Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2003

 • 2003:104 Tillkännagivande om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
 • 2003:1067 Lag om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
 • 2003:1069 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2004
 • 2003:108 Förordning om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
 • 2003:1082 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2004
 • 2003:1096 Förordning med instruktion för Valideringsdelegationen
 • 2003:1106 Förordning med instruktion för Skatteverket
 • 2003:1107 Förordning om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92
 • 2003:1108 Förordning med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • 2003:1125 Förordning med instruktion för Djurskyddsmyndigheten
 • 2003:113 Lag om elcertifikat
 • 2003:1133 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
 • 2003:1151 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2003:1152 Förordning om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet
 • 2003:1156 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
 • 2003:1174 Lag om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
 • 2003:1176 Förordning om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
 • 2003:1178 Förordning om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
 • 2003:1179 Förordning om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
 • 2003:1186 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
 • 2003:120 Förordning om elcertifikat
 • 2003:1204 Lag om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus
 • 2003:1210 Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
 • 2003:1217 Lag om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall
 • 2003:1223 Lag om utgivning av säkerställda obligationer
 • 2003:130 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2003/04
 • 2003:133 Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer
 • 2003:140 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472) om samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
 • 2003:144 Förordning om Institutet för internationell ekonomi
 • 2003:145 Förordning om Institutet för social forskning
 • 2003:148 Lag om straff för terroristbrott
 • 2003:169 Lag om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
 • 2003:17 Förordning om upphävande av bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)
 • 2003:188 Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen
 • 2003:191 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2003:192 Lag om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
 • 2003:208 Förordning om förbud mot vissa metaller i bilar
 • 2003:234 Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
 • 2003:247 Förordning om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003
 • 2003:248 Förordning om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT
 • 2003:255 Förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun
 • 2003:262 Förordning om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
 • 2003:264 Lag om avgifter vid Riksrevisionen
 • 2003:3 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2003:305 Förordning om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
 • 2003:306 Förordning om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
 • 2003:307 Lag om förbud mot diskriminering
 • 2003:333 Lag om Lagrådet
 • 2003:347 Lag om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
 • 2003:348 Förordning om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag
 • 2003:364 Fartygssäkerhetslag
 • 2003:367 Lag om lastning och lossning av bulkfartyg
 • 2003:37 Förordning om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614)
 • 2003:376 Sambolag
 • 2003:389 Lag om elektronisk kommunikation
 • 2003:39 Förordning om statsbidrag för folkbildning om euron
 • 2003:390 Lag om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
 • 2003:396 Förordning om elektronisk kommunikation
 • 2003:397 Förordning om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
 • 2003:398 Förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
 • 2003:426 Förordning om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 2003:436 Lag om effektreserv
 • 2003:437 Lag om ursprungsgarantier avseende förnybar el
 • 2003:438 Fartygssäkerhetsförordning
 • 2003:439 Förordning om lastning och lossning av bulkfartyg
 • 2003:440 Förordning om säkerheten på örlogsfartyg
 • 2003:448 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal inom försäkringssektorn
 • 2003:452 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2003:459 Förordning om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan
 • 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor
 • 2003:477 Förordning om utbildning i skydd mot olyckor
 • 2003:483 Tillkännagivande om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 2003:490 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m.
 • 2003:491 Lag om konsulärt ekonomiskt bistånd
 • 2003:492 Förordning om upphävande av vissa förordningar om sanktioner mot Irak
 • 2003:493 Lag om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 2003:502 Förordning med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
 • 2003:506 Förordning om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
 • 2003:517 Tillkännagivande av uppgifter om Riksbankens referensränta
 • 2003:528 Lag om företagsinteckning
 • 2003:55 Förordning om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning
 • 2003:552 Förordning om företagshypotek
 • 2003:56 Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
 • 2003:564 Förordning om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning
 • 2003:575 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2003:576 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004
 • 2003:587 Förordning om ursprungsgarantier avseende förnybar el
 • 2003:590 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2004
 • 2003:595 Förordning om regionalt utvecklingsarbete
 • 2003:596 Förordning om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
 • 2003:598 Förordning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
 • 2003:6 Förordning om upphävande av vissa förordningar om sanktioner avseende Angola
 • 2003:603 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
 • 2003:607 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2004
 • 2003:615 Förordning om etikprövning av forskning som avser människor
 • 2003:616 Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder
 • 2003:617 Förordning med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
 • 2003:62 Förordning om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät
 • 2003:623 Förordning om arbetsplatsintroduktion
 • 2003:630 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
 • 2003:634 Förordning om balanstal för år 2004
 • 2003:635 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2004
 • 2003:636 Förordning om inkomstindex för år 2004
 • 2003:642 Lag med anledning av inrättande av Skatteverket
 • 2003:643 Lag om allmänt ombud hos Skatteverket
 • 2003:65 Förordning om nationella utsläppstak för luftföroreningar
 • 2003:69 Förordning om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
 • 2003:7 Förordning med instruktion för Högskoleverket
 • 2003:70 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2003:752 Förordning om statsbidrag till pensionärsorganisationer
 • 2003:755 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (2003:528) om företagsinteckning
 • 2003:758 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
 • 2003:759 Lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
 • 2003:763 Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
 • 2003:766 Förordning om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
 • 2003:767 Förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
 • 2003:769 Förordning med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning
 • 2003:770 Förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
 • 2003:778 Lag om skydd mot olyckor
 • 2003:789 Förordning om skydd mot olyckor
 • 2003:816 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2004
 • 2003:821 Lag om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering
 • 2003:83 Lag om folkomröstning om införande av euron
 • 2003:832 Förordning om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor
 • 2003:84 Lag om brevröstning i vissa fall
 • 2003:862 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter
 • 2003:880 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2004
 • 2003:881 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2005 års taxering i vissa fall
 • 2003:882 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2003:883 Förordning om ränta på studielån för år 2004
 • 2003:884 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket
 • 2003:886 Lag om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 2003:887 Lag om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 2003:891 Förordning om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
 • 2003:892 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete