Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1999

 • 1999:1 Förordning om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen
 • 1999:1040 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1999:1041 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1999:105 Förordning om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
 • 1999:1066 Förordning om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 2000
 • 1999:1067 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000
 • 1999:1075 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2000
 • 1999:1076 Förordning om ränta på studielån för år 2000
 • 1999:1078 Bokföringslag
 • 1999:1079 Revisionslag
 • 1999:1134 Förordning om belastningsregister
 • 1999:1135 Förordning om misstankeregister
 • 1999:1148 Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
 • 1999:1155 Förordning om Polisens utlandsstyrka
 • 1999:116 Lag om skiljeförfarande
 • 1999:1166 Förordning om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
 • 1999:1170 Förordning med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar
 • 1999:1175 Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
 • 1999:1176 Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar
 • 1999:1177 Förordning om statsbidrag till idrottsverksamhet
 • 1999:1178 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2000
 • 1999:1209 Lag om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
 • 1999:1211 Lag om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 1999:1218 Förordning om skatt på avfall
 • 1999:1222 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
 • 1999:1229 Inkomstskattelag
 • 1999:1230 Lag om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
 • 1999:130 Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • 1999:1305 Lag om Forskarskattenämnden
 • 1999:1309 Lag om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
 • 1999:131 Lag om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • 1999:1312 Förordning om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
 • 1999:1319 Förordning om mjölkkvoter
 • 1999:132 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
 • 1999:133 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
 • 1999:1352 Förordning med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden
 • 1999:1354 Statsflygsförordning
 • 1999:1365 Förordning om vilande förtidspension
 • 1999:1377 Lag om tillfällig avgift för stöd till småskalig elproduktion
 • 1999:1382 Förordning om stödområden för vissa regionala företagsstöd
 • 1999:1383 Förordning om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet
 • 1999:1385 Förordning om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde
 • 1999:1395 Studiestödslag
 • 1999:1415 Förordning om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda
 • 1999:1419 Förordning om inkomstindex för år 2000
 • 1999:1420 Förordning om inkomstindex avseende åren 1960-1998
 • 1999:1421 Förordning om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
 • 1999:1423 Förordning med instruktion för Arbetsmarknadsverket
 • 1999:1424 Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder
 • 1999:1432 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1999:1433 Rikförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1999:146 Kontoföringsförordning
 • 1999:152 Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handllingar
 • 1999:154 Förordning om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar
 • 1999:158 Lag om investerarskydd
 • 1999:163 Lag om penningtvättsregister
 • 1999:170 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
 • 1999:171 Förordning med instruktion för Nämnden mot diskriminering
 • 1999:175 Rättsinformationsförordning
 • 1999:178 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott
 • 1999:18 Förordning om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 • 1999:185 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande
 • 1999:189 Förordning om stöd till viss elektrifiering
 • 1999:192 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1999:199 Lag om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti och investerarskydd
 • 1999:208 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 1999:209 Förordning om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
 • 1999:212 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1999/2000
 • 1999:213 Förordning om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige
 • 1999:215 Förordning om lotsavgifter
 • 1999:216 Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
 • 1999:221 Förordning om föreskrifter rörande ögonundersökning
 • 1999:233 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:234 Förordning om särskilda lärarutbildningar
 • 1999:241 Förordning med instruktion för Harpsundsnämnden
 • 1999:247 Lag om avgifter avseende bostadsbidrag för 1997
 • 1999:249 Förordning med instruktion för Distansutbildninsmyndigheten
 • 1999:250 Förordning om förberedande dansutbildning i grundskolan
 • 1999:256 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:264 Lag om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner
 • 1999:265 Lag om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
 • 1999:268 Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • 1999:271 Lag om handel med begagnade varor
 • 1999:272 Förordning om handel med begagnade varor
 • 1999:279 Förordning med instruktion för Rikstrafiken
 • 1999:288 Lag om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
 • 1999:289 Lag om Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000
 • 1999:290 Lag om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar
 • 1999:291 Lag om avgift till registrerat trossamfund
 • 1999:292 Lag om avveckling av stadgad åborätt och landgille
 • 1999:3 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1999:32 Förordning om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning
 • 1999:332 Lag om ersättning till steriliserade i vissa fall
 • 1999:341 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
 • 1999:344 Förordning om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik
 • 1999:350 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 1999:353 Lag om rättspsykiatriskt forskningsregister
 • 1999:355 Kasinolag
 • 1999:371 Förordning om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
 • 1999:380 Förordning med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet
 • 1999:381 Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 1999:382 Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 1999:42 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor
 • 1999:445 Lag om exportbutiker
 • 1999:446 Lag om proviantering av fartyg och luftfartyg
 • 1999:454 Förordning om proviantering av fartyg och luftfartyg
 • 1999:459 Lag om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt
 • 1999:561 Förordning med instruktion för Statens musiksamlingar
 • 1999:562 Förordning med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • 1999:563 Förordning med instruktion för Moderna museet
 • 1999:568 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
 • 1999:569 Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
 • 1999:58 Förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor
 • 1999:585 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:591 Lag om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket
 • 1999:594 Förordning om flyttningsbidrag
 • 1999:608 Lag om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m
 • 1999:610 Förordning om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag
 • 1999:613 Lag om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
 • 1999:614 Förordning med instruktion för Steriliseringsersättningsnämnden
 • 1999:637 Lag om omräkningstal för 2000 års taxeringsvärden
 • 1999:638 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
 • 1999:648 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering, m.m.
 • 1999:657 Epizootilag
 • 1999:658 Zoonoslag
 • 1999:659 Epizootiförordning
 • 1999:660 Zoonosförordning
 • 1999:673 Lag om skatt på avfall
 • 1999:678 Lag om utstationering av arbetstagare
 • 1999:704 Förordning om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol
 • 1999:707 Förordning om bidrag till medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som vill återvända dit
 • 1999:710 Förordning om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder
 • 1999:711 Förordning om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen
 • 1999:713 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:716 Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • 1999:725 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2000
 • 1999:728 Förordning om avgift till registrerat trossamfund
 • 1999:729 Förordning om begravningsavgift
 • 1999:731 Förordning om registrering av trossamfund
 • 1999:740 Polisutbildningsförordning
 • 1999:751 Förordning om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan
 • 1999:762 Förordning om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor
 • 1999:766 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1999:767 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 1999:768 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2000
 • 1999:779 Lag om handel med ädelmetallarbeten
 • 1999:780 Förordning om handel med ädelmetallarbeten
 • 1999:795 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:797 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor
 • 1999:798 Riksbankens föreskrifter om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet
 • 1999:799 Socialförsäkringslag
 • 1999:81 Polisdataförordning
 • 1999:836 Förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
 • 1999:855 Förordning om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion
 • 1999:856 Förordning om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
 • 1999:877 Lag om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
 • 1999:889 Lag om registrering av krigsskada på egendom
 • 1999:890 Lag om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
 • 1999:892 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport
 • 1999:9 Förordning om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut
 • 1999:90 Lag om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
 • 1999:902 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2000
 • 1999:903 Förordning om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
 • 1999:932 Lag om stöd till trossamfund
 • 1999:963 Lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering
 • 1999:969 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering, m.m.
 • 1999:974 Förordning om statsbidrag till trossamfund
 • 1999:975 Förordning med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
 • 1999:976 Förordning om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
 • 1999:988 Lag om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
 • 1999:991 Förordning om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
 • 1999:994 Lag om underlag för fastighetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
 • 1999:997 Lag om särskild företrädare för barn
 • 1999:998 Förordning om särskild företrädare för barn