Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2005

 • 2005:1032 Förordning med instruktion för Brottsoffermyndigheten
 • 2005:1033 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet
 • 2005:1035 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006
 • 2005:104 Försäkringsavtalslag
 • 2005:1046 Lag med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen
 • 2005:1047 Lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
 • 2005:105 Lag om säkerhetsrätt i försäkringsersättning
 • 2005:1056 Förordning om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
 • 2005:1057 Förordning om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
 • 2005:106 Lag om statliga grupplivförsäkringar
 • 2005:1063 Förordning om rättsintyg i anledning av brott
 • 2005:1068 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2005:1070 Förordning om ränta på studielån för år 2006
 • 2005:1073 Förordning med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
 • 2005:1074 Förordning om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd
 • 2005:1084 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006
 • 2005:1086 Förordning om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22)
 • 2005:1089 Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering
 • 2005:1093 Förordning om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
 • 2005:1095 Förordning om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd
 • 2005:1105 Lag om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
 • 2005:1113 Förordning om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
 • 2005:1115 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
 • 2005:1117 Lag om deklarationsombud
 • 2005:1137 Lag om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar
 • 2005:1148 Förordning om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken
 • 2005:1160 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen
 • 2005:1177 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
 • 2005:1191 Förordning om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
 • 2005:1206 Förordning om utbildningsvikariat
 • 2005:1207 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2005:1214 Förordning om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
 • 2005:122 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt sambarbete
 • 2005:123 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2005:1235 Förordning om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker
 • 2005:1236 Förordning med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
 • 2005:1243 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2005:1244 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
 • 2005:1247 Lag om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
 • 2005:1248 Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
 • 2005:1255 Förordning om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
 • 2005:1256 Förordning om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
 • 2005:130 Lag om dödförklaring
 • 2005:142 Förordning om inskrivning av rätt till luftfartyg
 • 2005:143 Förordning om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg
 • 2005:172 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2005/06
 • 2005:174 Riksbankens föreskrifter om minnessedlar på etthundra kronor
 • 2005:181 Lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ
 • 2005:194 Lag om undantag från arvsskatt och gåvoskatt
 • 2005:203 Förordning om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010
 • 2005:205 Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet
 • 2005:209 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
 • 2005:220 Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar
 • 2005:225 Lag om rättsintyg i anledning av brott
 • 2005:229 Förordning om tillfälligt stöd för lagring av virke
 • 2005:23 Förordning om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
 • 2005:234 Lag om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
 • 2005:248 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Polen
 • 2005:253 Lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
 • 2005:258 Lag om läkemedelsförteckning
 • 2005:268 Lag om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
 • 2005:270 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2005:278 Förordning om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
 • 2005:29 Förordning om tillfälligt undantag från bestämmelserna om farledsavgift
 • 2005:3 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2005:30 Lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
 • 2005:321 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • 2005:323 Förordning om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • 2005:34 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2005:340 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund
 • 2005:343 Lag om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
 • 2005:35 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
 • 2005:363 Förordning om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen
 • 2005:375 Lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling
 • 2005:376 Förordning om stöd till kommuner för kompetensutveckling
 • 2005:377 Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
 • 2005:393 Förordning om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter
 • 2005:395 Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete
 • 2005:399 Förordning om arbetstid vid visst vägtransportarbete
 • 2005:403 Naturgaslag
 • 2005:405 Lag om försäkringsförmedling
 • 2005:411 Förordning om försäkringsförmedling
 • 2005:422 Förordning om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel
 • 2005:426 Lag om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
 • 2005:429 Lag om god man för ensamkommande barn
 • 2005:456 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
 • 2005:466 Lag om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
 • 2005:500 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
 • 2005:501 Förordning om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
 • 2005:522 Jordförvärvsförordning
 • 2005:527 Förordning om regionalt investeringsstöd
 • 2005:531 Förordning om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
 • 2005:533 Tillkännagivande i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar
 • 2005:55 Förordning om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel
 • 2005:551 Aktiebolagslag
 • 2005:552 Lag om införande av aktiebolagslagen (2005:551)
 • 2005:559 Aktiebolagsförordning
 • 2005:568 Förordning om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen
 • 2005:59 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • 2005:590 Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
 • 2005:599 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 2005:626 Förordning om klimatrapportering
 • 2005:629 Förordning med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
 • 2005:630 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
 • 2005:633 Tillkännagivande av uppgift om Riksabankens referensränta
 • 2005:638 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
 • 2005:639 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2005:647 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på femtio kronor
 • 2005:650 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006
 • 2005:661 Förordning om nationellt identitetskort
 • 2005:668 Förordning om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag
 • 2005:676 Förordning om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning
 • 2005:710 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
 • 2005:711 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2005:712 Förordning med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
 • 2005:714 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006
 • 2005:716 Utlänningslag
 • 2005:73 Lag om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut
 • 2005:736 Förordning med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
 • 2005:742 Förordning med instruktion för Kustbevakningen
 • 2005:745 Tillkännagivande av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003
 • 2005:746 Förordning om investeringsgaranti
 • 2005:752 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2006
 • 2005:754 Lag om transitering av tredjelandsmedborgare
 • 2005:755 Förordning om transitering av tredjelandsmedborgare
 • 2005:765 Förordning om statsbidrag för nationella minoriteter
 • 2005:766 Förordning om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt
 • 2005:77 Förordning om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.
 • 2005:783 Tillkännagivande om staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 2005:784 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
 • 2005:787 Lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2005:791 Förordning om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2005:794 Förordning om inkomstindex för år 2006
 • 2005:795 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2006
 • 2005:796 Förordning om balanstal för år 2006
 • 2005:801 Förordning om restriktioner för luftfart inom vissa områden
 • 2005:807 Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
 • 2005:811 Förordning om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
 • 2005:831 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2007 års taxering i vissa fall
 • 2005:837 Vallag
 • 2005:858 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2006
 • 2005:859 Förordning om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden
 • 2005:860 Förordning med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
 • 2005:862 Förordning med instruktion för Statskontoret
 • 2005:874 Valförordning
 • 2005:882 Förordning om grundläggande kassaservice
 • 2005:888 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val
 • 2005:889 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2005:890 Förordning med instruktion för Statens räddningsverk
 • 2005:893 Förordning om marknadskontroll av varor
 • 2005:894 Förordning om teknisk kontroll
 • 2005:899 Förordning om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter
 • 2005:900 Lag om förbud mot maskering i vissa fall
 • 2005:951 Förordning om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning
 • 2005:952 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik
 • 2005:964 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006
 • 2005:97 Förordning med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
 • 2005:985 Förordning med instruktion för Kriminalvården
 • 2005:99 Förordning om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)