Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1980

 • 1980:100 Sekretesslag
 • 1980:1021 Lag om militär grundutbildning för kvinnor
 • 1980:1024 Förordning om militär grundutbildning för kvinnor
 • 1980:1030 Förordning med hyresnämndsinstruktion
 • 1980:1035 Värnpliktsutbildningsförordning
 • 1980:1068 Förordning om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån
 • 1980:1070 Förordning om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier
 • 1980:1097 Lag om Svenska skeppshypotekskassan
 • 1980:11 Lag om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
 • 1980:1102 Lag om handelsbolag och enkla bolag
 • 1980:1103 Lag om årsredovisning m.m. i vissa företag
 • 1980:1128 Förordning om slakt av husdjur
 • 1980:1131 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland
 • 1980:1132 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Nya Zeeland, m.m.
 • 1980:116 Förordning om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) på den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med pensionsrätt enligt reglementet
 • 1980:12 Lag om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
 • 1980:122 Förordning om utseende av riksmätplatser
 • 1980:123 Förordning med reglemente för militärpolisen
 • 1980:133 Förordning om minnesmynt på tvåhundra kronor
 • 1980:140 Förordning om användning av radiosändare under krig m.m.;
 • 1980:152 Containerlag
 • 1980:2 Lag om finansbolag
 • 1980:20 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1980:261 Förbättringslåneförordning
 • 1980:287 Förordning om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare
 • 1980:3 Förordning med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om finansbolags räkenskaper m.m.
 • 1980:301 Förordning om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg
 • 1980:303 Förordning med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin
 • 1980:307 Lag om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
 • 1980:32 Förordning om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet
 • 1980:343 Skatteregisterlag
 • 1980:361 Förordning med bemyndigande för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att fastställa taxa för viss järnvägstrafik
 • 1980:369 Epizootilag
 • 1980:371 Epizootiförordning
 • 1980:376 Utlänningslag;
 • 1980:377 Utlänningsförordning
 • 1980:38 Konsumentförsäkringslag
 • 1980:384 Cirkulär till samtliga pastorsämbeten och lokala skattemyndigheter som ombesörjer kyrkobokföring, arbetsförmedlingskontor, socialnämnder och barnavårdsnämnder (sociala centralnämnder) samt skolstyrelser om underrättelseskyldighet enligt utlänningsförordningen (1980:377)
 • 1980:387 Förordning med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
 • 1980:393 Förordning med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
 • 1980:394 Förordning med instruktion för livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
 • 1980:398 Förordning om handikappanpassad kollektivtrafik
 • 1980:400 Förordning om ersättning vid vissa viltskador, m.m.
 • 1980:402 Förordning om stöd till offentliga karantäner för djur
 • 1980:411 Förordning med instruktion för statens planverks tekniska råd
 • 1980:415 Förordning med instruktion för jämställdhetsombudsmannen
 • 1980:416 Förordning med instruktion för jämställdhetsnämnden
 • 1980:424 Lag om åtgärder mot förorening från fartyg
 • 1980:431 Förordning om säkerheten på örlogsfartyg
 • 1980:438 Utsädesförordning
 • 1980:440 Förordning om överförande av avlöningsmedel som har innehållits på grund av strejk eller lockout
 • 1980:447 Tillkännagivande om avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien, m.m.
 • 1980:456 Lag om insättning på tillfälligt vinstkonto
 • 1980:483 Förordning om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.
 • 1980:489 Efterforskningsförordning;
 • 1980:497 Förordning med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 1980:5 Förordning om tullfrihet för varor från Bulgarien, Rumänien och Folkrepubliken Kina
 • 1980:50 Deltidsförordning
 • 1980:507 Förordning om ersättning för vissa delgivningar m.m.
 • 1980:535 Förordning om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
 • 1980:541 Förordning om förbud mot åldersdiskriminering vid tjänstetillsättning, m.m.
 • 1980:547 Förordning om de allmänna advokatbyråerna
 • 1980:548 Förordning med instruktion för de allmänna advokatbyråerna
 • 1980:556 Skatteregisterförordning
 • 1980:565 Lag om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp
 • 1980:571 Förordning med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium
 • 1980:572 Förordning med instruktion för barnmiljörådet
 • 1980:578 Lag om ordningsvakter
 • 1980:589 Ordningsvaktsförordning
 • 1980:598 Förordning om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter, m.m.
 • 1980:607 Lag (RFS 1980:4) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
 • 1980:612 Lag om medling i vissa upphovsrättstvister
 • 1980:613 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1980:616 Förordning med instruktion för arbetsmiljöattaché
 • 1980:620 Socialtjänstlag
 • 1980:621 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • 1980:624 Förordning om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
 • 1980:628 Förordning om rättsdatasystemet
 • 1980:63 Förordning om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.
 • 1980:631 Förordning om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.
 • 1980:64 Förordning om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan
 • 1980:640 Containerförordning
 • 1980:657 Sekretessförordning
 • 1980:659 Förordning med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt
 • 1980:696 Förordning med bemyndigande för transportrådet att fastställa taxor m.m. för linjesjöfart på Gotland
 • 1980:70 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1980:705 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier
 • 1980:719 Förordning om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m.m.
 • 1980:743 Förordning med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien
 • 1980:747 Förordning om behörighet i vissa fall till prästerlig tjänst
 • 1980:749 Förordning om tullvärde
 • 1980:754 Förordning om upplåtande av det allmänna kart- materialet för följdproduktion m.m.
 • 1980:759 Förordning om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
 • 1980:77 Förordning om ungdomsfängelsenämndens upphörande
 • 1980:770 Förordning om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen
 • 1980:772 Förordning om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall
 • 1980:789 Förordning om åtgärder mot förorening från fartyg
 • 1980:803 Förordning om regionalpolitiskt transportbidrag
 • 1980:806 Förordning med instruktion för biståndskontorschef
 • 1980:845 Förordning om frisläpp av vinstfonder
 • 1980:846 Förordning om frisläpp av investeringsfonder
 • 1980:848 Förordning om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder
 • 1980:849 Förordning om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
 • 1980:863 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Tjeckoslovakien m.m.
 • 1980:864 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien
 • 1980:865 Lag mot skatteflykt
 • 1980:872 Förordning med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
 • 1980:894 Lag om jaktvårdsområden
 • 1980:896 Förordning om viltvårdsområden
 • 1980:900 Förordning om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.
 • 1980:94 Bostadsanvisningslag
 • 1980:953 Lag om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning;
 • 1980:954 Lag om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.;
 • 1980:966 Lag om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.
 • 1980:995 Förordning om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter
 • 1980:996 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor