Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1991

 • 1991:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991
 • 1991:100 Cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1991:1007 Förordning om handel och tjänster på värdepappersmarknaden
 • 1991:102 Förordning om poliseskort
 • 1991:1046 Förordning om bidrag till arbetshjälpmedel
 • 1991:1047 Lag om sjuklön
 • 1991:106 Förordning om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1991:1079 Förordning om statsbidrag m. m. till fristående skolor
 • 1991:1080 Förordning om riksinternatskolor
 • 1991:1081 Förordning med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan
 • 1991:1096 Förordning med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande
 • 1991:1099 Förordning om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
 • 1991:1108 Lag om statens skolor för vuxna
 • 1991:1109 Lag om uppdragsutbildning i vissa fall
 • 1991:1110 Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
 • 1991:112 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1991:1120 /r1/ Förordning om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor;
 • 1991:1121 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 1991:1122 Förordning med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
 • 1991:1123 Förordning om statsbidrag till det offentliga skolväsendet m.m.;
 • 1991:1124 Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet
 • 1991:1128 Lag om psykiatrisk tvångsvård
 • 1991:1129 Lag om rättspsykiatrisk vård
 • 1991:1136 Lag om försöksverksamhet med kommunal primärvård
 • 1991:1137 Lag om rättspsykiatrisk undersökning
 • 1991:114 Lag om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar
 • 1991:1148 /r1/ Lag om mellankommunal kostnadsutjämning med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade;
 • 1991:1149 Lag om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade
 • 1991:115 Lag om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa
 • 1991:1158 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöfonden
 • 1991:1160 Förordning om förordnandepension m.m.
 • 1991:1170 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1991:1172 /r1/ Förordning om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1991/92;
 • 1991:1180 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1991:119 Lag om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare;
 • 1991:1190 Lag om tioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
 • 1991:1195 Förordning om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.
 • 1991:1200 Förordning om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet
 • 1991:1216 Förordning om vägtrafikombud
 • 1991:1220 Förordning med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxor m. m. för linjesjöfart på Gotland;
 • 1991:1224 Förordning om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik
 • 1991:123 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1991/92
 • 1991:1232 Förordning om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
 • 1991:1234 Förordning om försöksverksamhet inom tandvården
 • 1991:1238 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
 • 1991:1239 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1991:1256 Förordning om utbyte av militär information mellan stater m. m.
 • 1991:1259 /r1/ Tillkännagivande om Liechtensteins medlemskap i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA);
 • 1991:126 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1991:1269 Förordning om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
 • 1991:127 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1991:1271 Förordning om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 1991:1272 Förordning om byggnadsgaranti
 • 1991:1273 Förordning om funktionskontroll av ventilationssystem
 • 1991:1274 Förordning med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
 • 1991:1277 Förordning om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar
 • 1991:1278 Förordning om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
 • 1991:1280 Förordning om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer
 • 1991:1281 Förordning om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m. m.
 • 1991:1285 /r1/ Förordning med instruktion för universitets- och högskoleämbetet;
 • 1991:1288 Förordning om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
 • 1991:1289 Förordning om vissa klorerade lösningsmedel
 • 1991:1290 Förordning om vissa kvicksilverhaltiga varor
 • 1991:1319 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1991:132 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1991:1320 /r1/ Förordning om utbildnings- och rådgivningsstöd till vissa företag i u-länder och länder i Central- och Östeuropa;
 • 1991:1321 Förordning om rehabiliteringsersättning
 • 1991:133 Förordning om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
 • 1991:1333 /r1/ Förordning om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet;
 • 1991:1335 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1991:1336 /r1/ Riksarkivets föreskrifter om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar;
 • 1991:1339 Förordning om betalningsföreläggande och handräckning
 • 1991:1340 Förordning om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten
 • 1991:135 /r1/ Förordning om försöksverksamhet i hovrätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbetsuppgifter;
 • 1991:1379 Förordning om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna
 • 1991:1381 Förordning om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 1991:1384 /r1/ Förordning om finansiering av finansinspektionens verksamhet;
 • 1991:1385 Förordning om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl.
 • 1991:139 Förordning om stöd till verkstadsteknisk utveckling
 • 1991:1395 Förordning om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 • 1991:1396 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 • 1991:1412 /r1/ Förordning om urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildning inom komvux m. m.;
 • 1991:1413 Förordning om rättspsykiatrisk undersökning
 • 1991:1427 Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
 • 1991:1430 Förordning med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta i vissa pensionsärenden
 • 1991:1437 Förordning med instruktion för Jämställdhetsnämnden
 • 1991:1438 Förordning med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
 • 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlag
 • 1991:1472 Förordning om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
 • 1991:1481 Bilavgasförordning
 • 1991:1482 Lag om lotteriskatt
 • 1991:1483 Lag om skatt på vinstsparande m.m.
 • 1991:1488 Lag om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
 • 1991:149 /r1/ Förordning om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder;
 • 1991:1492 Familjebidragsförordning
 • 1991:1498 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1993 års taxering
 • 1991:1499 Riksbankens föreskrifter om sedlar på tjugo kronor
 • 1991:150 Förordning om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1991:151 /r1/ Förordning om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder;
 • 1991:1510 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
 • 1991:1512 Förordning om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten
 • 1991:1515 Förordning om medelvärde för år 1991 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1991:1516 Förordning om statsbidrag till service och vård för äldre och handikappade;
 • 1991:1518 Förordning om basbelopp för år 1992
 • 1991:152 Förordning om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1991:1520 Förordning om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa
 • 1991:1524 Förordning med instruktion för Tullverket
 • 1991:1525 Förordning om ränta på studielån för år 1992
 • 1991:1559 Lag med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
 • 1991:156 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1991:1583 Förordning om avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning;
 • 1991:162 Lag om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 1991:166 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
 • 1991:171 Förordning om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
 • 1991:1712 Förordning om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål
 • 1991:1736 /r1/ Förordning om användning av papper i statligt tryck;
 • 1991:1742 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
 • 1991:1749 Inrättandeförordning
 • 1991:1750 Tidsbegränsningsförordning
 • 1991:1751 Förordning om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter
 • 1991:1754 Utlandsreseförordning
 • 1991:1782 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 1991:1783 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1991:1803 Förordning om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige
 • 1991:1809 Förordning om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
 • 1991:1812 Förordning med instruktion för styrelsen för riksfärdtjänst
 • 1991:1817 Förordning med instruktion för Utlänningsnämnden
 • 1991:1824 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1991:186 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1991:1867 Lag om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1993 års taxering
 • 1991:1870 Lag om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets sjömansskattekontor till skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län;
 • 1991:1876 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter;
 • 1991:1877 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
 • 1991:1881 Förordning om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)
 • 1991:1886 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore
 • 1991:189 /r1/ Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz;
 • 1991:1919 Lag om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93
 • 1991:1923 Förordning om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1991:1924 Förordning om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 1991:1926 Förordning om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 1991:1931 Förordning om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder
 • 1991:1933 Förordning om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1991:1934 Förordning om ränta för år 1992 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1991:194 Förordning om försöksverksamhet med grupptalan vid allmänna reklamationsnämnden
 • 1991:195 Lag om penningmarknadskonton;
 • 1991:196 Lag om PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag;
 • 1991:1969 Lag om förbud mot vissa dopningsmedel
 • 1991:1999 Förordning om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
 • 1991:2 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe
 • 1991:2013 Förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
 • 1991:2014 Förordning med instruktion för Trollhätte kanalverk
 • 1991:2027 Lag om kabelsändningar till allmänheten
 • 1991:2040 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1991:2041 Lag om särskild personutredning i brottmål, m.m.
 • 1991:2046 /r1/ Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1991:2047 Riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott
 • 1991:228 Förordning om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 1991:329 /r1/ Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;
 • 1991:333 Förordning om lönebidrag
 • 1991:336 Lag om vissa dryckesförpackningar
 • 1991:338 Förordning om vissa dryckesförpackningar
 • 1991:339 Förordning om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
 • 1991:341 Lag om strategiska produkter
 • 1991:343 Förordning om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
 • 1991:351 Lag om handelsagentur
 • 1991:354 Ersättningsförordning;
 • 1991:359 Lag om arvoden till statsråden m.m.
 • 1991:360 Förordning med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
 • 1991:370 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer
 • 1991:375 Förordning med instruktion för statens jordbruksverk
 • 1991:418 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1991/92
 • 1991:419 Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor
 • 1991:425 Lag om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården
 • 1991:433 Jämställdhetslag
 • 1991:435 Lag med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
 • 1991:446 Arkivförordning
 • 1991:447 Förordning för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv
 • 1991:448 Förordning för stadsarkivet i Malmö när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv
 • 1991:45 Minerallag
 • 1991:453 Lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg
 • 1991:481 Folkbokföringslag
 • 1991:482 Lag om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
 • 1991:483 Lag om fingerade personuppgifter
 • 1991:572 Lag om särskild utlänningskontroll
 • 1991:580 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m. m
 • 1991:586 Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
 • 1991:591 Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • 1991:601 Prisinformationslag
 • 1991:606 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
 • 1991:613 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1991:614 Bostadsrättslag
 • 1991:615 Lag om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
 • 1991:630 Bostadsrättsförordning
 • 1991:639 Lag om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
 • 1991:659 Förordning om ändring av namnet på vissa myndigheter inom jordbrukets område
 • 1991:673 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
 • 1991:683 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1991:687 Lag om särskild löneskatt på pensionskostnader
 • 1991:7 Förordning om frisläpp av investeringsreserver
 • 1991:703 /r1/ Lag om sänkning av den allmänna löneavgiften intill utgången av december 1992;
 • 1991:704 Förordning om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader
 • 1991:708 /r1/ Förordning om statsbidrag till invandrar- och flyktingbarn i förskolan;
 • 1991:712 /r1/ Förordning om tillfälligt anordningsbidrag inom missbrukar- och ungdomsvården;
 • 1991:713 /r1/ Förordning om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet */-k//n1/;
 • 1991:731 Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
 • 1991:736 Jordförvärvsförordning;
 • 1991:738 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar
 • 1991:739 Förordning om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
 • 1991:742 Lag om byggnadsgaranti;
 • 1991:746 Lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft;
 • 1991:749 Folkbokföringsförordning
 • 1991:750 Förordning om folkbokföringsregister m.m.
 • 1991:751 Förordning om underrättelse om medlemskap i svenska kyrkan
 • 1991:806 Förordning om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten;
 • 1991:808 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1991:813 /r1/ Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1991--den 30 juni 1992 */-k//n1/;
 • 1991:827 Förordning med instruktion för Fiskeriverket
 • 1991:836 Förordning om visering för sydafrikanska medborgare
 • 1991:840 Förordning med instruktion för styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP);
 • 1991:852 Lag om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
 • 1991:86 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1991:87 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1991:876 Lag om register för betalningsföreläggande och handräckning
 • 1991:89 Förordning om medelvärde för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1991:90 Förordning om medelvärde för år 1990 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1991:900 Kommunallag
 • 1991:901 Lag om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd
 • 1991:911 /r1/ Lag om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet;
 • 1991:914 Förordning om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
 • 1991:916 Förordning om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet;
 • 1991:921 /r1/ Lag om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter;
 • 1991:93 Förordning om införande av OECDs principer om god laboratoriesed
 • 1991:931 Förordning om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
 • 1991:936 Lag med anledning av Finansinspektionens inrättande
 • 1991:937 Förordning med instruktion för finansinspektionen
 • 1991:944 Förordning med instruktion för Rättsmedicinalverket
 • 1991:952 Förordning om försäljning av allmänna arvsfondens fasta egendom m.m.
 • 1991:960 Förordning med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
 • 1991:975 Förordning om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram
 • 1991:976 Förordning om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
 • 1991:977 Förordning om statsbidrag till folkbildningen
 • 1991:978 Förordning om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
 • 1991:980 Lag om handel med finansiella instrument
 • 1991:981 Lag om värdepappersrörelse
 • 1991:99 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;