Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1985

 • 1985:1002 Lag om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet
 • 1985:1003 Lag om försöksverksamhet med enhetliga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård
 • 1985:1005 Lag om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till försäkringen för tilläggspension
 • 1985:1026 Förordning om kassettskatt
 • 1985:1037 Förordning om uppdragsutbildning i anslutning till statlig och kommunal högskoleutbildning;
 • 1985:1039 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1985:1040 Lag om rätt för en skadenämnd att besluta i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador
 • 1985:1050 Lag om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika
 • 1985:1051 Förordning om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika
 • 1985:1052 Lag om rätt för kommuner och landstingskommuner att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika
 • 1985:1057 Lag om ansvarighet för lokala kabelsändningar
 • 1985:1061 Lag om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar
 • 1985:1062 Förordning med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden
 • 1985:1064 Förordning om skyldighet att lämna vissa underrättelser som rör mål enligt lagen (1985:1056) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
 • 1985:1065 Förordning om statsbidrag till lokal programverksamhet
 • 1985:1071 Förordning om ränta för år 1986 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1985:1073 Lag om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning
 • 1985:1075 Lag om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.
 • 1985:1076 Förordning om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon
 • 1985:1087 Förordning med instruktion för Nordkalottens AMU-center
 • 1985:1089 Lag om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område
 • 1985:1100 Skollag
 • 1985:1101 Lag om införande av skollagen (1985:1100)
 • 1985:1104 Lag om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål
 • 1985:1105 Lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
 • 1985:1106 Förordning om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
 • 1985:1107 Förordning om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.
 • 1985:1119 Förordning om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
 • 1985:1122 Förordning om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.
 • 1985:1123 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1985:12 Lag om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
 • 1985:123 Förordning om försöksverksamhet i fråga om praktik för elever i gymnasieskolan
 • 1985:125 Tandvårdslag
 • 1985:126 Lag om åtgärder till skydd för svensk sjöfart
 • 1985:127 Lag om särskilda organ i landstingskommunerna
 • 1985:130 Föreskrifter om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1985:132 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
 • 1985:139 Lag om ersättning för intrång i enskild fiskerätt
 • 1985:145 Förordning om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden
 • 1985:146 Lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
 • 1985:160 Förordning om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
 • 1985:161 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1985:167 Förordning om statligt stöd till lokal och regional kollektiv persontrafik
 • 1985:170 Förordning med instruktion för ekonomiska attachéer och finansråd
 • 1985:190 Förordning med vissa bestämmelser om särskilt räntebidrag m. m. för år 1985
 • 1985:191 Förordning om sänkning av vissa räntesatser som tillämpas vid beräkning av räntebidrag och räntelån för bostadshus m.m.
 • 1985:192 Järnvägstrafiklag
 • 1985:193 Lag om internationell järnvägstrafik
 • 1985:200 Förordning om järnvägs befordringsskyldighet m. m.
 • 1985:201 Förordning om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik
 • 1985:206 Lag om viten
 • 1985:236 Förordning om statsbidrag till försöksverksamhet med särskilda studiecirklar
 • 1985:242 Lag om särskild skattereduktion år 1985
 • 1985:250 Lag med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse
 • 1985:255 Förordning om undantag från skyldigheten att ledigkungöra vissa tjänster vid arbetsmarknadsverket
 • 1985:257 Förordning med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut
 • 1985:261 Förordning om statsbidrag till museer och utställningar
 • 1985:276 Förordning om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
 • 1985:277 Lag om vissa bulvanförhållanden
 • 1985:28 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
 • 1985:286 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1985:288 Vuxenutbildningsförordning
 • 1985:289 Förordning om betalning av viss vägtrafikskatt, m.m.
 • 1985:293 Lag om tidpunkten för beslut om taxering vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
 • 1985:294 Förordning om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
 • 1985:295 Lag om foder
 • 1985:305 Förordning med instruktion för lantbruksråd och lantbruksattaché
 • 1985:310 Förordning om doktorandtjänster;
 • 1985:312 Tillkännagivande om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland
 • 1985:315 Förordning om frihandel i varuutbytet med Grönland
 • 1985:317 Förordning om tillämpningen av det allmänna pensionsavtalet på timlärare
 • 1985:326 Förordning om bidrag till företagshälsovård
 • 1985:328 Förordning med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
 • 1985:33 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1985:335 Förordning om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster
 • 1985:342 Lag om kontroll av husdjur m. m.
 • 1985:343 Förordning om kontroll av husdjur m.m.
 • 1985:345 Förordning med instruktion för trafiksäkerhetsverket;
 • 1985:349 Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utrikesdepartementets verksamhetsområde
 • 1985:35 Förordning om försöksverksamhet med handläggningen av förmynderskapsärenden
 • 1985:351 Förordning om sommartid
 • 1985:352 Förordning om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall
 • 1985:354 Lag om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
 • 1985:357 Förordning om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
 • 1985:367 Lag om internationella faderskapsfrågor
 • 1985:391 Förordning om talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd
 • 1985:400 Lag om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken
 • 1985:401 Förordning om handläggningen av mål som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken
 • 1985:426 Lag om kemiska produkter
 • 1985:437 Förordning med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
 • 1985:439 Förordning om statligt stöd till yrkesfisket m. m.
 • 1985:44 Förordning om frisläpp av förnyelsefonder
 • 1985:440 Förordning om statsbidrag till fritidsfisket
 • 1985:445 Förordning med instruktion för statens järnvägar
 • 1985:447 Förordning om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik
 • 1985:449 Lag om rätt att driva viss linjetrafik
 • 1985:450 Lag om buss- och taxivärderingsnämnden
 • 1985:454 Förordning om buss- och taxivärderingsnämnden
 • 1985:463 Förordning om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
 • 1985:476 Förordning med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar
 • 1985:477 Förordning med instruktion för totalförsvarets chefsnämnd
 • 1985:488 Förordning om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
 • 1985:489 Förordning om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
 • 1985:49 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
 • 1985:492 Förordning om rikets indelning i verksamhetsområden för åklagarväsendet
 • 1985:493 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1985:494 Förordning om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.
 • 1985:498 Förordning om avräkning av utgifter på statsbudgeten
 • 1985:506 Lag om vissa flyttningsersättningar
 • 1985:507 Förordning om vissa flyttningsersättningar
 • 1985:525 Förordning om statligt stöd till bokhandeln
 • 1985:528 Förordning om statsbidrag till folkbibliotek
 • 1985:53 Förordning om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)
 • 1985:533 Lag om skatteutjämningsavgift
 • 1985:535 Förordning om skatteutjämningsavgift
 • 1985:537 Förordning med särskilda bestämmelser för skolledare, biträdande skolledare och lärare inom skolväsendet
 • 1985:548 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1985/86
 • 1985:554 Förordning om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor
 • 1985:562 Patientjournallag
 • 1985:568 Lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
 • 1985:569 Lag om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
 • 1985:571 Lag om värdepappersmarknaden
 • 1985:582 Lag om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1985/86
 • 1985:586 Förordning om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag
 • 1985:604 Förordning med instruktion för kommerskollegium
 • 1985:606 Revisionsförordning för regeringskansliet
 • 1985:608 Förordning med instruktion för statistiska centralbyrån
 • 1985:609 Förordning med instruktion för statens chefslönenämnd
 • 1985:613 Förordning om auktorisation av tolkar och översättare
 • 1985:619 Förordning om glesbygdsstöd
 • 1985:620 Lag om vissa torvfyndigheter
 • 1985:625 Radiostörningsförordning
 • 1985:626 Förordning om vissa torvfyndigheter
 • 1985:63 Förordning om betalningen av omställningskostnader för anställda hos allmän försäkringskassa
 • 1985:630 Förordning om bidrag ur bränslemiljöfonden
 • 1985:631 Förordning om bidrag till vissa energiinvesteringar
 • 1985:635 Lag om försörjningsberedskap på naturgasområdet
 • 1985:636 Förordning om försörjningsberedskap på naturgasområdet
 • 1985:643 Förordning om ändrade lönegradsbeteckningar för statligt reglerade tjänster
 • 1985:653 Förordning om stöd till svensk projektexport
 • 1985:654 Förordning med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
 • 1985:658 Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
 • 1985:667 Förordning om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
 • 1985:669 Förordning om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.
 • 1985:672 Förordning om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
 • 1985:673 Förordning om stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag
 • 1985:675 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Finland
 • 1985:677 Lag om lokala kabelsändningar
 • 1985:68 Förordning om begränsningsfond
 • 1985:681 Förordning om preparandutbildning i svenska;
 • 1985:682 Förordning om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m.;
 • 1985:686 Förordning med instruktion för samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor
 • 1985:704 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1985:705 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1985:706 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1985:711 Förordning med vissa bestämmelser om torskfisket i Östersjön nordost om Bornholm
 • 1985:713 Förordning med instruktion för statens utlandslönenämnd
 • 1985:716 Konsumenttjänstlag
 • 1985:728 Förordning om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet
 • 1985:729 Förordning om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen
 • 1985:73 Förordning om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands
 • 1985:733 Förordning om frivillig sjukpenningförsäkring hos Försäkringskassan
 • 1985:738 Förordning om dumpnings- och subventionsundersökningar
 • 1985:743 Förordning om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret
 • 1985:745 Förordning om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
 • 1985:748 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1985:751 Förordning om utbildning inom polisväsendet
 • 1985:754 Förordning om tillsättning av vissa tjänster och långtidsvikariat inom polisväsendet
 • 1985:764 Förordning med instruktion för televerket
 • 1985:765 Teleförordning
 • 1985:779 Förordning om statsbidrag till visst utvecklingsarbete i fråga om boendeservice
 • 1985:780 Förordning om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark
 • 1985:781 Förordning om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.
 • 1985:782 Förordning om försöksverksamhet beträffande skolväsendet i vissa kommuner och landstingskommuner
 • 1985:788 Förordning om försöksverksamhet inom arbetsmarknadspolitikens område i vissa kommuner och landstingskommuner
 • 1985:79 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
 • 1985:792 Förordning om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
 • 1985:793 Förordning om förbud mot införsel av Krugerrand
 • 1985:796 Förordning med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.
 • 1985:804 Förordning om företagshypotek
 • 1985:827 Förordning om belopp för år 1984 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1985:832 Förordning om inställande av inskrivningsdagar m.m. i samband med införandet av lagen (1984:649) om företagshypotek
 • 1985:833 Förordning med instruktion för AMU-gruppen
 • 1985:835 Förordning om kemiska produkter
 • 1985:836 Förordning om bekämpningsmedel
 • 1985:837 Förordning om PCB m. m.
 • 1985:838 Förordning om motorbränslen
 • 1985:839 Förordning om kadmium
 • 1985:840 Förordning om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.
 • 1985:841 Förordning om miljöfarligt avfall
 • 1985:842 Förordning om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
 • 1985:843 Förordning med instruktion för kemikalieinspektionen
 • 1985:855 Förordning om statligt stöd till vissa tjänsteresor
 • 1985:856 Förordning om statligt stöd till viss datakommunikation
 • 1985:876 Förordning om försöksverksamhet i fråga om tillståndsprövning enligtnaturvårdslagen (1964:822), m.m.
 • 1985:877 Förordning om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet
 • 1985:879 Förordning om foder
 • 1985:884 Förordning om behörighet till vissa tjänster inom folk tandvården och om tillsättning av sådana tjänster
 • 1985:885 Förordning om försöksverksamhet vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården
 • 1985:890 Förordning om utbetalningen av försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring m.m.
 • 1985:891 Riksrevisionsverkets cirkulär angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85);
 • 1985:894 Kommunalförbundslag
 • 1985:900 Förordning om försöksverksamhet i Stockholms kommun med utmärkning av vissa parkeringsplatser
 • 1985:903 Lag om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m.
 • 1985:907 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv m.m.
 • 1985:913 Förordning om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt
 • 1985:915 Inrättandeförordning
 • 1985:921 Förordning med instruktion för elförsörjningsnämnden
 • 1985:93 Förordning om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.
 • 1985:949 Förordning om tillämpning av en konvention den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet
 • 1985:953 Förordning om central valmyndighet
 • 1985:96 Förordning om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen
 • 1985:972 Förordning om statsbidrag för budgetåret 1985/86 till anordnande av daghem och fritidshem
 • 1985:98 Lag om förbud mot investeringar i Sydafrika
 • 1985:982 Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
 • 1985:988 Lag om immunitet för vissa vittnen m.fl.
 • 1985:99 Förordning om förbud mot investeringar i Sydafrika
 • 1985:993 Lag om avgifter för granskning av filmer och videogram
 • 1985:997 Förordning om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar