om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder
 • 1979:623 Fiskeristyrelsens fiskeloggbokskungörelse
 • 1979:627 Förordning om statsbidrag för cykelleder
 • 1979:630 Förordning om stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete
 • 1979:631 Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete
 • 1979:662 Förordning om viss försöksverksamhet med vård av narkotikamissbrukare som har begått brott
 • 1979:664 Passförordning
 • 1979:670 Förordning med instruktion för statens planverks råd för samhällsplanering
 • 1979:728 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd
 • 1979:730 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1979:740 Förordning med instruktion för bankinspektionen
 • 1979:742 Förordning med instruktion för konjunkturinstitutet
 • 1979:748 Fondkommissionslag
 • 1979:749 Lag om Stockholms fondbörs
 • 1979:750 Lag om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper
 • 1979:755 Förordning om tillsynsmyndighet i konkurs
 • 1979:769 Förordning med bemyndigande för statens vägverk att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
 • 1979:785 Förordning om yrkestrafikregister
 • 1979:788 Förordning om statsbidrag till enskild väghållning
 • 1979:791 Skogsvårdsförordning
 • 1979:792 Förordning om statligt stöd till skogsbruket
 • 1979:801 Konkursförordning
 • 1979:802 Förordning om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion
 • 1979:819 Förordning om statlig pensionsrätt på grund av anställning hos privat tvätteri som tidigare varit statligt
 • 1979:824 Förordning om allmänt investeringskonto
 • 1979:825 Förordning om upphovsmannakonto
 • 1979:827 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1979:830 Förordning om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 1979:831 Förordning med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt- ekonomiskt samarbete
 • 1979:832 Förordning med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC)
 • 1979:84 Lag om delpensionsförsäkring
 • 1979:849 Förordning om ersättning för sjukhusvård m.m.
 • 1979:869 Förordning om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet
 • 1979:871 Yrkestrafikförordning;
 • 1979:872 Förordning om transportförmedling
 • 1979:873 Förordning om biluthyrning
 • 1979:882 Förordning om frisläpp av investeringsfonder
 • 1979:90 Skyddsrumsförordning
 • 1979:904 Renhållningsförordning
 • 1979:919 Förordning om bestämmandet av semesterförmåner m.m. vid byte av anställning
 • 1979:926 Lag om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan
 • 1979:931 Förordning om prövning av vissa ansökningar om medlemskap i svenska kyrkan
 • 1979:938 Rättshjälpsförordning
 • 1979:952 Förordning med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen
 • 1979:96 Förordning om import av kaffe, m.m.
 • 1979:965 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1979:969 Förordning om restriktioner för luftfart inom vissa områden
 • 1979:972 Förordning om tillsynsavgift i konkurs
 • 1979:978 Förordning med instruktion för rättshjälpsnämnderna
 • 1979:988 Förordning(1979:988) om svensk normaltid
 • 1979:995 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1979:996 Förordning om Stockholms fondbörs