Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2000

 • 2000:1006 Lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxering
 • 2000:1012 Lag om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
 • 2000:1025 Lag om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)
 • 2000:1029 Förordning om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan
 • 2000:1036 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderpensionsavgifter under år 2001
 • 2000:1047 Förordning om handikappersättning och vårdbidrag
 • 2000:1059 Förordning om ränta på studielån för år 2001
 • 2000:1064 Lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
 • 2000:1074 Förordning med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
 • 2000:1077 Förordning om handläggning av ärenden enligt skatteavtal
 • 2000:1078 Förordning om bidrag till arbetslivsmuseer
 • 2000:1086 Insiderstrafflag
 • 2000:1087 Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
 • 2000:1101 Marknadsmissbruksförordning
 • 2000:1125 Förordning om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare
 • 2000:1127 Förordning med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag
 • 2000:1132 Förordning med instruktion för Verket för innovationssystem
 • 2000:1133 Förordning med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
 • 2000:1149 Isbrytarförordning
 • 2000:1156 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001
 • 2000:1169 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 2000:1171 Förordning om inkomstindex för år 2001
 • 2000:1172 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2001
 • 2000:1175 Lag om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
 • 2000:1178 Förordning med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
 • 2000:1193 Förordning om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal
 • 2000:1198 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
 • 2000:1199 Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet
 • 2000:121 Lag om radio- och teleterminalutrustning
 • 2000:1210 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • 2000:1211 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket
 • 2000:1212 Förordning med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • 2000:1217 Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
 • 2000:1219 Lag om internationellt tullsamarbete
 • 2000:1222 Förordning om internationellt tullsamarbete
 • 2000:1225 Lag om straff för smuggling
 • 2000:124 Förordning om radio- och teleterminalutrustning
 • 2000:1281 Tullag
 • 2000:130 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet
 • 2000:1306 Tullförordning
 • 2000:131 Förordning om försvarsunderrättelseverksamhet
 • 2000:1329 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2001
 • 2000:1330 Utsädesförordning
 • 2000:1333 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2000:1335 Lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät
 • 2000:1336 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg
 • 2000:1339 Förordning om järnvägssystem för höghastighetståg
 • 2000:1367 Förordning med instruktion för Statens järnvägar
 • 2000:1377 Lag med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
 • 2000:138 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2000/01
 • 2000:1380 Lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
 • 2000:1383 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • 2000:1389 Förordning om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande
 • 2000:140 Lag om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
 • 2000:1418 Förordning om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
 • 2000:142 Lag om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
 • 2000:1440 Lag om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan
 • 2000:1449 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2000:1469 Förordning om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät
 • 2000:1472 Förordning om anställningar beslutade av forskningsråd
 • 2000:1473 Förordning om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus
 • 2000:1477 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2000:150 Lag om marktjänster på flygplatser
 • 2000:151 Förordning om marktjänster på flygplatser
 • 2000:152 Förordning med instruktion för Flygplatsnämnden
 • 2000:158 Förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan
 • 2000:162 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 2000:171 Lag om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
 • 2000:192 Lag om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
 • 2000:193 Lag om Sjätte AP-fonden
 • 2000:194 Lag om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
 • 2000:20 Förordning om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.
 • 2000:207 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:208 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • 2000:209 Förordning om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna
 • 2000:216 Förordning om statsbidrag till organisationer som främjar integration
 • 2000:218 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2000:22 Förordning om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
 • 2000:224 Lag om fastighetsregister
 • 2000:258 Förordning med instruktion för Medlingsinstitutet
 • 2000:268 Förordning om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
 • 2000:269 Förordning om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
 • 2000:271 Förordning om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
 • 2000:274 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
 • 2000:275 Hemförsäljningsförordning
 • 2000:278 Förordning om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten
 • 2000:279 Förordning om regionalt utvecklingsbidrag
 • 2000:281 Förordning om regionalt transportbidrag
 • 2000:282 Förordning om småföretagsstöd
 • 2000:283 Förordning om regionalt bidrag till företagsutveckling
 • 2000:284 Förordning om stöd till kommersiell service
 • 2000:287 Förordning om statligt bidrag till investeringar i solvärme
 • 2000:3 Förordning om gränstullsamarbete med Finland
 • 2000:306 Förordning om ersättning av allmänna medel till likvidatorer
 • 2000:308 Förordning om fastighetsregister
 • 2000:309 Inskrivningsförordning
 • 2000:334 Lag om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling
 • 2000:338 Förordning om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
 • 2000:343 Lag om internationellt polisiärt samarbete
 • 2000:344 Lag om Schengens informationssystem
 • 2000:35 Lag om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
 • 2000:383 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2000:388 Förordning om internationellt polisiärt samarbete
 • 2000:4 Förordning om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m.
 • 2000:415 Förordning om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • 2000:419 Lag med instruktion för riksdagsförvaltningen
 • 2000:450 Förordning med instruktion för Åsbackaskolans resurscenter
 • 2000:451 Förordning med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter
 • 2000:452 Förordning med instruktion för Ekeskolans resurscenter
 • 2000:453 Förordning med instruktionn för Hällsboskolans resurscenter
 • 2000:46 Lag om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
 • 2000:461 Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
 • 2000:462 Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
 • 2000:466 Lag om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
 • 2000:521 Förordning om statligt stöd till kompletterande utbildningar
 • 2000:523 Förordning om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
 • 2000:537 Lag om märkning och registrering av hundar
 • 2000:538 Förordning om märkning och registrering av hundar
 • 2000:542 Lag om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003
 • 2000:553 Förordning om vissa sanktioner mot Burma/Myanmar
 • 2000:554 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:555 Förordning med instruktion för Försvarsmakten
 • 2000:562 Lag om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2000:577 Förordning om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2000:585 Förordning med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
 • 2000:588 Förordning om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
 • 2000:592 Lag om viltvårdsområden
 • 2000:599 Naturgaslag
 • 2000:6 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 2000:604 Förordning om gränstullsamarbete med Danmark
 • 2000:605 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag
 • 2000:606 Förordning om myndigheters bokföring
 • 2000:614 Förordning om stöd till småskalig elproduktion
 • 2000:625 Lag om arbetsmarknadspolitiska program
 • 2000:628 Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • 2000:63 Förordning om tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 2000:630 Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
 • 2000:634 Förordning om arbetsmarknadspolitiska program
 • 2000:648 Förordning om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen
 • 2000:650 Förordning om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
 • 2000:654 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd
 • 2000:655 Studiestödsförordning
 • 2000:662 Lag om Vetenskapsrådet
 • 2000:669 Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 2000:671 Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning
 • 2000:672 Förordning om naturgasavgift
 • 2000:673 Naturgasförordning
 • 2000:684 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 2000:688 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:690 Förordning om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan
 • 2000:7 Förordning om statsbidrag till handikapporganisationer
 • 2000:702 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001
 • 2000:704 Förordning om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2000:705 Förordning om handläggning av vissa ärenden i Regeringskansliet
 • 2000:723 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2000:724 Tillkännagivande av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
 • 2000:725 Tillkännagivande av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
 • 2000:726 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2000:727 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2000:737 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2000:740 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2001
 • 2000:753 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:754 Förordning om motorreparationstjänsten
 • 2000:755 Förordning med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
 • 2000:806 Förordning om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
 • 2000:82 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:832 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer
 • 2000:833 Förordning om kvalificerade elektroniska signaturer
 • 2000:836 Förordning om Schengens informationssystem
 • 2000:86 Förordning om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli
 • 2000:866 Förordning med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)
 • 2000:873 Lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
 • 2000:898 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:980 Socialavgiftslag
 • 2000:981 Lag om fördelning av socialavgifter