Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1996

 • 1996:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1996:10 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring i vissa skadelivräntor
 • 1996:1006 Lag om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
 • 1996:1015 Förordning om valutaväxling och betalningsöverföring
 • 1996:102 Förordning med instruktion för Fortifikationsverket
 • 1996:1023 Insiderförordning
 • 1996:103 Förordning med instruktion för Försvarets materielverk
 • 1996:1030 Lag om underhållsstöd
 • 1996:1036 Förordning om underhållsstöd
 • 1996:1037 Förordning om register för vissa bidrag till barn
 • 1996:1052 Tillkännagivande om utgivningen av Svensk författningssamling
 • 1996:1059 Lag om statsbudgeten
 • 1996:1061 Lag om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999
 • 1996:1071 Förordning om tillämpning av en tillämpningsöverenskommelse den 3 oktober 1996 till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile
 • 1996:1086 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:1091 Förordning om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjukön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 • 1996:1100 Förordning om aktivitetsstöd
 • 1996:1118 Lag om marknadsföring av kristallglas
 • 1996:1119 Förordning om marknadsföring av kristallglas
 • 1996:1128 Förordning med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
 • 1996:1137 Förordning om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1997
 • 1996:1139 Rikgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:114 Förordning med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten
 • 1996:1149 Förordning om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar
 • 1996:1150 Lag om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
 • 1996:1152 Lag om handel med läkemedel m.m.
 • 1996:1156 Lag om receptregister
 • 1996:1157 Lag om läkemedelskommittéer
 • 1996:1177 Förordning om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1997
 • 1996:1179 Lag om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.
 • 1996:1188 Kapitalförsörjningsförordning
 • 1996:1189 Anslagsförordning
 • 1996:1190 Förordning om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.
 • 1996:1191 Förordning om överlåtelse av statens lösa egendom
 • 1996:12 Förordning med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)
 • 1996:1206 Förordning om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
 • 1996:1230 Förordning om kyrkofonden
 • 1996:1231 Lag om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar
 • 1996:124 Förordning med instruktion för Boverket
 • 1996:1244 Förordning om tillämpning av 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkohldrycker
 • 1996:125 Förordning med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
 • 1996:128 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:1285 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 1996:1290 Förordning om handel med läkemedel m.m.
 • 1996:1294 Förordning om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
 • 1996:1298 Förordning om aviseringsregister
 • 1996:1306 Förordning om tillfälligt utlämnande av uppgifter från ett folkbokföringsregister
 • 1996:1311 Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 1998 års taxering
 • 1996:1317 Förordning om ränta på studielån för år 1997
 • 1996:1319 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter till förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
 • 1996:1357 Förordning om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
 • 1996:1359 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1997
 • 1996:1365 Förordning om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
 • 1996:1366 Förordning om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordning (1988:594)
 • 1996:1368 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn
 • 1996:1371 Förordning om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.
 • 1996:1378 Förordning om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling
 • 1996:1389 Förordning om register hos Migrationsverket över fingeravtryck
 • 1996:1397 Förordning om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan
 • 1996:1398 Förordning om statsbidrag till internationella skolor
 • 1996:1414 Lag om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning
 • 1996:1415 Lag om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län
 • 1996:1426 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
 • 1996:1431 Förordning om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag
 • 1996:1435 Förordning med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall
 • 1996:1436 Lag med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län
 • 1996:145 Förordning med instruktion för Fiskeriverket
 • 1996:146 Förordning med instruktion för Statens utsädeskontroll
 • 1996:147 Förordning med instruktion för Statens livsmedelsverk
 • 1996:1475 Förordning om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
 • 1996:1476 Förordning med instruktion för Försvarshögskolan
 • 1996:148 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk
 • 1996:15 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1996:1502 Förordning om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
 • 1996:1510 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
 • 1996:1511 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
 • 1996:1512 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
 • 1996:1514 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1996:1515 Förordning med instruktion för Regeringskansliet
 • 1996:1524 Förordning med regeringens arbetsgivarnyckel
 • 1996:1529 Förordning om ersättning för kommittéuppdrag
 • 1996:153 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:1559 Förordning om statligt bidrag till svensk sjöfart
 • 1996:1562 Förordning om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
 • 1996:1579 Förordning om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter
 • 1996:1585 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:1593 Förordning om bidrag till allmänna samlingslokaler
 • 1996:1596 Bibliotekslag
 • 1996:1597 Förordning med instruktion för Statens konstråd
 • 1996:1598 Förordning om statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 1996:16 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1996:160 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1996:1605 Förordning om individuell visningsersättning
 • 1996:1608 Förordning om statsbidrag till folkbibliotek
 • 1996:161 Lag med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal
 • 1996:1610 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997
 • 1996:1615 Lag om omräkningstal för 1997 års taxeringsvärde
 • 1996:1619 Rättshjälpslag
 • 1996:1620 Lag om offentligt biträde
 • 1996:1621 Lag om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.
 • 1996:1654 Förordning om särskilt utbildningsbidrag
 • 1996:167 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
 • 1996:168 Lag om vissa äldre sedlar
 • 1996:173 Förordning om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna
 • 1996:18 Lag om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
 • 1996:19 Lag om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
 • 1996:193 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:195 Förordning med instruktion för Försörjningskommissionen
 • 1996:204 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:205 Åklagarförordning
 • 1996:221 Förordning om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz
 • 1996:222 Förordning om schweiziska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Sverige
 • 1996:226 Förordning med instruktion för Statens oljelager
 • 1996:23 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allmemanssparandet
 • 1996:24 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:240 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1996:241 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1996:242 Lag om domstolsärenden
 • 1996:271 Förordning om mål och ärenden i allmän domstol
 • 1996:272 Förordning om användningen av telefon vid domstolssammanträde
 • 1996:280 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 1996:281 Förordning med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd
 • 1996:282 Förordning med instruktion för Statens haverikommission
 • 1996:283 Förordning med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen
 • 1996:284 Förordning med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • 1996:285 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut
 • 1996:286 Förordning med instruktion för Banverket
 • 1996:304 Lag om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
 • 1996:31 Förordning om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
 • 1996:311 Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret
 • 1996:312 Förordning med instruktion för Statens fastighetsverk
 • 1996:333 Förordning om ersättning för viss högskoleutbildning
 • 1996:335 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:336 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:339 Lag om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning
 • 1996:341 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal
 • 1996:342 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal
 • 1996:343 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal
 • 1996:344 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling
 • 1996:345 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring
 • 1996:353 Förordning med instruktion för Konkurrensverket
 • 1996:359 Lag om europeiska företagsråd
 • 1996:36 Tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpenreglerna 1994
 • 1996:369 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal
 • 1996:372 Förordning om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning
 • 1996:377 Förordning med instruktion för Högsta domstolen
 • 1996:378 Förordning med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
 • 1996:379 Förordning med hovrättsinstruktion
 • 1996:380 Förordning med kammarrättsinstruktion
 • 1996:381 Förordning med tingsrättsinstruktion
 • 1996:382 Förordning med förvaltningsrättsinstruktion
 • 1996:423 Lag om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen
 • 1996:424 Förordning om försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen
 • 1996:434 Förordning om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
 • 1996:435 Förordning om lägenhetsregister
 • 1996:442 Förordning om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
 • 1996:473 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1996:502 Förordning med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • 1996:503 Förordning med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
 • 1996:504 Förordning med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
 • 1996:505 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket
 • 1996:506 Lag om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
 • 1996:514 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:515 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:517 Lag om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg
 • 1996:518 Lag om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.
 • 1996:519 Lag om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982
 • 1996:53 Förordning om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
 • 1996:539 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1996/97
 • 1996:565 Förordning om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
 • 1996:570 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 1996:571 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 1996:581 Förordning om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
 • 1996:595 Förordning med instruktion för Insättningsgarantinämnden
 • 1996:596 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 1996:598 Lag om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak
 • 1996:605 Förordning om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
 • 1996:608 Förordning med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik
 • 1996:609 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet
 • 1996:610 Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse
 • 1996:611 Förordning med instruktion för Läkemedelsverket
 • 1996:612 Förordning med instruktion för Alkoholinspektionen
 • 1996:613 Förordning med instruktion för Rättsmedicinalverket
 • 1996:614 Förordning med instruktion för Folkhälsoinstitutet
 • 1996:615 Förordning med instruktion för Institutet för psykosocial medicin
 • 1996:62 Förordning med instruktion för Sprängämnesinspektionen
 • 1996:625 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
 • 1996:627 Säkerhetsskyddslag
 • 1996:633 Säkerhetsskyddsförordning
 • 1996:637 Lag om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
 • 1996:645 Förordning med instruktion för Institutet för rymdfysik
 • 1996:646 Förordning med instruktion för Svenska unescorådet
 • 1996:648 Förordning med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
 • 1996:649 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet
 • 1996:65 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon
 • 1996:650 Förordning med instruktion för Forskningsrådsnämnden
 • 1996:66 Riksbankens föreskrifter om sedlar på femtio kronor
 • 1996:67 Vapenlag
 • 1996:70 Vapenförordning
 • 1996:701 Lag om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
 • 1996:702 Förordning om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
 • 1996:725 Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 1996:728 Förordning med instruktion för Utrikesdepartementet
 • 1996:730 Förordning med instruktion för Registernämnden
 • 1996:734 Förordning om statens spåranläggningar
 • 1996:738 Lag om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien
 • 1996:742 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1997
 • 1996:761 Lag om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
 • 1996:764 Lag om företagsrekonstruktion
 • 1996:783 Förordning om företagsrekonstruktion
 • 1996:786 Lag om tillsyn över hälso- och sjukvården
 • 1996:799 Patientskadelag
 • 1996:80 Förordning med instruktion för Rymdstyrelsen
 • 1996:805 Förordning med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 1996:806 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
 • 1996:808 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:809 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:81 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • 1996:810 Lag om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
 • 1996:825 Förordning om register för reglering av vissa vårdkostnader mellan EES-länder
 • 1996:826 Förordning med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
 • 1996:830 Förordning om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen
 • 1996:832 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1996:837 Lag om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall
 • 1996:843 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:844 Radio- och TV-lag
 • 1996:869 Lag om arbetslivsutveckling
 • 1996:870 Lag om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
 • 1996:875 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällandde inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:877 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1996:879 Förordning om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1997
 • 1996:880 Förordning om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
 • 1996:882 Förordning om myndigheters årsredovisning m.m.
 • 1996:888 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:904 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:905 Tillkännagivande av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen
 • 1996:906 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1996:911 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
 • 1996:925 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:927 Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
 • 1996:93 Förordning om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
 • 1996:930 Förordning om örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands
 • 1996:931 Förordning om salut
 • 1996:933 Förordning om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården
 • 1996:937 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1996:945 Lag om sammanläggningsdelegerade för Skåne läns landsting
 • 1996:946 Lag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län
 • 1996:95 Lag om vissa internationella sanktioner
 • 1996:971 Förordning om farligt avfall
 • 1996:980 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
 • 1996:987 Förordning om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
 • 1996:99 Förordning med instruktion för Konjunkturinstitutet
 • 1996:992 Förordning om Patientskadenämnden
 • 1996:998 Förordning om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1997
 • 1996:999 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel