Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2008

 • 2008:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2008:1002 Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • 2008:1038 Lag om europeiskt småmålsförfarande
 • 2008:1043 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2008:1048 Lag om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
 • 2008:1049 Lag om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
 • 2008:1050 Förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
 • 2008:1075 Lag om inteckningsbrevsregister
 • 2008:1080 Förordning om inteckningsbrevsregister
 • 2008:1085 Förordning med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten
 • 2008:1097 Förordning om beredskapspolisen
 • 2008:1101 Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
 • 2008:1102 Förordning om INCF-sekretariatet
 • 2008:1103 Förordning om överlastavgift
 • 2008:112 Lag om ekodesign
 • 2008:1233 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 2008:1239 Förordning om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade
 • 2008:1247 Förordning om stöd för investeringar i solvärme
 • 2008:1271 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB
 • 2008:1272 Förordning om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer
 • 2008:1280 Förordning om val till Sametinget
 • 2008:1281 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009
 • 2008:129 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
 • 2008:1300 Förordning med instruktion för Transportstyrelsen
 • 2008:1301 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2008:1302 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2008:1303 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2008:1304 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
 • 2008:1314 Förordning om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2008:1328 Förordning med instruktion för Nämnden mot diskriminering
 • 2008:133 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2008/09
 • 2008:1330 Förordning om vissa avgifter på naturgasområdet
 • 2008:1338 Förordning med instruktion för Rikstrafiken
 • 2008:1354 Förordning om ränta på studielån för 2009
 • 2008:1380 Förordning med instruktion för Vägverket
 • 2008:1396 Förordning om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
 • 2008:1401 Förordning med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen
 • 2008:1402 Förordning om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013
 • 2008:1407 Förordning om statligt stöd för hållbara städer
 • 2008:141 Förordning om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar
 • 2008:1411 Förordning om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
 • 2008:142 Förordning om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör
 • 2008:1420 Förordning om pliktexemplar av dokument
 • 2008:1421 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket
 • 2008:145 Lag om statligt tandvårdsstöd
 • 2008:193 Förordning om statligt tandvårdsstöd
 • 2008:194 Förordning om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen
 • 2008:20 Förordning om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad
 • 2008:205 Lag om lagerskatt på flygbensin
 • 2008:206 Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
 • 2008:218 Badvattenförordning
 • 2008:245 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer
 • 2008:263 Fjärrvärmelag
 • 2008:286 Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
 • 2008:290 Lag om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
 • 2008:30 Förordning om detaljhandel med nikotinläkemedel
 • 2008:307 Lag om kommunalt vårdnadsbidrag
 • 2008:31 Förordning om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter
 • 2008:313 Lag om jämställdhetsbonus
 • 2008:32 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 2008:322 Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
 • 2008:342 Lag om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 2008:344 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
 • 2008:347 Förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
 • 2008:348 Förordning om urbant utvecklingsarbete
 • 2008:349 Förordning om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
 • 2008:353 Förordning om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
 • 2008:355 Patientdatalag
 • 2008:360 Patientdataförordning
 • 2008:363 Förordning om provtagning för hivinfektion
 • 2008:369 Lag om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall
 • 2008:39 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2008:390 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • 2008:414 Förordning om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
 • 2008:418 Lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio
 • 2008:427 Förordning med instruktion för Domarnämnden
 • 2008:437 Förordning om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn
 • 2008:450 Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
 • 2008:452 Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
 • 2008:463 Förordning om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
 • 2008:475 Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
 • 2008:48 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
 • 2008:486 Marknadsföringslag
 • 2008:487 Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)
 • 2008:526 Fjärrvärmeförordning
 • 2008:530 Förordning om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet
 • 2008:552 Lag om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
 • 2008:553 Förordning om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
 • 2008:556 Förordning om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet
 • 2008:560 Förordning om varningstext på magnetleksaker
 • 2008:565 Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
 • 2008:567 Diskrimineringslag
 • 2008:568 Lag om Diskrimineringsombudsmannen
 • 2008:57 Förordning om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013
 • 2008:579 Konkurrenslag
 • 2008:580 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan
 • 2008:581 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal
 • 2008:582 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal
 • 2008:583 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling
 • 2008:584 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn
 • 2008:585 Lag om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn
 • 2008:586 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring
 • 2008:604 Konkurrensförordning
 • 2008:612 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2008:613 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion
 • 2008:62 Förordning om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
 • 2008:63 Förordning om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
 • 2008:638 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2008:643 Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem
 • 2008:694 Förordning med instruktion för Lantmäteriet
 • 2008:715 Förordning om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
 • 2008:716 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2008:717 Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
 • 2008:722 Förordning om utvinningsavfall
 • 2008:748 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
 • 2008:753 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009
 • 2008:754 Förordning om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna
 • 2008:756 Förordning om statsbidrag för handledarutbildning
 • 2008:761 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
 • 2008:762 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
 • 2008:770 Förordning om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
 • 2008:771 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2009
 • 2008:776 Förordning om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 2008:778 Förordning om återetableringsstöd för vissa utlänningar
 • 2008:789 Förordning om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde
 • 2008:793 Förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
 • 2008:796 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 2008:80 Förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet
 • 2008:808 Förordning med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning
 • 2008:81 Förordning om stöd till anläggning av kanalisation
 • 2008:810 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2008:812 Lag om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige
 • 2008:814 Lag om statligt stöd till kreditinstitut
 • 2008:819 Förordning om statliga garantier till banker m.fl.
 • 2008:820 Förordning om statligt stöd till kreditinstitut
 • 2008:826 Lag om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift
 • 2008:834 Förordning om producentansvar för batterier
 • 2008:849 Förordning om utprövning av ämnesprov i grundskolan m.m.
 • 2008:850 Förordning med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
 • 2008:853 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009
 • 2008:854 Lag om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
 • 2008:860 Riksbankens föreskrifter om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige
 • 2008:879 Lag om europeiskt betalningsföreläggande
 • 2008:889 Förordning om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter
 • 2008:892 Förordning om europeiskt betalningsföreläggande
 • 2008:9 Lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
 • 2008:904 Förordning om inkomstindex för år 2009
 • 2008:905 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2009
 • 2008:906 Förordning om balanstal för år 2009
 • 2008:907 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2009
 • 2008:920 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2009
 • 2008:921 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009
 • 2008:923 Förordning om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
 • 2008:924 Förordning med instruktion för Signalspaningsnämnden
 • 2008:929 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet
 • 2008:936 Förordning om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • 2008:962 Lag om valfrihetssystem
 • 2008:975 Förordning om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
 • 2008:99 Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
 • 2008:990 Lag om företagshypotek