Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1993

 • 1993:100 Högskoleförordning
 • 1993:102 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:1028 Fordonsskatteförordning
 • 1993:103 Lag om kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden
 • 1993:1043 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:1048 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande
 • 1993:1051 Byggproduktförordning
 • 1993:1053 Förordning om användning av vattenskoter
 • 1993:1057 Förordning om viss uppgifts- skyldighet inom hälso- och sjukvården
 • 1993:1058 Förordning om sjukvårds- register hos Socialstyrelsen för forskning och statistik
 • 1993:1059 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Ungern, m.m.
 • 1993:1060 Förordning om tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1993:1061 Förordning om vissa sanktioner avseende Angola
 • 1993:1065 Förordning om teknisk kontroll
 • 1993:1066 Förordning om måttenheter, mätningar och mätdon
 • 1993:1067 Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet
 • 1993:1068 Förordning om elektrisk materiel
 • 1993:1069 Förordning om förnyat erbjudande att få aktier vid utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna
 • 1993:1070 Förordning om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet
 • 1993:1072 Förordning om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet
 • 1993:1088 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1993:1090 Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1993:1091 Förordning om assistansersättning
 • 1993:1096 Skogsvårdsförordning
 • 1993:1097 Fiskeförordning
 • 1993:110 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet
 • 1993:1103 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1993:1105 Förordning om bevarande av deklarationer m.m.
 • 1993:1106 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Polen, m.m.
 • 1993:1107 Förordning om vissa sanktioner mot Haiti
 • 1993:1126 Förordning om länsstyrelsens prövning av frågor om bidrag för bostadsändamål m.m. enligt vissa äldre bestämmelser
 • 1993:1127 Förordning om prövning av bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag enligt vissa äldre bestämmelser
 • 1993:1136 Förordning om EG-handelsgödsel
 • 1993:1138 Förordning om hantering av statliga fordringar
 • 1993:1148 Förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst
 • 1993:1152 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
 • 1993:1154 Förordning om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp
 • 1993:1162 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1993:1163 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
 • 1993:1164 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
 • 1993:1166 Förordning om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1993:117 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
 • 1993:1199 Fastighetstaxeringsförordning
 • 1993:120 Lokalradiolag
 • 1993:1200 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering
 • 1993:1212 Upphovsrättsförordning
 • 1993:1218 Förordning om ränta på studielån för år 1994
 • 1993:1229 Indrivningsförordning
 • 1993:126 Lokalradioförordning
 • 1993:1268 Förordning om spillolja
 • 1993:127 Förordning med instruktion för Styrelsen för lokalradiotillstånd
 • 1993:1270 Förordning om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
 • 1993:1272 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
 • 1993:1274 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
 • 1993:1283 Förordning om kosmetiska och hygieniska produkter
 • 1993:1284 Förordning om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering
 • 1993:1301 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
 • 1993:1302 Lag om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
 • 1993:1303 Lag om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring
 • 1993:1322 Förordning om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror
 • 1993:1325 Förordning om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser
 • 1993:1326 Förordning om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningar för internationell godsbefordran på järnväg m.m.
 • 1993:1327 Förordning om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar
 • 1993:1334 Förordning med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik
 • 1993:134 Förordning om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
 • 1993:1341 Förordning om basbelopp för år 1994
 • 1993:1347 Förordning om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1993:136 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
 • 1993:1360 Förordning om ränta för år 1994 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1993:1362 Lag om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1992
 • 1993:1367 Lag om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
 • 1993:1371 Förordning om tillfälligt undantag från kravet på visering
 • 1993:1372 Förordning om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden
 • 1993:1375 Utsädesförordning
 • 1993:1389 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
 • 1993:1390 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
 • 1993:1391 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
 • 1993:1392 Lag om pliktexemplar av dokument
 • 1993:1397 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
 • 1993:1398 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
 • 1993:1403 Lag om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994
 • 1993:1404 Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz
 • 1993:1426 Lag med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
 • 1993:1427 Lag med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
 • 1993:1434 Förordning om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
 • 1993:1435 Förordning om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet
 • 1993:1439 Förordning om pliktexemplar av dokument
 • 1993:1441 Lag om allmän avgift för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet
 • 1993:1467 Förordning med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall
 • 1993:1469 Lag om uppskovsavdrag vid byte av bostad
 • 1993:147 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
 • 1993:148 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
 • 1993:1486 Förordning om godkännande av hovslagare
 • 1993:1488 Förordning om provtagning på djur, m.m.
 • 1993:149 Förordning om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning vid Odontologiska fakulteten vid Universitet i Göteborg;
 • 1993:1492 Förordning om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
 • 1993:1503 Lag om generellt anställningsstöd
 • 1993:1519 Lag om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995-1997 års taxeringar
 • 1993:1520 Lag om beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1995 och 1996 års taxeringar
 • 1993:1526 Förordning om åtgärder mot penningtvätt
 • 1993:1529 Förordning om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet
 • 1993:1530 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti 1993 om tillämpning av den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet
 • 1993:1535 Förordning om informationsutbyte inom Europeiska unionen i fråga om farliga livsmedel
 • 1993:1536 Lag om räntefördelning vid beskattning
 • 1993:1537 Lag om expansionsmedel
 • 1993:1538 Lag om periodiseringsfonder
 • 1993:1539 Lag om avdrag för underskott av näringsverksamhet
 • 1993:1540 Lag om återföring av skatteutjämningsreserv
 • 1993:1586 Förordning om finansieringsverksamhet
 • 1993:1587 Förordning om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar
 • 1993:1591 Förordning om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
 • 1993:1593 Förordning om garantiavgift enligt förordningen(1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
 • 1993:1598 Förordning om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
 • 1993:16 Lag om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 • 1993:1614 Lag om Antarktis
 • 1993:1615 Förordning om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994
 • 1993:1617 Ordningslag
 • 1993:1631 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)
 • 1993:1632 Förordning med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
 • 1993:1633 Förordning om besiktning av samlingstält
 • 1993:1634 Förordning om besiktning av tivolianordningar
 • 1993:1635 Förordning med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana
 • 1993:1637 Förordning om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
 • 1993:1644 Förordning om behörigt organ för utbytesprogrammet Ungdom för Europa
 • 1993:1646 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
 • 1993:1648 Förordning om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
 • 1993:1651 Lag om läkarvårdsersättning
 • 1993:1652 Lag om ersättning för fysioterapi
 • 1993:166 Förordning om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.
 • 1993:1663 Förordning om läkarvårdsersättning
 • 1993:1664 Förordning om ersättning för sjukgymnastik
 • 1993:1665 Förordning om åtgärdstaxa för husläkare
 • 1993:167 Förordning om skolindex;
 • 1993:1678 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1993:168 Förordning om intermisstyrelse för avveckling av högskolorna i Sundsvall/ Härnösand och Östersund samt inrättande av en ny högskola;
 • 1993:1681 Riksrevisionsverkets föreskrifter om hantering av statliga fordringar
 • 1993:1682 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1993:1684 Postlag
 • 1993:1709 Postförordning
 • 1993:1710 Förordning med instruktion för Post- och telestyrelsen
 • 1993:173 Konkurrensförordning
 • 1993:1741 Förordning med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen
 • 1993:1742 Lag om skydd för landskapsinformation
 • 1993:1745 Förordning om skydd för landskapsinformation
 • 1993:1749 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)
 • 1993:1750 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m.m.
 • 1993:18 Förordning om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 • 1993:184 Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter
 • 1993:185 Förordning om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
 • 1993:187 Förordning om märkning av vissa oljeprodukter m.m.
 • 1993:191 Förordning om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
 • 1993:198 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1993:199 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för vissajordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1993:20 Konkurrenslag
 • 1993:206 Lag om ansvarsfrihet vid olaga vapeninnehav
 • 1993:215 Förordning om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
 • 1993:221 Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet
 • 1993:222 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1993/94
 • 1993:228 Förordning om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet;
 • 1993:233 Tillkännagivande av ändring i EFTA-konventionen
 • 1993:234 Tillkännagivande av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1993:237 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
 • 1993:242 Beredskapsförordning
 • 1993:243 Förordning om undanförsel och förstöring
 • 1993:298 Förordning om arealbidrag till jordbrukare
 • 1993:305 Lag om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
 • 1993:31 Förordning om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
 • 1993:312 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA- länderna och Rumänien
 • 1993:318 Förordning om utländska besök vid försvarsmakten
 • 1993:320 Lag om byggfelsförsäkring m.m.
 • 1993:327 Förordning med instruktion för Sametinget
 • 1993:332 Lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade
 • 1993:335 Lag om Barnombudsman
 • 1993:336 Lag om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.
 • 1993:338 Förordning med bemyndigande för Statens Bostads- finansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i ärenden om bostads- lån m.m.
 • 1993:343 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:35 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1993:353 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1993/94
 • 1993:369 Förordning om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.
 • 1993:379 Förordning om bidrag till kulturmiljövård
 • 1993:382 Förordning om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
 • 1993:383 Växtskyddsförordning
 • 1993:384 Rennäringsförordning
 • 1993:386 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;
 • 1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1993:388 Lag om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1993:389 Lag om assistansersättning
 • 1993:406 Lag om kommunalt stöd till boendet
 • 1993:41 Lag om datoriserade bokningssystem för luftfart
 • 1993:414 Förordning om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall
 • 1993:42 Lag om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
 • 1993:44 Lag om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.
 • 1993:440 Lag om privat arbetsförmedling
 • 1993:446 Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
 • 1993:449 Förordning om statligt litteraturstöd
 • 1993:46 Förordning med instruktion för Statens institut för regionalforskning
 • 1993:5 Lag om inkomstskatteregler vid statligt stöd till vissa kreditinstitut
 • 1993:511 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1993:521 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1993:523 Förordning med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet
 • 1993:527 Förordning om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.
 • 1993:528 Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning
 • 1993:529 Förordning om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt
 • 1993:541 Lag om inkomstbeskattning vid ombildning av värdepappersfond;
 • 1993:549 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
 • 1993:555 Förordning om statligt stöd till skogsbruket
 • 1993:560 Förordning om elabonnentavgift
 • 1993:567 Förordning om statligt stöd till kulturtidskrifter
 • 1993:568 Förordning om statsbidrag till ideell verksamhet
 • 1993:569 Förordning om statsbidrag till kooperativ utveckling
 • 1993:579 Förordning med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd
 • 1993:58 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Israel
 • 1993:581 Tobakslag
 • 1993:584 Lag om medicintekniska produkter
 • 1993:588 Lag om husläkare
 • 1993:594 Förordning om behörighet som husläkare
 • 1993:595 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
 • 1993:597 Telelag
 • 1993:598 Teleförordning
 • 1993:599 Lag om radiokommunikation
 • 1993:60 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:600 Förordning om radiokommunikation
 • 1993:614 Förordning om teleterminalutrustning
 • 1993:63 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius
 • 1993:64 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexico
 • 1993:645 Lag om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
 • 1993:649 Lag om marknadsreglering på fiskets område
 • 1993:65 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
 • 1993:651 Förordning om marknadsreglering på fiskets område
 • 1993:654 Förordning med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet
 • 1993:663 Förordning med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret
 • 1993:665 Förordning om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1993:669 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet
 • 1993:672 Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 1993:674 Förordning om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor
 • 1993:675 Förordning med instruktion Kommunikationsforskningsberedningen
 • 1993:679 Förordning med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • 1993:71 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Västbanken och Gaza
 • 1993:710 Förordning med instruktion för Barnombudsmannen
 • 1993:712 Förordning om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
 • 1993:715 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Tjeckien, m.m.;
 • 1993:716 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Slovakien, m.m.;
 • 1993:719 Lag om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning
 • 1993:72 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal
 • 1993:722 Förordning om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning
 • 1993:73 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal
 • 1993:735 Förordning om avgiftsfria sjukvårds- förmåner m.m. för vissa hivsmittade
 • 1993:737 Lag om bostadsbidrag
 • 1993:739 Bostadsbidragsförordning
 • 1993:74 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon
 • 1993:747 Lag om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;
 • 1993:75 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal
 • 1993:76 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling
 • 1993:765 Lag om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
 • 1993:768 Lag om åtgärder mot penningtvätt
 • 1993:77 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patentlicensavtal
 • 1993:778 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994
 • 1993:78 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal
 • 1993:787 Fiskelag
 • 1993:79 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal
 • 1993:792 Lag om tillstånd att utfärda vissa examina
 • 1993:795 Förordning om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office;
 • 1993:8 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1993:80 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln
 • 1993:802 Lag om entreprenadförhållanden inom skolan
 • 1993:825 Lag om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex
 • 1993:834 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:836 Förordning om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;
 • 1993:854 Förordning om särskild uppbörd av viss kilometerskatt
 • 1993:876 Förordning om medicintekniska produkter
 • 1993:877 Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse;
 • 1993:884 Förordning om offentligt stöd till fristående skolor
 • 1993:886 Förordning med instruktion för Kanslersämbetet
 • 1993:888 Förordning om statsbidrag till fristående särskolor
 • 1993:889 Förordning med instruktion för Prövningsnämnden för bankstödsfrågor;
 • 1993:890 Förordning om insättningsgaranti och statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
 • 1993:891 Lag om indrivning av statliga fordringar m.m.
 • 1993:892 Lag om ackord rörande statliga fordringar m.m.
 • 1993:90 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1993:920 Förordning om Tolk- och översättarinstitutet
 • 1993:921 Förordning om Centrum för idrottsforskning
 • 1993:923 Förordning om ersättning till ledamöter i styrelser för univeristet och högskolor
 • 1993:925 Förordning om prissättning vid internationella godstransporter på väg
 • 1993:931 Lag om individuellt pensionssparande
 • 1993:951 Förordning om individuellt pensionssparande;
 • 1993:954 Förordning om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1993:955 Förordning om vissa sanktioner mot Haiti;
 • 1993:956 Förordning om tillstånd att utfärda vissa examina
 • 1993:958 Förordning om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
 • 1993:959 Förordning med bemyndigande för Riksskatteverkt rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 1993:960 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz;
 • 1993:963 Lag om kommunal riksfärdtjänst;
 • 1993:965 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna
 • 1993:967 Förordning om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län
 • 1993:969 Förordning om märkning av textilier
 • 1993:970 Förordning om märkning av hushållsapparater
 • 1993:971 Förordning om leksakers säkerhet
 • 1993:972 Förordning om personlig skyddsutrustning för privat bruk
 • 1993:976 Förordning om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1993/94
 • 1993:98 Förordning med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling
 • 1993:982 Förordning om bostadsbidragsregister
 • 1993:983 Förordning om statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling;
 • 1993:985 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1993:986 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1993:988 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Bulgarien, m.m.;
 • 1993:999 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet