Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2013

 • 2013:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2013:1003 Förordning om ränta på studielån för 2014
 • 2013:1007 Förordning om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
 • 2013:1009 Förordning om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
 • 2013:1010 Förordning om stöd vid korttidsarbete
 • 2013:1019 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2014
 • 2013:1020 Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten
 • 2013:1031 Förordning med instruktion för E-hälsomyndigheten
 • 2013:1032 Förordning om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag
 • 2013:1048 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet
 • 2013:1049 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige
 • 2013:1051 Lag om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 2013:1054 Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
 • 2013:1059 Förordning om kontroll av ekologisk produktion
 • 2013:1079 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2013:1087 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2014
 • 2013:1102 Förordning om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter
 • 2013:1121 Förordning om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning
 • 2013:1126 Lag om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:1127 Lag om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:1157 Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar
 • 2013:1164 Lag om elektroniska vägtullssystem
 • 2013:118 Förordning om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning
 • 2013:120 Förordning om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar
 • 2013:125 Lag om avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:126 Lag om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:134 Lag om nordisk konvention om social trygghet
 • 2013:145 Förordning om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga
 • 2013:156 Lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
 • 2013:160 Riksbankens föreskrifter om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef
 • 2013:167 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket
 • 2013:176 Förordning med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
 • 2013:196 Förordning om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
 • 2013:200 Förordning om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal
 • 2013:208 Elförordning
 • 2013:23 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2013:240 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket
 • 2013:25 Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
 • 2013:250 Industriutsläppsförordning
 • 2013:251 Miljöprövningsförordning
 • 2013:252 Förordning om stora förbränningsanläggningar
 • 2013:253 Förordning om förbränning av avfall
 • 2013:254 Förordning om användning av organiska lösningsmedel
 • 2013:255 Förordning om produktion av titandioxid
 • 2013:26 Förordning om hantering av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet
 • 2013:283 Lag om bevakning ombord på svenskt fartyg
 • 2013:284 Förordning om bevakning ombord på svenskt fartyg
 • 2013:287 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
 • 2013:304 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 2013:311 Lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
 • 2013:315 Lag om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
 • 2013:319 Förordning om utvinningsavfall
 • 2013:329 Lag med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
 • 2013:33 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal
 • 2013:330 Lag om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån
 • 2013:343 Förordning med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
 • 2013:352 Förordning om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare
 • 2013:353 Lag med instruktion för Partibidragsnämnden
 • 2013:361 Förordning om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
 • 2013:363 Lag om kontroll av ekologisk produktion
 • 2013:375 Lag om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:376 Lag om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:385 Lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
 • 2013:388 Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
 • 2013:390 Förordning om mål i allmän förvaltningsdomstol
 • 2013:391 Förordning om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol
 • 2013:407 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
 • 2013:412 Förordning om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
 • 2013:413 Förordning om kosmetiska produkter
 • 2013:419 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
 • 2013:44 Förordning om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare
 • 2013:444 Förordning om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan
 • 2013:460 Kameraövervakningslag
 • 2013:463 Kameraövervakningsförordning
 • 2013:470 Förordning om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
 • 2013:488 Lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
 • 2013:513 Lag om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • 2013:514 Lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
 • 2013:522 Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar
 • 2013:524 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
 • 2013:53 Förordning med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden
 • 2013:540 Förordning om ansvar för oljeskador till sjöss
 • 2013:558 Förordning om statliga byggnadsminnen
 • 2013:561 Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • 2013:587 Förordning om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • 2013:588 Förordning om värdepappersfonder
 • 2013:60 Förordning om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen
 • 2013:63 Förordning om bekämpningsmedelsavgifter
 • 2013:644 Lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige
 • 2013:666 Förordning om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion
 • 2013:69 Förordning om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
 • 2013:696 Förordning om upphävande av Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
 • 2013:698 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2013:70 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
 • 2013:707 Förordning om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition
 • 2013:71 Förordning med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
 • 2013:711 Förordning om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • 2013:715 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014
 • 2013:716 Förordning om inkomstindex för år 2014
 • 2013:717 Förordning om balanstal för år 2014
 • 2013:718 Förordning om balansindex för år 2014
 • 2013:719 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2014
 • 2013:721 Förordning om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke
 • 2013:727 Förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin
 • 2013:731 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014
 • 2013:752 Förordning om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
 • 2013:791 Förordning om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter
 • 2013:792 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014
 • 2013:794 Lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
 • 2013:80 Förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse
 • 2013:800 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2013:801 Bibliotekslag
 • 2013:814 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2014
 • 2013:833 Förordning om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
 • 2013:849 Lag om EU-miljömärket
 • 2013:850 Förordning om EU-miljömärket
 • 2013:852 Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
 • 2013:858 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2014
 • 2013:859 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014
 • 2013:871 Förordning om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
 • 2013:880 Förordning om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och deras anhöriga
 • 2013:9 Förordning om taltidningar och mottagarutrustning
 • 2013:922 Förordning om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet
 • 2013:948 Lag om stöd vid korttidsarbete
 • 2013:982 Förordning om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige
 • 2013:984 Lag om kvotplikt för biodrivmedel