Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1987

 • 1987:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1987
 • 1987:10 Plan- och bygglag
 • 1987:1015 Förordning om försäkran vid hindersprövning
 • 1987:1017 Förordning om vigselförrättare i annat trossamfund än svenska kyrkan;
 • 1987:1019 Förordning med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare
 • 1987:1021 Förordning om kungörelse enligt äktenskapsbalken
 • 1987:1022 Förordning om äktenskapsregistret
 • 1987:103 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
 • 1987:1043 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 • 1987:1050 Förordning om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag
 • 1987:1057 Förordning med instruktion för ekonomiska rådet /r2/ Inledande bestämmelser
 • 1987:1058 Förordning om försöksverksamhet vid uppbörd av studiemedelsavgift;
 • 1987:106 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt, m.m.
 • 1987:1060 Förordning om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;
 • 1987:1065 Tullag
 • 1987:1066 Lag om frihet från skatt eller avgift vid införsel
 • 1987:1068 Tulltaxelag
 • 1987:1069 Lag om tullfrihet m.m.
 • 1987:1072 Förordning om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
 • 1987:1099 Förordning om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden, m. m.
 • 1987:11 Lag om exploateringssamverkan
 • 1987:1100 Verksförordning
 • 1987:1101 Personalföreträdarförordning
 • 1987:1110 Förordning om försöksverksamhet med handläggningen av vissa domstolsärenden
 • 1987:1113 Förordning om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m. m.
 • 1987:1114 Tullförordning
 • 1987:1115 Förordning om införande av ny tullagstiftning
 • 1987:1118 Förordning om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i vissa fall
 • 1987:1119 Förordning om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande
 • 1987:1126 Förordning om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
 • 1987:1132 /r1/ Förordning om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236);
 • 1987:1138 /r1/ Förordning om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
 • 1987:1142 Förordning om import och export av kaffe
 • 1987:1152 /r1/ Förordning om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;
 • 1987:1153 Förordning om ränta för år 1988 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1987:1179 Förordning om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
 • 1987:1182 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
 • 1987:1183 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
 • 1987:1185 Frihandelsförordning
 • 1987:1187 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter
 • 1987:1188 /r1/ Lag om tullnedsättning under viss tid för gummibehandlad kordväv av syntetiska fibrer;
 • 1987:12 Lag om hushållning med naturresurser m.m.
 • 1987:1202 /r1/ Förordning om räntereglering för försäkringsföretag;
 • 1987:1227 /r1/ Förordning om basbelopp för år 1988;
 • 1987:1231 Lag om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
 • 1987:1232 Förordning med bemyndigande för datainspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m.
 • 1987:1245 Lag om styrelserepresentation för de privatanställda
 • 1987:1260 Förordning om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
 • 1987:1262 Arbetsrättslig beredskapslag
 • 1987:1274 Lag om kommunal bostadsanvisningsrätt;
 • 1987:1285 Förordning om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1987:1286 Förordning om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1987:1287 Förordning om tullfrihet för handvävd bomullsväv
 • 1987:1288 Förordning om tullfrihet för margarin
 • 1987:1289 Tullfrihetsförordning
 • 1987:1290 /r1/ Förordning om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;
 • 1987:1314 Förordning om lokaliseringen av kronofogdemyndigheterna
 • 1987:1318 Lag om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension
 • 1987:1323 /r1/ Förordning om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
 • 1987:1325 /r1/ Förordning om tillämpning av en överenskommelse om sjukvårdsförmåner den 24 mars 1987 mellan Sverige och Algeriet;
 • 1987:1333 /r1/ Förordning om tillsättning av tjänster m. m. vid plan- och bostadsverket;
 • 1987:1336 /r1/ Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland;
 • 1987:1343 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1987:1346 Försäkringsinspektionens kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1987:1347 Begränsningsförordning
 • 1987:14 Förordning om avgifter för bistånd av utrikesdepartementet i ärenden om kvarlåtenskap utomlands
 • 1987:147 Lag om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
 • 1987:15 Förordning om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
 • 1987:17 Förordning med instruktion för datainspektionen
 • 1987:187 Förordning om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.
 • 1987:19 Cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1987:192 Förordning om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m. m.
 • 1987:198 Förordning om tillsättning av auditörer i försvarsmaktens fredsorganisation
 • 1987:199 Förordning med instruktion för delegationen för icke-militärt motstånd
 • 1987:2 Förordning om högstpris på vissa oljeprodukter
 • 1987:205 Lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av pensionsförmåner m.m.
 • 1987:206 Lag om beräkning av extra avdrag för folkpensionärer vid 1988 års taxering
 • 1987:215 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt;
 • 1987:218 Förordning om import och export av kakao
 • 1987:220 Förordning om tillsättande av tjänster som försäkringssekreterare vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa
 • 1987:221 Rehabiliteringsförordning
 • 1987:23 Förordning om allmänt prisstopp, m. m.
 • 1987:230 Äktenskapsbalk
 • 1987:232 Lag om sambors gemensamma hem
 • 1987:24 Lag om kommunal parkeringsövervakning m.m.
 • 1987:240 Lag om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor
 • 1987:252 Förordning om ändring av vissa räntesatser för beräkning av räntebidrag och räntelån för hyreshus
 • 1987:258 Förordning om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem
 • 1987:259 Jaktlag
 • 1987:26 Förordning om parkeringsvakter i kommuner
 • 1987:269 Lag om kriterier för bestämmande av människans död
 • 1987:27 Förordning om fordon i internationell vägtrafik i Sverige
 • 1987:273 Förordning om belopp för år 1986 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1987:274 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1987--den 30 juni 1988
 • 1987:283 Förordning om överförande av vissa uppgifter från Sveriges Riksbank till centrala studiestödsnämnden
 • 1987:288 Förordning med instruktion för fartygsuttagningskommissionen
 • 1987:297 Lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel m. m.
 • 1987:315 Förordning om stöd till allmänna samlingslokaler
 • 1987:316 Förordning om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden
 • 1987:317 Förordning om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar
 • 1987:324 Förordning om barn- och ungdomsdelegationen
 • 1987:342 Tillkännagivande av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
 • 1987:359 Förordning om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen för gamla, handikappade och långvarigt sjuka
 • 1987:361 Förordning om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.
 • 1987:375 Lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter
 • 1987:383 Plan- och byggförordning
 • 1987:384 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 • 1987:387 Lag om tillämpning av valutalagen (1939:350);
 • 1987:392 Lag om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering;
 • 1987:393 Förordning med instruktion för arbetarskyddsverket
 • 1987:395 Förordning om tillsättning av tjänster vid institutet för arbetsmiljöforskning
 • 1987:405 Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • 1987:406 Förordning om arbetsmarknadsutbildning
 • 1987:407 Förordning om flyttningsbidrag m.m.
 • 1987:408 Förordning om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter
 • 1987:409 Förordning om bidrag till arbetshjälpmedel m.m.
 • 1987:410 Förordning om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m.
 • 1987:411 Förordning om beredskapsarbete
 • 1987:423 Förordning om handel med ädelmetallarbeten
 • 1987:429 Förordning med instruktion för patentbesvärsrätten
 • 1987:430 Förordning om tillsättande av vissa tjänster vid patentbesvärsrätten
 • 1987:439 Lag om inskränkning i rätten att överklaga
 • 1987:442 Lag om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)
 • 1987:443 Lag om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt lotterilagen (1982:1011)
 • 1987:444 Lag om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 • 1987:446 Förordning om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 • 1987:452 Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna
 • 1987:464 Lag om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.
 • 1987:474 Lag med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationellas anktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia;
 • 1987:476 Förordning om tillämpning i fråga om Sydafrika och Namibia av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
 • 1987:477 Förordning om förbud mot handel med Sydafrika;
 • 1987:497 Förordning om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser
 • 1987:500 Förordning med instruktion för institutet för rymdfysik
 • 1987:504 Förordning med instruktion för polarforskningssekretariatet
 • 1987:518 Lag med instruktion för Riksdagens revisorer
 • 1987:519 Lag om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
 • 1987:528 Förordning om vissa avsteg från förutsättningarna för bostadslån vid ombyggnad av ålderdomshem
 • 1987:530 Förordning om ungdomsbostadsstöd
 • 1987:532 Förordning om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom försvarsdepartementets verksamhetsområde;
 • 1987:534 Förordning med instruktion för försvarets personalnämnd
 • 1987:535 Förordning om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare
 • 1987:56 Förordning om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
 • 1987:560 Lag om skatteutjämningsavgift
 • 1987:561 Lag om särskild skatteutjämningsavgift
 • 1987:566 Förordning om skatteutjämningsavgift
 • 1987:576 Lag om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
 • 1987:578 Förordning med instruktion för statens institut för läromedel
 • 1987:582 Förordning med instruktion för naturhistoriska riksmuseet
 • 1987:585 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1987/88
 • 1987:586 Bilavgasförordning;
 • 1987:588 Lag om träfiberråvara
 • 1987:589 Förordning om träfiberråvara;
 • 1987:59 Förordning med instruktion för kyrkofondens styrelse
 • 1987:592 Förordning med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 • 1987:601 Förordning med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)
 • 1987:606 Förordning om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
 • 1987:608 Förordning om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning;
 • 1987:61 Förordning om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet
 • 1987:617 Bankrörelselag
 • 1987:618 Bankaktiebolagslag
 • 1987:619 Sparbankslag
 • 1987:620 Föreningsbankslag
 • 1987:621 Lag om införande av ny banklagstiftning
 • 1987:623 Lag om förenklad aktiehantering
 • 1987:63 Förordning om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
 • 1987:64 Förordning om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning;
 • 1987:647 Bankrörelseförordning
 • 1987:655 Förordning om finansbolag
 • 1987:667 Lag om ekonomiska föreningar
 • 1987:668 Lag om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
 • 1987:672 Konkurslag
 • 1987:7 Förordning med instruktion för patent- och registreringsverket
 • 1987:705 Förordning om utbetalning av vissa statliga personalpensionsförmåner för tiden juli--december 1987
 • 1987:708 Förordning om statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasieskolan
 • 1987:719 Förordning med instruktion för statens kulturråd
 • 1987:721 Förordning om lärarresurser i specialskolan m. m.
 • 1987:725 Förordning om skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar
 • 1987:736 Förordning om timramar för kommunal utbildning för vuxna
 • 1987:738 Förordning om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet
 • 1987:74 Förordning om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975
 • 1987:743 Gymnasieförordningen
 • 1987:744 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1987/88
 • 1987:770 Förordning om allmän kyrkoavgift för år 1988
 • 1987:771 Förordning om statligt bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar
 • 1987:773 Lag om fritidsbåtsregister
 • 1987:778 Förordning om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning
 • 1987:784 Cirkulär till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om inbördes rättshjälp i brottmål
 • 1987:785 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.
 • 1987:788 Lag om införande av äktenskapsbalken
 • 1987:789 Lag om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
 • 1987:79 Förordning om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1987:8 Förordning om bidrag för inskolningsplatser
 • 1987:813 Lag om homosexuella sambor
 • 1987:818 Förordning om bostadsbidrag till barnfamiljer
 • 1987:819 Förordning om statligt stöd till energiforskning
 • 1987:82 Förordning om ersättning vid sjukresa
 • 1987:822 Lag om internationella köp
 • 1987:845 Förordning om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1988 och höstterminen 1988
 • 1987:85 Förordning om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika
 • 1987:86 Förordning med vissa provisoriska bestämmelser om skolledning och skolledningsresurser m.m. för kommunal utbildning för vuxna
 • 1987:860 Förordning om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg
 • 1987:861 Förordning om investeringsgaranti
 • 1987:864 Förordning om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet
 • 1987:870 Förordning om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn
 • 1987:886 Förordning om licens för yrkesfiske
 • 1987:894 Förordning om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond
 • 1987:898 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m. m.;
 • 1987:899 Förordning om statliga parkeringsplatser
 • 1987:902 Förordning om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9
 • 1987:905 Jaktförordning
 • 1987:906 Förordning om fritidsbåtsregister
 • 1987:915 Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
 • 1987:916 Konkursförordning
 • 1987:937 Cirkulär om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
 • 1987:938 Nationalparksförordning
 • 1987:941 Förordning om frisläpp av investeringsfonder
 • 1987:946 Förordning om tillämpningen av en nordisk överens- kommelse om förmåner vid arbetslöshet
 • 1987:963 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1988
 • 1987:965 Förordning om ersättning för rättegångskostnader m. m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas
 • 1987:966 Förordning om användning av telefon vid rättegång
 • 1987:971 Förordning om totalförsvarspersonalens folkrättsliga ställning, m.m.
 • 1987:978 Förordning om ekonomiska föreningar
 • 1987:98 Förordning med instruktion för försvarsmaktens flygförarnämnd
 • 1987:988 Förordning om överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig skattebefrielse för luft- och sjöfartsföretag
 • 1987:994 Förordning om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1988