Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1995

 • 1995:1000 Pantbankslag
 • 1995:1006 Förordning om registerföring vid åklagarmyndigheterna
 • 1995:1015 Förordning om Riksenheten mot ekonomisk brottslighet
 • 1995:1016 Förordning om bostadsbidragsregister
 • 1995:1020 Förordning om digitala ljudradiosändningar
 • 1995:1024 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1995:1027 Förordning om tidsbegränsning av anställning av personal vid Europaskolorna
 • 1995:1028 Fastighetsmäklarförordning
 • 1995:1029 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
 • 1995:1035 Förordning om sysselsättningsinsatser inom kulturområdet
 • 1995:1037 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1995:1038 Förordning om statliga chefspensioner m.m.
 • 1995:1044 Förordning om bidrag till ekologisk omställning
 • 1995:1048 Förordning om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen
 • 1995:105 Förordning om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
 • 1995:1051 Förordning om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall
 • 1995:1055 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
 • 1995:1059 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
 • 1995:1060 Förordning om vissa personregister för officiell statistik
 • 1995:107 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1995:1079 Förordning om Kollegiet för samhällsforskning
 • 1995:1091 Förordning om schablonersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som första gången togs emot i en kommun under åren 1994 och 1995
 • 1995:1096 Riksbankens föreskrifter om mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum
 • 1995:110 Förordning om uppbörd av avgift på gödselmedel
 • 1995:1100 Förordning med instruktion för Svenska FAO-kommittén
 • 1995:1110 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
 • 1995:1113 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1995:1116 Förordning om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 • 1995:1117 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
 • 1995:1120 Förordning om fortsatt praktik
 • 1995:1122 Förordning om statlig garanti för fartygsfinansiering
 • 1995:1128 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortförande av barn
 • 1995:1129 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
 • 1995:1131 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1995:1132 Lag om lagerskatt på dieselolja för förbrukning i vissa motordrivna fordon
 • 1995:1137 Riksgäldskontoretets föresrifter
 • 1995:1145 Förordning om redovisning av nätverksamhet
 • 1995:1150 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1996
 • 1995:1161 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1995:1170 Förordning om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
 • 1995:1171 Förordning om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594)
 • 1995:1174 Förordning om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden
 • 1995:1179 Förordning om mätning och rapportering av överförd el
 • 1995:1182 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1995:1185 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
 • 1995:1189 Pantbanksförordning
 • 1995:1193 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1995:1195 Förordning om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag
 • 1995:1217 Förordning om basbelopp för år 1996
 • 1995:1222 Förordning om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1996
 • 1995:1223 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996
 • 1995:1231 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1997 års taxering
 • 1995:1232 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
 • 1995:1249 Lag om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
 • 1995:1250 Förordning om ränta på studielån för år 1996
 • 1995:1254 Förordning om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet
 • 1995:1255 Lag om mästarbrev för hantverkare
 • 1995:1256 Förordning om mästarbrev för hantverkare
 • 1995:1271 Förordning om stöd till investeringar som avser förädling eller saluföring av produkter från jordbruket eller skogsbruket
 • 1995:128 Förordning om civilt försvar
 • 1995:1280 Stiftelseförordning
 • 1995:1285 Lag om försöksverksamhet med gemensam nämnd för flera landsting
 • 1995:1292 Lag om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio
 • 1995:1296 Förordning om vissa avgifter på elområdet
 • 1995:1300 Förordning om statliga myndigheters riskhantering
 • 1995:1301 Förordning om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
 • 1995:1322 Verksförordning
 • 1995:1325 Förordning med instruktion för beslutsgrupper
 • 1995:1335 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
 • 1995:1336 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
 • 1995:1337 Förordning om tillämpning av en konvention den 13 mars 1995 mellan Sverige och Chile om social trygghet
 • 1995:1338 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
 • 1995:1339 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
 • 1995:1345 Förordning om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
 • 1995:1352 Förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
 • 1995:137 Vägtrafikförordning för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap
 • 1995:1381 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 1995:1386 Förordning med instruktion för Patent- och registreringsverket
 • 1995:1393 Lag om kommunal lantmäterimyndighet
 • 1995:1395 Lag om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata
 • 1995:1396 Lag om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmätarmyndighet
 • 1995:1418 Förordning med instruktion för det statliga lantmäteriet
 • 1995:1459 Förordning om avgifter vid lantmäteriförrättningar
 • 1995:1468 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
 • 1995:1475 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
 • 1995:1504 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta
 • 1995:1506 Lag om hemlig kameraövervakning
 • 1995:1514 Lag om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
 • 1995:1515 Lag om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
 • 1995:1516 Lag om utjämningsavgift för kommuner och landsting
 • 1995:1517 Lag om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting
 • 1995:1518 Lag om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
 • 1995:1536 Lag om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
 • 1995:1537 Lag om lägenhetsregister
 • 1995:1548 Förordning med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse
 • 1995:155 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1995:1552 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1995:1554 Årsredovisningslag
 • 1995:1559 Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 1995:156 Tillkännagivande av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet
 • 1995:1560 Lag om årsredovisning i försäkringsföretag
 • 1995:157 Förordning om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa
 • 1995:1570 Lag om medlemsbanker
 • 1995:1571 Lag om insättningsgaranti
 • 1995:1592 Lag om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti
 • 1995:1600 Förordning om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag
 • 1995:1623 Lag om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
 • 1995:1633 Förordning om vissa årsredovisningsfrågor
 • 1995:1644 Förordning om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
 • 1995:1645 Förordning om utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
 • 1995:1646 Förordning om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
 • 1995:1647 Förordning om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
 • 1995:1649 Lag om byggande av järnväg
 • 1995:1652 Förordning om byggande av järnväg
 • 1995:1654 Förordning med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
 • 1995:1655 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1995:1667 Lag om skatt på naturgrus
 • 1995:1677 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1995:1680 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
 • 1995:183 Förordning om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv
 • 1995:205 Sameskolförordning
 • 1995:206 Särskoleförordning
 • 1995:238 Förordning om totalförsvarsplikt
 • 1995:239 Förordning om förmåner till totalförsvarspliktiga
 • 1995:240 Förordning om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
 • 1995:241 Förordning om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
 • 1995:268 Förordning om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet
 • 1995:274 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1995:287 Lag om anställningsstöd
 • 1995:294 Förordning om frivillig miljöstyrning och miljörevision
 • 1995:295 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1995:336 Förordning med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
 • 1995:342 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1995/96
 • 1995:344 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1995:361 Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund
 • 1995:374 Lag om val till Europaparlamentet
 • 1995:379 Förmynderskapsförordning
 • 1995:400 Fastighetsmäklarlag
 • 1995:401 Specialskoleförordning
 • 1995:409 Lag om arbetslivsutveckling
 • 1995:410 Lag om praktik för invandrare
 • 1995:411 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
 • 1995:419 Cirkulär om inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning
 • 1995:436 Förordning om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.
 • 1995:439 Lag om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
 • 1995:450 Marknadsföringslag
 • 1995:461 Förordning med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet
 • 1995:471 Tillkännagivande om EES-avtalets ikraftträdande med avseende på Furstendömet Liechtenstein
 • 1995:479 Lag om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
 • 1995:5 Förordning om röjningsbidrag till äppleodlare
 • 1995:521 Förordning om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter
 • 1995:525 Förordning om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska unionen
 • 1995:528 Lag om revisorer
 • 1995:542 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malaysia
 • 1995:543 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
 • 1995:551 Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter
 • 1995:555 Förordning om HFC
 • 1995:559 Förordning om stipendium efter genomfört basår inom kommunal vuxenutbildning
 • 1995:564 Lag om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
 • 1995:575 Lag mot skatteflykt
 • 1995:584 Föräldraledighetslag
 • 1995:589 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket
 • 1995:606 Lag om vissa personregister för officiell statistik
 • 1995:625 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret
 • 1995:636 Förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet
 • 1995:642 Tillkännagivande av Bilaga I lista G och Bilaga II till Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1995:648 Förordning med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
 • 1995:649 Förordning om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring
 • 1995:657 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1995/96
 • 1995:659 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
 • 1995:665 Förordning om revisorer
 • 1995:666 Förordning med instruktion för Revisorsnämnden
 • 1995:667 Förordning om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan
 • 1995:669 Lag om märkning av skor
 • 1995:670 Förordning om märkning av skor
 • 1995:672 Förordning om utvecklingsstöd till lokal idell verksamhet
 • 1995:679 Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
 • 1995:681 Förordning om växtskydd m.m.
 • 1995:686 Förordning om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
 • 1995:701 Förordning om gränsöverskridande transporter av avfall
 • 1995:702 Förordning om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter
 • 1995:703 Förordning om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.
 • 1995:705 Lag om arbetsplatsintroduktion
 • 1995:706 Lag om kommuners ansvar för ungdomar
 • 1995:711 Förordning om arbetsplatsintroduktion
 • 1995:712 Förordning om kommuners ansvar för ungdomar
 • 1995:713 Förordning om datortek
 • 1995:714 Förordning om utbildningsvikariat
 • 1995:732 Lag om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
 • 1995:736 Förordning om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet
 • 1995:743 Lag om aviseringsregister
 • 1995:801 Förordning om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder
 • 1995:802 Förordning om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler
 • 1995:806 Förordning om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus
 • 1995:808 Förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga
 • 1995:810 Förordning med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
 • 1995:819 Förordning om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.
 • 1995:831 Lag om transplantation m.m.
 • 1995:832 Lag om obduktion m.m.
 • 1995:864 Förordning med instruktion för Arbetslivsinstitutet
 • 1995:865 Förordning med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning
 • 1995:868 Förordning med instruktion för Konsumentverket
 • 1995:869 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • 1995:889 Förordning om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor
 • 1995:896 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996
 • 1995:911 Förordning om övertagande av vissa lån för bostadsändamål
 • 1995:936 Förordning om vissa anställningar som professor och forskarassistent i jämställdshetssyfte
 • 1995:938 Förordning om utbildningsbidrag för doktorander
 • 1995:943 Förordning med instruktion för Verket för högskoleservice
 • 1995:945 Förordning med instruktion för Högskoleverket
 • 1995:950 Förordning med instruktion för Turistdelegationen
 • 1995:962 Förordning med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
 • 1995:963 Förordning med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.
 • 1995:966 Förordning om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet
 • 1995:971 Förordning om beredskapslagring av olja och kol