Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1997

 • 1997:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1997:1006 Garantiförordning
 • 1997:1024 Lag om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
 • 1997:1056 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet
 • 1997:1058 Lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 1997:1064 Förordning om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 1997:1121 Förordning om farledsavgift
 • 1997:1124 Förordning om ränta på studielån för år 1998
 • 1997:1135 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1998
 • 1997:1137 Lag om vägavgift för vissa tunga fordon
 • 1997:1140 Förordning om vägavgift för vissa tunga fordon
 • 1997:1142 Förordning om fastställande av omräknade belopp för försäljningskatt på motorfordon för år 1998
 • 1997:1144 Lag om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
 • 1997:1153 Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden
 • 1997:1156 Riksgäldskontorets föreskrifter för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006)
 • 1997:1157 Förordning om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
 • 1997:1158 Förordning om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
 • 1997:1159 Förordning om IT-utbildning
 • 1997:1170 Förordning med instruktion för Riksutställningar
 • 1997:1171 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet
 • 1997:1172 Förordning med instruktion för Statens historiska museer
 • 1997:1178 Förordning med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
 • 1997:1205 Förordning om tillfälligt driftsstöd
 • 1997:121 Förordning om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.
 • 1997:1223 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998
 • 1997:1226 Förordning med instruktion för Svenska institutet
 • 1997:1231 Förordning med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling
 • 1997:1258 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 1997:1266 Lag om arbetslivsutveckling
 • 1997:1268 Lag om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
 • 1997:127 Förordning om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annat land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd
 • 1997:1275 Förordning om anställningsstöd
 • 1997:1276 Förordning om utbildningsstöd
 • 1997:1277 Förordning om arbetslivsutveckling
 • 1997:1278 Förordning om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
 • 1997:1287 Förordning om generationsväxling på arbetsmarknaden
 • 1997:1293 Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
 • 1997:1294 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 1997:131 Förordning med instruktion för Statens pensionsverk
 • 1997:1320 Lag om kärnkraftens avveckling
 • 1997:1322 Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
 • 1997:1323 Lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
 • 1997:1328 Lag med anledning av bildandet av Västra Götalands län
 • 1997:1336 Förordning om miljöstöd
 • 1997:1337 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1997:1338 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1997:139 Förordning om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid tingsrätterna
 • 1997:143 Förordning om biverkningsregister angående läkemedel
 • 1997:144 Förordning om återbetalningsregister
 • 1997:146 Hemvärnsförordning
 • 1997:147 Förordning om förmåner till hemvärnsmän
 • 1997:153 Förordning om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
 • 1997:156 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1997:157 Vallag
 • 1997:158 Lag om röstlängdsregister
 • 1997:159 Lag om brevröstning i vissa fall
 • 1997:176 Förordning om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål
 • 1997:183 Förordning om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd
 • 1997:185 Förordning om producentansvar för förpackningar
 • 1997:186 Förordning om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar
 • 1997:190 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1997/98
 • 1997:191 Lag med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 1997:192 Lag om internationell adoptionsförmedling
 • 1997:2 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1997:201 Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde
 • 1997:218 Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
 • 1997:22 Förordning om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket
 • 1997:222 Lag om sammanläggningsdelegerade för Västra Götalands läns landsting
 • 1997:223 Lag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • 1997:238 Lag om arbetslöshetsförsäkring
 • 1997:239 Lag om arbetslöshetskassor
 • 1997:240 Lag om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
 • 1997:25 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1997:26 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1997:262 Förordning om nationell väghållningsplan
 • 1997:263 Förordning om länsplaner för regional transportinfrastruktur
 • 1997:265 Förordning om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
 • 1997:288 Elberedskapslag
 • 1997:294 Förordning om elberedskap
 • 1997:297 Lag om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor
 • 1997:3 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1997:30 Förordning om översyn av statliga myndigheters informationssystem inför år 2000
 • 1997:306 Växtförädlarrättslag
 • 1997:323 Lag om statlig förmögenhetsskatt
 • 1997:324 Lag om begränsning av skatt
 • 1997:379 Lag om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister
 • 1997:381 Förordning om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
 • 1997:383 Växtförädlarrättsförordning
 • 1997:399 Teleförordning
 • 1997:40 Förordning med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik
 • 1997:400 Förordning om taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter
 • 1997:401 Förordning med instruktion för Post- och telestyrelsen
 • 1997:404 Rättshjälpsförordning
 • 1997:405 Förordning om offentligt biträde
 • 1997:406 Förordning om offentlig försvarare m.m.
 • 1997:407 Förordning om ersättningsgaranti vid bodelning
 • 1997:408 Förordning om målsägandebiträde
 • 1997:409 Förordning om särskild utlänningskontroll
 • 1997:431 Förordning om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1997:441 Lag om omräkningstal för 1998 års taxeringsvärden
 • 1997:483 Skattebetalningslag
 • 1997:484 Lag om dröjsmålsavgift
 • 1997:560 Lag om revision av Regeringskansliet
 • 1997:572 Förordning om anmälan om viss export till Irak
 • 1997:576 Lag om särskild skatteväxling med anledning av ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner
 • 1997:581 Förordning om interpraktikstipendier
 • 1997:595 Tillkännagivande av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
 • 1997:596 Förordning om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga
 • 1997:61 Förordning om ett sekretariat för genusforskning
 • 1997:614 Lag om kommunal redovisning
 • 1997:620 Lag om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar
 • 1997:634 Förordning om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme
 • 1997:635 Förordning om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
 • 1997:638 Förordning om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten
 • 1997:642 Förordning om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
 • 1997:645 Förordning om batterier
 • 1997:652 Förordning med instruktion för Vägverket
 • 1997:671 Riksbankens föreskrifter om sedlar på tjugo kronor
 • 1997:678 Förordning om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998
 • 1997:684 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1998
 • 1997:686 Förordning om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken
 • 1997:691 Förordning om avgifter vid utlandsmyndigheterna
 • 1997:692 Förordning om förbränning av farligt avfall
 • 1997:693 Förordning om luftförorening genom ozon
 • 1997:698 Förordning om Europeiska unionens provisoriska resehandling
 • 1997:701 Förordning om sommartid
 • 1997:702 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.
 • 1997:705 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1997:706 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 1997:710 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1998
 • 1997:716 Förordning om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.
 • 1997:724 Lag om avveckling av specialsjukhus och vårdhem
 • 1997:734 Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik
 • 1997:735 Lag om riksfärdtjänst
 • 1997:736 Lag om färdtjänst
 • 1997:748 Förordning om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
 • 1997:75 Förordning om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
 • 1997:750 Skattebetalningsförordning
 • 1997:756 Lag om tilldelning av spårkapacitet
 • 1997:757 Förordning om tilldelning av spårkapacitet
 • 1997:761 Förordning om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1998
 • 1997:762 Förordning om försöksverksamhet med lärlingsutbildning inom gymnasieskolan
 • 1997:788 Förordning om producentansvar för bilar
 • 1997:824 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 1997:825 Lag om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land
 • 1997:83 Förordning om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land
 • 1997:835 Förordning om arbetslöshetsförsäkring
 • 1997:836 Förordning om arbetslöshetskassor
 • 1997:844 Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
 • 1997:845 Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
 • 1997:857 Ellag
 • 1997:867 Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
 • 1997:868 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet
 • 1997:894 Förordning om marksänd digital TV
 • 1997:895 Lag om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
 • 1997:898 Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
 • 1997:899 Förordning om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
 • 1997:9 Förordning om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden
 • 1997:902 Förordning om register över strafförelägganden
 • 1997:903 Förordning om register över förelägganden av ordningsbot
 • 1997:908 Förordning om premier för statens avtalsförsäkringar
 • 1997:909 Förordning om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
 • 1997:918 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
 • 1997:919 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan
 • 1997:92 Förordning om förskrivarregister
 • 1997:929 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
 • 1997:930 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1997:931 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sveriges biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1997:934 Socialförsäkringsregisterlag
 • 1997:969 Förordning om import- och exportreglering
 • 1997:982 Lag om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar