Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2012

 • 2012:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2012:113 Förordning om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2012:114 Förordning om vissa sanktioner mot Libyen
 • 2012:121 Förordning med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • 2012:140 Förordning om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
 • 2012:144 Förordning om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
 • 2012:145 Kustbevakningsdatalag
 • 2012:146 Kustbevakningsdataförordning
 • 2012:161 Förordning om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare
 • 2012:169 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare
 • 2012:175 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13
 • 2012:179 Lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition
 • 2012:208 Förordning med instruktion för Statens servicecenter
 • 2012:210 Yrkestrafiklag
 • 2012:211 Taxitrafiklag
 • 2012:237 Yrkestrafikförordning
 • 2012:238 Taxitrafikförordning
 • 2012:259 Förordning om miljösanktionsavgifter
 • 2012:263 Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
 • 2012:273 Lag om trygg naturgasförsörjning
 • 2012:275 Förordning om trygg naturgasförsörjning
 • 2012:278 Lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
 • 2012:30 Förordning om Flegtlicenser för import av timmer
 • 2012:31 Förordning om stöd till insatser på skogsområdet
 • 2012:316 Förordning om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet
 • 2012:318 Lag om 1996 års Haagkonvention
 • 2012:331 Förordning om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004
 • 2012:332 Lag om vissa försvarsmaktsanställningar
 • 2012:34 Förordning om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt
 • 2012:346 Förordning om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
 • 2012:354 Förordning om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar
 • 2012:358 Förordning om behörig länsstyrelse i begravningsärenden
 • 2012:363 Förordning om ensamrätt till bärgning
 • 2012:365 Förordning om häradsallmänningar
 • 2012:39 Förordning om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur
 • 2012:409 Förordning om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor
 • 2012:419 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd
 • 2012:42 Förordning om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
 • 2012:453 Lag om register över nationella vaccinationsprogram
 • 2012:455 Lag om upphävande av vissa författningar om kastrering
 • 2012:488 Förordning om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning
 • 2012:492 Lag om pliktexemplar av elektroniskt material
 • 2012:503 Förordning om tatueringsfärger
 • 2012:509 Förordning om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor
 • 2012:515 Förordning med instruktion för Statens kulturråd
 • 2012:516 Förordning om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet
 • 2012:517 Förordning om statsbidrag till kulturella ändamål
 • 2012:520 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
 • 2012:533 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2012:540 Förordning om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
 • 2012:545 Förordning om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • 2012:546 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2012:558 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013
 • 2012:559 Förordning om inkomstindex för år 2013
 • 2012:560 Förordning om balanstal för år 2013
 • 2012:561 Förordning om balansindex för år 2013
 • 2012:562 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2013
 • 2012:565 Förordning om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
 • 2012:566 Förordning om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
 • 2012:595 Lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler
 • 2012:596 Förordning om införsel av och handel med sprutor och kanyler
 • 2012:605 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2012:606 Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
 • 2012:611 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2013
 • 2012:623 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2012:631 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2013
 • 2012:638 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
 • 2012:653 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2013
 • 2012:656 Förordning om upphävande av 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen
 • 2012:663 Lag om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall
 • 2012:666 Förordning med instruktion för Ersättningsnämnden
 • 2012:667 Förordning om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden
 • 2012:669 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
 • 2012:671 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2012:674 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
 • 2012:694 Förordning om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer
 • 2012:699 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2013
 • 2012:700 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013
 • 2012:707 Vägförordning
 • 2012:708 Förordning om byggande av järnväg
 • 2012:735 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning
 • 2012:741 Lag om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • 2012:742 Förordning om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • 2012:749 Förordning med instruktion för handelssekreterare
 • 2012:75 H.M. Konungens tillkännagivande
 • 2012:772 Förordning om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter
 • 2012:806 Lag om beredskapslagring av olja
 • 2012:810 Förordning med instruktion för Universitetskanslersämbetet
 • 2012:811 Förordning med instruktion för Universitets- och högskolerådet
 • 2012:821 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013
 • 2012:824 Förordning om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder
 • 2012:826 Förordning med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention
 • 2012:828 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
 • 2012:838 Lag om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
 • 2012:843 Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
 • 2012:848 Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
 • 2012:852 Lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
 • 2012:854 Lag om uthyrning av arbetstagare
 • 2012:858 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013
 • 2012:861 Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
 • 2012:865 Förordning om ränta på studielån för 2013
 • 2012:866 Förordning om pliktexemplar av elektroniskt material
 • 2012:870 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
 • 2012:872 Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
 • 2012:873 Förordning om beredskapslagring av olja
 • 2012:880 Lag med instruktion för Valprövningsnämnden
 • 2012:881 Lag med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
 • 2012:882 Lag med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
 • 2012:883 Lag med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
 • 2012:884 Lag med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd
 • 2012:969 Förordning om ränta för år 2013 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
 • 2012:970 Förordning om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
 • 2012:976 Förordning om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter
 • 2012:978 Lag om uthyrning av egen bostad
 • 2012:989 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2012:990 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 2012:992 Förordning om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • 2012:993 Förordning om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
 • 2012:994 Förordning om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds