Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2009

 • 2009:1 Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
 • 2009:1019 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2010
 • 2009:1024 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • 2009:1031 Förordning om producentansvar för läkemedel
 • 2009:1035 Förordning om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare
 • 2009:1036 Förordning om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare
 • 2009:1047 Förordning om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Svenska kyrkan
 • 2009:1053 Lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
 • 2009:1058 Lag om förtursförklaring i domstol
 • 2009:1075 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2009:1076 Förordning om godkännande av dokument i ärenden om säkerhet för resegaranti
 • 2009:1078 Förordning om tjänster på den inre marknaden
 • 2009:1079 Lag om tjänster på den inre marknaden
 • 2009:1101 Förordning med instruktion för Verket för innovationssystem
 • 2009:1111 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden
 • 2009:1112 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1113 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1114 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter
 • 2009:1115 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1116 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1117 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter
 • 2009:1118 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1119 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1120 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2009:1121 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1122 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1123 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
 • 2009:1124 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2009:1125 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1126 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1127 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
 • 2009:1151 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2011 års taxering
 • 2009:1165 Barlastvattenlag
 • 2009:1170 Förordning om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts
 • 2009:1173 Förordning med instruktion för Pensionsmyndigheten
 • 2009:1174 Förordning med instruktion för Försäkringskassan
 • 2009:1175 Förordning med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten
 • 2009:1209 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010
 • 2009:121 Lag om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
 • 2009:1214 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2009:1215 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion
 • 2009:1216 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • 2009:1221 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2010
 • 2009:1237 Förordning om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
 • 2009:1240 Förordning om omskärelse av pojkar
 • 2009:1243 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 2009:1248 Förordning om balanstal för år 2010
 • 2009:1249 Förordning om balansindex för år 2010
 • 2009:1251 Förordning om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin
 • 2009:1254 Lag om officiella veterinärer
 • 2009:126 Tillkännagivande om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 2009:1263 Förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
 • 2009:1273 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
 • 2009:128 Lag om yrkeshögskolan
 • 2009:1285 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser
 • 2009:1286 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter
 • 2009:1287 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter
 • 2009:1288 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser
 • 2009:1289 Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
 • 2009:1295 Förordning om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
 • 2009:1299 Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • 2009:130 Förordning om yrkeshögskolan
 • 2009:131 Förordning om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning
 • 2009:1318 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen
 • 2009:1386 Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • 2009:1390 Förordning om officiella veterinärer
 • 2009:1393 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen
 • 2009:1394 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
 • 2009:1395 Förordning med instruktion för Sametinget
 • 2009:1396 Förordning om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader
 • 2009:1397 Förordning om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse
 • 2009:1421 Förordning om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag
 • 2009:1422 Förordning om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag
 • 2009:1423 Förordning om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet
 • 2009:1424 Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
 • 2009:1425 Förordning om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
 • 2009:1426 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket
 • 2009:1427 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
 • 2009:1428 Förordning om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
 • 2009:145 Förordning med instruktion för Tillväxtverket
 • 2009:1456 Förordning om ränta på studielån för 2010
 • 2009:146 Förordning med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • 2009:1462 Förordning om vissa frågor inom premiepensionssystemet
 • 2009:1464 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk
 • 2009:1466 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010
 • 2009:1474 Förordning om viltförvaltningsdelegationer
 • 2009:1476 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2009:1482 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2009:1483 Förordning om ränta på återbetalning för år 2010 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2009:1491 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010
 • 2009:1514 Lag om immunitet för stater och deras egendom
 • 2009:1518 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2010
 • 2009:1533 Förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
 • 2009:1561 Förordning om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
 • 2009:1562 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val
 • 2009:1577 Förordning om statligt stöd till energikartläggning
 • 2009:1593 Förordning med instruktion för Riksarkivet
 • 2009:186 Förordning om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
 • 2009:19 Förordning om lån till företag i fordonsindustrin
 • 2009:194 Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
 • 2009:2 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2009:201 Förordning om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
 • 2009:211 Fordonsförordning
 • 2009:212 Militärtrafikförordning
 • 2009:22 Starkströmsförordning
 • 2009:236 Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur
 • 2009:237 Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
 • 2009:250 Förordning om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg
 • 2009:251 Förordning om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur
 • 2009:260 Lag om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
 • 2009:263 Förordning om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare
 • 2009:264 Förordning om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands
 • 2009:265 Förordning om försäkran vid hindersprövning
 • 2009:267 Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
 • 2009:268 Förordning om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag
 • 2009:27 Förordning om ekologisk produktion
 • 2009:279 Förordning med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
 • 2009:28 Förordning om synemän vid jordbruksarrende
 • 2009:280 Förordning om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan
 • 2009:282 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel
 • 2009:284 Förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige
 • 2009:287 Studiestödsdatalag
 • 2009:292 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2009/10
 • 2009:298 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2009:302 Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • 2009:313 Förordning om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning
 • 2009:315 Förordning om samtjänst vid medborgarkontor
 • 2009:320 Förordning om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete
 • 2009:321 Studiestödsdataförordning
 • 2009:335 Förordning med bemyndigande för Högskoleverket att upphäva vissa föreskrifter
 • 2009:366 Lag om handel med läkemedel
 • 2009:367 Apoteksdatalag
 • 2009:380 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009
 • 2009:381 Förordning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
 • 2009:392 Förordning om Läkemedelsverkets skyldigheter i fråga om medicintekniska produkter
 • 2009:4 Förordning om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten
 • 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag
 • 2009:41 Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern
 • 2009:43 Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • 2009:46 Förordning om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.
 • 2009:47 Lag om vissa kommunala befogenheter
 • 2009:52 Förordning om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter
 • 2009:55 Nationalstadsparksförordning
 • 2009:555 Förordning om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
 • 2009:56 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion
 • 2009:560 Förordning om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan
 • 2009:57 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut
 • 2009:594 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2009:600 Språklag
 • 2009:602 Förordning med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen
 • 2009:606 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen
 • 2009:607 Förordning med instruktion för Konsumentverket
 • 2009:619 Lag om djurskyddskontrollregister
 • 2009:62 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • 2009:620 Förordning om djurskyddskontrollregister
 • 2009:621 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2009:624 Apoteksdataförordning
 • 2009:625 Förordning om receptregister
 • 2009:626 Förordning om läkemedelsförteckning
 • 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning
 • 2009:657 Lag om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
 • 2009:658 Förordning om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument
 • 2009:659 Förordning om handel med läkemedel
 • 2009:689 Förordning om statligt stöd till solceller
 • 2009:704 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
 • 2009:705 Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
 • 2009:724 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • 2009:728 Förordning om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
 • 2009:730 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 • 2009:769 Studentkårsförordning
 • 2009:865 Kommissionslag
 • 2009:866 Lag om överlåtbara fiskerättigheter
 • 2009:867 Förordning om överlåtbara fiskerättigheter
 • 2009:891 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2009:893 Förordning om energieffektiva åtgärder för myndigheter
 • 2009:894 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 2009:895 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • 2009:90 Förordning om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik
 • 2009:905 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet
 • 2009:907 Förordning om miljöledning i statliga myndigheter
 • 2009:912 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2009:913 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
 • 2009:92 Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • 2009:924 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010
 • 2009:925 Förordning om inkomstindex för år 2010
 • 2009:926 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2010
 • 2009:927 Förordning om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign
 • 2009:929 Förordning om handel med vissa receptfria läkemedel
 • 2009:93 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 2009:938 Förordning om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
 • 2009:945 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut
 • 2009:946 Förordning med instruktion för Lantmäteriet
 • 2009:947 Förordning med instruktion för Kemikalieinspektionen
 • 2009:951 Förordning om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas för beskattningsåret 2008
 • 2009:955 Förordning om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
 • 2009:956 Förordning om översvämningsrisker
 • 2009:966 Lag om Försvarsunderrättelsedomstol
 • 2009:968 Förordning med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
 • 2009:969 Förordning med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
 • 2009:974 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 2009:975 Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet
 • 2009:976 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
 • 2009:982 Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning
 • 2009:983 Förordning om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet
 • 2009:984 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2009:986 Lag med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten
 • 2009:99 Lag om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall