Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1986

 • 1986:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1986
 • 1986:1009 Lag om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
 • 1986:1020 Lag om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor
 • 1986:1025 Förordning om ränta för år 1987 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1986:1026 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken
 • 1986:1027 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
 • 1986:1028 Förordning om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
 • 1986:1029 Förordning om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten;
 • 1986:1039 Förordning med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar
 • 1986:104 Förordning om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling
 • 1986:1042 Lag om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
 • 1986:1080 Förordning med vissa provisoriska föreskrifter om gymnasieskolan
 • 1986:1081 Förordning med vissa provisoriska bestämmelser om gymnasieskolans skolledning och skolledningsbidrag m.m.
 • 1986:1082 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken
 • 1986:1083 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina;
 • 1986:1102 Räddningstjänstlag
 • 1986:1107 Räddningstjänstförordning
 • 1986:1111 Förordning om militär medverkan i civil verksamhet
 • 1986:1122 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 1986:1123 Förordning med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län
 • 1986:1140 Förordning om lönemedel som inte har betalats ut på grund av arbetskonflikt
 • 1986:1142 Lag om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
 • 1986:115 Förordning om avvecklingsersättning till vissa köttproducenter och smågrisproducenter
 • 1986:116 Förordning med provisoriska föreskrifter om uppdragsutbildning i anslutning till gymnasieskolan
 • 1986:117 Förordning om uppdragsutbildning vid folkhögskolor
 • 1986:1202 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp
 • 1986:1204 Förordning om räntereglering för försäkringsföretag
 • 1986:1224 Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
 • 1986:1225 Lag om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
 • 1986:1232 Förordning om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
 • 1986:1236 Förordning om miljöfarliga batterier
 • 1986:1242 Lag om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt
 • 1986:1255 Förordning om försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om kommunala bostadstillägg
 • 1986:1256 Förordning om basbelopp för år 1987
 • 1986:128 Förordning med instruktion för luftfartsverket
 • 1986:1282 Förordning om värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
 • 1986:1283 Lag om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar
 • 1986:131 Förordning om visering för sydafrikanska medborgare
 • 1986:134 Förordning om försöksverksamhet med förenklat dödsbevis som grund för intyg för gravsättning eller eldbegängelse
 • 1986:1346 Förordning med instruktion för skatteförvaltningen
 • 1986:1347 Förordning om länsrätts behörighet i vissa mål
 • 1986:1348 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)
 • 1986:1386 Bilavgaslag
 • 1986:1398 Förordning om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad
 • 1986:1399 Förordning om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder
 • 1986:1424 Förordning om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan
 • 1986:1425 Lag om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
 • 1986:1428 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1986:1429 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1986:149 Förordning om mandattid för ledamöter och suppleanter i vissa förtroendemannaorgan hos allmän försäkringskassa
 • 1986:153 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1986:159 Lag om grundläggande svenskundervisning för invandrare
 • 1986:163 Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
 • 1986:17 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
 • 1986:171 Luftfartsförordning
 • 1986:172 Förordning om luftfartygsregistret m.m.
 • 1986:178 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
 • 1986:179 Cirkulär om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål
 • 1986:188 Förordning om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.
 • 1986:191 Förordning om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.
 • 1986:196 Förordning om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål
 • 1986:198 Förordning om provtagning för infektion av HIV
 • 1986:199 Förordning om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet;
 • 1986:203 Förordning om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården
 • 1986:207 Förordning om grundläggande svenskundervisning för invandrare
 • 1986:208 Förordning om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare
 • 1986:21 Förordning om försöksverksamhet inom offentlig hälso- och sjukvård med särskilda villkor för anslutning till den allmänna försäkringen;
 • 1986:210 Förordning om felparkeringsavgifter i vissa fall
 • 1986:213 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1986:22 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1986:223 Förvaltningslag
 • 1986:225 Miljöskadelag
 • 1986:255 Förordning om pristillägg på renkött
 • 1986:259 Förordning om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket
 • 1986:265 Förordning om exportkreditgaranti
 • 1986:275 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987
 • 1986:276 Förordning om statsbidrag till studiecirklar i data för kortutbildade
 • 1986:280 Förordning om försöksverksamhet med ett friare utnyttjande av resurserna för vuxenstudiestöd och uppsökande verksamhet på arbetsplatser
 • 1986:285 Förordning om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.
 • 1986:286 Förordning om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden
 • 1986:294 Förordning om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del
 • 1986:3 Lag om rundradiosändning av finländska televisionsprogram
 • 1986:300 Sjötrafikförordning
 • 1986:302 Förordning med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1)
 • 1986:305 Svävarfartsförordning
 • 1986:343 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning
 • 1986:348 Förordning om utveckling av verksamheten vid statens skolor för vuxna
 • 1986:349 Förordning om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal utbildning för vuxna
 • 1986:351 Förordning om statsbidrag till särskilda åtgärder i grundskolan
 • 1986:353 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan;
 • 1986:354 Förordning om statsbidrag till särskilda åtgärder i gymnasieskolan
 • 1986:357 Förordning om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)
 • 1986:364 Förordning om anställningar vid forskningsråd
 • 1986:366 Upphandlingsförordning
 • 1986:371 Lag om flyttning av fartyg i allmän hamn
 • 1986:378 Lag om förlängt barnbidrag
 • 1986:38 Förordning om återbetalning av exportdepositioner för skogsprodukter
 • 1986:386 Barnbidragsförordning
 • 1986:395 Förordning om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda
 • 1986:397 Förordning om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan
 • 1986:4 Förordning om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet
 • 1986:412 Förordning om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden
 • 1986:414 Förordning om rekryteringsstöd
 • 1986:419 Förordning om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län
 • 1986:423 Förordning med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap
 • 1986:424 Förordning med instruktion för statens räddningsverk;
 • 1986:428 Förordning om prisreglering på fiskets område;
 • 1986:436 Lag om näringsförbud
 • 1986:441 Förordning om underrättelser angående näringsförbud m.m.
 • 1986:442 Lag mot etnisk diskriminering
 • 1986:446 Förordning med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • 1986:447 Förordning med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering
 • 1986:448 Förordning med instruktion för statskontoret
 • 1986:449 Förordning med instruktion för riksrevisionsverket
 • 1986:45 Tillkännagivande om Finlands medlemskap i EFTA
 • 1986:453 Förordning om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.
 • 1986:468 Lag om avräkning av utländsk skatt
 • 1986:472 Förordning om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
 • 1986:492 Lag om tillfälliga regler för insättning på skogskonto
 • 1986:498 Lag om tillämpning av valutalagen (1939:350)
 • 1986:537 Förordning med instruktion för svenskt biografiskt lexikon
 • 1986:538 Förordning med instruktion för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv
 • 1986:539 Förordning med instruktion för nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet
 • 1986:54 Förordning med instruktion för statens ansvarsnämnd
 • 1986:542 Förordning om statsbidrag till regionala åtgärder för elever med handikapp
 • 1986:547 Förordning med instruktion för statens person- och adressregisternämnd;
 • 1986:553 Förordning om statligt stöd till fartygsfinansiering
 • 1986:557 Förordning med instruktion för Bergslagsdelegationen
 • 1986:562 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1986/87
 • 1986:565 Förordning om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
 • 1986:566 Förordning om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
 • 1986:572 Förordning med vissa tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)
 • 1986:573 Särskoleförordning
 • 1986:574 Förordning om statsbidrag till fristående särskolor
 • 1986:578 Förordning om utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola
 • 1986:579 Förordning om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola
 • 1986:584 Förordning med bestämmelser rörande betyg från gymnasieskolan med anledning av arbetskonflikt vårterminen 1986
 • 1986:585 Förordning om väntetid för vissa deltagare i grundläggande svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna
 • 1986:595 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
 • 1986:599 Förordning med instruktion för statens löne- och pensionsverk
 • 1986:600 Förordning med instruktion för kammarkollegiet
 • 1986:612 Riksrevisionsverkets föreskrifter till upphandlingsförordningen (1986:366)
 • 1986:616 Förordning om beredskapspolisen
 • 1986:617 Utsökningsregisterlag
 • 1986:621 Förordning om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan
 • 1986:625 Förordning om samordnad intagning till vissa gymnasieskolor i Stockholms län
 • 1986:629 Förordning med instruktion för konsumentverket
 • 1986:631 Förordning om belopp för år 1985 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1986:638 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Finland
 • 1986:64 Förordning om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
 • 1986:642 Förordning om ökade möjligheter för kommuner att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i gymnasieskolan;
 • 1986:644 Lag om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.
 • 1986:65 Förordning om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning
 • 1986:66 Förordning om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz
 • 1986:674 Förordning med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
 • 1986:677 Förordning om ökade möjligheter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
 • 1986:678 Utsökningsregisterförordning
 • 1986:68 Förordning om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87
 • 1986:682 Förordning om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m. m.
 • 1986:683 Förordning om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon
 • 1986:687 Förordning om dykarcertifikat m.m.
 • 1986:690 Förordning om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet
 • 1986:692 Nybyggnadslåneförordning för bostäder
 • 1986:693 Ombyggnadslåneförordning för bostäder
 • 1986:694 Förordning om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag
 • 1986:700 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1986:701 Förordning om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under höstterminen 1986--höstterminen 1987
 • 1986:710 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter
 • 1986:728 Förordning om allmän kyrkoavgift för år 1987
 • 1986:729 Förordning med instruktion för nämnden för statliga förnyelsefonder
 • 1986:732 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
 • 1986:733 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
 • 1986:734 Förordning om tillämpning av en konvention den 27 maj 1985 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om social trygghet
 • 1986:739 Förordning med instruktion för arbetsmarknadsverket
 • 1986:74 Lag om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall
 • 1986:753 Lag om kommunal tjänsteexport
 • 1986:76 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
 • 1986:762 Förordning om tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning
 • 1986:765 Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän
 • 1986:77 Förordning om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands;
 • 1986:777 Förordning om byggnadstillstånd
 • 1986:778 Förordning om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 1986:796 Lag om godtrosförvärv av lösöre
 • 1986:797 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1986:80 Förordning om bidrag till idrottsföreningar för betalning av vissa arbetsgivaravgifter
 • 1986:82 Förordning om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
 • 1986:850 Förordning om försöksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapporganisationer;
 • 1986:853 Lag om tidpunkt för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.;
 • 1986:855 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1987
 • 1986:856 Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken
 • 1986:89 Förordning om förbud mot viss utförsel
 • 1986:912 Förordning med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan
 • 1986:98 Lag om undantag för vissa kommuner och landsting från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser
 • 1986:984 Förordning om bestämning av volym och vikt
 • 1986:985 Lag om handel med ädelmetallarbeten
 • 1986:99 Lag om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)