Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1982

 • 1982:1004 Lag om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
 • 1982:1005 Förordning om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
 • 1982:1006 Lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar
 • 1982:1011 Lotterilag
 • 1982:1012 Lotteriförordning
 • 1982:1013 Förordning med instruktion för lotterinämnden
 • 1982:1040 Förordning om vissa arbetstagare vid akademiska sjukhuset i Uppsala
 • 1982:1048 Förordning. med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen
 • 1982:1052 Lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter
 • 1982:1062 Förordning om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.
 • 1982:1065 Förordning om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
 • 1982:1069 Förordning om rymdverksamhet
 • 1982:1070 Lag om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun
 • 1982:1077 Förordning om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser
 • 1982:1080 Hälsoskyddslag
 • 1982:11 Förordning om uppfinnarkonto
 • 1982:113 Förordning om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar
 • 1982:1136 Namnförordning
 • 1982:1158 Lag om riksgäldskontoret
 • 1982:116 Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
 • 1982:1161 Lag om vissa äldre sedlar
 • 1982:1164 Förordning om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna
 • 1982:117 Förordning om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
 • 1982:1173 Förordning med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter
 • 1982:1177 Departementsförordning
 • 1982:1178 Förordning om försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet
 • 1982:1185 Lag om inbetalning på särskilt investeringskonto
 • 1982:1193 Lag om skattereduktion för fackföreningsavgift
 • 1982:1200 Lag om skatt på videobandspelare;
 • 1982:1201 Lag om skatt på viss elektrisk kraft
 • 1982:1227 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
 • 1982:1239 Förordningom skyldighet för riksförsäkringsverket att göra åtalsanmälan vid misstanke om vissa brottsliga förfaranden
 • 1982:1249 Närradioförordning
 • 1982:1255 Lag om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen
 • 1982:126 Fiskeriförordning
 • 1982:127 Förordning om internationell fiskekontroll
 • 1982:1273 Förordning om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.
 • 1982:1278 Förordning med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
 • 1982:1281 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1982:1282 Förordning med instruktion för Utrikesdepartementet
 • 1982:1283 Förordning om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
 • 1982:1284 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1982:1285 Förordning om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus
 • 1982:1286 Förordning om statlig hyresförlustgaranti
 • 1982:1288 Förordning med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
 • 1982:129 Lag om flyttning av fordon i vissa fall
 • 1982:136 Förordning om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster
 • 1982:156 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1982:170 Förordning om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1981 m.m.
 • 1982:188 Lag om preskription av skattefordringar m.m.
 • 1982:198 Förordning om flyttning av fordon i vissa fall
 • 1982:2 Lag om uppfinnarkonto
 • 1982:200 Förordning med instruktion för statens institut för byggnadsforskning;
 • 1982:208 Förordning om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.
 • 1982:219 Förordning om allmänna värmesystem
 • 1982:221 Lag med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget;
 • 1982:24 Förordning om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt
 • 1982:249 Förordning om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet;
 • 1982:250 Förordning med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning
 • 1982:264 Förordning om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser
 • 1982:268 Lag om Sveriges riksvapen
 • 1982:269 Lag om Sveriges flagga
 • 1982:270 Förordning om allmänna flaggdagar
 • 1982:29 Förordning om avgifter för konsulärt bistånd
 • 1982:290 Förordning om ersättning för uppdrag och andra tjänster som utförs av statens miljömedicinska laboratorium
 • 1982:306 Förordning med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige
 • 1982:314 Förordning om utnyttjande av kustbevakningen inom försvarsmakten
 • 1982:315 Lag om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
 • 1982:316 Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor
 • 1982:321 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter
 • 1982:327 Förordning om notarius publicus
 • 1982:336 Lag om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier
 • 1982:349 Lag om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium
 • 1982:352 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
 • 1982:366 Förordning om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
 • 1982:375 Förordning med provisoriska bestämmelser om skolkantorer
 • 1982:377 Lag om tillfällig upplåtelse av kyrka
 • 1982:382 Förordning om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice
 • 1982:39 Förordning om resurstimmar i gymnasieskolan
 • 1982:390 Förordning om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet
 • 1982:391 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning
 • 1982:393 Förordning om vissa statliga insatser beträffande läromedel
 • 1982:395 Lag om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
 • 1982:417 Lag om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
 • 1982:423 Lag om allmän löneavgift
 • 1982:427 Förordning om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall
 • 1982:434 Förordning om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor
 • 1982:442 Förordning med instruktion för statens giftinformationscentral
 • 1982:459 Närradiolag
 • 1982:46 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1982:460 Lag om ansvarighet för närradio
 • 1982:480 Dataförordning
 • 1982:481 Förordning om avgifter för Datainspektionens verksamhet
 • 1982:49 Förordning om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar
 • 1982:490 Förordning om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan
 • 1982:492 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1982/83
 • 1982:493 Förordning om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning
 • 1982:50 Förordning om reglering av kapitalförluster i statlig verksamhet
 • 1982:502 Förordning om statsbidrag till konsthantverkskooperativ
 • 1982:505 Förordning om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
 • 1982:506 Förordning om statsbidrag för produktion av film och videogram inom muséerna
 • 1982:513 Lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.
 • 1982:517 Förordning om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti
 • 1982:518 Förordning med instruktion för byggnadsstyrelsen
 • 1982:521 Lag om ansvarighet för radio- och kassettidningar
 • 1982:548 Elförordning
 • 1982:551 Förordning om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
 • 1982:553 Förordning med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
 • 1982:56 Förordning om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
 • 1982:569 Förordning om lotsning m.m.
 • 1982:57 Förordning om vissa inskrivningsmyndigheters område
 • 1982:579 Förordning med instruktion för nämnden för statens gruvegendom
 • 1982:58 Förordning om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1982:586 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 1982:587 Förordning med instruktion för energiforskningsnämnden
 • 1982:60 Lag om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall
 • 1982:600 Förordning om Sveriges bildkonstnärsfond
 • 1982:608 Förordning om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m.
 • 1982:617 Lag om utländska förvärv av svenska företag m.m.
 • 1982:618 Lag om utländska förvärv av fast egendom m.m.
 • 1982:619 Lag om införande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
 • 1982:633 Förordning om kyrkoherdar för döva
 • 1982:636 Lag om anordnande av visst automatspel
 • 1982:639 Förordning om bostadsanpassningsbidrag
 • 1982:642 Förordning om statsbidrg i vissa fall till ombyggnad av bostadshus
 • 1982:644 Förordning om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus
 • 1982:647 Förordning om skeppsmätning
 • 1982:668 Förordning om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
 • 1982:669 Förordning om stöd till radio- och kassettidningar
 • 1982:670 Namnlag
 • 1982:673 Arbetstidslag
 • 1982:677 Förordning om regionalpolitiskt stöd
 • 1982:680 Förordning om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall
 • 1982:682 Förordning om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond
 • 1982:69 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1982:691 Lag om skatt på vissa kassettband;
 • 1982:70 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien
 • 1982:702 Förordning om etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m.
 • 1982:705 Förordning med instruktion för statens vattenfallsverk
 • 1982:707 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
 • 1982:708 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
 • 1982:709 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
 • 1982:71 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.
 • 1982:713 Försäkringsrörelselag
 • 1982:728 Lag om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713)
 • 1982:729 Konkurrenslag
 • 1982:736 Lag om ursprungsmärkning av kläder
 • 1982:74 Förordning om viss praktiktjänstgöring för blivande präster
 • 1982:751 Förordning om statliga ungdomsplatser m.m.
 • 1982:755 Förordning om utländska statsfartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning);
 • 1982:756 Förordning om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
 • 1982:759 Förordning med instruktion för statens arbetsmiljönämnd
 • 1982:760 Förordning om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
 • 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag
 • 1982:764 Lag om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.
 • 1982:771 Förordning om behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning av sådana tjänster
 • 1982:772 Förordning om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården
 • 1982:777 Förordning om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner;
 • 1982:78 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
 • 1982:784 Förordning om statligt rederistöd
 • 1982:785 Förordning med instruktion för nämnden för rederistöd
 • 1982:787 Förordning med instruktion för brottsförebyggande rådet
 • 1982:789 Förordning om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
 • 1982:790 Försäkringsrörelseförordning
 • 1982:798 Förordning om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kassettskatt
 • 1982:80 Lag om anställningsskydd
 • 1982:801 Förordning om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1982:805 Förordning om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
 • 1982:814 Förordning om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.
 • 1982:821 Lag om transport av farligt gods
 • 1982:824 Förordning om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1982:840 Förordning om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
 • 1982:842 Förordning om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän
 • 1982:853 Förordning om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m.
 • 1982:865 Förordning om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet
 • 1982:877 Förordning om regionalt utvecklingsarbete
 • 1982:878 Förordning om utländska förvärv av svenska företag m.m.
 • 1982:879 Förordning om utländska förvärv av fast egendom m. m.
 • 1982:887 Förordning om tillämpning av en konvention den 25 september 1979 mellan Sverige och Italien om social trygghet
 • 1982:892 Förordning om behörigheter för sjöpersonal
 • 1982:894 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän löneavgift för sjömän
 • 1982:897 Förordning om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan
 • 1982:901 Arbetstidsförordning
 • 1982:909 Förordning om avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden
 • 1982:910 Förordning om ursprungsmärkning av kläder
 • 1982:911 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 25 oktober 1982 om tillämpning av konventionen den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet m. m.
 • 1982:914 Förordning om lotsavgifter
 • 1982:923 Förordning om transport av farligt gods
 • 1982:942 Lag om svenska kyrkan
 • 1982:943 Lag om kyrkomötet
 • 1982:948 Lag om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång
 • 1982:953 Tillkännagivande av länens indelning i kommuner
 • 1982:963 Lag om rymdverksamhet
 • 1982:976 Förordning om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal högskoleutbildning
 • 1982:984 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
 • 1982:985 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
 • 1982:986 Förordning om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
 • 1982:987 Förordning om nedsättning av belgisk källskatt på utdelning, ränta och royalty
 • 1982:990 Tillkännagivande om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
 • 1982:993 Förordning med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygssättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium m. m.
 • 1982:996 Förordning om rikets indelning i domsagor