Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1989

 • 1989:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1989
 • 1989:10 Förordning med instruktion för Rederinämnden
 • 1989:1007 Lag om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring
 • 1989:1008 Förordning om ränta för år 1990 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1989:1015 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1989:102 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande
 • 1989:1021 /r1/ Lag om särskilda regler för nedskrivning av lager m. m.;
 • 1989:103 Förordning om medelvärde för redovisningsperioden den 1 juli--31 december 1988 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
 • 1989:1035 Lag om särskild insamling av uppgifter från bostadsrättsföreningar m.fl.
 • 1989:1042 /r1/ Förordning om basbelopp för år 1990;
 • 1989:1060 Förordning om myndigheters försäljning av överskottsmateriel
 • 1989:1069 /r1/ Lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel;
 • 1989:1070 /r1/ Förordning om ränta på studielån för år 1990;
 • 1989:1071 Förordning om räntereglering för försäkringsföretag
 • 1989:1073 Förordning med instruktion för Harpsundsnämnden
 • 1989:1074 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1989:1077 /r1/ Förordning om bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet;
 • 1989:1079 Lag om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder
 • 1989:108 Förordning med bemyndigande för banverket att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
 • 1989:1096 Förordning om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut
 • 1989:11 Förordning om stöd till alternativ odling
 • 1989:1110 Förordning om avgift för livsmedelstillsyn m. m.
 • 1989:1111 Försäkringsinspektionens Kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1989:12 Förordning om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket;
 • 1989:139 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1989:14 Lag om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
 • 1989:142 /r1/ Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner;
 • 1989:149 Förordning om bevakningsföretag m.m.
 • 1989:152 Lag om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten
 • 1989:164 Lag om kontroll genom teknisk provning och om mätning
 • 1989:166 Förordning om inrättandet av tjänster
 • 1989:170 Förordning om sommartid
 • 1989:175 /r1/ Tillkännagivande om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn;
 • 1989:176 Tillkännagivande om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
 • 1989:177 Förordning om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn
 • 1989:181 Förordning om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
 • 1989:184 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1989:185 Lag om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
 • 1989:186 Lag om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
 • 1989:2 Försäkringsinspektionens Kungörelse om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1989:204 /r1/ Förordning med instruktion för statens sjöhistoriska museum;
 • 1989:205 Förordning om byggnads- och reparationsberedskapen
 • 1989:216 Förordning om kemikalieavgifter
 • 1989:225 Lag om ersättning till smittbärare
 • 1989:226 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare
 • 1989:228 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
 • 1989:24 Förordning om medelvärde för år 1988 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg
 • 1989:248 Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret
 • 1989:253 Lag om allmänna helgdagar
 • 1989:26 Förordning om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting
 • 1989:263 Förordning om särskild hastighetsbegränsning
 • 1989:265 /r1/ Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
 • 1989:27 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1989/90
 • 1989:270 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • 1989:271 Förordning om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan
 • 1989:272 Förordning med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
 • 1989:281 Förordning om Jordfonden
 • 1989:285 /r1/ Lag med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990;
 • 1989:288 Förordning om stöd till allmänna samlingslokaler
 • 1989:29 Förordning om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system
 • 1989:290 Karantänslag
 • 1989:301 Smittskyddsförordning
 • 1989:302 Karantänsförordning
 • 1989:31 Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
 • 1989:329 Lag om en folk- och bostadsräkning år 1990
 • 1989:330 Förordning om folk- och bostadsräkningen år 1990
 • 1989:340 Förordning om riksfärdtjänst
 • 1989:346 Lag om särskild vinstskatt
 • 1989:364 Miljöskyddsförordning
 • 1989:365 Förordning om miljöskadeförsäkring
 • 1989:372 Förordning om intagning i gymnasieskolan av sökande bos atta i annat nordiskt land;
 • 1989:374 /r1/ Förordning om statsbidrag för undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa privatskolor;
 • 1989:380 Förordning om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag
 • 1989:40 /r1/ Förordning om försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade blyackumulatorer;
 • 1989:400 Budgetförordning;
 • 1989:402 Lag om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
 • 1989:409 /r1/ Förordning om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;
 • 1989:41 Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
 • 1989:413 Förordning om stöd till fruktodling;
 • 1989:420 Förordning om elektrisk materiel
 • 1989:422 /r1/ Förordning om statsbidrag till eftermontering av avgasrening på äldre bilar;
 • 1989:423 /r1/ Förordning om statsbidrag till avgasrening av vissa nya bilar;
 • 1989:425 Lag om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
 • 1989:439 /r1/ Förordning om statsbidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
 • 1989:442 /r1/ Lag om tillämpning av valutalagen (1939:350);
 • 1989:447 Förordning om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten
 • 1989:457 Förordning om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter
 • 1989:46 Förordning om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
 • 1989:47 Förordning med vissa bestämmelser om radiomottagare, m. m.;
 • 1989:471 Lag om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
 • 1989:473 Förordning om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
 • 1989:474 Lag om tillfälligt sparande
 • 1989:476 Lag om viss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt
 • 1989:479 Lag om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
 • 1989:48 Förordning om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare
 • 1989:480 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1989/90
 • 1989:484 Lag om arbetsmiljöavgift;
 • 1989:485 /r1/ Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för arbetsmiljöavgift för sjömän;
 • 1989:489 Lag om beskattning av dödsbos skogskontomedel m. m. i vissa fall
 • 1989:500 Förordning om vissa särskilda insatser på kulturområdet
 • 1989:508 Lag om försäkringsmäklare
 • 1989:517 Förordning med instruktion för Statens arbetsgivarverk
 • 1989:526 Förordning om kontroll genom teknisk provning och om mätning
 • 1989:527 Förordning om riksmätplatser
 • 1989:529 Utlänningslag
 • 1989:53 Förordning om medelvärde för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1989:530 Lag om åtgärder för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund (terroristlag)
 • 1989:532 Lag om tillstånd för anställning på fartyg
 • 1989:547 Utlänningsförordning
 • 1989:548 Förordning om tillstånd för anställning på fartyg
 • 1989:56 Förordning om tillsättning av vissa tjänster vid arbetsmiljöinstitutet
 • 1989:567 Lag om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.
 • 1989:57 Förordning om tillsättning av tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet;
 • 1989:573 Förordning om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder
 • 1989:590 /r1/ Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1989--den 30 juni 19901;
 • 1989:598 Förordning om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 • 1989:6 Förordning med instruktion för domkapitlen
 • 1989:60 Förordning om tillsättning av tjänster vid statens energiverk
 • 1989:600 /r1/ Förordning med instruktion för statens telenämnd;
 • 1989:604 /r1/ Förordning om tillsättning av tjänster vid riksgäldskontoret;
 • 1989:61 Riksbankens föreskrifter om rikets mynt
 • 1989:614 /r1/ Förordning om statsbidrag till vissa handikappåtgärder m. m. inom kommunal utbildning för vuxna;
 • 1989:62 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor
 • 1989:624 Förordning om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
 • 1989:631 Förordning med instruktion för Försörjningskommissionen
 • 1989:632 /r1/ Förordning om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;
 • 1989:634 Lag om procentsats för uttag av avgift för åren 1990-1994 till försäkringen för tilläggspension
 • 1989:640 /r1/ Förordning om lärarresurser i sameskolan;
 • 1989:67 Förordning om plan för stomjärnvägar
 • 1989:671 Kammarkollegiets föreskrifter om biskopsgårds förvaltning, m. m.;
 • 1989:672 Kammarkollegiets föreskrifter om beräkning av pastoratens andelar i prästlönefondsfastigheter och boställsskog;
 • 1989:673 Kammarkollegiets föreskrifter om uppgifter som egendomsnämndens förteckning över den kyrkliga jorden och pastoratens prästlönefonder skall innehålla;
 • 1989:676 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand
 • 1989:677 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1989:686 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
 • 1989:690 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1989:691 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien
 • 1989:696 /r1/ Förordning om provisorisk antidumpningstull på vissa träfiberskivor;
 • 1989:698 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
 • 1989:7 Förordning med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar
 • 1989:704 Förordning om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1990 och höstterminen 1990
 • 1989:716 Riksbankens föreskrifter om utgivande av sedlar på femhundra kronor;
 • 1989:719 /r1/ Förordning om gemensam nordisk arbetsmarknad för vissa lärarkategorier;
 • 1989:731 Förordning om godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land
 • 1989:734 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1989:757 Förordning med instruktion för vapenfristyrelsen
 • 1989:759 Förordning med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd
 • 1989:773 Förordning med instruktion för Rikspolisstyrelsen
 • 1989:774 Förordning med instruktion för Byggnadsstyrelsen
 • 1989:78 /r1/ Tillkännagivande om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
 • 1989:781 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1989:784 /r1/ Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m. m.;
 • 1989:791 /r1/ Förordning om statsbidrag till specialpedagogiska insatser för vissa förskolebarn;
 • 1989:8 Lag om kyrkomusiken i svenska kyrkan
 • 1989:809 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Norge
 • 1989:810 Förordning om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands
 • 1989:813 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien
 • 1989:814 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand
 • 1989:818 /r1/ Riksbankens föreskrifter om utgivande av sedlar på ett tusen kronor;
 • 1989:824 Förordning om statligt stöd till fartygsfinansiering
 • 1989:827 Aktiekontolag
 • 1989:828 Lag om införande av aktiekontolagen (1989:827)
 • 1989:829 Lag om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
 • 1989:84 Prästanställningsförordning
 • 1989:844 Förordning om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.
 • 1989:845 Aktiekontoförordning
 • 1989:847 Förordning med instruktion för Riksåklagaren
 • 1989:848 Åklagarförordning
 • 1989:851 Förordning om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter
 • 1989:853 Lag med tillfälliga bestämmelser om pälsdjursuppfödares investeringsreserv;
 • 1989:854 Förordning om försäkringsmäklare
 • 1989:858 Förordning om ersättningslån för bostadsändamål
 • 1989:868 Förordning om uppsägning av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1989:88 Förordning om förvaltningen av kyrklig jord
 • 1989:89 Förordning om tjänstebostäder för biskopar och präster
 • 1989:891 Förordning om statsbidrag till enskild väghållning
 • 1989:894 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe
 • 1989:896 Förordning om vissa bidrag till jordbruksföretag
 • 1989:899 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva;
 • 1989:9 /r1/ Förordning om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader;
 • 1989:900 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
 • 1989:901 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
 • 1989:902 /r1/ Förordning om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1990;
 • 1989:924 Totalförsvarets budgetförordning
 • 1989:928 Lag om samhällstjänst
 • 1989:929 Förordning om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst
 • 1989:933 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
 • 1989:947 /r1/ Förordning om klassificering av vissa fordon som trafiktraktorer;
 • 1989:957 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
 • 1989:967 /r1/ Förordning om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet;
 • 1989:968 /r1/ Förordning om statligt reglerade anställningar hos Svenska språknämnden;
 • 1989:969 /r1/ Förordning om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Nordiska museet;
 • 1989:97 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
 • 1989:974 Förordning om miljöfarliga batterier
 • 1989:977 Lag om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer
 • 1989:978 Prisregleringslag
 • 1989:990 /r1/ Lag om tillstånd till överlåtelse av skepp;
 • 1989:994 /r1/ Förordning om tillstånd till överlåtelse av skepp, m. m.;