Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2001

 • 2001:100 Förordning om den officiella statistiken
 • 2001:1049 Förordning om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser
 • 2001:1052 Förordning om bidrag till satsningar inom projektet Agenda kulturarv
 • 2001:1060 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer
 • 2001:1063 Avfallsförordning
 • 2001:1080 Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen
 • 2001:1084 Förordning om buller från viss utomhusutrustning
 • 2001:1085 Förordning om motorfordons avgasrening
 • 2001:1096 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2001:1111 Lag om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
 • 2001:1113 Lag om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen
 • 2001:1124 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2002
 • 2001:1125 Förordning om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen
 • 2001:1131 Förordning om kvalificerad yrkesutbildning
 • 2001:1132 Förordning om Institutet för fortbildning av journalister
 • 2001:1145 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2001:1170 Lag om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
 • 2001:1194 Förordning om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.
 • 2001:1201 Förordning med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande
 • 2001:1227 Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter
 • 2001:1244 Förordning om självdeklarationer och kontrolluppgifter
 • 2001:1253 Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
 • 2001:1254 Förordning om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
 • 2001:1259 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket
 • 2001:126 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2001:127 Förordning om sommartid
 • 2001:1271 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2001:1276 Lag om grundläggande kassaservice
 • 2001:1286 Lag om likabehandling av studenter i högskolan
 • 2001:130 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2001:1300 Förordning om friåret
 • 2001:1308 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring i vissa skadelivräntor
 • 2001:1309 Förordning om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid
 • 2001:14 Förordning om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens
 • 2001:151 Lag om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
 • 2001:155 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
 • 2001:16 Förordning om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
 • 2001:160 Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
 • 2001:161 Förordning om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
 • 2001:167 Förordning om bidrag till fartygsförlagd utbildning
 • 2001:168 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2001/2002
 • 2001:17 Förordning om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
 • 2001:181 Lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
 • 2001:182 Lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
 • 2001:183 Lag om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
 • 2001:184 Lag om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
 • 2001:185 Lag om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
 • 2001:204 Förordning med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor
 • 2001:218 Medborgarskapsförordning
 • 2001:22 Förordning om den europeiska flyktingfonden
 • 2001:239 Lag om kvalificerad yrkesutbildning
 • 2001:240 Förordning med instruktion för Valmyndigheten
 • 2001:25 Lag om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol
 • 2001:254 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal
 • 2001:255 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling
 • 2001:281 Förordning med instruktion för Statens skolor för vuxna
 • 2001:286 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska institutet
 • 2001:309 Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
 • 2001:312 Tobaksförordning
 • 2001:331 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar
 • 2001:332 Lag om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar
 • 2001:333 Lag om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar
 • 2001:349 Förordning om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram
 • 2001:350 Förordning om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.
 • 2001:352 Tillkännagivande om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 2001:36 Förordning om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
 • 2001:362 Förordning om bidrag vid korttidsstudier
 • 2001:372 Lag om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001
 • 2001:38 Förordning om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol
 • 2001:386 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (1984:649) om företagshypotek
 • 2001:394 Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
 • 2001:423 Förordning om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken
 • 2001:453 Socialtjänstlag
 • 2001:454 Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
 • 2001:499 Lag om omskärelse av pojkar
 • 2001:504 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på tvåhundra kronor
 • 2001:512 Förordning om deponering av avfall
 • 2001:525 Lag med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001
 • 2001:526 Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken
 • 2001:527 Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft
 • 2001:531 Förordning om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
 • 2001:554 Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
 • 2001:558 Lag om vägtrafikregister
 • 2001:559 Lag om vägtrafikdefinitioner
 • 2001:576 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2001:588 Förordning om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
 • 2001:589 Förordning om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
 • 2001:590 Förordning om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
 • 2001:6 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2001:617 Lag om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
 • 2001:623 Förordning med instruktion för Arbetsmarknadsverket
 • 2001:626 Förordning om stöd till utbildning av anställda
 • 2001:637 Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
 • 2001:638 Förordning om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
 • 2001:639 Förordning om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling
 • 2001:640 Förordning om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling
 • 2001:641 Förordning om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling
 • 2001:642 Förordning om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling
 • 2001:646 Förordning om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
 • 2001:647 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002
 • 2001:650 Förordning om vägtrafikregister
 • 2001:651 Förordning om vägtrafikdefinitioner
 • 2001:652 Förordning om avgifter inom vägtrafikområdet
 • 2001:681 Förordning om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande
 • 2001:682 Förordning om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
 • 2001:703 Förordning om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
 • 2001:706 Förordning om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
 • 2001:707 Förordning om patientregister hos Socialstyrelsen
 • 2001:708 Förordning om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen
 • 2001:709 Förordning om cancerregister hos Socialstyrelsen
 • 2001:710 Förordning om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket
 • 2001:713 Riksbankens föreskrifter om sedlar på etthundra kronor
 • 2001:714 Riksbankens föreskrifter om sedlar på femhundra kronor
 • 2001:716 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:688) om utlämning för brott
 • 2001:717 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 • 2001:718 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott
 • 2001:720 Förordning om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
 • 2001:723 Förordning med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
 • 2001:724 Viltskadeförordning
 • 2001:725 Förordning om valdag m.m. för omval till Sametinget
 • 2001:727 Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar
 • 2001:731 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002
 • 2001:740 Förordning om särskilda lärarutbildningar
 • 2001:741 Förordning om vissa gemenskapskrav som rör buller
 • 2001:746 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2001:750 Statskalenderförordning
 • 2001:760 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastnngsränta under budgetåret 2002
 • 2001:761 Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
 • 2001:770 Förordning om sjöfartsstöd
 • 2001:782 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2001:79 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
 • 2001:798 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2002
 • 2001:801 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2001:816 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009)
 • 2001:817 Förordning om registrering av båtbyggnadsförskott
 • 2001:82 Lag om svenskt medborgarskap
 • 2001:837 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.
 • 2001:845 Lag om upplösning av stiftelser i vissa fall
 • 2001:85 Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2001:852 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2001:853 Lag om äldreförsörjningsstöd
 • 2001:860 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2001:861 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2001:870 Förordning om försvarsupphandling
 • 2001:88 Förordning om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2001:880 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 2001:881 Tillkännagivande av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen
 • 2001:883 Revisorslag
 • 2001:898 Förordning om särskilt distributionsstöd
 • 2001:906 Lag om skattereduktion för fastighetsskatt
 • 2001:911 Förordning om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
 • 2001:935 Förordning om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor
 • 2001:937 Socialtjänstförordning
 • 2001:954 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2002
 • 2001:956 Förordning om inkomstindex för år 2002
 • 2001:957 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2002
 • 2001:974 Förordning om ränta på studielån för år 2002
 • 2001:976 Förordning om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
 • 2001:989 Förordning om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt
 • 2001:99 Lag om den officiella statistiken