Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1984

 • 1984:1004 Förordning med instruktion för statens institut för personalutveckling
 • 1984:1005 Förordning med instruktion för statsrådslönenämnden
 • 1984:1009 Lag om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning
 • 1984:1011 Förordning om permitteringslöneersättning
 • 1984:1013 Förordning om sjukvård m. m. i statligt reglerade anställningar
 • 1984:1014 Förordning om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.
 • 1984:1039 Förordning om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
 • 1984:1041 Förordning om förordnandepension m.m.
 • 1984:1042 Förordning om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
 • 1984:1043 Förordning om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag
 • 1984:1049 Lag om beredskapslagring av olja och kol
 • 1984:1050 Förordning om beredskapslagring av olja och kol
 • 1984:1052 Lag om statlig fastighetsskatt
 • 1984:109 Förordning med instruktion för trygghetsnämnden
 • 1984:1090 Lag om inbetalning på förnyelsekonto
 • 1984:1095 Lag om förlängt bidragsförskott för studerande
 • 1984:1096 Lag om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
 • 1984:110 Omplaceringsförordning
 • 1984:1102 Förordning om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
 • 1984:111 Tjänstledighetsförordningen
 • 1984:1118 Vuxenutbildningslag
 • 1984:112 Förordning om vissa turordningsfrågor för skolledare m.fl.
 • 1984:1120 Förordning om inbyggd utbildning i kommunal och statlig vuxenutbildning
 • 1984:1127 Förordning med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål
 • 1984:1129 Förordning om försörjningsberedskapsstöd
 • 1984:1132 Förordning om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter)
 • 1984:1138 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1984:1140 Lag om insemination
 • 1984:119 Ädellövskogslag;
 • 1984:120 Ädellövskogsförordning;
 • 1984:14 Förordning om kärnteknisk verksamhet
 • 1984:140 Förordning om allmän tolk
 • 1984:151 Lag om punktskatter och prisregleringsavgifter
 • 1984:174 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg;
 • 1984:175 Lagom dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
 • 1984:176 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1984:181 Förordning med instruktion för militärledningen
 • 1984:184 Förordning om försöksverksamhet med handläggningen av mål om betalningsföreläggande
 • 1984:205 Förordning om fortsatt befrielse för vissa församlingar från skyldighet att utse kyrkofullmäktige
 • 1984:222 Förordning om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
 • 1984:223 Förordning om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor
 • 1984:224 Förordning om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall
 • 1984:225 Förordning om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet
 • 1984:226 Förordning om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner förstatsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat
 • 1984:228 Förordning med instruktion för bränslenämnden
 • 1984:234 Förordning om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.
 • 1984:241 Förordning om statliga arbetsgivares medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter m.m.
 • 1984:246 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
 • 1984:247 Förordning om punktskatter och prisregleringsavgifter
 • 1984:248 Förordning om skatt på lotterivinster
 • 1984:249 Förordning om spelskatt
 • 1984:260 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
 • 1984:272 Lag om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret
 • 1984:28 Förordning om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt
 • 1984:281 Förordning om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande
 • 1984:282 Förordning med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik
 • 1984:283 Lag med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
 • 1984:287 Förordning om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.
 • 1984:288 Förordning om överföring i krig av vissa av domkapit- lens uppgifter till kontraktsprostarna
 • 1984:290 Försäkringsinspektionens kungörelse om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie vid försäkringsbolag som meddelar livförsäkring
 • 1984:292 Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare
 • 1984:3 Lag om kärnteknisk verksamhet
 • 1984:306 Förordning om bekämpande av salmonella hos djur
 • 1984:308 Förordning om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
 • 1984:309 Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
 • 1984:318 Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering
 • 1984:321 Förordning om kontrollavgift vid olovlig parkering
 • 1984:326 Förordning om statsbidrag till kulturella ändamål
 • 1984:337 Förordning om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.
 • 1984:338 Förordning om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
 • 1984:351 Lag om totalisatorskatt
 • 1984:354 Förordning om totalisatorvadhållning
 • 1984:355 Lag om skatt på vissa dryckesförpackningar
 • 1984:380 Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 • 1984:381 Förordning om täktavgift
 • 1984:382 Lag om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation
 • 1984:386 Fartygsuttagningskommissionens kungörelse med föreskrifter om uttagning av fartyg
 • 1984:387 Polislag
 • 1984:404 Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
 • 1984:405 Lag om stämpelskatt på aktier
 • 1984:406 Förordning om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
 • 1984:409 Lag om skatt på gödselmedel
 • 1984:41 Förordning om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal
 • 1984:410 Lag om skatt på bekämpningsmedel
 • 1984:43 Förordning om extra resurstimmar i gymnasieskolan
 • 1984:437 Förordning med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om fondkommissionärs provision vid vissa värdepappersaffärer
 • 1984:460 Förordning om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer
 • 1984:463 Förordning om avgifter i ärenden om närradio
 • 1984:465 Förordning om fraktstöd för film
 • 1984:471 Förordning med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium
 • 1984:477 Lag om beslutanderätt för Sveriges turistråd
 • 1984:479 Förordning med instruktion för fideikommissnämnden
 • 1984:482 Förordning om ersättning för riksfärdtjänst
 • 1984:483 Förordning med instruktion för transportforskningsberedningen
 • 1984:487 Förordning om hyresstopp
 • 1984:488 Notarieförordning
 • 1984:49 Förordning med instruktion för statens provningsanstalt
 • 1984:50 Lag med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation
 • 1984:501 Lag om inbetalning på likviditetskonto;
 • 1984:502 Lag om exportdepositioner för skogsprodukter;
 • 1984:503 Lag om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag;
 • 1984:518 Förordning om bidrag till utbildning i företag
 • 1984:519 Förordning om introduktions- och lönebidrag
 • 1984:523 Förordning om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet
 • 1984:53 Förordning om import- och exportreglering
 • 1984:531 Lag om 1985 års folk- och bostadsräkning
 • 1984:532 Förordning om 1985 års folk- och bostadsräkning
 • 1984:533 Lag om arbetsställenummer m.m.
 • 1984:534 Förordning om arbetsställenummer m.m.;
 • 1984:535 Förordning om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning
 • 1984:538 Förordning med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd
 • 1984:542 Lag om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.
 • 1984:545 Förordning om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
 • 1984:554 Förordning om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem
 • 1984:555 Förordning om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet
 • 1984:571 Förordning om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan
 • 1984:573 Förordning om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå
 • 1984:574 Förordning om statsbidrag till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund för riksomfattande kursverksamhet
 • 1984:579 Förordning om statsbidrag till museijärnvägar
 • 1984:58 Förordning om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor
 • 1984:580 Förordning med instruktion för arkivet för ljud och bild
 • 1984:589 Förordning om anordnande av bevakning;
 • 1984:59 Förordning om varors ursprung
 • 1984:598 Förordning om tillsättning av tjänster inom den regionala åklagarorganisationen, m.m.
 • 1984:614 Förordning om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)
 • 1984:618 Förordning om elevplatser i gymnasieskolan m.m.
 • 1984:62 Förordning om prisreglering på jordbrukets område
 • 1984:622 Förordning om gymnasial lärlingsutbildning
 • 1984:624 Förordning om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan
 • 1984:626 Förordning om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning
 • 1984:628 Förordning om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan
 • 1984:631 Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
 • 1984:632 Förordning om extra statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan
 • 1984:633 Förordning om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan
 • 1984:644 Förordning om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation
 • 1984:649 Lag om företagshypotek
 • 1984:650 Lag om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek
 • 1984:665 Lag om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
 • 1984:668 Lag om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
 • 1984:674 Förordning om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten
 • 1984:683 Förordning om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar
 • 1984:692 Förordning om det allmänna företagsregistret
 • 1984:702 Förordning om statsbidrag till turist- och rekreationsansläggningar av riksintresse, m.m.
 • 1984:703 Förordning om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.
 • 1984:707 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1984:712 Riksrevisionsverkets kungörelse om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
 • 1984:730 Polisförordning
 • 1984:731 Förordning med instruktion för rikspolisstyrelsen
 • 1984:733 Förordning om tillsättning av vissa tjänster inom polisväsendet
 • 1984:740 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt
 • 1984:743 Förordning om viss begränsning av tidskoefficienten i fråga om bostadslån
 • 1984:749 Förordning om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
 • 1984:75 Förordning om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp
 • 1984:750 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1984:762 Förordning om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m.
 • 1984:765 Förordning om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister
 • 1984:778 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter m.m. på det statliga arbetsgivarområdet;
 • 1984:779 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation "SPN meddelar";
 • 1984:780 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling;
 • 1984:791 Förordning om sparsamhet i fråga om statliga tjänsteresor
 • 1984:795 Förordning om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan
 • 1984:796 Förordning om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämkningar i gymnasieskolans timplaner
 • 1984:802 Förordning om behörighet till vissa läkartjänster vid försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för specialistkompetenta läkare
 • 1984:803 Förordning om jämställdhet i statlig verksamhet
 • 1984:809 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
 • 1984:81 Lag om fastighetsmäklare
 • 1984:810 Förordning om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag
 • 1984:819 Förordning om statliga platsanmälningar
 • 1984:82 Förordning om fastighetsmäklare
 • 1984:825 Förordning om verksamheten vid vissa statliga skolor under krig och vid krigsfara
 • 1984:831 Mönstringsförordning
 • 1984:852 Lag om lagerskatt på viss bensin;
 • 1984:890 Förordning om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
 • 1984:900 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 • 1984:908 Förordning om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
 • 1984:927 Förordning med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata
 • 1984:931 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
 • 1984:932 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
 • 1984:934 Förordning om kompensation till vissa skogsägare
 • 1984:936 Förordning om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
 • 1984:947 Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige
 • 1984:95 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1984:979 Förordning med bemyndigande för domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om samfällighetsbildning
 • 1984:983 Lag om ensamrätt till bärgning
 • 1984:985 Förordning om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd
 • 1984:988 Förordning med instruktion för tullverket
 • 1984:989 Lag om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara