Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1988

 • 1988:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1988
 • 1988:100 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet
 • 1988:1004 Förordning om rätt att efterskänka statens fordran i fråga om statligt stöd enligt vissa äldre författningar på jordbrukets område;
 • 1988:1006 /r1/ Förordning med instruktion för statens institut för personalutveckling;
 • 1988:1009 Förordning med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd
 • 1988:1015 /r1/ Förordning om riksvägplan och planer för länstrafikanläggningar;
 • 1988:1017 Förordning om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
 • 1988:102 Riksrevisionsverkets Föreskrift angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
 • 1988:1020 /r1/ Förordning om hänvisningar till äldre tjänstetyper m. m. på det statligt reglerade området;
 • 1988:103 Förordning om lån till den mindre skeppsfarten
 • 1988:1036 Förordning med instruktion för försvarets forskningsanstalt
 • 1988:1037 Förordning med instruktion för värnpliktsnämnden
 • 1988:1038 Förordning med instruktion för vapenfrinämnden
 • 1988:1039 Efterforskningsförordning
 • 1988:1040 Förordning med instruktion för Statens räddningsverk
 • 1988:1041 Förordning med instruktion för Totalförsvarets chefsnämnd
 • 1988:1042 Förordning med instruktion för Riksvärderingsnämnden
 • 1988:1043 Förordning med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
 • 1988:106 Förordning om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
 • 1988:1065 Vägtrafikskatteförordning;
 • 1988:1066 Förordning om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon
 • 1988:1074 Förordning med instruktion för vägverket;
 • 1988:1076 Förordning med instruktion för AMU-gruppen;
 • 1988:1082 Förordning om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser
 • 1988:1085 Riksrevisionsverkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier;
 • 1988:1093 Förordning med instruktion för handelssekreterare
 • 1988:1094 Förordning med instruktion för statens handikappråd
 • 1988:1101 Förordning med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd
 • 1988:1102 Förordning med instruktion för Statens ansvarsnämnd
 • 1988:1103 Förordning med instruktion för Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd;
 • 1988:1104 Förordning med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder
 • 1988:1105 Förordning med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd
 • 1988:1106 Förordning med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
 • 1988:1108 Förordning om direktregistrering i bilregistret
 • 1988:1110 Förordning med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
 • 1988:1111 Förordning med instruktion för Sjösäkerhetsrådet;
 • 1988:1112 Förordning med instruktion för handelsflottans pension sanstalt
 • 1988:1113 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 1988:1114 Förordning med instruktion för statens haverikommission
 • 1988:1115 Förordning med instruktion för Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer
 • 1988:1117 Förordning med instruktion för Fideikommissnämnden
 • 1988:1118 Förordning med instruktion för Bokföringsnämnden
 • 1988:1120 Förordning med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut;
 • 1988:1121 Förordning med instruktion för civilbefälhavarna
 • 1988:1122 Förordning med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
 • 1988:1124 Förordning med instruktion för nordiska afrikainstitutet
 • 1988:1125 /r1/ Förordning med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS);
 • 1988:1126 Förordning med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
 • 1988:1127 Förordning med instruktion för barnmiljörådet;
 • 1988:1128 Förordning med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
 • 1988:1129 /r1/ Förordning om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m. m. under krig och vid krigsfara;
 • 1988:113 Förordning med instruktion för Statens löne- och pensionsverk
 • 1988:1131 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
 • 1988:1135 Förordning med instruktion för Lotterinämnden
 • 1988:1136 Förordning med instruktion för Statens ungdomsråd
 • 1988:1137 Förordning med instruktion för Arbetsdomstolen
 • 1988:1138 Förordning med instruktion för Institutet för arbetslivsforskning
 • 1988:1139 Förordning med instruktion för Arbetsmarknadsverket
 • 1988:1140 Förordning med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
 • 1988:1141 Förordning med instruktion för statens arbetsmiljönämnd;
 • 1988:1145 Förordning om brandfarliga och explosiva varor
 • 1988:1147 Förordning med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor
 • 1988:1148 Kyrkofondsförordning
 • 1988:1149 Förordning med instruktion för Kyrkofondens styrelse
 • 1988:1150 /r1/ Förordning om expediering av beslut om ändringar i pastoratsindelningen m. m.;
 • 1988:1151 /r1/ Förordning med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd;
 • 1988:1153 /r1/ Förordning om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1989;
 • 1988:1179 Förordning med instruktion för transportrådet
 • 1988:1183 Förordning med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
 • 1988:1184 Förordning med instruktion för Statens musiksamlingar
 • 1988:1185 Förordning med instruktion för Folkens museum -- etnografiska
 • 1988:1186 Förordning med instruktion för Arkitekturmuseet
 • 1988:1187 Förordning med instruktion för riksarkivet och landsarkiven
 • 1988:1188 Kulturmiljöförordning
 • 1988:1189 Förordning om bidrag till kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning;
 • 1988:119 Tillkännagivande av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
 • 1988:1196 /r1/ Förordning med instruktion för studiemedelsnämnderna;
 • 1988:1197 /r1/ Förordning med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna;
 • 1988:1198 Förordning med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
 • 1988:1199 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet
 • 1988:1200 Förordning med instruktion för Institutet för rymdfysik
 • 1988:1201 Förordning med instruktion för Forskningsrådsnämnden
 • 1988:1202 /r1/ Förordning om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
 • 1988:1204 Förordning med instruktion för Riksförsäkringsverket
 • 1988:1205 /r1/ Lag; med bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron;
 • 1988:1207 /r1/ Förordning; om tull för äpplen och päron;
 • 1988:121 Tillkännagivande av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
 • 1988:1212 /r1/ Förordning om räntereglering för försäkringsföretag;
 • 1988:1213 /r1/ Förordning om inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1988:1214 Förordning med instruktion för Ekonomiska rådet
 • 1988:1215 Förordning om förfarandet hos kommmunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
 • 1988:1223 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet;
 • 1988:1225 Förordning med instruktion för Exportkreditnämnden
 • 1988:1229 Förordning om statliga byggnadsminnen m.m.
 • 1988:123 Förordning om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare
 • 1988:1231 /r1/ Förordning med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning;
 • 1988:1232 Förordning med instruktion för lantmäterimyndigheterna
 • 1988:1236 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 1988:1237 /r1/ Förordning med instruktion för statens rättskemiska laboratorium;
 • 1988:1238 /r1/ Förordning med instruktion för statens rättsläkarstationer;
 • 1988:1239 /r1/ Förordning med instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer;
 • 1988:124 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1988:1240 Förordning med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 1988:1241 Förordning med instruktion för Statens bakteriologiska laboratorium
 • 1988:1242 Förordning med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin;
 • 1988:1243 /r1/ Förordning med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande;
 • 1988:1249 Förordning med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
 • 1988:125 /r1/ Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
 • 1988:128 /r1/ Förordning med instruktion för jämställdhetsombudsmannen;
 • 1988:1321 /r1/ Lag om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m. m.;
 • 1988:1366 Förordning om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare
 • 1988:137 Förordning med instruktion för Statistiska centralbyrån
 • 1988:1378 Förordning om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
 • 1988:1379 Förordning om statens spåranläggningar
 • 1988:1384 Förordning med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter
 • 1988:1385 Lag om Sveriges riksbank
 • 1988:1387 Lag om statens upplåning och skuldförvaltning
 • 1988:14 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket
 • 1988:1400 Förordning om arbetslöshetsförsäkring
 • 1988:1404 Förordning med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
 • 1988:1419 Lag om försöksverksamhet inom socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens område;
 • 1988:144 Lag om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler
 • 1988:146 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1988:1461 Lag om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
 • 1988:1462 Förordning med instruktion för svenska unescorådet;
 • 1988:1463 Lag om bidrag vid adoption av utländska barn
 • 1988:1464 Förordning om bidrag vid adoption av utländska barn
 • 1988:1465 Lag om ledighet för närståendevård
 • 1988:1472 Smittskyddslag
 • 1988:1473 Lag om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål
 • 1988:1475 Förordning om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål
 • 1988:149 Förordning om tillsättning av tjänster m.m. vid kustbevakningen
 • 1988:1495 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
 • 1988:1496 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
 • 1988:15 Lag om förbud mot vissa radar- och laserinstrument
 • 1988:150 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1988/89;
 • 1988:1503 Yrkestrafikförordning
 • 1988:1504 Förordning om transportförmedling
 • 1988:1505 Förordning om biluthyrning
 • 1988:1512 Lag om ändring av beskattningen av vissa livräntor
 • 1988:1515 Lag om äldre sedlar på tiotusen kronor
 • 1988:153 Lag om bistånd åt asylsökande m. fl.;
 • 1988:1531 Förordning med instruktion för konjunkturinstitutet
 • 1988:1532 Förordning med instruktion för statsrådslönenämnden
 • 1988:1533 Förordning med instruktion för Statens chefslönenämnd;
 • 1988:1534 Förordning med instruktion för Statens utlandslönenämnd
 • 1988:1535 Förordning med instruktion för Nämnden för lokalanställda
 • 1988:1536 Förordning om ränta för år 1989 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1988:1542 Förordning om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
 • 1988:1547 /r1/ Förordning om ränta på studielån för år 1989;
 • 1988:1555 Lag om landgille och städja förvissa församlings- kyrkors fastigheter i Lunds och Göteborgs stift
 • 1988:1558 Förordning om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag urkyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter
 • 1988:156 Förordning om bistånd åt asylsökande m. fl.
 • 1988:1564 Förordning med instruktion för Marknadsdomstolen
 • 1988:1565 Förordning med instruktion för statens krigsförsäkringsnämnd
 • 1988:1566 Förordning med instruktion för statens krigsskadenämnd
 • 1988:1567 Lag om miljöskatt på inrikes flygtrafik
 • 1988:1574 /r1/ Förordning om basbelopp för år 1989;
 • 1988:1580 Förordning med instruktion för statens arbetsgivarverk
 • 1988:1582 Förordning med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen
 • 1988:1583 Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
 • 1988:1584 Förordning med instruktion för Resegarantinämnden
 • 1988:1585 /r1/ Förordning med instruktion för statens förhandlingsnämnd;
 • 1988:1597 Lag om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
 • 1988:1598 Förordning om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
 • 1988:160 /r1/ Förordning om betalningsvillkor vid kreditköp;
 • 1988:1604 Produktsäkerhetslag
 • 1988:1609 Riksrevisionsverkets föreskrifter till kreditinstituten om statligt stöd till näringsliv et;
 • 1988:1612 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1988:1614 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
 • 1988:170 /r1/ Förordning om tillfällig utvidgning av den svenska fiskezonen i mellersta och norra Östersjön;
 • 1988:177 Lag om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
 • 1988:180 Församlingslag
 • 1988:181 /r1/ Domkapitelslag;
 • 1988:182 Kyrkofondslag;
 • 1988:183 /r1/ Lag om förvaltningen av kyrklig jord;
 • 1988:184 /r1/ Prästanställningslag;
 • 1988:185 /r1/ Kyrklig indelningslag;
 • 1988:204 /r1/ Förordning om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket;
 • 1988:205 Lag om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
 • 1988:217 Förordning om försöksverksamhet med snabbare utredningar rörande unga lagöverträdare
 • 1988:220 Strålskyddslag
 • 1988:23 /r1/ Lag om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. vid viss försöksverksamhet;
 • 1988:232 Förordning med instruktion för Byggforskningsrådet
 • 1988:235 Förordning om vissa länsstyrelseföreskrifter på sjötrafikens område
 • 1988:237 /r1/ Förordning med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall;
 • 1988:239 Förordning om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor;
 • 1988:242 Förordning om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring
 • 1988:243 Förordning om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
 • 1988:244 Förordning om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program
 • 1988:245 Förordning om grupplivförsäkring för doktorander
 • 1988:246 Förordning om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.
 • 1988:247 Förordning med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
 • 1988:248 /r1/ Förordning om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse i förhållande till Tyska Demokratiska Republiken;
 • 1988:249 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1988:251 Utrikesdepartementets föreskrifter om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1988:252 Utrikesdepartementets Föreskrifter om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur;
 • 1988:253 Förordning om sommartid
 • 1988:254 Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
 • 1988:256 Förordning med instruktion för Kustbevakningen
 • 1988:263 Yrkestrafiklag
 • 1988:277 /r1/ Förordning om kassakrav för banker och finansbolag;
 • 1988:278 Förordning med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata
 • 1988:279 /r1/ Lag om plan- och bostadsverkets namn i äldre författningar;
 • 1988:282 Förordning med instruktion för trafiksäkerhetsverket;
 • 1988:284 /r1/ Förordning med instruktion för statens institut för läromedel;
 • 1988:293 Strålskyddsförordning
 • 1988:295 Förordning med instruktion för Statens strålskyddsinstitut
 • 1988:296 Förordning med instruktion för statens kärnbränslenämnd;
 • 1988:31 Förordning om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.
 • 1988:313 Förordning med ändrade bestämmelser om övertagande av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1988:314 Förordning med instruktion för statens industriverk
 • 1988:315 Förordning med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • 1988:317 Förordning med instruktion för Domstolsverket
 • 1988:318 Förordning med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
 • 1988:325 Förordning om vissa åtgärder med anledning av mellankommunala skatterättens avveckling;
 • 1988:327 Fordonsskattelag
 • 1988:328 Lag om fordonsskatt på utländska fordon
 • 1988:336 Förordning om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige
 • 1988:339 Förordning med instruktion för Radionämnden
 • 1988:340 Förordning med instruktion för Kabelnämnden och Närradionämnden
 • 1988:341 Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
 • 1988:342 Förordning med instruktion för arkivet för ljud och bild
 • 1988:343 Förordning med instruktion för Rymdstyrelsen
 • 1988:344 Förordning med instruktion för statens provningsanstalt;
 • 1988:345 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
 • 1988:346 Förordning med instruktion för Patentbesvärsrätten
 • 1988:347 Förordning med instruktion för Bergslags- delegationen
 • 1988:348 Förordning med instruktion för televerket;
 • 1988:349 /r1/ Förordning om belopp för år 1987 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp;
 • 1988:350 Förordning om tillämpning av en konvention den 21 februari 1985 mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet;
 • 1988:351 /r1/ Lag om tillämpning av valutalagen (1939:350);
 • 1988:360 Lag om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder
 • 1988:364 /r1/ Förordning med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter;
 • 1988:365 Förordning med instruktion för affärsverket FFV
 • 1988:366 Förordning med instruktion för domänverket
 • 1988:367 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 1988:368 Förordning med instruktion för Bergsstaten
 • 1988:369 Förordning med instruktion för sprängämnesinspektionen;
 • 1988:370 Förordning med instruktion för Nämnden för statens gruvegendom;
 • 1988:371 Förordning med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten
 • 1988:372 Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
 • 1988:374 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer;
 • 1988:377 /r1/ Förordning om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket;
 • 1988:400 Förordning om tillsynsmyndighet i konkurs
 • 1988:403 Förordning med instruktion för Patent- och registreringsverket
 • 1988:404 Förordning med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling
 • 1988:406 /r1/ Förordning om försöksverksamhet med bidrag till omplantering av skog som skadats av älg;
 • 1988:411 /r1/ Förordning om tillsättning av vissa tjänster vid karolinska institutet;
 • 1988:429 Förordning med instruktion för Migrationsverket
 • 1988:46 Lag om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
 • 1988:49 Fartygssäkerhetslag
 • 1988:490 /r1/ Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1988/89;
 • 1988:491 Lag om skatteutjämningsbidrag
 • 1988:494 Förordning om skatteutjämningsbidrag
 • 1988:502 /r1/ Förordning med instruktion för centrala studiestödsnämnden;
 • 1988:512 /r1/ Förordning om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1989 och höstterminen 1989;
 • 1988:518 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 1988:519 Förordning med instruktion för Oljekrisnämnden
 • 1988:520 Förordning med instruktion för Elförsörjningsnämnden
 • 1988:521 Förordning med instruktion för Bränslenämnden
 • 1988:522 Förordning med instruktion för energiforskningsnämnden
 • 1988:523 Förordning med instruktion för statens kärnkraftinspektion
 • 1988:524 Förordning med instruktion för samrådsnämnden för kärna vfallsfrågor;
 • 1988:525 Förordning med instruktion för Kemikalieinspektionen
 • 1988:530 Förordning om expertgruppen för identifiering vid katastroffall
 • 1988:531 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationell utveckling (SIDA);
 • 1988:532 Förordning med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (SAREC)
 • 1988:533 Förordning med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum);
 • 1988:534 Djurskyddslag
 • 1988:539 Djurskyddsförordning
 • 1988:541 Förordning med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden
 • 1988:548 Förordning om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m. m. inom försvarsmakten
 • 1988:549 Förordning om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
 • 1988:550 Förordning med instruktion för Försvarshögskolan
 • 1988:551 Förordning med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
 • 1988:552 Förordning med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
 • 1988:553 Förordning med instruktion för försvarets fastighetsnämnd;
 • 1988:554 Förordning med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
 • 1988:557 /r1/ Förordning om hänvisningar till äldre kollektivavtal på det statligt reglerade området;
 • 1988:558 /r1/ Lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.;
 • 1988:561 /r1/ Förordning om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.;
 • 1988:563 Förordning om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
 • 1988:569 /r1/ Förordning om skyldighet för myndigheter att lämna underrättelser om vissa föreskrifter m. m.;
 • 1988:57 Förordning om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1988:570 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 1988:571 Lag med bemyndigande att upphäva viss förordning;
 • 1988:58 Förordning om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
 • 1988:582 Förordning om statligt stöd till radio- och kassettidningar
 • 1988:589 Lag om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter
 • 1988:590 Förordning med instruktion för Boverket
 • 1988:591 Förordning med instruktion för länsbostadsnämnderna
 • 1988:593 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1988:594 Fartygssäkerhetsförordning
 • 1988:595 Förordning om säkerheten på örlogsfartyg
 • 1988:606 Lag om finansbolag
 • 1988:609 Lag om målsägandebiträde
 • 1988:61 /r1/ Förordning med instruktion för konsumentverket;
 • 1988:624 Förordning med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd;
 • 1988:626 Förordning med instruktion för Statens järnvägar
 • 1988:628 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut
 • 1988:629 Förordning med instruktion för statens väg- och trafikinstitut;
 • 1988:630 Förordning med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon
 • 1988:641 /r1/ Förordning om statsbidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel;
 • 1988:65 /r1/ Förordning med instruktion för statens trygghetsnämnd;
 • 1988:653 Förordning med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
 • 1988:654 Förordning med instruktion för statens hundskola
 • 1988:655 Grundskoleförordning
 • 1988:670 /r1/ Förordning med instruktion för universitets- och högskoleämbetet;
 • 1988:673 Förordning med instruktion för Presstödsnämnden
 • 1988:674 Förordning med instruktion för Taltidningsnämnden
 • 1988:675 /r1/ Förordning med instruktion för statens biografbyrå;
 • 1988:676 Förordning med instruktion för Statens kulturråd
 • 1988:677 Förordning med instruktion för Statens konstmuseer
 • 1988:678 Förordning med instruktion för kungl. biblioteket
 • 1988:679 Förordning med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
 • 1988:680 /r1/ Förordning med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor;
 • 1988:681 Förordning om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m.m.
 • 1988:682 Förordning med instruktion för kriminalvårdsnämnden
 • 1988:683 Förordning med instruktion för övervakningsnämnderna
 • 1988:684 Förordning med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem
 • 1988:687 /r1/ Förordning med instruktion för statens sjöhistoriska museum;
 • 1988:688 Lag om kontaktförbud
 • 1988:691 Förordning om kontaktförbud
 • 1988:695 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.
 • 1988:70 Cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1988:700 /r1/ Förordning om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;
 • 1988:706 Lag om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1988/89;
 • 1988:707 Förordning med instruktion för Banverket
 • 1988:708 Förordning med instruktion för Transportforskningsberedningen;
 • 1988:711 Lag om befruktning utanför kroppen;
 • 1988:716 Förordning om CFC och halon m.m.
 • 1988:719 Förordning om samordning av statlig tjänstepension med egenpension enligt lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter;
 • 1988:722 Förordning om engångsbelopp som svarar mot reservpension
 • 1988:723 /r1/ Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1988--den 30 juni 1989;
 • 1988:730 Förordning med instruktion för Arbetarskyddsverket
 • 1988:731 Förordning med instruktion för arbetsmiljöfonden
 • 1988:732 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet
 • 1988:734 Förordning med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik;
 • 1988:740 Förordning om statsbidrag till fristående särskolor;
 • 1988:743 Förordning med instruktion för Statens konstråd
 • 1988:744 Förordning med instruktion för Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet
 • 1988:745 /r1/ Förordning om särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister;
 • 1988:762 Förordning med instruktion för rikspolisstyrelsen
 • 1988:764 Förordning om statligt stöd till näringslivet
 • 1988:776 Förordning om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län
 • 1988:777 Lag om avgifter för vissa statliga garantier
 • 1988:778 Förordning om avgifter för vissa statliga garantier
 • 1988:78 Förordning med instruktion för Luftfartsverket
 • 1988:782 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
 • 1988:784 Förordning med instruktion för exekutionsväsendet
 • 1988:786 Lag om bostadsbidrag;
 • 1988:787 Bostadsbidragsförordning;
 • 1988:79 Förordning med instruktion för Postverket
 • 1988:80 Förordning med instruktion för Riksrevisionsverket
 • 1988:803 /r1/ Förordning om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m. m.;
 • 1988:805 Förordning om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.
 • 1988:806 Förordning om statligt stöd till teknikupphandling
 • 1988:808 Förordning med instruktion för statens energiverk
 • 1988:809 Förordning med instruktion för statens elektriska inspektion
 • 1988:810 Förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
 • 1988:815 Förordning med instruktion för den statliga skoladministrationen;
 • 1988:816 Förordning om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
 • 1988:831 Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden
 • 1988:832 Förordning med instruktion för skatteförvaltningen
 • 1988:842 Förordning om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
 • 1988:844 /r1/ Tillkännagivande om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
 • 1988:846 Lag om ungdomsbosparande
 • 1988:847 Lag om skattelättnader för allemanssparande
 • 1988:849 /r1/ Förordning om fortbildningsnämnder;
 • 1988:851 /r1/ Förordning med instruktion för statens vattenfallsverk;
 • 1988:852 Förordning med instruktion för försvarets personalnämnd
 • 1988:853 Förordning med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
 • 1988:854 /r1/ Förordning med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna;
 • 1988:855 Förordning med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
 • 1988:856 /r1/ Förordning med instruktion för statens jordbruksnämnd;
 • 1988:857 Förordning med instruktion för Statens livsmedelsverk
 • 1988:858 Förordning med instruktion för Statens maskinprovningar
 • 1988:859 /r1/ Förordning med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium;
 • 1988:860 Förordning med instruktion för Statens utsädeskontroll
 • 1988:861 /r1/ Förordning med instruktion för växtförädlingsnämnden;
 • 1988:862 Förordning med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden
 • 1988:863 Förordning med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
 • 1988:864 Förordning med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
 • 1988:865 Förordning med instruktion för Statens växtsortnämnd
 • 1988:866 Förordning med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
 • 1988:868 Lag om brandfarliga och explosiva varor
 • 1988:870 Lag om vård av missbrukare i vissa fall
 • 1988:89 Lag om beslutanderätt för Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd
 • 1988:890 Förordning om bilstöd till personer med funktionshinder
 • 1988:893 Förordning om medelvärde för redovisningsåret 1987/88 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
 • 1988:895 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • 1988:903 Förordning med instruktion för Bostadsdomstolen
 • 1988:909 /r1/ Förordning med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen;
 • 1988:91 /r1/ Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
 • 1988:912 Förordning med instruktion för Datainspektionen
 • 1988:913 Förordning med instruktion för Kammarkollegiet
 • 1988:922 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1988:93 Förordning med instruktion för bankinspektionen
 • 1988:930 Förordning med instruktion för statens institut för byggnadsforskning
 • 1988:931 Förordning med instruktion för kriminalvårdsverket
 • 1988:932 Förordning om statsbidrag till handikappanpassning av viss kollektivtrafik;
 • 1988:933 /r1/ Förordning om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik;
 • 1988:934 Förordning om statsbidrag till vissa trafiksignalanläggningar
 • 1988:935 Förordning om föranmälan och observation av vissa militära övningar
 • 1988:94 /r1/ Förordning med instruktion för försäkringsinspektionen;
 • 1988:950 Kulturmiljölag
 • 1988:959 /r1/ Förordning med instruktion för statskontoret;
 • 1988:964 Förordning om skyltar för beskickningsfordon
 • 1988:965 Förordning om personliga fordonsskyltar
 • 1988:969 Förordning med instruktion för Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv;
 • 1988:97 Lag om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
 • 1988:971 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 1988:972 Förordning med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län
 • 1988:976 /r2/ Förordning om avgifter för finansinspektionens verksamhet
 • 1988:980 /r1/ Förordning med instruktion för statens pris- och konkurrensverk;
 • 1988:984 Förordning med instruktion för brottsskadenämnden
 • 1988:988 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
 • 1988:990 /r1/ Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;