Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1981

 • 1981:10 Förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
 • 1981:1006 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien
 • 1981:1007 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Australien, m.m.
 • 1981:1027 Förordning om överlämnande av mål m.m. i samband med avskaffandet av överexekutor
 • 1981:1032 Förordning om uppbörd av vägtrafikskatt för vissa eldrivna fordon, m.m.
 • 1981:1056 Förordning om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt
 • 1981:1057 Förordning om ersättning för inkassokostnader m.m.
 • 1981:1064 Lag om säkerhetskontroll i domstol
 • 1981:1099 Lag om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt
 • 1981:1102 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 1981:1104 Lag om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
 • 1981:111 Förordning om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
 • 1981:1114 Lag om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna
 • 1981:112 Förordning om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag
 • 1981:1123 Förordning om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
 • 1981:1131 Förordning om garantital
 • 1981:1136 Förordning om radioaktiva läkemedel
 • 1981:1137 Förordning om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset
 • 1981:1145 Förordning om tandvård för värnpliktiga m.fl.
 • 1981:1170 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1981:1184 Förordning med instruktion för kronofogdemyndigheterna
 • 1981:1185 Förordning om utsökningsavgifter;
 • 1981:1216 Lag om kyrklig beredskap
 • 1981:1217 Förordning om förvaltningen av statens fisken m.m
 • 1981:1243 Lag om vård av missbrukare i vissa fall
 • 1981:1265 Förordning om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.
 • 1981:1269 Förordning om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.
 • 1981:1273 Förordning om dagbok och aktbildning m.m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning
 • 1981:128 Förordning om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet
 • 1981:1284 Förordning om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet;
 • 1981:129 Förordning om statsbidrag för redovisningsåret 1979/80 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.
 • 1981:1293 Förordning om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
 • 1981:130 Preskriptionslag
 • 1981:131 Lag om kallelse på okända borgenärer
 • 1981:1310 Lag om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
 • 1981:1311 Förordning om reglering av offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål
 • 1981:1354 Lag om allmänna värmesystem
 • 1981:1361 Hemförsäljningslag
 • 1981:1362 Hemförsäljningsförordning
 • 1981:1363 Lag om notarius publicus
 • 1981:1370 Förordning om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
 • 1981:1371 Förordning med instruktion för den statliga skoladministrationen
 • 1981:159 Förordning med instruktion för statens hundskola
 • 1981:175 Förordning om frilevande vildsvin
 • 1981:179 Förordning om finansbolags bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet
 • 1981:181 Förordning med instruktion för försäkringsinspektionen;
 • 1981:185 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1981:186 Förordning med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)
 • 1981:188 Förordning om frisläpp av investeringsreserver
 • 1981:193 Förordning om vissa postavgifter
 • 1981:2 Lag om handel med skrot och begagnade varor
 • 1981:205 Förordning om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m.m.
 • 1981:208 Förordning om tillämpning av en konvention den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
 • 1981:234 Förordning med instruktion för kriminalvårdsnämnden
 • 1981:247 Förordning om importlicensavgift
 • 1981:265 Lag om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.
 • 1981:266 Förordning om investeringar i statliga ADB-system
 • 1981:289 Lag om radioaktiva läkemedel
 • 1981:292 Lag om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.
 • 1981:296 Lag om eldsvådefonder
 • 1981:305 Förordning om översyn av statliga myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd
 • 1981:324 Lag om medborgarvittnen
 • 1981:327 Förordning med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)
 • 1981:333 Lag om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut
 • 1981:340 Förordning om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.
 • 1981:342 Lag om extra avdrag för vissa skogsuttag;
 • 1981:353 Förordning med förteckning över kostnadsfria läkemedel;
 • 1981:366 Förordning om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt
 • 1981:367 Förordning om skyldighet att lämna vissa uppgifter rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt
 • 1981:369 Lag om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom
 • 1981:381 Lag om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen
 • 1981:4 Förordning om det statliga person- och adressregistret
 • 1981:402 Förordning om handel med skrot
 • 1981:403 Förordning om handel med begagnade varor
 • 1981:409 Förordning om statligt stöd till dagstidningar
 • 1981:421 Förordning om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter
 • 1981:432 Förordning om bensinskatt
 • 1981:445 Förordning om statligt stöd till distribution av böcker
 • 1981:447 Förordning om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
 • 1981:449 Förordning om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning
 • 1981:471 Förordning om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser om bostadslån
 • 1981:474 Förordning om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus
 • 1981:475 Förordning om ränta på statens kapital
 • 1981:48 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1981:485 Lag om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag
 • 1981:49 Lag om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
 • 1981:499 Förordning med instruktion för sprängämnesinspektionen
 • 1981:50 Lag med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
 • 1981:500 Förordning med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor
 • 1981:503 Förordning om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer
 • 1981:504 Förordning med instruktion för statens musiksamlingar
 • 1981:508 Lag om radiotidningar
 • 1981:512 Förordning om radiotidningar
 • 1981:516 Förordning om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande
 • 1981:518 Förordning om statsbidrag till studiecirklar m.m.
 • 1981:519 Förordning om statsbidrag till kulturverksamhet i studieförbunden m.m.
 • 1981:530 Förordning om statsverkets checkräkning i riksbanken
 • 1981:531 Förordning med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
 • 1981:532 Förordning med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
 • 1981:533 Lag om fiskevårdsområden
 • 1981:542 Förordning om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin
 • 1981:562 Förordning med instruktion för mellankommunala skatterätten
 • 1981:574 Miljöskyddsförordning
 • 1981:584 Förordning om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
 • 1981:599 Fastbränslelag
 • 1981:6 Lag om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
 • 1981:600 Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete
 • 1981:605 Förordning med instruktion för nämnden för lokalanställda
 • 1981:606 Förordning om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter
 • 1981:607 Förordning med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd
 • 1981:608 Förordning om läkemedelskostnader, m.m.
 • 1981:632 Lag om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.
 • 1981:639 Förordning om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror;
 • 1981:642 Förordning om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.
 • 1981:648 Krigsveterinärförordning
 • 1981:655 Lag om vissa avgifter i allmän hamn
 • 1981:659 Förordning om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin
 • 1981:660 Förordning om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin
 • 1981:661 Förordning om strukturgarantier, m.m.
 • 1981:664 Förordning med instruktion för nämnden för u-landsutbildning
 • 1981:665 Förordning om exportkreditfinansiering med statligt stöd
 • 1981:666 Förordning om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall
 • 1981:669 Lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
 • 1981:671 Förordning om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
 • 1981:672 Förordning med instruktion för statens kärnbränslenämnd
 • 1981:673 Förordning med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet
 • 1981:675 Förordning med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning
 • 1981:681 Förordning med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
 • 1981:683 Förordning med instruktion för socialstyrelsen
 • 1981:691 Lag om socialavgifter
 • 1981:7 Lag om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
 • 1981:716 Riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott
 • 1981:717 Förordning om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol
 • 1981:731 Förordning om uppräkning av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1981
 • 1981:739 Lag om ersättning för inkassokostnader m.m.
 • 1981:749 Förordning om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
 • 1981:750 Socialtjänstförordningen
 • 1981:766 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1981:772 Riksrevisionsverkets cirkulär angående allmänna leveransbestämmelser;
 • 1981:774 Utsökningsbalk
 • 1981:775 Lag om införande av utsökningsbalken
 • 1981:847 Handräckningslag
 • 1981:923 Förordning om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
 • 1981:955 Kreditupplysningsförordning
 • 1981:956 Inkassoförordning
 • 1981:96 Förordning om godkännande och utbyte av utländska körkort
 • 1981:967 Förordning om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse
 • 1981:971 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1981:972 Fastbränsleförordning
 • 1981:977 Förordning om information genom dagspressannonsering
 • 1981:978 Förordning om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;
 • 1981:981 Utsökningsförordning
 • 1981:991 Förordning om statsbidrag för redovisningsåret 1980/81 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.
 • 1981:994 Förordning med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1981:997 Förordning med instruktion för teleanslutningsnämnden