Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2011

 • 2011:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2011:1012 Förordning om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling
 • 2011:1015 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012
 • 2011:1016 Förordning om inkomstindex för år 2012
 • 2011:1017 Förordning om balanstal för år 2012
 • 2011:1018 Förordning om balansindex för år 2012
 • 2011:1019 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2012
 • 2011:1022 Förordning om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
 • 2011:1029 Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
 • 2011:1037 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 2011:1038 Tillkännagivande av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling
 • 2011:1039 Tillkännagivande av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling
 • 2011:1040 Upphandlingsförordning
 • 2011:1044 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012
 • 2011:1053 Förordning om statsbidrag för digitalisering av biografer
 • 2011:1060 Förordning om kontroll vid export av livsmedel
 • 2011:1062 Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
 • 2011:1068 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
 • 2011:1070 Lag om handel med sälprodukter
 • 2011:108 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2011:1088 Förordning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
 • 2011:1096 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2012
 • 2011:1099 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2012
 • 2011:1106 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2011:1108 Förordning om vuxenutbildning
 • 2011:111 Lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
 • 2011:1119 Förordning om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt
 • 2011:1123 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering
 • 2011:1125 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012
 • 2011:1126 Förordning om kollektivtrafik
 • 2011:1134 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012
 • 2011:1151 Förordning om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
 • 2011:1159 Förordning om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 • 2011:116 Förordning om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län
 • 2011:1160 Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • 2011:1162 Förordning med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
 • 2011:1163 Förordning om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd
 • 2011:1165 Lag om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
 • 2011:118 Förordning om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet
 • 2011:1181 Förordning om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan
 • 2011:1200 Lag om elcertifikat
 • 2011:1206 Förordning om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande
 • 2011:1211 Lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
 • 2011:1232 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2012
 • 2011:1237 Förordning om miljöprövningsdelegationer
 • 2011:124 Förordning med instruktion för Myndigheten för kulturanalys
 • 2011:1244 Skatteförfarandelag
 • 2011:1245 Lag om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
 • 2011:1261 Skatteförfarandeförordning
 • 2011:1262 Förordning om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
 • 2011:1263 Socialavgiftsförordning
 • 2011:1268 Lag om investeringssparkonto
 • 2011:1269 Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
 • 2011:1295 Förordning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
 • 2011:13 Miljötillsynsförordning
 • 2011:130 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • 2011:131 Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen
 • 2011:133 Förordning om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
 • 2011:1478 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2011:1480 Förordning om elcertifikat
 • 2011:1494 Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet
 • 2011:1508 Förordning om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
 • 2011:1509 Förordning om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet
 • 2011:1526 Förordning om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg
 • 2011:1527 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012
 • 2011:1533 Förordning om behörigheter för sjöpersonal
 • 2011:1537 Lag om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
 • 2011:154 Delgivningsförordning
 • 2011:1546 Förordning om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
 • 2011:155 Förordning om auktorisation av delgivningsföretag
 • 2011:1553 Förordning om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
 • 2011:1560 Förordning om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet
 • 2011:1565 Förordning om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg
 • 2011:1566 Förordning om ränta på studielån för 2012
 • 2011:1575 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 2011:1590 Förordning om supermiljöbilspremie
 • 2011:1594 Förordning om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
 • 2011:1597 Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan
 • 2011:183 /Rubriken upphör att gälla U:2015-08-01/ Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer /Rubriken träder i kraft I:2015-08-01/ Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer
 • 2011:185 Skolförordning
 • 2011:192 Förordning om statsbidrag för entreprenörskap i skolan
 • 2011:198 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
 • 2011:203 Budgetlag
 • 2011:210 Kapitalförsörjningsförordning
 • 2011:211 Förordning om utlåning och garantier
 • 2011:223 Anslagsförordning
 • 2011:231 Förordning om underlag för årsredovisning för staten
 • 2011:257 Försäkringsrörelseförordning
 • 2011:268 Förordning om lärar- och förskollärarregister
 • 2011:273 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval
 • 2011:276 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2011/12
 • 2011:278 Förordning om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål
 • 2011:306 Förordning om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
 • 2011:317 Förordning om statsbidrag till nyskapande kultur
 • 2011:318 Avgasreningslag
 • 2011:319 Drivmedelslag
 • 2011:326 Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
 • 2011:338 Plan- och byggförordning
 • 2011:339 Förordning om handikappanpassning av vissa byggnader
 • 2011:345 Avgasreningsförordning
 • 2011:346 Drivmedelsförordning
 • 2011:355 Förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
 • 2011:398 Förordning om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan
 • 2011:405 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen
 • 2011:423 Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
 • 2011:427 Lag om europeiska företagsråd
 • 2011:443 Förordning om Europeiska unionens punktskatteområde
 • 2011:446 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
 • 2011:474 Förordning om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser
 • 2011:507 Förordning om upphävande av vissa förordningar på skolområdet
 • 2011:524 Förordning om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor
 • 2011:525 Förordning om statsbidrag till riksinternatskolor
 • 2011:538 Förordning om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
 • 2011:555 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2011:556 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion
 • 2011:578 Förordning om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
 • 2011:579 Lag om leksakers säkerhet
 • 2011:58 Förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar
 • 2011:582 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 2011:584 Lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2011:594 Varumärkesförordning
 • 2011:595 Förordning om administrativ hävning av en firmaregistrering
 • 2011:596 Förordning om utplånande eller ändring av ursprungsbeteckningar i vissa fall
 • 2011:603 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
 • 2011:619 Förordning med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
 • 2011:65 Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
 • 2011:658 Förordning om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske
 • 2011:66 Förordning om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2011:666 Fastighetsmäklarlag
 • 2011:668 Fastighetsmäklarförordning
 • 2011:67 Förordning om vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea
 • 2011:682 Förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun
 • 2011:683 Förordning om bidrag till internationella skolor
 • 2011:686 Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
 • 2011:689 Förordning om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen
 • 2011:7 Förordning om dansarutbildning
 • 2011:703 Förordning om leksakers säkerhet
 • 2011:704 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
 • 2011:710 Lag om certifiering av stamnätsföretag för el
 • 2011:711 Lag om certifiering av vissa naturgasföretag
 • 2011:714 Förordning om certifiering av stamnätsföretag för el
 • 2011:715 Förordning om certifiering av vissa naturgasföretag
 • 2011:721 Lag om märkning av energirelaterade produkter
 • 2011:725 Lag om behörighet för lokförare
 • 2011:728 Förordning om behörighet för lokförare
 • 2011:745 Lag med instruktion för Riksdagsförvaltningen
 • 2011:755 Lag om elektroniska pengar
 • 2011:776 Förordning om elektroniska pengar
 • 2011:786 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2011:787 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
 • 2011:789 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2011:791 Lag om ackreditering och teknisk kontroll
 • 2011:811 Förordning om ackreditering och teknisk kontroll
 • 2011:834 Förordning om insättningsgaranti
 • 2011:840 Laponiaförordning
 • 2011:846 Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
 • 2011:847 Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
 • 2011:856 Tillkännagivande om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land
 • 2011:860 Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister
 • 2011:866 Lag om flygplatsavgifter
 • 2011:867 Förordning om flygplatsavgifter
 • 2011:900 Lag om dödande av förkommen handling
 • 2011:914 Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
 • 2011:917 Förordning om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
 • 2011:926 Förordning om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter
 • 2011:927 Avfallsförordning
 • 2011:93 Förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet
 • 2011:931 Förordning om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 • 2011:941 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2011:947 Förordning om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
 • 2011:976 Förordning om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden
 • 2011:977 Förordning med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling
 • 2011:978 Förordning om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling