Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2006

 • 2006:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2006:1005 Förordning om tillfälligt stöd för flyktingmottagande under 2006
 • 2006:1006 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
 • 2006:1010 Förordning om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
 • 2006:1022 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 2006:1024 Förordning om omstruktureringsstöd till sockerproducenter
 • 2006:1026 Tillkännagivande enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen
 • 2006:1028 Förordning om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler
 • 2006:1032 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2006:1033 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
 • 2006:1034 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2006:1035 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
 • 2006:1036 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen (1972:318)
 • 2006:1037 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
 • 2006:1038 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
 • 2006:1039 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658)
 • 2006:1043 Naturgasförordning
 • 2006:1051 Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
 • 2006:1052 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2006:1068 Förordning om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
 • 2006:1072 Förordning om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor
 • 2006:1076 Förordning med instruktion för Registernämnden
 • 2006:1083 Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
 • 2006:1085 Förordning om förbud mot vissa farliga tändare
 • 2006:1086 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007
 • 2006:1089 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2006:1097 Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
 • 2006:11 Förordning om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister
 • 2006:1111 Förordning om Antarktis
 • 2006:1116 Lag om information till passagerare m.m.
 • 2006:1119 Förordning om omvandling av fängelse på livstid
 • 2006:1157 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007
 • 2006:1165 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
 • 2006:1166 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
 • 2006:1186 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2007
 • 2006:1194 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2006:1196 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 2006:1201 Förordning om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien
 • 2006:1203 Förordning om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
 • 2006:1204 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007
 • 2006:1209 Lag om hamnskydd
 • 2006:1213 Förordning om hamnskydd
 • 2006:1219 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering
 • 2006:1226 Förordning om Post- och Inrikes Tidningar
 • 2006:1228 Internrevisionsförordning
 • 2006:1263 Förordning om inkomstindex för år 2007
 • 2006:1264 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2007
 • 2006:1265 Förordning om balanstal för år 2007
 • 2006:1266 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2007
 • 2006:1273 Förordning om producentansvar för förpackningar
 • 2006:128 Lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
 • 2006:1322 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2007
 • 2006:1329 Lagom handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
 • 2006:1340 Lag om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar
 • 2006:137 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1
 • 2006:1371 Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar
 • 2006:1372 Lag om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
 • 2006:1409 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2007
 • 2006:1430 Förordning om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2006:1458 Förordning om ränta på studielån för 2007
 • 2006:1481 Förordning om stöd för nystartsjobb
 • 2006:1494 Lag om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
 • 2006:1533 Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar
 • 2006:1570 Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • 2006:1577 Förordning om driftbidrag till icke statliga flygplatser
 • 2006:1582 Förordning om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 2006:1584 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2006:1587 Förordning om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus
 • 2006:1591 Förordning om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel
 • 2006:1592 Förordning om energideklaration för byggnader
 • 2006:171 Förordning om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog
 • 2006:172 Förordning med instruktion för Statens järnvägar
 • 2006:196 Förordning om register över hälso- och sjukvårdspersonal
 • 2006:2 Lag om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar
 • 2006:200 Förordning om tillfälligt utlämnande av uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till Försäkringskassan
 • 2006:214 Förordning med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare
 • 2006:215 Förordning om fördelning av medel ur EU:s solidaritetsfond
 • 2006:227 Vägtrafikskattelag
 • 2006:228 Lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
 • 2006:24 Lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
 • 2006:242 Vägtrafikskatteförordning
 • 2006:25 Förordning om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
 • 2006:260 Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
 • 2006:263 Lag om transport av farligt gods
 • 2006:272 Läkemedelsförordning
 • 2006:275 Förordning om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet
 • 2006:281 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2006/07
 • 2006:286 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
 • 2006:294 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2006 och 2007
 • 2006:30 Riksbankens föreskrifter om sedlar på ett tusen kronor
 • 2006:304 Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
 • 2006:31 Riksbankens föreskrifter om sedlar på femtio kronor
 • 2006:311 Förordning om transport av farligt gods
 • 2006:323 Lag om utbyte av sprutor och kanyler
 • 2006:329 Lag om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el
 • 2006:33 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
 • 2006:331 Förordning om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el
 • 2006:343 Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
 • 2006:344 Förordning om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
 • 2006:351 Lag om genetisk integritet m.m.
 • 2006:358 Förordning om genetisk integritet m.m.
 • 2006:378 Lag om lägenhetsregister
 • 2006:385 Lag om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
 • 2006:39 Förordning om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
 • 2006:390 Förordning om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
 • 2006:396 Förordning om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare
 • 2006:412 Lag om allmänna vattentjänster
 • 2006:418 Lag om säkerhet i vägtunnlar
 • 2006:421 Förordning om säkerhet i vägtunnlar
 • 2006:444 Lag om passagerarregister
 • 2006:449 Lag om skydd för störningskänslig forskning
 • 2006:45 Lag om omvandling av fängelse på livstid
 • 2006:450 Förordning om skydd för störningskänslig forskning
 • 2006:451 Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
 • 2006:467 Förordning om verkställighet av vårdnadsavgöranden
 • 2006:469 Lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • 2006:477 Lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ
 • 2006:484 Lag om franchisegivares informationsskyldighet
 • 2006:489 Lag om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst
 • 2006:492 Lag om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre
 • 2006:496 Lag om blodsäkerhet
 • 2006:497 Förordning om blodsäkerhet
 • 2006:502 Lag med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
 • 2006:516 Lag om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer
 • 2006:519 Förordning om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.
 • 2006:520 Förordning med instruktion för Statens kärnkraftinspektion
 • 2006:524 Förordning med instruktion för Statens strålskyddsinstitut
 • 2006:527 Förordning om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen
 • 2006:531 Lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
 • 2006:544 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • 2006:545 Lag om skyddsrum
 • 2006:546 Lag om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
 • 2006:548 Skuldsaneringslag
 • 2006:575 Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher
 • 2006:585 Förordning om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher
 • 2006:595 Lag om europakooperativ
 • 2006:615 Lag om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
 • 2006:618 Förordning om ersättning för inställelse vid Specialdomstolen för Sierra Leone
 • 2006:627 Förordning om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
 • 2006:637 Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • 2006:638 Förordning om skyddsrum
 • 2006:639 Förordning om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
 • 2006:647 Lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
 • 2006:67 Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
 • 2006:671 Lag med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten
 • 2006:7 Förordning om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar
 • 2006:74 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
 • 2006:804 Livsmedelslag
 • 2006:805 Lag om foder och animaliska biprodukter
 • 2006:806 Lag om provtagning på djur, m.m.
 • 2006:807 Lag om kontroll av husdjur, m.m.
 • 2006:812 Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
 • 2006:813 Livsmedelsförordning
 • 2006:814 Förordning om foder och animaliska biprodukter
 • 2006:815 Förordning om provtagning på djur, m.m.
 • 2006:816 Förordning om kontroll av husdjur, m.m.
 • 2006:817 Förordning om växtskydd m.m.
 • 2006:853 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
 • 2006:883 Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten
 • 2006:888 Förordning med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
 • 2006:906 Förordning om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning
 • 2006:909 Lag om skatt på flygresor
 • 2006:922 Förordning om europakooperativ
 • 2006:924 Lag om Antarktis
 • 2006:93 Förordning om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
 • 2006:931 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • 2006:937 Förordning om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet
 • 2006:939 Lag om kvalificerade skyddsidentiteter
 • 2006:94 Förordning om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
 • 2006:942 Förordning om krisberedskap och höjd beredskap
 • 2006:948 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
 • 2006:954 Förordning om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter
 • 2006:97 Utlänningsförordning
 • 2006:977 Tillkännagivande till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
 • 2006:985 Lag om energideklaration för byggnader
 • 2006:999 Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen