Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2007

 • 2007:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2007:1019 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 2007:1020 Förordning med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
 • 2007:1021 Förordning med instruktion för Barnombudsmannen
 • 2007:1022 Förordning om inkomstindex för år 2008
 • 2007:1023 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2008
 • 2007:1024 Förordning om balanstal för år 2008
 • 2007:1025 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008
 • 2007:1026 Förordning med instruktion för Rikstrafiken
 • 2007:1027 Förordning med instruktion för Banverket
 • 2007:1028 Förordning med instruktion för Järnvägsstyrelsen
 • 2007:1029 Förordning med instruktion för Statens järnvägar
 • 2007:1030 Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen
 • 2007:1032 Förordning med instruktion för Nämnden mot diskriminering
 • 2007:1033 Förordning med instruktion för Jämställdhetsnämnden
 • 2007:1034 Förordning med instruktion för Handikappombudsmannen
 • 2007:1035 Förordning med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
 • 2007:1036 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
 • 2007:1037 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • 2007:1039 Förordning med instruktion för Resegarantinämnden
 • 2007:1040 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
 • 2007:1041 Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
 • 2007:1042 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk
 • 2007:1043 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket
 • 2007:1044 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
 • 2007:1045 Förordning med instruktion för Fiskeriverket
 • 2007:1046 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen
 • 2007:1047 Förordning med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet
 • 2007:1052 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2007:1053 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 2007:1054 Förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
 • 2007:1055 Förordning med instruktion för Kärnavfallsfonden
 • 2007:1056 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut
 • 2007:1057 Förordning med instruktion för det statliga lantmäteriet
 • 2007:1058 Förordning med instruktion för Statens va-nämnd
 • 2007:1059 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • 2007:1064 Förordning med instruktion för Kemikalieinspektionen
 • 2007:1065 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2007:1066 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket
 • 2007:1067 Förordning med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
 • 2007:1068 Förordning med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
 • 2007:1069 Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder
 • 2007:1071 Förordning med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
 • 2007:1072 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet
 • 2007:1073 Förordning med instruktion för Domstolsverket
 • 2007:1074 Förordning med instruktion för Fideikommissnämnden
 • 2007:1075 Förordning med instruktion för Gentekniknämnden
 • 2007:1076 Förordning med instruktion för Notarienämnden
 • 2007:1077 Förordning med instruktion för Revisorsnämnden
 • 2007:1078 Förordning med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
 • 2007:1079 Förordning med instruktion för Rättshjälpsnämnden
 • 2007:108 Förordning om lägenhetsregister
 • 2007:1080 Förordning med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
 • 2007:1081 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
 • 2007:1091 Lag om offentlig upphandling
 • 2007:1092 Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
 • 2007:1099 Förordning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
 • 2007:11 Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
 • 2007:1108 Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
 • 2007:1110 Förordning med instruktion för Bolagsverket
 • 2007:1111 Förordning med instruktion för Patent- och registreringsverket
 • 2007:1114 Förordning med instruktion för Verket för innovationssystem
 • 2007:1115 Förordning med instruktion för Rymdstyrelsen
 • 2007:1116 Förordning med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
 • 2007:1117 Förordning med instruktion för Konkurrensverket
 • 2007:1118 Förordning med instruktion för Energimarknadsinspektionen
 • 2007:1119 Förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
 • 2007:1121 Förordning med instruktion för Elsäkerhetsverket
 • 2007:1132 Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse
 • 2007:1134 Förordning med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning
 • 2007:1135 Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 • 2007:1139 Förordning med instruktion för Konsumentverket
 • 2007:1140 Förordning med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • 2007:1141 Förordning med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 • 2007:1144 Förordning om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
 • 2007:1150 Lag om tillsyn över hundar och katter
 • 2007:1152 Förordning med instruktion för Oljekrisnämnden
 • 2007:1153 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet
 • 2007:1154 Förordning med instruktion för Glesbygdsverket
 • 2007:1155 Förordning med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
 • 2007:1156 Förordning med instruktion för Luftfartsverket
 • 2007:1157 Lag om yrkesförarkompetens
 • 2007:1160 Förordning med instruktion för Rederinämnden
 • 2007:1161 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket
 • 2007:1163 Förordning med instruktion för Institutet för rymdfysik
 • 2007:1164 Förordning för Försvarshögskolan
 • 2007:1166 Förordning med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
 • 2007:1170 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet
 • 2007:1171 Förordning med instruktion för Brottsoffermyndigheten
 • 2007:1172 Förordning med instruktion för Kriminalvården
 • 2007:1173 Förordning med instruktion för Kriminalvårdsnämnden
 • 2007:1174 Förordning med instruktion för övervakningsnämnderna
 • 2007:1175 Förordning med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • 2007:1176 Förordning med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
 • 2007:1177 Förordning med instruktion för Moderna museet
 • 2007:1178 Förordning med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
 • 2007:1179 Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
 • 2007:118 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
 • 2007:1180 Förordning med instruktion för Statens historiska museer
 • 2007:1181 Förordning med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
 • 2007:1182 Förordning med instruktion för Statens biografbyrå
 • 2007:1183 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
 • 2007:1184 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet
 • 2007:1185 Förordning med instruktion för Statens museer för världskultur
 • 2007:1186 Förordning med instruktion för Statens kulturråd
 • 2007:1187 Förordning med instruktion för Riksutställningar
 • 2007:1188 Förordning med instruktion för Statens konstråd
 • 2007:1189 Förordning med instruktion för Taltidningsnämnden
 • 2007:1190 Förordning med instruktion för Radio- och TV-verket
 • 2007:1191 Förordning med instruktion för Presstödsnämnden
 • 2007:1192 Förordning med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund
 • 2007:1193 Förordning med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • 2007:1194 Förordning med instruktion för Arkitekturmuseet
 • 2007:1195 Förordning med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
 • 2007:1196 Förordning med instruktion för Statens musiksamlingar
 • 2007:1197 Förordning med instruktion för Forum för levande historia
 • 2007:1198 Förordning med instruktion för Statens maritima museer
 • 2007:1199 Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden
 • 2007:12 Förordning om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet
 • 2007:1201 Förordning med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon
 • 2007:1202 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 2007:1205 Förordning med instruktion för Läkemedelsverket
 • 2007:1206 Förordning med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • 2007:1214 Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
 • 2007:1215 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet
 • 2007:1216 Förordning med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
 • 2007:1217 Förordning med instruktion för Exportkreditnämnden
 • 2007:1218 Förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin
 • 2007:1219 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
 • 2007:1220 Förordning med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
 • 2007:1221 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 2007:1222 Förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
 • 2007:1223 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • 2007:1224 Förordning med instruktion för Svenska institutet
 • 2007:1227 Förordning med instruktion för Harpsundsnämnden
 • 2007:1228 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
 • 2007:1233 /Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering /Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • 2007:1235 Förordning med instruktion för Försäkringskassan
 • 2007:1239 Förordning med instruktion för Sametinget
 • 2007:1240 Förordning om tillsyn över hundar
 • 2007:1244 Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning
 • 2007:1263 Förordning med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
 • 2007:1265 Förordning med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
 • 2007:1266 Förordning med instruktion för Försvarsmakten
 • 2007:1268 Officersförordning
 • 2007:127 Förordning med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp
 • 2007:1285 Förordning med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
 • 2007:1290 Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
 • 2007:1291 Förordning med instruktion för Verket för högskoleservice
 • 2007:1293 Förordning med instruktion för Högskoleverket
 • 2007:1300 Förordning med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
 • 2007:1305 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008
 • 2007:1308 Förordning om ränta på återbetalning för år 2008 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2007:1318 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 2007:1319 Förordning med instruktion för Bergsstaten
 • 2007:1336 Förordning om ränta på studielån för 2008
 • 2007:1345 Förordning om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
 • 2007:1347 Förordning om statsbidrag vid vissa studier i samiska
 • 2007:1348 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
 • 2007:1349 Förordning om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
 • 2007:1360 Lag om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • 2007:1364 Förordning om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program
 • 2007:1365 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2007:1368 Förordning om statsbidrag till enskilda arkiv
 • 2007:1371 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • 2007:138 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2007:1397 Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet
 • 2007:1398 Lag om kommunal fastighetsavgift
 • 2007:14 Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder
 • 2007:1412 Lag om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009
 • 2007:1413 Lag om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
 • 2007:1431 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • 2007:1435 Förordning om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet
 • 2007:1436 Förordning om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
 • 2007:1438 Förordning om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
 • 2007:1447 Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret
 • 2007:1455 Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
 • 2007:1470 Förordning om yrkesförarkompetens
 • 2007:1472 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2007:1475 Förordning om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare
 • 2007:148 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2007/08
 • 2007:149 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2007:150 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2007:152 Förordning om utbildning vid kriminalvård i anstalt
 • 2007:156 Förordning om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • 2007:159 Förordning om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
 • 2007:160 Förordning om stöd till planeringsinsatser för vindkraft
 • 2007:161 Förordning om finansiella åtgärder för hantering av resprodukter från kärnteknisk verksamhet
 • 2007:162 Lag om bilskrotningsfonden
 • 2007:171 Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
 • 2007:180 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
 • 2007:185 Förordning om producentansvar för bilar
 • 2007:186 Bilskrotningsförordning
 • 2007:19 Förordning om PCB m.m.
 • 2007:193 Förordning om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
 • 2007:20 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2007:215 Förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
 • 2007:222 Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
 • 2007:223 Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal
 • 2007:224 Förordning om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen
 • 2007:227 Förordning om handläggning av statliga bosättningslån
 • 2007:229 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 2007:231 Förordning om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
 • 2007:237 Förordning om behörigheter för sjöpersonal
 • 2007:24 Förordning om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)
 • 2007:258 Lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
 • 2007:259 Lag om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
 • 2007:260 Förordning om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
 • 2007:261 Förordning om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
 • 2007:273 Förordning om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor
 • 2007:324 Lag om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
 • 2007:33 Förordning om befälhavares skyldigheter vid faror för sjötrafiken och sjönöd
 • 2007:346 Lag om skattereduktion för hushållsarbete
 • 2007:375 Förordning om handel med finansiella instrument
 • 2007:380 Förordning om miljöbilspremie
 • 2007:383 Förordning om gränsöverskridande transporter av avfall
 • 2007:386 Förordning om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.
 • 2007:414 Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin
 • 2007:432 Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
 • 2007:445 Förordning om kompletterande föreskrifter till bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 2007:459 Lag om strukturfondspartnerskap
 • 2007:460 Lag om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
 • 2007:481 Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2007:482 Förordning om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter
 • 2007:515 Myndighetsförordning
 • 2007:528 Lag om värdepappersmarknaden
 • 2007:572 Förordning om värdepappersmarknaden
 • 2007:58 Lag om elektroniska vägavgiftssystem
 • 2007:59 Förordning om elektroniska vägavgiftssystem
 • 2007:592 Lag om kassaregister m.m.
 • 2007:597 Förordning om kassaregister m.m.
 • 2007:601 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2007:603 Förordning om intern styrning och kontroll
 • 2007:606 Lag om utredningar avseende vissa dödsfall
 • 2007:609 Förordning om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 2007:61 Förordning om regionalt investeringsstöd
 • 2007:612 Bidragsbrottslag
 • 2007:623 Förordning om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
 • 2007:624 Förordning om statliga ersättningsgarantier för bostäder
 • 2007:629 Lag om tävling med hästdjur
 • 2007:630 Förordning om tävling med hästdjur
 • 2007:640 Förordning om återetableringsstöd för vissa utlänningar
 • 2007:652 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
 • 2007:656 Förordning om exportkreditgaranti
 • 2007:659 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
 • 2007:662 Förordning om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
 • 2007:667 Förordning om allvarliga miljöskador
 • 2007:679 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2007:699 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008
 • 2007:701 Förordning om allmänna vattentjänster
 • 2007:703 Förordning om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2007:704 Förordning om vissa sanktioner mot Iran
 • 2007:713 Förordning om regionalt tillväxtarbete
 • 2007:721 Förordning med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder
 • 2007:725 Förordning om beslut och protokoll hos regeringen
 • 2007:73 Lag om tingsrätts behörighet i vissa fall
 • 2007:737 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2008
 • 2007:748 Förordning om utredningar avseende vissa dödsfall
 • 2007:753 Förordning om utbildning på forskarnivå för lärare
 • 2007:754 Förordning om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare
 • 2007:755 Förordning om det allmänna myndighetsregistret
 • 2007:756 Förordning med instruktion för Lotteriinspektionen
 • 2007:757 Förordning med instruktion för Statens fastighetsverk
 • 2007:758 Förordning med instruktion för Fortifikationsverket
 • 2007:759 Förordning med instruktion för Konjunkturinstitutet
 • 2007:760 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
 • 2007:761 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket
 • 2007:762 Förordning med instruktion för Statistiska centralbyrån
 • 2007:768 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2007:772 Lag om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
 • 2007:773 Förordning om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
 • 2007:780 Förordning med instruktion för Skatteverket
 • 2007:781 Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten
 • 2007:782 Förordning med instruktion för Tullverket
 • 2007:783 Förordning med instruktion för Bokföringsnämnden
 • 2007:784 Förordning med instruktion för Statens personadressregisternämnd
 • 2007:785 Förordning med instruktion för Skatterättsnämnden
 • 2007:786 Förordning med instruktion för Forskarskattenämnden
 • 2007:789 Förordning om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
 • 2007:81 Förordning om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
 • 2007:813 Förordning om jobbgaranti för ungdomar
 • 2007:82 Förordning om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt
 • 2007:824 Förordning med instruktion för Kammarkollegiet
 • 2007:825 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 2007:826 Förordning med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd
 • 2007:827 Förordning med instruktion för Statskontoret
 • 2007:828 Förordning med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
 • 2007:829 Förordning med instruktion för Arbetsgivarverket
 • 2007:830 Förordning med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
 • 2007:831 Förordning med instruktion för Statens ansvarsnämnd
 • 2007:832 Förordning med instruktion för Statens tjänstepensionsverk
 • 2007:833 Förordning med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
 • 2007:834 Förordning med instruktion för Statens utlandslönenämnd
 • 2007:835 Förordning med instruktion för Statens överklagandenämnd
 • 2007:836 Förordning med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
 • 2007:841 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 2007:842 Förordning med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden
 • 2007:843 Förordning med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
 • 2007:845 Artskyddsförordning
 • 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
 • 2007:852 Förordning med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
 • 2007:853 Förordning med instruktion för Kustbevakningen
 • 2007:854 Förordning med instruktion för Försvarets materielverk
 • 2007:855 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
 • 2007:856 Förordning med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten
 • 2007:857 Förordning med instruktion för Statens räddningsverk
 • 2007:858 Förordning med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
 • 2007:859 Förordning med instruktion för Riksvärderingsnämnden
 • 2007:860 Förordning med instruktion för Statens haverikommission
 • 2007:861 Förordning med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
 • 2007:90 Vägmärkesförordning
 • 2007:906 Förordning med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • 2007:907 Förordning med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • 2007:908 Förordning med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
 • 2007:909 Förordning med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
 • 2007:911 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • 2007:912 Förordning med instruktion för Medlingsinstitutet
 • 2007:913 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket
 • 2007:934 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
 • 2007:936 Förordning om folkrättslig granskning av vapenprojekt
 • 2007:937 Förordning med instruktion för Försvarets radioanstalt
 • 2007:939 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2009 års taxering
 • 2007:948 Förordning med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
 • 2007:949 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
 • 2007:950 Förordning med instruktion för Svenska Unescorådet
 • 2007:951 Förordning med instruktion för Post- och telestyrelsen
 • 2007:954 Förordning om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet
 • 2007:958 Förordning med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys
 • 2007:959 Förordning med instruktion för Luftfartsstyrelsen
 • 2007:960 Förordning med instruktion för Vägverket
 • 2007:964 Förordning med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • 2007:971 Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten
 • 2007:972 Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
 • 2007:975 Förordning med instruktion för Datainspektionen
 • 2007:976 Förordning med instruktion för Rättsmedicinalverket
 • 2007:977 Förordning med instruktion för Valmyndigheten
 • 2007:978 Lag om hemlig rumsavlyssning
 • 2007:979 Lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
 • 2007:980 Lag om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
 • 2007:989 Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
 • 2007:990 Förordning med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd
 • 2007:991 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
 • 2007:993 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008
 • 2007:994 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2008
 • 2007:995 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008
 • 2007:996 Förordning med instruktion för Migrationsverket