Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1983

 • 1983:1000 Lag om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
 • 1983:1011 Förordning om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
 • 1983:1015 Lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
 • 1983:1018 Förordning om präster för finskspråkiga i Sverige
 • 1983:1021 Förordning om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.
 • 1983:1025 Förordning om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.
 • 1983:1030 Lag om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
 • 1983:1031 Förordning om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
 • 1983:1034 Lag om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.
 • 1983:1036 Förordning om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.
 • 1983:1041 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1983:1046 Lag om skyldighet för vissa bostadsföreningar och bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m.m.
 • 1983:1053 Lag om skatt på omsättning av vissa värdepapper
 • 1983:1055 Lag om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län;
 • 1983:1056 Förordning om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län
 • 1983:1061 Lag med instruktion för riksdagens förvaltningskontor
 • 1983:1070 Lag om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare
 • 1983:1079 Förordning om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m.m.
 • 1983:1080 Lag om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén
 • 1983:1086 Lag om vinstdelningsskatt
 • 1983:1092 Lag med reglemente för Allmänna pensionsfonden
 • 1983:1097 Lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
 • 1983:1099 Förordning om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
 • 1983:1104 Lag om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk
 • 1983:1108 Förordning om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m.
 • 1983:1112 Förordning om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus
 • 1983:1114 Förordning om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus
 • 1983:1120 Förordning med anledning av lagen ( 1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
 • 1983:1126 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1983:1127 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1983:124 Förordning om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
 • 1983:13 Förordning om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall
 • 1983:138 Förordning om minnesmynt på tvåhundra kronor
 • 1983:139 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 8 juli 1982 mellan Sveriges regering och Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner
 • 1983:140 Förordning om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg
 • 1983:142 Förordning med regeringens arbetsgivarnyckel
 • 1983:147 Lag om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin
 • 1983:162 Förordning om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser
 • 1983:163 Cirkulär om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
 • 1983:167 Förordning om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet
 • 1983:18 Förordning om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor
 • 1983:181 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1983:182 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
 • 1983:190 Förordning om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.
 • 1983:199 Förordning om statsbidrag till Göteborgs högre samskola m.fl. för undervisning på grundskolenivå
 • 1983:203 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
 • 1983:219 Lag om tillfällig vinstskatt
 • 1983:22 Förordning om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet
 • 1983:238 Förordning om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling
 • 1983:250 Frivårdsförordning
 • 1983:257 Förordning med instruktion för övervakningsnämnderna
 • 1983:260 Förordning om beräkningen av vissa statliga bruttopensionsförmåner;
 • 1983:261 Förordning om statlig trafikflygarutbildning
 • 1983:271 Lag om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån
 • 1983:276 Förordning om verksamheten inom försvarsmakten
 • 1983:277 Förordning om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten
 • 1983:28 Förordning om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
 • 1983:291 Vattenlag
 • 1983:292 Lag om införande av vattenlagen (1983:291)
 • 1983:293 Lag om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • 1983:294 Lag om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled
 • 1983:30 Förordning om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och dess myndigheter
 • 1983:325 Förordning om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
 • 1983:341 Förordning om överklagande av beslut i ärenden om tjänstledighet m.m.
 • 1983:366 Förordning om att vissa substanser skall anses som narkotika
 • 1983:368 Lag om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område
 • 1983:382 Förordning om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna
 • 1983:40 Förordning om räntebidrag för underhållslån i vissa fall
 • 1983:407 Förordning med instruktion för statens pris- och kartellnämnd
 • 1983:408 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1983:412 Förordning om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.
 • 1983:428 Lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
 • 1983:447 Lag om viss skattefrihet för stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370);
 • 1983:45 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1983:46 Förordning om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan
 • 1983:476 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien
 • 1983:477 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Tunisien, m.m.
 • 1983:481 Förordning om vad som avses med försvarsmakten och krigsman;
 • 1983:490 Förordning om skyldighet för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.
 • 1983:505 Förordning om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor
 • 1983:526 Förordning med särskilda bestämmelser om beräkning av låneunderlag för bostadslån till egenregibyggen i vissa fall m.m.
 • 1983:534 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
 • 1983:535 Förordning om statsbidrag för viss kollektiv ersättningstrafik på väg
 • 1983:536 Förordning med instruktion för exportkreditnämnden
 • 1983:55 Förordning om frisläpp av särskilda investeringsfonder
 • 1983:565 Lag om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner
 • 1983:582 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1983/84
 • 1983:583 Förordning om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år
 • 1983:584 Förordning om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under praktik på arbetsplats
 • 1983:585 Förordning om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond
 • 1983:592 Förordning med instruktion för statens elektriska inspektion
 • 1983:594 Förordning om genomförande av fastighetsdatareformen
 • 1983:599 Förordning om statsbidrag till vissa elevresor
 • 1983:6 Förordning med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1983:605 Förordning om rätt för kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek att avgiftsbelägga informationstjänster
 • 1983:616 Hälsoskyddsförordning
 • 1983:646 Förordning med instruktion för statens energiverk
 • 1983:675 Förordning om överföring av medel enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt;
 • 1983:682 Förordning om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.
 • 1983:684 Cirkulär om statsmyndigheternas anmälningsskyldighet i ärenden enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385)
 • 1983:687 Förordning om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.
 • 1983:688 Förordning med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
 • 1983:693 Förordning med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster
 • 1983:695 Förordning med instruktion för statens mät- och provråd
 • 1983:701 Förordning med instruktion för statens industriverk
 • 1983:704 Förordning om statsbidrag till praktikplatser på fartyg
 • 1983:724 Förordning om skolverksamhet under krig och vid krigsfara
 • 1983:731 Förordning om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.
 • 1983:733 Förordning med instruktion för statens råd för byggnadsforskning
 • 1983:737 Förordning om avgift för administration av vissa statliga lån
 • 1983:738 Lag om bekämpande av salmonella hos djur
 • 1983:739 Tillkännagivande av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
 • 1983:744 Förordning om trafiken på Göta kanal
 • 1983:769 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
 • 1983:780 Tillkännagivande av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
 • 1983:788 Vattenrättsförordning
 • 1983:789 Vattenboksförordning
 • 1983:790 Förordning om ersättning till vissa förrättningsmän
 • 1983:814 Förordning om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • 1983:816 Förordning med instruktion för statens maskinprovningar
 • 1983:818 Förordning om överförande av vissa uppgifter till centrala studiestödsnämnden
 • 1983:826 Förordning med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga
 • 1983:835 Förordning om fortsatt försöksverksamhet med rätt för vissa tulltjänstemän att erhålla uppgifter från polisregister
 • 1983:847 Förordning om avgift vid införsel av aluminiumburkar
 • 1983:850 Lag om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen (1953:272) m.m.
 • 1983:857 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
 • 1983:858 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
 • 1983:864 Förordning med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd
 • 1983:870 Förordning om förbud mot införsel av krigsmateriel
 • 1983:875 Förordning om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
 • 1983:880 Förordning om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till familjepensionsförmån i vissa fall
 • 1983:884 Förordning om tillämpning av lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
 • 1983:887 Förordning om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond
 • 1983:890 Lag om allemanssparande
 • 1983:891 Lag om skattelättnader för allemanssparande
 • 1983:898 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
 • 1983:910 Förordning med instruktion för försvarets forskningsanstalt
 • 1983:912 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
 • 1983:913 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge;
 • 1983:914 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1983:919 Förordning om kassakrav för bankinstituten
 • 1983:929 Mönstringslag
 • 1983:943 Förordning om statsbidrag till kommunal barnomsorg
 • 1983:944 Förordning om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1983:945 Förordning om avgifter enligt vattenlagen (1983:291), m.m.
 • 1983:953 Lag om säkerhetsskydd i riksdagen
 • 1983:967 Förordning om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
 • 1983:968 Lag om tillfällig höjning av den statliga förmögenhetsskatten
 • 1983:97 Förordning om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever
 • 1983:974 Förordning om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus