Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1990

 • 1990:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1990
 • 1990:100 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1990:1008 Förordning med instruktion för Glesbygdsverket
 • 1990:101 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1990:1018 Förordning med instruktion för Kriminalvårdsverket
 • 1990:1048 Förordning med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
 • 1990:1049 Förordning med instruktion för Rättshjälpsnämnden
 • 1990:1067 Förordning om undantag från vissa föreskrifter i lagen (1987:588) om träfiberråvara
 • 1990:107 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1990:1070 Förordning om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.;
 • 1990:1079 Lag om tillfälliga bilförbud
 • 1990:108 /r1/ Förordning om fyllnadstjänstgöring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker;
 • 1990:1080 Förordning om tillfälliga bilförbud
 • 1990:1082 /r1/ Förordning om basbelopp för år 1991;
 • 1990:1087 Lag om lagerskatt på vissa oljeprodukter
 • 1990:109 /r1/ Förordning med vissa föreskrifter om skolkantorer;
 • 1990:1092 Förordning om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare;
 • 1990:1099 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1990:1108 Förordning med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna
 • 1990:1110 Förordning med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning
 • 1990:1112 /r1/ Förordning om garantital;
 • 1990:1114 Lag om värdepappersfonder
 • 1990:1115 Lag om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
 • 1990:1123 Förordning om värdepappersfonder
 • 1990:1124 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1990:1125 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1990:113 Förordning om exportkreditgaranti
 • 1990:1141 Lag om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991/92
 • 1990:1144 Begravningslag
 • 1990:1147 Begravningsförordning
 • 1990:1151 /r1/ Förordning om räntereglering för försäkringsföretag;
 • 1990:1157 Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
 • 1990:1165 Förordning om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
 • 1990:1179 Förordning med instruktion för Konsumentverket
 • 1990:1182 /r1/ Förordning om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation;
 • 1990:1183 Lag om tillfällig försäljning
 • 1990:1187 Förordning om ränta på studielån för år 1991
 • 1990:12 Totalförsvarets folkrättsförordning
 • 1990:1235 Förordning om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning
 • 1990:1236 Taxeringsförordning
 • 1990:1237 Förordning om självdeklaration och kontrolluppgifter
 • 1990:128 Lag om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
 • 1990:129 Förordning om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
 • 1990:1293 Förordning med instruktion för skatteförvaltningen
 • 1990:1294 Förordning om lokaliseringen av skattemyndigheterna
 • 1990:130 Förordning med instruktion för Arbetslivsfonden
 • 1990:1327 Förordning om ränta för år 1991 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1990:1332 Lag om avgifter för miljöfarliga batterier
 • 1990:1334 Förordning om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
 • 1990:1342 Insiderlag
 • 1990:1361 Förordning om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar
 • 1990:1364 Lag om ändring av plan- och bostadsverkets namn
 • 1990:1369 Förordning om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1990:137 Tullregisterlag
 • 1990:1374 Förordning om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
 • 1990:1375 Förordning om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning
 • 1990:1402 Lag om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar
 • 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
 • 1990:1417 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
 • 1990:1427 Lag om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
 • 1990:1450 Lag om särskilda regler för avsättning till resultatutjämningsfond vid 1991 års taxering
 • 1990:1451 Lag om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1991 och 1992 års taxeringar
 • 1990:1454 /r1/ Lag om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av juni 1991;
 • 1990:1459 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1990:1460 Lag om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt
 • 1990:1476 Förordning om meritvärdering vid anställning av lärare;
 • 1990:1479 /r1/ Förordning om läraranställning i vissa fall;
 • 1990:1496 Lag om hur ledamöter i skogsvårdsstyrelserna utses
 • 1990:1501 Lag om äldre föreskrifter om vissa länsnämnder
 • 1990:1510 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 1990:1535 Försäkringsinspektionens Tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1990:1536 Lag om folkbokföringsregister
 • 1990:169 Cirkulär till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål
 • 1990:172 /r1/ Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
 • 1990:179 Tullregisterförordning
 • 1990:18 Förordning om indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet
 • 1990:19 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket att medge befrielse från bevillningsavgift
 • 1990:195 Förordning om vård av statens konst
 • 1990:197 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1990/91
 • 1990:202 Reservofficersförordning
 • 1990:203 Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
 • 1990:205 Statskalenderförordning;
 • 1990:208 Förordning med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;
 • 1990:217 Lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
 • 1990:226 Lag om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
 • 1990:23 Förordning om tillämpning av prisregleringslagen (1989:978)
 • 1990:24 Förordning om allmänt pris- och hyresstopp
 • 1990:248 Förordning om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.
 • 1990:249 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1990:250 Riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott;
 • 1990:272 Lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden
 • 1990:278 /r1/ Förordning om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1991 och höstterminen 1991;
 • 1990:289 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1990:291 Lag om obeställbara postförsändelser
 • 1990:292 Förordning om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet
 • 1990:312 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1990/91
 • 1990:313 Lag om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
 • 1990:314 Lag om ömsesidig handräckning i skatteärenden
 • 1990:320 Förordning om ömsesidig handräckning i skatteärenden
 • 1990:324 Taxeringslag
 • 1990:325 Lag om självdeklaration och kontrolluppgifter
 • 1990:326 /r1/ Lag om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m. m.;
 • 1990:327 /r1/ Lag om skatteavdrag från sjukpenning m. m.;
 • 1990:328 /r1/ Lag om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m. m.;
 • 1990:38 Förordning om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1990:39 Förordning om medelvärde för år 1989 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1990:409 Lag om skydd för företagshemligheter
 • 1990:415 Förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
 • 1990:434 Förordning med instruktion för Läkemedelsverket;
 • 1990:45 Förordning om finansiering genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
 • 1990:469 Notarieförordning
 • 1990:470 Förordning om försöksverksamhet med ettårig notarietjänstgöring vid åklagarmyndighet
 • 1990:481 Förordning med instruktion för Statens trygghetsnämnd
 • 1990:484 Lag om övervakningskameror m. m.
 • 1990:487 Förordning om övervakningskameror m. m.;
 • 1990:489 Förordning om statsbidrag till färdtjänst och särskilt anpassad kollektivtrafik;
 • 1990:493 /r1/ Förordning om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;
 • 1990:504 Förordning om tillämpning av lagen (1989:8) om kyrkomusiken i Svenska kyrkan
 • 1990:506 Förordning med instruktion för statens kärnbränslenämnd
 • 1990:51 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor
 • 1990:515 Lag om auktorisation av handelskamrar
 • 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • 1990:524 Presstödsförordning
 • 1990:543 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1990 - den 30 juni 1991
 • 1990:561 Förordning med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter
 • 1990:563 /r1/ Förordning om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare;
 • 1990:564 /r1/ Förordning om statsbidrag till en särskild studiekampanj om den offentliga sektorn;
 • 1990:571 Förordning med instruktion för Statens maritima museer
 • 1990:573 Förordning om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
 • 1990:575 Lag om tillfällig höjning av mervärdeskatten
 • 1990:578 Lag om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
 • 1990:582 Lag om koldioxidskatt
 • 1990:587 Lag om svavelskatt
 • 1990:608 Lag om tillfällig begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt
 • 1990:609 Lag om avräkningsskatt
 • 1990:613 Lag om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
 • 1990:615 Lag om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.
 • 1990:616 Lag om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
 • 1990:631 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen (1977:480)
 • 1990:632 Förordning om bidrag till avgränsade integrationsprojekt
 • 1990:642 Förordning om regionalpolitiskt företagsstöd
 • 1990:643 Förordning om glesbygdsstöd
 • 1990:649 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1990:654 Lag om skatteutjämningsreserv
 • 1990:655 Lag om återföring av obeskattade reserver
 • 1990:659 Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
 • 1990:661 Lag om avkastningsskatt på pensionsmedel
 • 1990:662 Lag om skatt på vissa premiebetalningar
 • 1990:663 Lag om ersättningsfonder
 • 1990:668 /r1/ Lag om nedsättning av vissa underhållsbidrag;
 • 1990:676 Lag om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
 • 1990:686 Lag om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m.
 • 1990:696 Lag om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum
 • 1990:7 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1990:70 /r1/ Förordning om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Norrbottens och Västerbottens län;
 • 1990:700 Förordning om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket
 • 1990:708 Förordning om koldioxidskatt
 • 1990:709 Förordning om svavelskatt
 • 1990:712 Lag om undersökning av olyckor
 • 1990:717 Förordning om undersökning av olyckor
 • 1990:730 Förordning med instruktion för teknikvetenskapliga forskningsrådet;
 • 1990:733 Handelskammarförordning
 • 1990:739 Förordning med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet
 • 1990:746 Lag om betalningsföreläggande och handräckning
 • 1990:749 /r1/ Lag om valutareglering;
 • 1990:750 /r1/ Lag om betalningar till och från utlandet m. m.;
 • 1990:757 /r1/ Förordning om betalningar till och från utlandet;
 • 1990:77 Lag med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika;
 • 1990:771 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
 • 1990:772 /r1/ Förordning om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) omm allmän försäkring;
 • 1990:773 Lag om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
 • 1990:780 Förordning med bemyndigande att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn;
 • 1990:782 Arkivlag
 • 1990:783 /r1/ Lag om skydd för beteckningen svenskt arkiv;
 • 1990:79 Förordning om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
 • 1990:805 Förordning med instruktion för delegationen för verkstadsteknisk utveckling
 • 1990:806 Elinstallatörsförordning
 • 1990:811 Tillkännagivande om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1990:817 Förordning om försök med förenklad handläggning av ärenden om bostadslån för nybyggnad av bostäder
 • 1990:818 Förordning om bidrag för experimentbyggande m.m.
 • 1990:884 Förordning om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1990:885 Förordning om vissa sanktioner mot Irak
 • 1990:886 Lag om granskning och kontroll av filmer och videogram
 • 1990:887 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1990:888 /r1/ Förordning om frihandel mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
 • 1990:889 /r1/ Förordning om ett gemensamt transiteringsförfarande mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
 • 1990:890 /r1/ Förordning om förenkling av formaliteterna vid handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
 • 1990:893 Förordning om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
 • 1990:912 Lag om nedsättning av socialavgifter
 • 1990:916 Förordning om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande
 • 1990:923 Förordning om personalförsörjning vid myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
 • 1990:927 Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
 • 1990:928 Förordning om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988--1990
 • 1990:931 Köplag
 • 1990:932 Konsumentköplag
 • 1990:941 Förordning om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.
 • 1990:942 Förordning med instruktion för programrådet vid Studsvik
 • 1990:958 Förordning om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter
 • 1990:961 Förordning med instruktion för programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle;
 • 1990:966 /r1/ Tillkännagivande av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-länderna om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter;
 • 1990:978 Riksgäldskontorets föreskrifter om inskrivning i statsskuldboken;
 • 1990:980 Förordning om startstöd till jordbrukare
 • 1990:983 Förordning om nedsättning av socialavgifter
 • 1990:984 Renhållningsförordning
 • 1990:986 Förordning om tekniska regler
 • 1990:99 Riksrevisionsverkets föreskrift angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
 • 1990:990 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
 • 1990:992 Förordning om granskning och kontroll av filmer och videogram
 • 1990:994 Förordning med instruktion för Statens biografbyrå
 • 1990:998 Förordning om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m. m.