Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2002

 • 2002:1012 Förordning om kommunal vuxenutbildning
 • 2002:1013 Förordning om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
 • 2002:1018 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd
 • 2002:102 Lag om allmännyttiga bostadsföretag
 • 2002:1022 Lag om revision av statlig verksamhet m.m.
 • 2002:1023 Lag med instruktion för Riksrevisionen
 • 2002:1024 Lag om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
 • 2002:1042 Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 • 2002:1044 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2002:105 Förordning om förteckning över kommunala bostadsföretag
 • 2002:1050 Förordning med instruktion för Säkerhetspolisen
 • 2002:1054 Förordning om gränstullsamarbete med Norge
 • 2002:1058 Förordning om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar
 • 2002:106 Förordning om kooperativ hyresrätt
 • 2002:1060 Förordning om avfallsförbränning
 • 2002:1066 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
 • 2002:1085 Förordning med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • 2002:1086 Förordning om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
 • 2002:1091 Förordning om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne
 • 2002:1118 Förordning om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
 • 2002:1146 Lag om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003
 • 2002:1160 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2002:1161 Förordning med instruktion för Myndigheten för skolutveckling
 • 2002:1175 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring i vissa skadelivräntor
 • 2002:120 Förordning om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner
 • 2002:124 Tillkännagivande om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
 • 2002:125 Lag om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
 • 2002:135 Förordning om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling
 • 2002:143 Förordning om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz
 • 2002:144 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
 • 2002:147 Förordning om EG:s stöd för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter
 • 2002:149 Lag om utgivning av elektroniska pengar
 • 2002:157 Förordning om utgivning av elektroniska pengar
 • 2002:160 Lag om läkemedelsförmåner m.m.
 • 2002:179 Lag om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
 • 2002:181 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2002/03
 • 2002:187 Förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet
 • 2002:2 Föreskrift om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 2002:221 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 • 2002:23 Förordning om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden
 • 2002:231 Förordning om upphävande av vissa författningar inom det sociala området
 • 2002:242 Förordning om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
 • 2002:25 Förordning om samverkan genom Sveriges nätuniversitet
 • 2002:26 Förordning med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
 • 2002:265 Förordning om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut
 • 2002:286 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2002:287 Förordning om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt
 • 2002:290 Förordning om utlämnande av vissa uppgifter till Pensionsmyndigheten från Skatteverkets beskattningsdatabas
 • 2002:293 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
 • 2002:297 Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • 2002:3 Föreskrift om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
 • 2002:329 Lag om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
 • 2002:34 Lag om samverkansorgan i länen
 • 2002:366 Förordning om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
 • 2002:375 Förordning om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
 • 2002:379 Förordning med instruktion för Barnombudsmannen
 • 2002:380 Förordning om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
 • 2002:385 Lag om lagfart i vissa fall för Svenska kyrkan m.m.
 • 2002:394 Förordning om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:20) om representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223)
 • 2002:398 Förordning om statligt stöd för utbildning av vuxna
 • 2002:42 Förordning om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå
 • 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
 • 2002:445 Lag om medling med anledning av brott
 • 2002:460 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden
 • 2002:472 Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap
 • 2002:518 Förordning med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten
 • 2002:546 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • 2002:552 Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
 • 2002:562 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
 • 2002:567 Förordning om upphävande av vissa förordningar rörande sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
 • 2002:569 Förordning om utförsel av fisk från Östersjöområdet
 • 2002:574 Fordonslag
 • 2002:590 Förordning om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling
 • 2002:598 Lag om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
 • 2002:599 Lag om grupprättegång
 • 2002:61 Förordning om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
 • 2002:612 Förordning om allmän försäkringskassas deltagande i viss projektverksamhet
 • 2002:62 Förordning om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning
 • 2002:623 Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • 2002:624 Lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
 • 2002:637 Förordning om vissa kurser i läkares vidareutbildning
 • 2002:644 Förordning om bidrag till arbetslivsmuseer
 • 2002:658 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter hos Statistiska centralbyrån
 • 2002:664 Förordning om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
 • 2002:669 Förordning med instruktion för Statens bostadsnämnd
 • 2002:682 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2002:683 Lag om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram
 • 2002:687 Förordning om läkemedelsförmåner m.m.
 • 2002:7 Förordning om märkning och registrering av hundar
 • 2002:701 Förordning om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i hovrätt
 • 2002:702 Förordning om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt
 • 2002:703 Förordning om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i kammarrätt
 • 2002:704 Förordning om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt
 • 2002:706 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 2002:709 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003
 • 2002:710 Förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin
 • 2002:713 Förordning om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet
 • 2002:719 Förordning med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
 • 2002:730 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt arbete
 • 2002:733 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003
 • 2002:739 Förordning om tillfälligt utvecklingsstöd
 • 2002:744 Förordning om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
 • 2002:746 Förordning om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • 2002:747 Förordning om inkomstindex för år 2003
 • 2002:750 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på femtio kronor
 • 2002:760 Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
 • 2002:763 Förordning om högskoleintroducerande utbildning
 • 2002:778 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2003
 • 2002:779 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2003
 • 2002:780 Förordning om beräkning av balanstal
 • 2002:782 Förordning om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner
 • 2002:787 Förordning om Centrum för idrottsforskning
 • 2002:788 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2002:789 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott i Danmark, Finland, Island och Norge
 • 2002:790 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
 • 2002:794 Förordning med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
 • 2002:795 Förordning med instruktion för Forum för levande historia
 • 2002:8 Förordning om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning
 • 2002:808 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 2002:814 Förordning om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.
 • 2002:82 Förordning om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda
 • 2002:829 Förordning om skatt på gödselmedel
 • 2002:831 Förordning om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
 • 2002:833 Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
 • 2002:836 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2004 års taxering
 • 2002:837 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koloxidskatt för år 2003
 • 2002:838 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2003
 • 2002:839 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2002:864 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 2002:869 Förordning om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner
 • 2002:871 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal inom motorfordonssektorn
 • 2002:916 Förordning om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden
 • 2002:92 Förordning om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg
 • 2002:920 Förordning om bidrag till arbetslivsmuseer
 • 2002:925 Fordonsförordning
 • 2002:93 Lag om kooperativ hyresrätt
 • 2002:949 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2003
 • 2002:950 Förordning om ränta på studielån för år 2003
 • 2002:954 Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område
 • 2002:956 Förordning om frivillig miljöledning och miljörevision
 • 2002:966 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2003
 • 2002:976 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2004 års taxering, m.m.
 • 2002:985 Förordning om balanstal för år 2003
 • 2002:986 Förordning om sjukersättning och aktivitetsersättning
 • 2002:989 Förordning om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering