Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2010

 • 2010:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2010:1007 Förordning om lufttransporter
 • 2010:1008 Förordning om betaltjänster
 • 2010:1010 Lag om kreditvärderingsinstitut
 • 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor
 • 2010:1027 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2010:1028 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2010:1030 Förordning om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare
 • 2010:1031 Förordning om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
 • 2010:1041 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2010:1045 Postlag
 • 2010:1049 Postförordning
 • 2010:1052 Lag om auktorisation av patentombud
 • 2010:1053 Förordning om auktorisation av patentombud
 • 2010:1054 Förordning med instruktion för Patentombudsnämnden
 • 2010:1058 Förordning om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser
 • 2010:1059 Förordning med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
 • 2010:1062 Förordning med instruktion för Myndigheten för radio och tv
 • 2010:1063 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal
 • 2010:1065 Lag om kollektivtrafik
 • 2010:1075 Förordning om brandfarliga och explosiva varor
 • 2010:1080 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • 2010:1098 Förordning om gränsälvsöverenskommelsen med Finland
 • 2010:110 Socialförsäkringsbalk
 • 2010:1101 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
 • 2010:1106 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
 • 2010:111 Lag om införande av socialförsäkringsbalken
 • 2010:1121 Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
 • 2010:1122 Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
 • 2010:1132 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011
 • 2010:1133 Förordning om inkomstindex för år 2011
 • 2010:1134 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2011
 • 2010:1135 Förordning om balanstal för år 2011
 • 2010:1136 Förordning om balansindex för år 2011
 • 2010:1137 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011
 • 2010:1138 Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
 • 2010:1155 Polisdataförordning
 • 2010:1157 Förordning om polisens allmänna spaningsregister
 • 2010:1164 Förordning om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010
 • 2010:1167 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
 • 2010:1168 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2011
 • 2010:1180 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2010:1331 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering
 • 2010:1333 Lag om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:1341 Havsmiljöförordning
 • 2010:1345 Förordning om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet
 • 2010:1350 Lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
 • 2010:1362 Vägsäkerhetslag
 • 2010:1367 Vägsäkerhetsförordning
 • 2010:1369 Patientsäkerhetsförordning
 • 2010:1385 /Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Myndigheten för vårdanalys /Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • 2010:1390 Lag om utnämning av ordinarie domare
 • 2010:1445 Lag om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:1446 Lag om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:1447 Lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:1460 Lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
 • 2010:1461 Lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
 • 2010:1472 Förordning med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • 2010:1485 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011
 • 2010:1486 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2011
 • 2010:1491 Förordning om handel med sälprodukter
 • 2010:1497 Förordning med instruktion för E-legitimationsnämnden
 • 2010:1521 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011
 • 2010:1532 Förordning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
 • 2010:1539 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv
 • 2010:1578 Förordning om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.
 • 2010:1579 Förordning om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
 • 2010:1622 Alkohollag
 • 2010:1636 Alkoholförordning
 • 2010:173 Förordning om alkoholskatt
 • 2010:1745 Förordning om bilstöd till personer med funktionshinder
 • 2010:1764 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket
 • 2010:1767 Lag om geografisk miljöinformation
 • 2010:177 Förordning om tobaksskatt
 • 2010:1770 Förordning om geografisk miljöinformation
 • 2010:1773 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
 • 2010:178 Förordning om skatt på energi
 • 2010:1793 Förordning med instruktion för Domarnämnden
 • 2010:184 Förordning med instruktion för Luftfartsverket
 • 2010:1842 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2010:1846 Konsumentkreditlag
 • 2010:185 Förordning med instruktion för Trafikverket
 • 2010:1855 Förordning om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter
 • 2010:1856 Förordning om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter
 • 2010:1857 Förordning om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning
 • 2010:186 Förordning med instruktion för Trafikanalys
 • 2010:1877 Varumärkeslag
 • 2010:1879 Förordning om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
 • 2010:1882 Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt
 • 2010:1905 Förordning om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd
 • 2010:1906 Förordning om ränta på återbetalning för år 2011 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2010:1919 Lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 2010:1921 Förordning om statsbidrag till musiklivet
 • 2010:1922 Förordning med instruktion för Statens musikverk
 • 2010:1923 Förordning med instruktion för Statens medieråd
 • 2010:1925 Förordning om åldersgränser för film som ska visas offentligt
 • 2010:1932 Delgivningslag
 • 2010:1933 Lag om auktorisation av delgivningsföretag
 • 2010:197 Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • 2010:1992 Förordning om ränta på studielån för 2011
 • 2010:1995 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen
 • 2010:1996 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011
 • 2010:2004 Förordning om effektreserv
 • 2010:2008 Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer
 • 2010:2010 Fängelseförordning
 • 2010:2011 Häktesförordning
 • 2010:2012 Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 2010:2015 Förordning om statsbidrag för sommarskolor
 • 2010:2016 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
 • 2010:2021 Förordning om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
 • 2010:2039 Gymnasieförordning
 • 2010:2040 Förordning om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
 • 2010:2043 Försäkringsrörelselag
 • 2010:2044 Lag om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)
 • 2010:21 Förordning om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken
 • 2010:231 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2010:232 Förordning om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010
 • 2010:241 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Finland
 • 2010:253 Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning
 • 2010:274 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2010/11
 • 2010:282 Förordning om EU-miljömärket
 • 2010:294 Lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
 • 2010:299 Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
 • 2010:304 Förordning om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)
 • 2010:305 Skyddslag
 • 2010:327 Lag om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:328 Lag om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:329 Lag om avtal mellan Sverige och Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:330 Lag om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:331 Lag om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:332 Lag om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:333 Lag om avtal mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:338 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2010:349 Förordning om vårdgaranti
 • 2010:361 Polisdatalag
 • 2010:362 Lag om polisens allmänna spaningsregister
 • 2010:374 Lag om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
 • 2010:375 Förordning om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
 • 2010:387 Förordning om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
 • 2010:407 Förordning om ersättning till vissa nyanlända invandrare
 • 2010:408 Förordning om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
 • 2010:409 Förordning om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • 2010:425 Förordning om ersättning för kostnader för sjuklön
 • 2010:449 Lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
 • 2010:473 Lag om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
 • 2010:477 Luftkvalitetsförordning
 • 2010:479 Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
 • 2010:500 Luftfartslag
 • 2010:510 Lag om lufttransporter
 • 2010:523 Skyddsförordning
 • 2010:53 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 2010:536 Lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
 • 2010:538 Lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare
 • 2010:543 Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
 • 2010:55 Förordning om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn
 • 2010:566 Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
 • 2010:584 Tillkännagivande enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
 • 2010:590 Förordning om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
 • 2010:598 Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
 • 2010:601 Lag om ursprungsgarantier för el
 • 2010:604 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet
 • 2010:610 Fängelselag
 • 2010:611 Häkteslag
 • 2010:630 Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
 • 2010:649 Förordning om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet
 • 2010:651 Förordning om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
 • 2010:654 Förordning med instruktion för Försvarsexportmyndigheten
 • 2010:659 Patientsäkerhetslag
 • 2010:660 Lag om vissa kurser i läkares vidareutbildning
 • 2010:696 Radio- och tv-lag
 • 2010:705 Förordning om internationellt polisiärt samarbete
 • 2010:718 Förordning om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
 • 2010:738 Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument
 • 2010:74 Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen
 • 2010:751 Lag om betaltjänster
 • 2010:769 Förordning med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
 • 2010:770 Luftfartsförordning
 • 2010:800 Skollag
 • 2010:801 Lag om införande av skollagen (2010:800)
 • 2010:803 Förordning om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman
 • 2010:813 Lag om konsulära katastrofinsatser
 • 2010:814 Förordning om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser
 • 2010:84 Förordning om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap
 • 2010:853 Förordning om ursprungsgarantier för el
 • 2010:879 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 • 2010:897 Lag om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
 • 2010:90 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor
 • 2010:900 Plan- och bygglag
 • 2010:921 Lag om mark- och miljödomstolar
 • 2010:950 Lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
 • 2010:984 Förordning om mark- och miljödomstolarnas domsområden