Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2004

 • 2004:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2004:100 Förordning om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande
 • 2004:1006 Lag om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
 • 2004:1015 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005
 • 2004:1016 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2005
 • 2004:1024 Förordning om pris till Per Angers minne
 • 2004:1034 Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
 • 2004:1047 Förordning om inkomstindex för år 2005
 • 2004:1048 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2005
 • 2004:1049 Förordning om balanstal för år 2005
 • 2004:105 Förordning om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
 • 2004:1050 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2005
 • 2004:1051 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Chile
 • 2004:1058 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2006 års taxering i vissa fall
 • 2004:1061 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2005
 • 2004:1062 Automatspelsförordning
 • 2004:1073 Förordning om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring
 • 2004:1100 Lag om luftfartsskydd
 • 2004:1101 Förordning om luftfartsskydd
 • 2004:1110 Förordning med instruktion för Luftfartsstyrelsen
 • 2004:1120 Förordning med instruktion för Luftfartsverket
 • 2004:114 Lag om nordisk konvention om social trygghet
 • 2004:1145 Förordning med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
 • 2004:115 Lag om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration
 • 2004:1160 Förordning om ränta på studielån för år 2005
 • 2004:1167 Lag om vägtransportledare
 • 2004:1169 Förordning om vägtransportledare
 • 2004:1172 Lag om tidpunkt för vissa företags tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder
 • 2004:1192 Lag om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
 • 2004:1196 Lag om program för energieffektivisering
 • 2004:1198 Förordning om program för energieffektivisering
 • 2004:1199 Lag om handel med utsläppsrätter
 • 2004:12 Tillkännagivande om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel
 • 2004:1200 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet
 • 2004:1205 Förordning om handel med utsläppsrätter
 • 2004:1222 Förordning om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt
 • 2004:1225 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter
 • 2004:1237 Lag om särskild sjukförsäkringsavgift
 • 2004:1258 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2004:126 Lag om skattereduktion för förmögenhetsskatt
 • 2004:1265 Åklagarförordning
 • 2004:1266 Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten
 • 2004:1299 Förordning med instruktion för Försäkringskassan
 • 2004:13 Förordning om EG-gödselmedel
 • 2004:1310 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005
 • 2004:1318 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2004:1319 Förordning om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
 • 2004:1333 Förordning om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget
 • 2004:1360 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2004:1364 Förordning om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar
 • 2004:1365 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2004:1379 Förordning med bemyndigande för Försäkringskassan att meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av vissa livräntor
 • 2004:1385 Lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen
 • 2004:1387 Förordning om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen
 • 2004:14 Förordning om ersättning för kostnader för sjuklön
 • 2004:146 Förordning om utredning angående rätt att ingå äktenskap enligt lagen i annan stat
 • 2004:158 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter om garantiavgift enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
 • 2004:16 Förordning om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 2004:167 Förordning om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
 • 2004:168 Smittskyddslag
 • 2004:17 Förordning om finansiell rådgivning till konsumenter
 • 2004:203 Förordning om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter
 • 2004:226 Förordning om underrättelse till Konkurrensverket om dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget
 • 2004:228 Lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
 • 2004:236 Förordning om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
 • 2004:255 Smittskyddsförordning
 • 2004:260 Förordning om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål
 • 2004:27 Förordning om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
 • 2004:272 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2004:274 Lag med anledning av inrättande av Försäkringskassan
 • 2004:283 Förordning om sjöfartsskydd
 • 2004:294 Förordning med instruktion för Migrationsverket
 • 2004:297 Lag om bank- och finansieringsrörelse
 • 2004:298 Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
 • 2004:299 Lag om inlåningsverksamhet
 • 2004:329 Förordning om bank- och finansieringsrörelse
 • 2004:330 Förordning om inlåningsverksamhet
 • 2004:331 Förordning om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
 • 2004:332 Förordning om utgivning av säkerställda obligationer
 • 2004:347 Prisinformationslag
 • 2004:368 Förordning med instruktion för Bolagsverket
 • 2004:371 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2004:375 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2004/05
 • 2004:39 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
 • 2004:411 Förordning om konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003
 • 2004:451 Produktsäkerhetslag
 • 2004:46 Lag om värdepappersfonder
 • 2004:469 Produktsäkerhetsförordning
 • 2004:47 Lag om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
 • 2004:484 Förordning om Allmänna arvsfonden
 • 2004:487 Lag om sjöfartsskydd
 • 2004:490 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2004:491 Lag om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
 • 2004:5 Förordning om prissättning vid internationella godstransporter på väg
 • 2004:501 Förordning om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser
 • 2004:505 Lag om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål
 • 2004:506 Förordning om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål
 • 2004:519 Järnvägslag
 • 2004:526 Järnvägsförordning
 • 2004:527 Förordning med instruktion för Järnvägsstyrelsen
 • 2004:540 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)
 • 2004:543 Lag om samtjänst vid medborgarkontor
 • 2004:549 Förordning om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel
 • 2004:559 Lag om arbetstagarinflytande i europabolag
 • 2004:575 Lag om europabolag
 • 2004:619 Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt
 • 2004:629 Lag om trängselskatt
 • 2004:636 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 2004:656 Lag om utsläpp av koldioxid
 • 2004:657 Förordning om utsläpp av koldioxid
 • 2004:660 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
 • 2004:675 Förordning om omgivningsbuller
 • 2004:685 Förordning om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus
 • 2004:687 Tillkännagivande av uppgft om Riksbankens referensränta
 • 2004:694 Förordning om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.
 • 2004:695 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005
 • 2004:703 Förordning om europabolag
 • 2004:724 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2004:726 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2005
 • 2004:745 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2004:75 Förordning om investeringsfonder
 • 2004:752 Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 2004:760 Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
 • 2004:772 Lag om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt
 • 2004:773 Lag om kommunalekonomisk utjämning
 • 2004:778 Lag om allmänt ombud för socialförsäkringen
 • 2004:863 Lag om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
 • 2004:864 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
 • 2004:865 Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
 • 2004:869 Förordning om avgift under år 2005 för Luftfartsstyrelsens verksamhet
 • 2004:872 Förordning om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan
 • 2004:874 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
 • 2004:875 Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
 • 2004:881 Förordning om kommunalekonomisk utjämning
 • 2004:9 Förordning om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 2004:982 Lag om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
 • 2004:987 Förordning om trängselskatt
 • 2004:989 Förordning om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter