Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 2014

 • 2014:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2014:1005 Lag om virkesmätning
 • 2014:1006 Förordning om virkesmätning
 • 2014:1009 Lag om handel med timmer och trävaror
 • 2014:1010 Förordning om handel med timmer och trävaror
 • 2014:1015 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2014:1020 Lag om redovisningscentraler för taxitrafik
 • 2014:1030 Lag om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
 • 2014:1031 Lag om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
 • 2014:1039 Förordning om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
 • 2014:105 Lag om insyn i finansiering av partier
 • 2014:1053 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015
 • 2014:1054 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2015
 • 2014:1055 Förordning om inkomstindex för år 2015
 • 2014:1056 Förordning om balanstal för år 2015
 • 2014:1057 Förordning om balansindex för år 2015
 • 2014:1059 Förordning om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden
 • 2014:1064 Förordning om intäktsram för elnätsföretag
 • 2014:1071 Förordning om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
 • 2014:1073 Förordning om producentansvar för förpackningar
 • 2014:1074 Förordning om producentansvar för returpapper
 • 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning
 • 2014:1079 Förordning med instruktion för Statens historiska museer
 • 2014:108 Förordning om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
 • 2014:1085 Förordning om rättsväsendets informationshantering
 • 2014:110 Förordning om en upplysningstjänst för konsumenter
 • 2014:1101 Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare
 • 2014:1102 Förordning med instruktion för Polismyndigheten
 • 2014:1103 Förordning med instruktion för Säkerhetspolisen
 • 2014:1104 Polisförordning
 • 2014:1105 Förordning om utbildning till polisman
 • 2014:1106 Förordning om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare
 • 2014:1107 Förordning om Polismyndighetens hantering av hittegods
 • 2014:1108 Förordning om utformningen av häkten och polisarrester
 • 2014:115 Förordning med instruktion för utrikesrepresentationen
 • 2014:116 Lag om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:1308 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015
 • 2014:1312 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus
 • 2014:1315 Förordning om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland
 • 2014:132 Lag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
 • 2014:1323 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
 • 2014:1326 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2014:1328 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
 • 2014:1329 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015
 • 2014:133 Förordning om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
 • 2014:1335 Lag om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:134 Förordning med instruktion för Myndigheten för delaktighet
 • 2014:1341 Lag om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:1344 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
 • 2014:1362 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2014:1374 Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
 • 2014:1383 Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder
 • 2014:139 Förordning om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster
 • 2014:1391 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2015
 • 2014:140 Lag med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
 • 2014:1408 Lag om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:1415 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015
 • 2014:1418 Förordning om ränta på studielån för 2015
 • 2014:1434 Klimatrapporteringsförordning
 • 2014:1436 Förordning om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
 • 2014:1437 Lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
 • 2014:144 Förordning om statsbidrag för läxhjälp
 • 2014:1444 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015
 • 2014:1447 Förordning om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2014:1448 Förordning om vissa sanktioner mot Ryssland
 • 2014:1449 Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
 • 2014:145 Förordning om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden
 • 2014:1462 Förordning om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning
 • 2014:1463 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
 • 2014:1470 Lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
 • 2014:1475 Lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader
 • 2014:1487 Förordning om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
 • 2014:1513 Förordning om exportbutik på flygplats
 • 2014:1517 Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område
 • 2014:1518 Förordning om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
 • 2014:1526 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2014:1527 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2014:1528 Förordning om statligt stöd till produktion av biogas
 • 2014:1538 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
 • 2014:1542 Förordning om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
 • 2014:1553 Förordning om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen
 • 2014:1564 Förordning om infrastrukturavgifter på väg
 • 2014:1578 Förordning med instruktion för Skolforskningsinstitutet
 • 2014:1585 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet
 • 2014:19 Förordning om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • 2014:2 Förordning om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar
 • 2014:21 Förordning om geologisk lagring av koldioxid
 • 2014:214 Förordning om dammsäkerhet
 • 2014:227 Lag om färdigställandeskydd
 • 2014:266 Lag om energikartläggning i stora företag
 • 2014:267 Lag om energimätning i byggnader
 • 2014:268 Lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
 • 2014:275 Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter
 • 2014:298 Förordning om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
 • 2014:299 Förordning om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation
 • 2014:307 Lag om straff för penningtvättsbrott
 • 2014:322 Brottsskadelag
 • 2014:327 Brottsskadeförordning
 • 2014:329 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
 • 2014:333 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
 • 2014:338 Lag om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:339 Lag om avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:340 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Georgien
 • 2014:341 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden
 • 2014:347 Förordning om energikartläggning i stora företag
 • 2014:348 Förordning om energimätning i byggnader
 • 2014:349 Förordning om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
 • 2014:35 Förordning om fastställande av intäktsram på naturgasområdet
 • 2014:375 Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser
 • 2014:396 Förordning om upphävande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet
 • 2014:397 Förordning om viss verksamhet med konsumentkrediter
 • 2014:400 Lag om Polismyndighetens elimineringsdatabas
 • 2014:405 Förordning om Polismyndighetens elimineringsdatabas
 • 2014:406 Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
 • 2014:414 Lag om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
 • 2014:421 Lag om gymnasial lärlingsanställning
 • 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel
 • 2014:447 Lag om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
 • 2014:47 Förordning om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov
 • 2014:480 Förordning om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
 • 2014:484 Lag om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
 • 2014:5 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 2014:508 Förordning om uppgiftsskyldighet enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 2014:509 Svavelförordning
 • 2014:514 Lag om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
 • 2014:52 Lag om infrastrukturavgifter på väg
 • 2014:520 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet
 • 2014:521 Förordning om upphävande av Luftfartsverkets föreskrifter (TSFS 2009:10) om luftfartstaxa för Luftfartsverkets flygplatser m.m.
 • 2014:528 Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 • 2014:534 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
 • 2014:535 Förordning om marknadskontroll av textilprodukter
 • 2014:570 Förordning om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter
 • 2014:580 Lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen
 • 2014:59 Förordning om elektroniska vägtullssystem
 • 2014:67 Förordning om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
 • 2014:68 Förordning om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
 • 2014:7 Förordning om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen
 • 2014:786 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2014:787 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
 • 2014:788 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2014:799 Lag om sprängämnesprekursorer
 • 2014:801 Riksdagsordning
 • 2014:812 Lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
 • 2014:821 Patientlag
 • 2014:834 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 • 2014:835 Förordning om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900)
 • 2014:836 Lag om näringsförbud
 • 2014:84 Riksbankens föreskrifter om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor
 • 2014:85 Riksbankens föreskrifter om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor
 • 2014:854 Förordning om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
 • 2014:864 Förordning om frivillig miljöledning och miljörevision
 • 2014:870 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2014:880 Förordning om sprängämnesprekursorer
 • 2014:885 Förordning om register över vigselförrättare inom trossamfund
 • 2014:899 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
 • 2014:912 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
 • 2014:936 Förordning om näringsförbud
 • 2014:946 Förordning om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
 • 2014:966 Lag om kapitalbuffertar
 • 2014:967 Lag om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
 • 2014:968 Lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 2014:969 Lag om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 2014:993 Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar