Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1998

 • 1998:1025 Förordning om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.
 • 1998:110 Förordning om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
 • 1998:112 Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor
 • 1998:117 Förordning om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
 • 1998:1184 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 1999
 • 1998:1191 Personuppgiftsförordning
 • 1998:1192 Förordning med instruktion för Datainspektionen
 • 1998:1214 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening
 • 1998:1218 Förordning med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
 • 1998:122 Förordning om bortskaffande av PCB m.m.
 • 1998:1229 Förordning om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
 • 1998:1234 Förordning om det statliga personadressregistret
 • 1998:1235 Förordning med instruktion för Statens personadressregisternämnd
 • 1998:1238 Förordning om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna
 • 1998:1240 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1998:1248 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511
 • 1998:1250 Förordning om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av skadeståndsanspråk enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400)
 • 1998:1252 Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
 • 1998:1270 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1999
 • 1998:1276 Trafikförordning
 • 1998:13 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1998:1314 Förordning om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna
 • 1998:1318 Förordning om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
 • 1998:1321 Förordning med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden
 • 1998:1323 Förordning om miljödomstolarnas domkretsar
 • 1998:1337 Förordning om tandvårdstaxa
 • 1998:1338 Tandvårdsförordning
 • 1998:134 Förordning om provtagning på djur, m.m.
 • 1998:1340 Förordning om inkomstgrundad ålderspension
 • 1998:1341 Förordning om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Riksförsäkringsverket, m.m.
 • 1998:1343 Förordning om stöd till fiskevården
 • 1998:1345 Förordning om stöd till biodling
 • 1998:1349 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 1998:135 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 1998:1352 Tillkännagivande enligt lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
 • 1998:1355 Förordning om trafik med höghastighetsfartyg
 • 1998:1357 Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 2000 års taxering
 • 1998:1364 Förordning om bevis vid offentlig upphandling
 • 1998:1368 Förordning om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet
 • 1998:1369 Förordning om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik
 • 1998:1370 Förordning om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder
 • 1998:1375 Förordning om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt
 • 1998:1379 Förordning om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.
 • 1998:1386 Förordning om statsbidrag till läsfrämjande insatser
 • 1998:1387 Förordning om fonogramersättning
 • 1998:1388 Förordning om vattenverksamhet m.m.
 • 1998:1392 Förordning med instruktion för Banverket
 • 1998:1394 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 1999
 • 1998:140 Donationsförordning
 • 1998:1401 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1998:1404 Lag om valutapolitik
 • 1998:1443 Lag om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
 • 1998:1469 Förordning om statligt litteraturstöd
 • 1998:1473 Förordning om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring
 • 1998:1474 Kommittéförordning
 • 1998:1476 Lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering
 • 1998:1477 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering, m.m.
 • 1998:1479 Lag om kontoföring av finansiella instrument
 • 1998:150 Lag om allmän kameraövervakning
 • 1998:1512 Förordning om statliga ålderspensionsavgifter m.m.
 • 1998:1513 Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
 • 1998:1518 Förordning om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
 • 1998:1519 Förordning om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m
 • 1998:1526 Förordning för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
 • 1998:1544 Förordning om ränta på studielån för år 1999
 • 1998:1558 Polisförordning
 • 1998:156 Förordning med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister
 • 1998:1576 Socialförsäkringsregisterförordning
 • 1998:1579 Förordning om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1999
 • 1998:1580 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999
 • 1998:159 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
 • 1998:1590 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1998:1591 Lag om Svenska kyrkan
 • 1998:1592 Lag om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
 • 1998:1593 Lag om trossamfund
 • 1998:1600 Lag om beskattningen vid överlåtelser till underpris
 • 1998:1601 Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten
 • 1998:1602 Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner
 • 1998:1603 Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser
 • 1998:1620 Lag om beskattning av valutakursreserv
 • 1998:1626 Förordning om faställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1999
 • 1998:1627 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1998:1628 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1998:1633 Förordning om statsbidrag till kooperativ utveckling
 • 1998:1634 Förordning om regionalt utvecklingsarbete
 • 1998:1635 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1999
 • 1998:1636 Förordning om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet
 • 1998:1647 Förordning med instruktion för Statens kvalitets- och komptensråd
 • 1998:1652 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien
 • 1998:1656 Lag om patientnämndsverksamhet m.m.
 • 1998:166 Förordning om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
 • 1998:167 Lag om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
 • 1998:1673 Lag med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen
 • 1998:1689 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 1998:1698 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1998:1702 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
 • 1998:1705 Lag om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
 • 1998:1707 Lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
 • 1998:1709 Förordning om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
 • 1998:1714 Förordning med instruktion för Statens museer för världskultur
 • 1998:1719 Lag om riksdagsledamöternas arvode
 • 1998:1721 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
 • 1998:173 Förordning om projektbidrag för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen
 • 1998:1739 Förordning om Stiftelsen Norrlandsfondens förvaltning av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån
 • 1998:1755 Lag om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetssersättning
 • 1998:1757 Lag om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
 • 1998:1773 Förordning om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • 1998:1778 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1999
 • 1998:178 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1998/99
 • 1998:1781 Lag om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
 • 1998:1784 Förordning om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
 • 1998:1785 Förordning om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.
 • 1998:179 Artskyddsförordning
 • 1998:1808 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
 • 1998:1814 Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området
 • 1998:1819 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1998:1820 Förordning om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor
 • 1998:1822 Förordning om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.
 • 1998:1827 Förordning om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
 • 1998:1835 Förordning med instruktion för Statens institut för ekologisk hållbarhet
 • 1998:185 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt tillfälliga besökande
 • 1998:186 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om sjukvård åt tillfälliga besökande
 • 1998:188 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1998:189 Lag om förhandsbesked i skattefrågor
 • 1998:196 Förordning om förhandsbesked i skattefrågor
 • 1998:200 Förordning om statliga utställningsgarantier
 • 1998:201 Förordning med instruktion för Integrationsverket
 • 1998:204 Personuppgiftslag
 • 1998:209 Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
 • 1998:213 Förordning om foder
 • 1998:22 Förordning om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
 • 1998:222 Förordning om statligt stöd till energiforskning
 • 1998:23 Förordning om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
 • 1998:230 Förordning om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annant land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd
 • 1998:258 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien
 • 1998:276 Förordning om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
 • 1998:277 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Slovakien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1998:279 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 1998:281 Lag om skydd för beteckningen Svensk författningssamling
 • 1998:284 Lag om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.
 • 1998:293 Lag om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
 • 1998:305 Förordning om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 1998:31 Lag om standarder för sändning av radio- och TV-signaler
 • 1998:314 Förordning om allmän kameraövervakning
 • 1998:318 Förordning om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott
 • 1998:32 Förordning om standarder för sändning av radio- och TV-signaler
 • 1998:342 Förordning om skyldighet att lämna vissa uppgifter om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt
 • 1998:345 Förordning om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen
 • 1998:358 Lag om Brysselkonventionen
 • 1998:397 Lag om stategiska produkter
 • 1998:400 Förordning om strategiska produkter
 • 1998:408 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster
 • 1998:413 Förordning om ackord rörande statliga fordringar m.m.
 • 1998:414 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet
 • 1998:415 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk
 • 1998:417 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket
 • 1998:418 Förordning med instruktion för Riksrevisionsverket
 • 1998:488 Körkortslag
 • 1998:489 Lag om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
 • 1998:490 Yrkestrafiklag
 • 1998:492 Lag om biluthyrning
 • 1998:493 Lag om trafikskolor
 • 1998:506 Lag om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
 • 1998:514 Lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
 • 1998:518 Förordning om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
 • 1998:52 Förordning om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning
 • 1998:525 Lag om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden
 • 1998:527 Lag om det statliga personadressregistret
 • 1998:531 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
 • 1998:532 Lag om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
 • 1998:543 Lag om hälsodataregister
 • 1998:544 Lag om vårdregister
 • 1998:562 Förordning med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 • 1998:563 Förordning om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
 • 1998:579 Förordning om vissa stöd från EG:s strukturfonder
 • 1998:58 Förordning om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
 • 1998:587 Lag om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun
 • 1998:603 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård
 • 1998:62 Förordning med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige
 • 1998:620 Lag om belastningsregister
 • 1998:621 Lag om misstankeregister
 • 1998:622 Polisdatalag
 • 1998:64 Förordning om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem
 • 1998:641 Förordning om verkställighet av sluten ungdomsvård
 • 1998:642 Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder
 • 1998:646 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1999
 • 1998:653 Förordning om statligt stöd till energiteknik
 • 1998:654 Förordning om energiteknikbidrag
 • 1998:666 Förordning om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
 • 1998:667 Förordning med instruktion för Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden
 • 1998:674 Lag om inkomstgrundad ålderspension
 • 1998:675 Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
 • 1998:676 Lag om statlig ålderspensionsavgift
 • 1998:68 Förordning om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 • 1998:702 Lag om garantipension
 • 1998:703 Lag om handikappersättning och vårdbidrag
 • 1998:710 Lag med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
 • 1998:714 Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
 • 1998:739 Förordning med instruktion för Riksförsäkringsverket
 • 1998:740 Förordning om anställning hos allmän försäkringskassa
 • 1998:77 Förordning om annonser vid offentlig upphandling
 • 1998:775 Lag om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån
 • 1998:778 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1998:779 Yrkestrafikförordning
 • 1998:78 Förordning om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling
 • 1998:780 Förordning om biluthyrning
 • 1998:786 Förordning om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1998:794 Förordning med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
 • 1998:796 Förordning om statlig inköpssamordning
 • 1998:8 Förordning om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare
 • 1998:808 Miljöbalk
 • 1998:811 Lag om införande av miljöbalken
 • 1998:812 Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
 • 1998:813 Lag om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
 • 1998:814 Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • 1998:85 Förordning om begränsning av stödgivning inom EG:s strukturomvandlingsområden
 • 1998:896 /Rubriken upphör att gälla U:2015-07-15/ Förordning om hushållning med mark- och vattenområden m.m. /Rubriken träder i kraft I:2015-07-15/ Förordning om hushållning med mark- och vattenområden
 • 1998:897 Förordning om miljökvalitetsnormer
 • 1998:898 Förordning om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • 1998:900 Förordning om tillsyn enligt miljöbalken
 • 1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
 • 1998:902 Renhållningsförordning
 • 1998:903 Förordning om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • 1998:904 Förordning om anmälan för samråd
 • 1998:905 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar
 • 1998:915 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket
 • 1998:928 Förordning om bygde- och fiskeavgifter
 • 1998:929 Förordning om gaturenhållning och skyltning
 • 1998:930 Förordning om miljöriskområden
 • 1998:938 Lag om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
 • 1998:940 Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • 1998:941 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer
 • 1998:942 Förordning om kemikalieavgifter m.m.
 • 1998:944 Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
 • 1998:946 Förordning om svavelhaltigt bränsle
 • 1998:947 Förordning om bekämpningsmedel
 • 1998:950 Förordning om miljösanktionsavgifter
 • 1998:958 Lag om vilotid för sjömän
 • 1998:962 Förordning om vilotid för sjömän
 • 1998:965 Förordning om behörigheter för sjöpersonal
 • 1998:972 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1998:974 Förordning om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet
 • 1998:978 Förordning om trafikskolor
 • 1998:980 Körkortsförordning
 • 1998:995 Förordning om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige
 • 1998:996 Förordning om sysselsättningsbidrag