Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1992

 • 1992:1003 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1992:1004 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.;
 • 1992:1007 /r1/ Förordning om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
 • 1992:1009 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1992:101 Lag om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991
 • 1992:1010 Förordning om effektiv ränta vid konsumentkrediter
 • 1992:1013 Förordning om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) m.m.
 • 1992:1016 Tillkännagivande av ändring i EFTA-konventionen
 • 1992:1017 Tillkännagivande av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1992:1019 Förordning med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet
 • 1992:102 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 1992:1024 Förordning med vissa bestämmelser om prisnedsättning för receptfria läkemedel enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
 • 1992:1025 Förordning med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om prisnedsättning för läkemedel i vissa fall
 • 1992:1027 Förordning om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.
 • 1992:1032 Förordning om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
 • 1992:1034 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1992:1035 Lag om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmanna- kommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK);
 • 1992:1036 Förordning om avgiftsbefrielse enligt lagen (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
 • 1992:1042 Förordning om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 • 1992:105 Förordning om Barn- och ungdomsdelegationen
 • 1992:1051 Förordning om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning
 • 1992:1057 Förordning om utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna
 • 1992:106 Riksrevisionsverkets föreskrift angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
 • 1992:1061 Lag om inkomstskatteregler vid ombildning av föreningsbank till bankaktiebolag
 • 1992:1068 Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
 • 1992:1083 Förordning om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
 • 1992:1085 Förordning om utförsel av ekologiskt framställda produkter m. m.
 • 1992:1089 Förordning om basbelopp för år 1993
 • 1992:1091 Lag om inkomstskatteregler vid utskiftning av aktier i vissa fall
 • 1992:1094 Förordning om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
 • 1992:1109 Förordning om den kyrkliga indelningen
 • 1992:1119 Lag om teknisk kontroll
 • 1992:1124 Förordning med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
 • 1992:1139 Förordning med instruktion för Elsäkerhetsverket
 • 1992:1140 Lag om Sveriges ekonomiska zon
 • 1992:115 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
 • 1992:1153 Lag om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
 • 1992:1163 Lag om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1992:1164 Förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1992:1167 Förordning om arbetstagares och egna företagares rätt att efter avslutad verksamhet stanna kvar i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1992:1171 Förordning om ränta för år 1993 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1992:1172 /r1/ Förordning om ränta på studielån för år 1993;
 • 1992:118 Tillträdesförordning
 • 1992:1193 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
 • 1992:1195 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius
 • 1992:1196 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko
 • 1992:1197 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
 • 1992:1198 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1992:1199 Förordning om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Värmlands och Kopparbergs län
 • 1992:1208 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen;
 • 1992:1226 Förordning om Sveriges ekonomiska zon
 • 1992:1231 Lag om märkning av textilier
 • 1992:1232 Lag om märkning av hushållsapparater
 • 1992:1261 Förordning om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
 • 1992:128 Förordning om hovrätternas domkretsar
 • 1992:1295 Förordning om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder
 • 1992:1299 Förordning om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
 • 1992:1300 Lag om krigsmateriel
 • 1992:1303 Förordning om krigsmateriel
 • 1992:1317 Lag om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
 • 1992:1326 Lag om personlig skyddsutrustning för privat bruk
 • 1992:1327 Lag om leksakers säkerhet
 • 1992:1328 Lag om farliga livsmedelsimitationer
 • 1992:1330 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift;
 • 1992:1331 Lag om arbetslivsutveckling
 • 1992:1333 Förordning om arbetslivsutveckling
 • 1992:1352 Lag om återföring av allmän investeringsreserv
 • 1992:1356 Lag om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten
 • 1992:1368 Lag om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
 • 1992:1374 Förordning om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
 • 1992:138 Lag om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
 • 1992:1402 Lag om undanförsel och förstöring
 • 1992:1403 Lag om totalförsvar och höjd beredskap
 • 1992:1433 Sametingslag
 • 1992:1434 Högskolelag
 • 1992:1438 Lag om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
 • 1992:1439 Lag om lagerskatt på dieselolja
 • 1992:1454 Förordning om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket
 • 1992:1461 /r1/ Lag om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m. m.;
 • 1992:1467 Förordning med instruktion för Vägverket
 • 1992:1479 Lag om lagerskatt på viss bensin
 • 1992:148 Lag om särskilt bidrag till ensamstående med barn
 • 1992:1485 Lag om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar
 • 1992:149 Förordning om särskilt bidrag till ensamstående med barn
 • 1992:1498 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1994 års taxering
 • 1992:1512 Lag om elektromagnetisk kompatibilitet
 • 1992:1514 Lag om måttenheter, mätningar och mätdon
 • 1992:1527 Lag om teleterminalutrustning
 • 1992:1528 Lag om offentlig upphandling
 • 1992:1532 Förordning med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
 • 1992:1533 Förordning med instruktion för Statens fastighetsverk
 • 1992:1534 Lag om CE-märkning
 • 1992:1535 Byggproduktlag
 • 1992:1537 Lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.;
 • 1992:154 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
 • 1992:1554 Förordning om kontroll av narkotika
 • 1992:157 Förordning om arkiv hos regeringskansliet
 • 1992:1574 Lag om bostadsanpassningsbidrag m. m.
 • 1992:1575 Förordning med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.;
 • 1992:1586 Lag om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1991
 • 1992:1587 Lag om undantag från lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993
 • 1992:159 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1992:1590 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993
 • 1992:1591 Förordning om statligt utjämningsbidrag till kommuner
 • 1992:1592 Förordning om uppräkningsfaktorer
 • 1992:160 Lag om utländska filialer m.m.
 • 1992:1601 Lag om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1994 års taxering
 • 1992:1602 Lag om valuta- och kreditreglering
 • 1992:1610 Lag om finansieringsverksamhet
 • 1992:1631 Lag om lämplighetsprövning av större ägare i bankaktiebolag
 • 1992:1643 Lag om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
 • 1992:1668 Förordning om den officiella statistiken
 • 1992:1672 Lag om paketresor
 • 1992:1675 /r1/ Förordning med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor;
 • 1992:1683 Lag om provtagning på djur, m.m.
 • 1992:1684 Lag om EG-gödselmedel
 • 1992:1685 Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
 • 1992:17 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
 • 1992:1717 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1992:1718 Förordning om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader
 • 1992:1736 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1992:1745 Lag om allmän sjukförsäkringsavgift
 • 1992:1752 Läkemedelsförordning
 • 1992:1771 Förordning om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
 • 1992:1774 /r1/ Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1992:1776 Lag om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1992:1777 Förordning om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1992:18 Produktansvarslag
 • 1992:182 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1992/93
 • 1992:185 /r1/ Förordning om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Örebro och Östergötlands län;
 • 1992:186 Förordning om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1992:187 Förordning om vissa sanktioner mot Libyen
 • 1992:188 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Turkiet
 • 1992:191 Avgiftsförordning
 • 1992:192 Tjänsteexportförordning
 • 1992:201 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131);
 • 1992:202 Förordning om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
 • 1992:203 /r1/ Förordning om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205);
 • 1992:207 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617)
 • 1992:208 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
 • 1992:233 Förordning om vissa specialkurser i gymnasieskolan;
 • 1992:247 Förordning med instruktion för utrikesrepresentationen
 • 1992:260 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker
 • 1992:261 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster
 • 1992:262 Förordning om rätt för Utrikesdepartementet att verkställa legaliseringar
 • 1992:265 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet; Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret.
 • 1992:269 Förordning med instruktion för Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS);
 • 1992:272 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
 • 1992:284 Förordning om tillfälliga stödåtgärder till vissa yrkesfiskare
 • 1992:285 Mineralförordning
 • 1992:287 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;
 • 1992:288 Lag om medlemskap i icke-territoriella församlingar
 • 1992:289 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m.
 • 1992:30 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1992:300 Kyrkolag
 • 1992:301 Lag om införande av kyrkolagen (1992:300)
 • 1992:306 Förordning om sommartid
 • 1992:308 Förordning om utländska filialer m.m.
 • 1992:314 Lag om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen
 • 1992:318 Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
 • 1992:320 /r1/ Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;
 • 1992:322 Lag om ungdomspraktikanter
 • 1992:330 Förordning om ungdomspraktikanter
 • 1992:339 Lag om proportionellt valsätt
 • 1992:360 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
 • 1992:390 Förordning om förberedelser för leverans av varor och tjänster
 • 1992:391 Förordning om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
 • 1992:394 Gymnasieförordning
 • 1992:395 Förordning om uppdragsutbildning inom skolväsendet
 • 1992:396 Förordning med vissa bestämmelser för linjer och specialkurser i gymnasieskolan
 • 1992:397 Förordning med instruktion för Verket för högskoleservice;
 • 1992:403 Förordning om kommunal vuxenutbildning
 • 1992:404 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
 • 1992:406 Kapitalförsörjningsförordning
 • 1992:417 Förordning om utbetalning av förnyelsebidrag
 • 1992:418 Förordning om utbetalning av boendemiljöbidrag
 • 1992:42 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1992:425 Förordning (1992:672) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1992/93
 • 1992:47 Tillkännagivande av ändring i EFTA-konventionen
 • 1992:470 Förordning om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
 • 1992:471 Förordning om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1992:48 Tillkännagivande av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1992:497 Lönegarantilag
 • 1992:501 Lönegarantiförordning
 • 1992:511 Förordning med instruktion för Försvarets civilförvaltning
 • 1992:512 Förordning med instruktion för Krigsarkivet
 • 1992:514 Förordning med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
 • 1992:515 Förordning med instruktion för Försvarets mediecenter;
 • 1992:516 Förordning med instruktion för Försvarets förvaltningshögskola
 • 1992:524 Lag om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
 • 1992:538 Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet
 • 1992:543 Lag om börs- och clearingverksamhet
 • 1992:561 Förordning om börs- och clearingverksamhet
 • 1992:563 Lag om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.
 • 1992:58 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1992:584 Förordning med instruktion för Styrelsen för Sverigebilden
 • 1992:588 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
 • 1992:589 Förordning om ikraftträdande av lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart m.m.
 • 1992:59 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter till förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 1992:6 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
 • 1992:601 Förordning om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
 • 1992:609 Förordning om avgift för utdrag ur röstlängdsregister
 • 1992:62 /r1/ Förordning om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott m. m.;
 • 1992:621 Förordning om statsbidrag till texttelefoner
 • 1992:63 /r1/ Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Australien den 6 december 1991 i fråga om arbetstillstånd m. m.;
 • 1992:654 Lag med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1993
 • 1992:670 Lag om statligt utjämningsbidrag till kommuner
 • 1992:671 Lag om skatteutjämningsbidrag till landsting
 • 1992:672 Lag om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993
 • 1992:677 Förordning om skatteutjämningsbidrag till landsting
 • 1992:678 Förordning om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
 • 1992:679 Förordning om skatteutjämningsavgift
 • 1992:689 Lag om premiegrundande allemanssparande
 • 1992:699 Förordning om avgift för bevis om organisationsnummer
 • 1992:7 Tillkännagivande av överenskommelse som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.
 • 1992:700 Lag om ombildning av stadshypoteksinstitutionen
 • 1992:701 Lag om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
 • 1992:702 Lag om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.
 • 1992:72 Lag om koncessionsavgift på televisionens och radions område
 • 1992:736 Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
 • 1992:740 Förordning om svenskundervisning för invandrare
 • 1992:76 Förordning om register för betalningsföreläggande och handräckning
 • 1992:760 Anslagsförordning
 • 1992:764 Förordning om kreditaktiebolag och finansbolag
 • 1992:765 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:890) om allemanssparande
 • 1992:767 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt insiderlagen (1990:1342)
 • 1992:775 Förordning med instruktion för Domänverket
 • 1992:78 Förordning med instruktion för nämnden för vissa statliga pensionsfrågor
 • 1992:79 Cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1992:794 Lag om Luganokonventionen
 • 1992:807 Förordning om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1992/93
 • 1992:813 Förordning med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • 1992:814 Förordning med instruktion för Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor;
 • 1992:815 Förordning om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling
 • 1992:816 Förordning med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
 • 1992:817 Förordning med instruktion för Rådet för grundläggande högskoleutbildning
 • 1992:818 Förordning med instruktion för Rådet för forskning om universitet och högskolor och högskolor
 • 1992:819 Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
 • 1992:820 Förordning med instruktion för Konkurrensverket
 • 1992:824 Förordning om fingeravtryck m.m.
 • 1992:830 Konsumentkreditlag
 • 1992:846 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
 • 1992:849 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1992--den 30 juni 1993
 • 1992:850 Förordning med instruktion för Folkhälsoinstitutet
 • 1992:851 Förordning med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik;
 • 1992:854 Förordning om stöd för att främja användningen av biobränsle
 • 1992:858 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
 • 1992:859 Läkemedelslag
 • 1992:860 Lag om kontroll av narkotika
 • 1992:863 Lag om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård
 • 1992:877 Förordning med instruktion för Statskontoret
 • 1992:887 Förordning med instruktion för delegationen för informationsinsatser om europeisk integration
 • 1992:888 Lag om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
 • 1992:889 Lag om den officiella statistiken
 • 1992:895 Förordning med instruktion för Telestyrelsen
 • 1992:918 Förordning om export och import av farligt avfall m.m.
 • 1992:925 Förordning om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning
 • 1992:926 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Estland
 • 1992:927 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Lettland
 • 1992:931 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Tjeckoslovakien
 • 1992:935 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Litauen
 • 1992:945 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva
 • 1992:946 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
 • 1992:950 Tillkännagivande om höjning av riddarhuskapitationsavgiften
 • 1992:958 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1992:959 /r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1992:974 Förordning med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen
 • 1992:977 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1992:98 Förordning om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten
 • 1992:986 Förordning om statlig bostadsbyggnadssubvention
 • 1992:989 Förordning om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser
 • 1992:992 Förordning om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1992:995 Förordning om försöksverksamhet i vissa hovrätter med delegering av arbetsuppgifter
 • 1992:996 /r1/ Förordning om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Kroatien;
 • 1992:997 Förordning om biskops- och prästtjänster