Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1994

 • 1994:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1994:1000 Lotterilag
 • 1994:1007 Förordning med instruktion för Statens oljelager
 • 1994:1009 Sjölag
 • 1994:1060 Förordning om intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • 1994:1064 Lag om folkomröstning om EU-medlemskap
 • 1994:1065 Lag om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
 • 1994:1066 Lag om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen
 • 1994:1079 Förordning om utbildningscheckar
 • 1994:1100 Förordning om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag
 • 1994:1114 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.
 • 1994:1117 Lag om registrerat partnerskap
 • 1994:1120 Förordning om ersättning för fysioterapi
 • 1994:1121 Förordning om läkarvårdsersättning
 • 1994:1122 Lag om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
 • 1994:1133 Förordning om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land
 • 1994:1134 Förordning om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95
 • 1994:1139 Förordning om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning
 • 1994:115 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1994/95
 • 1994:1162 Förordning om skeppsmätning
 • 1994:1169 Förordning om europeisk miljömärkning
 • 1994:1173 Förordning om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
 • 1994:1175 Förordning om offentligt stöd till fristående särskolor m.m.
 • 1994:118 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
 • 1994:1193 Förordning om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 • 1994:1194 Grundskoleförordning
 • 1994:1195 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1994:1202 Förordning med instruktion för Ungdomsstyrelsen
 • 1994:1205 Förordning om producentansvar för returpapper
 • 1994:1207 Förordning om sommartid
 • 1994:1214 Förordning om statsbidrag till försöksverksamhet med aspirantutbildning på eftergymnasial nivå
 • 1994:1215 Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
 • 1994:1219 Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 • 1994:1220 Stiftelselag
 • 1994:1221 Lag om införande av stiftelselagen (1994:1220)
 • 1994:1235 Förordning om producentansvar för förpackningar
 • 1994:1236 Förordning om producentansvar för däck
 • 1994:1244 Förordning om Institutet för miljömedicin
 • 1994:1248 Förordning om införsel och utförsel av växter m.m.
 • 1994:1250 Elförordning
 • 1994:1261 Förordning om statliga myndigheters redovisningssystem
 • 1994:1266 Förordning om förbud mot utförsel av snus
 • 1994:1279 Förordning med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)
 • 1994:1281 Förordning om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister
 • 1994:1283 Förordning om lönegarantiregister
 • 1994:1290 Förordning om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
 • 1994:1297 Förordning om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
 • 1994:1300 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
 • 1994:1307 Förordning om vissa sanktioner avseende områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll
 • 1994:1308 Förordning om tillämpning i fråga om områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1994:131 Förordning om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar
 • 1994:1313 Förordning om avgifter vid veterinär yrkesutövning
 • 1994:1321 Förordning om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 • 1994:1322 Förordning om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
 • 1994:1324 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1994:1329 Tillkännagivande 1994:1329 om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
 • 1994:1331 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
 • 1994:1333 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1994:1334 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1994:1338 Förordning om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter
 • 1994:134 Lag mot etnisk diskriminering
 • 1994:1341 Förordning om registrering av partnerskap
 • 1994:137 Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
 • 1994:1383 Lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
 • 1994:1387 Förordning om ränta på studielån för år 1995
 • 1994:1389 Förordning med instruktion för Ungdomsstyrelsen
 • 1994:14 Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
 • 1994:1403 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1995
 • 1994:1404 Förordning om fastställande av omräknade belopp för dryckesskatt för år 1995
 • 1994:1405 Förordning om fastställande av omräknade belopp för allmän energiskatt för år 1995
 • 1994:1406 Förordning om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1995
 • 1994:1407 Förordning om fastställande av omräknade belopp för bensinskatt för år 1995
 • 1994:1408 Förordning om fastställande av omräknade belopp för dieseloljeskatt för år 1995
 • 1994:1451 Lotteriförordning
 • 1994:1452 Förordning med instruktion för Lotteriinspektionen
 • 1994:1478 Lag om förverkande av barnpornografi
 • 1994:1495 Förordning om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
 • 1994:1500 Lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 1994:1501 Tillkännagivande av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 1994:1506 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1994:1507 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
 • 1994:1512 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
 • 1994:1516 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1994:1517 Lag om socialförsäkringsregister
 • 1994:1521 Förordning om biverkningsregister angående läkemedel
 • 1994:1526 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 1994:1535 Förordning om reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank
 • 1994:1542 Förordning om ränta för år 1995 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1994:1543 Förordning om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.
 • 1994:1544 Förordning om bostadstilläggsregister
 • 1994:1545 Förordning med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 • 1994:1547 Lag om tullfrihet m.m.
 • 1994:1548 Lag om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
 • 1994:1550 Tullag
 • 1994:1551 Lag om frihet från skatt vid import, m.m.
 • 1994:1552 Lag om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
 • 1994:1558 Tullförordning
 • 1994:1559 Förordning om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
 • 1994:1563 Lag om tobaksskatt
 • 1994:1564 Lag om alkoholskatt
 • 1994:1565 Lag om beskattning av viss privatinförsel
 • 1994:157 Förordning om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
 • 1994:158 Förordning om datoriserade bokningssystem för luftfart
 • 1994:1596 Lag om frivillig miljöledning och miljörevision
 • 1994:16 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1994:1605 Förordning om tullfrihet m.m.
 • 1994:1606 Förordning om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
 • 1994:1613 Förordning om tobaksskatt
 • 1994:1614 Förordning om alkoholskatt
 • 1994:1615 Förordning om beskattning av viss privatinförsel
 • 1994:1617 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
 • 1994:1618 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
 • 1994:1650 Lag om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet
 • 1994:1666 Förordning om vissa sanktioner mot Irak
 • 1994:1667 Förordning om vissa sanktioner mot Libyen
 • 1994:1668 Förordning om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
 • 1994:1669 Förordning om vissa sanktioner avseende Angola
 • 1994:1670 Förordning om vissa santioner mot områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll
 • 1994:1671 Förordning om tillfälligt statistikregister inom Riksrevisionsverket för kartläggning av vissa förmåner
 • 1994:1693 Lag om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen
 • 1994:1694 Förordning om viss proviantering m.m.
 • 1994:1704 Lag om lageravgift på vissa jordbruksprodukter
 • 1994:1708 /Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/ Lag om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden /Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/ Lag om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
 • 1994:1709 Lag om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
 • 1994:1710 Lag om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
 • 1994:1714 Förordning om mjölkkvoter m.m.
 • 1994:1715 Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
 • 1994:1716 Förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
 • 1994:1717 Förordning om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
 • 1994:1720 Lag om civilt försvar
 • 1994:1738 Alkohollag
 • 1994:1744 Lag om allmän pensionsavgift
 • 1994:1748 Lag om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter
 • 1994:1756 Förordning om vissa gränsarbetares rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 1994:1763 Förordning med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • 1994:1772 Lag om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
 • 1994:1774 Förordning om märkning av hushållsapparater
 • 1994:1776 Lag om skatt på energi
 • 1994:1784 Förordning om skatt på energi
 • 1994:1785 Förordning om Europeiska gemenskapens punktskatteområde
 • 1994:1799 Lag om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
 • 1994:1806 Förordning om systemansvaret för el
 • 1994:1808 Förordning om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
 • 1994:1809 Lag om totalförsvarsplikt
 • 1994:1810 Lag om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
 • 1994:1811 Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
 • 1994:1818 Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
 • 1994:1830 Förordning om införsel av levande djur m.m.
 • 1994:1832 Förordning om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
 • 1994:1835 Lag om pratik för ungdomar i ungdomsintroduktion
 • 1994:1837 Förordning om ungdomsintroduktion
 • 1994:1845 Lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler
 • 1994:1850 Lag om direktavdrag för byggnader m.m.
 • 1994:1851 Lag om skattelättnader för sparande i allemansfond
 • 1994:1852 Lag om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar
 • 1994:1853 Lag om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • 1994:1854 Lag om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
 • 1994:189 Förordning om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
 • 1994:1904 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1996 års taxering
 • 1994:1920 Lag om allmän löneavgift
 • 1994:1927 Lag om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • 1994:193 Internationell upphovsrättsförordning
 • 1994:1933 Förordning om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • 1994:1935 Förordning om upphävande av vissa författningar om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar m.m.
 • 1994:196 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
 • 1994:1966 Förordning om omföring av allmän pensionsavgift
 • 1994:1967 Förordning om basbelopp för år 1995
 • 1994:197 Lag om praktik för invandrare
 • 1994:1993 Förordning om återbetalning av mervärdesskatt enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
 • 1994:1994 Förordning om extra statligt stöd för förbättring av bostäder
 • 1994:1999 Förordning med bemyndigande för SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag och Venantius Aktiebolag att besluta i ärenden om bostadslån m.m.
 • 1994:2 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
 • 1994:200 Mervärdesskattelag
 • 1994:2004 Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 1994:2024 Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 1994:2027 Förordning om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
 • 1994:2029 Förordning om tekniska regler
 • 1994:2030 Förordning om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder
 • 1994:2035 Förordning om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen
 • 1994:2043 Lag om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
 • 1994:2046 Alkoholförordning
 • 1994:2047 Förordning med instruktion för Alkoholinspektionen
 • 1994:2048 Förordning med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
 • 1994:2049 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 1994:2053 Förordning om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
 • 1994:2059 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket
 • 1994:2060 Förordning om strategiska produkter
 • 1994:2063 Förordning om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 1994:2076 Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
 • 1994:2077 Lag om arbetsförmedlingstvång
 • 1994:2083 Förordning om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 1994:2084 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1994:2085 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1994:2087 /Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter /Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Lag med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen
 • 1994:223 Mervärdesskatteförordning
 • 1994:224 Förordning om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
 • 1994:243 Lag om Allmänna arvsfonden
 • 1994:246 Förordning om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
 • 1994:250 Förordning om förvaltningen av kyrklig jord m.m.
 • 1994:254 Förordning om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån
 • 1994:255 Förordning om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
 • 1994:260 Lag om offentlig anställning
 • 1994:261 Lag om fullmaktsanställning
 • 1994:272 Förordning med instruktion för Arbetsgivarverket
 • 1994:276 Förordning om jämförpriser på andra varor än livsmedel
 • 1994:281 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
 • 1994:282 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
 • 1994:285 Lag om försök i vissa kommunner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994
 • 1994:289 Förordning med bemyndigande för centrala valmyndigheten att under 1994 meddela vissa föreskrifter
 • 1994:308 Lag om bostadstillägg till pensionärer
 • 1994:309 Lag om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension
 • 1994:316 Förordning om statsbidrag till pensionärsorganisationer
 • 1994:320 Förordning om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien
 • 1994:334 Skuldsaneringslag
 • 1994:347 Skuldsaneringsförordning
 • 1994:348 Förordning om register för skuldsaneringsärenden
 • 1994:351 Förordning om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
 • 1994:361 Förordning om mottagande av asylsökande m.fl.
 • 1994:362 Förordning om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
 • 1994:369 Förordning om praktik för invandrare
 • 1994:373 Anställningsförordning
 • 1994:40 Lag om tillfällig kompensation för viss energiskatt
 • 1994:417 Förordning om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1994:418 Förordning om vissa sanktioner mot Haiti
 • 1994:419 Lag om brottsofferfond
 • 1994:42 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1994:426 Förordning om brottsofferfond
 • 1994:448 Lag om pantbrevsregister
 • 1994:451 Lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • 1994:457 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
 • 1994:459 Lag om arbetsförmedlingsregister
 • 1994:460 Förordning om arbetsförmedlingsregister
 • 1994:461 Förordning om tillfälligt ändrade bestämmelser för bidrag enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden
 • 1994:466 Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
 • 1994:503 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1994/95
 • 1994:519 Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
 • 1994:522 Förordning om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
 • 1994:523 Förordning om förmåner till frivilliga
 • 1994:524 Förordning om frivillig försvarsverksamhet
 • 1994:528 Förordning om utländska besök vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk
 • 1994:536 Förordning om folkrättslig granskning av vapenprojekt
 • 1994:537 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
 • 1994:54 Förordning om fri rörlighet för tjänster på sjötransportområdet
 • 1994:542 Förordning om utförsel av levande djur m.m.
 • 1994:549 Förordning om nedsättning av socialavgifter
 • 1994:553 Lag om vårdnadsbidrag
 • 1994:563 Förordning om vårdnadsbidrag
 • 1994:565 Förordning om vårdnadsbidragsregister
 • 1994:566 Lag om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • 1994:569 Lag om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
 • 1994:571 Förordning om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
 • 1994:572 Förordning med instruktion för Brottsoffermyndigheten
 • 1994:577 Förordning om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
 • 1994:588 Lag om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
 • 1994:594 Förordning om vissa åtgärder vid kris på marknaden för godstransporter på väg
 • 1994:598 Förordning om pantbrevsregister
 • 1994:609 Lag om ett europeiskt miljömärkningssystem
 • 1994:615 Lag om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling
 • 1994:618 Lag om handel med el, m.m.
 • 1994:629 Lag om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda
 • 1994:634 Förordning med instruktion för Kammarkollegiet
 • 1994:640 Förordning om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1970 med bestämmelser för förvaltning av lönegarantiavgifter
 • 1994:641 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer
 • 1994:642 Förordning med instruktion för Försvarsmakten
 • 1994:643 Förordning med instruktion för Fortifikationsverket
 • 1994:644 Förordning med instruktion för Försvarets materielverk
 • 1994:645 Förordning med instruktion för Värnpliktsverket
 • 1994:646 Förordning med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
 • 1994:648 Förordning med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga
 • 1994:649 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område
 • 1994:657 Förordning om användning av tretungad flagga
 • 1994:686 Lag om försöksverksamhet med medborgarkontor
 • 1994:69 Lag med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Libyen
 • 1994:692 Lag om kommunala folkomröstningar
 • 1994:693 Lag om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd
 • 1994:7 Förordning om flyttningsbidrag
 • 1994:713 Förordning med instruktion för Militärhögskolan
 • 1994:714 Förordning med instruktion för Försvarets radioanstalt
 • 1994:716 Lag om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
 • 1994:728 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
 • 1994:729 Förordning med instruktion för Radio- och TV-verket
 • 1994:735 Förordning om särskilt konjunkturtillägg för flyktingmottagande
 • 1994:741 Förordning om gymnasiesärskolan
 • 1994:748 Förordning om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
 • 1994:749 Lag om Handikappombudsmannen
 • 1994:752 Förordning om omföring av vissa allmänna avgifter
 • 1994:755 Förordning om arealbidrag för ekologisk odling
 • 1994:756 Förordning med instruktion för Delegationen förprognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn
 • 1994:757 Lag om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister
 • 1994:758 Lag om ombildning av landshypoteksinstitutionen
 • 1994:759 Lag om Sveriges allmänna hypoteksbank
 • 1994:76 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella borföranden av barn
 • 1994:760 Lag om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen
 • 1994:77 Lag om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag
 • 1994:771 Förordning om tillfälliga stödområden, m.m.
 • 1994:773 Förordning om småföretagsstöd
 • 1994:774 Lag om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering
 • 1994:775 Lag om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag
 • 1994:776 Lag om beskattning av viss vidareutdelning
 • 1994:789 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
 • 1994:790 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
 • 1994:791 Lag med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter på energiområdet
 • 1994:795 Förordning om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränsle
 • 1994:796 Förordning om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter
 • 1994:8 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1994:801 Förordning om anmälan av investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena
 • 1994:831 Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
 • 1994:844 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket
 • 1994:845 Förordning om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
 • 1994:847 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
 • 1994:882 Officersförordning
 • 1994:895 Förordning om svenskundervisning för invandrare
 • 1994:90 Förordning om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling
 • 1994:900 Lag om genetiskt modifierade organismer
 • 1994:901 Förordning om genetiskt modifierade organismer
 • 1994:902 Förordning med instruktion för Gentekniknämnden
 • 1994:905 Förordning om tillträde till den internationella transportmarknaden
 • 1994:91 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1994:933 Förordning om kontant arbetsmarknadsstöd
 • 1994:936 Förordning om ungdomspraktikanter
 • 1994:94 Förordning om jordbrukets beredskapsorganisation
 • 1994:945 Förordning med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem
 • 1994:946 Förordning om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund
 • 1994:948 Förordning om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala
 • 1994:949 Förordning med instruktion för Handikappombudsmannen
 • 1994:95 Förordning om svensk verksamhet i Antarktis
 • 1994:950 Förordning om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
 • 1994:951 Förordning om statsbidrag till handikapporganisationer
 • 1994:952 Förordning om Allmänna arvsfonden
 • 1994:953 Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
 • 1994:954 Lag om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
 • 1994:961 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
 • 1994:99 Förordning om vatten- och värmemätare